- HISTORY XIAN -
ทัวร์จีนซีอาน
-ไคเฟิง-เจิ้งโจว
วัดเส้าหลิน-ลั่วหยาง

6 วัน 5 คืน **ไม่ลงร้านรัฐบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
  • กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก)
  • ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถเล็ก)
  • ยุ่นเฉิง ศาลเจ้ากวนอู
  • กำแพงเมืองโบราณ มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
  • วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่
  • ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น(เปากงฉือ)
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • กิบเที่ยวครบทุกมื้อตามที่ระบุ
  • รวมค่าวีซ่า
  • โรงแรม 4-5 ดาว

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราค พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
27-2 ก.ค. 2562 24,555.- 4,500.- รวมแล้ว
11-16 ก.ค. 2562 24,555.- 4,500.- รวมแล้ว
25-30 ก.ค. 2562 25,555.- 4,500.- รวมแล้ว
29-3 ก.ย. 2562 24,555.- 4,500.- รวมแล้ว
19-24 ก.ย. 2562 24,555.- 4,500.- รวมแล้ว
10-15 ต.ค. 2562 25,555.- 4,500.- รวมแล้ว
19-24 ต.ค. 2562 26,555.- 4,500.- รวมแล้ว
24-29 ต.ค. 2562 25,555.- 4,500.- รวมแล้ว
14-19 พ.ย. 2562 24,555.- 4,500.- รวมแล้ว
28-3 ธ.ค. 2562 24,555.- 4,500.- รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิฯ – ซีอาน

13.15 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4ประตูหมายเลข 10  เคาน์เตอร์เช็คอิน เกาะ U สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

15.15 น.

ออกเดินทางไปนครซีอาน โดยเที่ยวบินที่ 3U8642

19.35 น.

เดินทางถึงนครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลส่านซีตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่านมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปีได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม“นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆรวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อมีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน

พักที่ Venus International Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ซีอาน – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – เจิ้งโจว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.11 น.

นำท่านเดินทางสู่นครเจิ้งโจว เมืองเอกของมลฑลเหอหนานด้วยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G672 จากนั้นนำท่านสู่เมืองไคเฟิง เป็นเมืองเก่าแก่และเคยเป็นเมืองหลวงถึง 7 ราชวงค์ นับตั้งแต่สมัยจ้านกั๋ว (戰國) และรุ่งเรืองที่สุดในสมัยซ่ง เมืองไคเฟิงปัจจุบันมีพื้นที่ 6,266 ตารางกิโลเมตร ประชากร 4.58 ล้านคน

11.34 น.

ถึงเจิ้งโจว รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำชมศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น(เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้นขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมจนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตัดหัวสุนัขหัวเสือและหัวมังกรชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯสูง 2.5 เมตร

เดินทางสู่เมืองเติ้งฟง 2 ชั่วโมง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ยเข้าชมวัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า“พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนเข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม“กังฟู” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตรวม 1,000 องค์

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ YI SHE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เติ้งฟง – ป่าเจดีย์ –โชว์กังฟู - ลั่วหยาง - ถ้ำหลงเหมิน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมป่าเจดีย์หรือถ่าหลินที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลินจากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง (1 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอานจักรพรรดินี“บูเซ็คเทียน”โปรดปรานเมืองลั่วหยางมากตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิงพระราชทานนามเมืองว่า“นครเสินตู”มีความหมายว่า“เทพนคร”
 
อิสระเดินชมถนนวัฒนธรรมเมืองโบราณลั่วอี้ หรือที่รู้จักในชื่อ Central Plains Ferry ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของลั่วหยาง

นำชมถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือถ้ำประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียงเป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีนสร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถังโดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เทวดานางฟ้าทวารบาลรวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำสร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมากเพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลางปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นำชมวัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อชมพระประธานสูง 17 เมตร สลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพกล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ YAXIANG JINLIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ลั่วหยาง – ยุ่นเฉิง – ศาลเจ้ากวนอู

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองยุ่นเฉิง บ้านเกิดกวนอู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง)

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านชมเมืองยุ่นเฉิง มีวัดหรือศาลกวนอูอยู่สองแห่ง หลังถูกประหารชีวิต คนที่บ้านเกิดได้ร่วมกันสร้างวัดที่สถานที่เกิด อีกที่นึงสร้างโดยทางการในปี ค.ศ.589 สมัยราชวงศ์สุย (隋朝) ทั้งสองแห่งห่างจากกันประมาณ 10ก.ม. ด้วยความเป็นคนซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จงรักภักดีและกล้าหาญ จึงได้มีประชาชนเคารพนับถืออย่างล้นหลามและทุกราชวงศ์ก็ให้ความสำคัญเนื่องจากต้องการปลุกฝังจิตสำนึกเรื่องของความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเจ้านายให้เกิดขึ้นกับอาณาประชาราษฎร์ของตนให้เป็นเยี่ยงอย่าง และด้วยบทบาทที่เป็นตัวเอกในฝ่ายธรรมมะ จึงทำให้กวนอูเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โดยเฉพาะสมัยราชวงศ์ชิงเฉียนหลงฮ่องเต้ได้แต่งตั้งกวนอูให้เป็น”จงยี่เหยินย่งเสินต้าตี้”忠义仁勇神大帝”แปลว่า”มหาเทพผู้ซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีคุณธรรม และกล้าหาญยิ่ง”และเปลี่ยนชื่อ”วัดกวนอู เป็น ศาลพระเจ้ากวนอู”

นำท่านชมและสักการะทั้งสองวัด(关帝庙)วัดพระเจ้ากวนอูฉางผิงที่บ้านเกิดและวัดพระเจ้ากวนอูที่เซี่ยโจว เป็นวัดที่ยิ่งใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์สุยปี ค.ศ.589 ต่อมาราชวงศ์ซ่งปี ค.ศ.1014 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมและขยายเพิ่มเติม มาถึงราชวงศ์ชิงคางซี้ฮ่องเต้ได้ปรับปรุงขยายให้ยิ่งใหญ่ขึ้น แต่พอมาถึงปี ค.ศ.1702 ได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ต่อมาคางซี่ฮ่องเต้ได้สั่งการให้สร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้เวลาการสร้างนานถึง 10 ปี

ว่ากันว่าท่านใดที่ได้มาสักการะที่นี่ จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทอง ทำการสิ่งใดก็สมความปรารถนา

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร       
พักที่ Xinji Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ยุ่นเฉิง– ซีอาน – สุสานทหารม้า – กำแพงเมืองโบราณ –หอระฆัง - ถนนวัฒนธรรม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากนั้นเดินทางสู่เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน (ประมาณ 2 ชั่วโมง)

ชมทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสานซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า7,000 ตัวหุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริงและมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัวมีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสานคงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีนสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่าตั้งแต่ราชวงศ์หมิง-ซิง

ชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 ก.ม. ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 ก.ม. ความยาวโดยรอบ 14 ก.ม. สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วย ผ่านชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แขวนระฆังไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีน สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่า ตั้งแต่ราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ซิง

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อบปิ้งที่ถนนวัฒนธรรมหุยหมิน เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ 
พักที HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ซีอาน–สุวรรณภูมิฯ

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปสนามบิน

10.55 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 3U8641

13.50 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ซีอาน-กรุงเทพฯ สายการบินไทยแอร์เอเชีย
ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าบัตรผ่านประตูและเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
ชุดภาษีตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน)
 
ค่าบริการไม่รวม       
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ
ค่าทิปคนขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตลอดทริปรวม 200 หยวนต่อลูกค้า
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%


เงื่อนไข สำรองที่นั่ง
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง        
2. ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง45วัน–หักค่าใช้จ่ายเพราะกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและที่พักซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง30วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-29วันเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-13วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม/การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท / เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign