*สงกรานต์ ชมเทศกาลดอกโบตั๋น
บินตรง **ไม่ลงร้านรัฐบาล
เหอหนาน+หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน
เจิ้งโจว-หยุนไถซาน-ลั่วหยาง-ไคเฟิง


สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน
 • ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ 
 • ชมงานเทศกาลดอกโบตั๋น (หมู่ตานฮั่ว)
 • ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร 
 • ศาลกวนอู สุสานที่ฝังศีรษะขุนพลกวนอู (กวนหลิน) 
 • ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ) 
 • สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
12-16 เม.ย. 62 34,900.- 5,000.- รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว

16.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซา เธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน 

19.05 น.

ออกเดินทางไปนครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเที่ยวบินที่ CZ 3080 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

23.55 น.

เดินทางถึงเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
พักที่ เจิ้งโจว MINHERO VISTA ZHENGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวไม่ติดดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เจิ้งโจว-เจียวจั้ว-หยุนไถซาน(รวมรถเล็ก)-ร้านใยไผ่-ซินหมี่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเจียวจั้ว (ประมาณ 1.5 ชม.) ชมอุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน

เที่ยง

ถึงหยุนไถซาน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ชมอุทยานสวรรค์ หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซานฃ
นำท่านไปช้อบปิ้งซื้อผลิตทำมาจากเผื่อไผ่ของดีเมืองจีน จากนั้นท่านเดินสู่ซินหมี่ (ประมาณ 2 ชม.)

18.00 น.

ถึงซินหมี่ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ CHEERED HOTEL หรือเทียบเท่า5 ดาวไม่ติดดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-สวนดอกโบตั๋น-ร้านผ้าไหม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
เดินทางสู่เมืองเติ้งฟง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย  (ประมาณ 1 ชม.) นำท่านเข้าชมวัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง (1.30 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี“บูเซ็คเทียน”โปรดปรานเมืองลั่วหยาง มาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร”

นำชมงานเทศกาลดอกโบตั๋น (หมู่ตานฮั่ว) ดอกไม้สวยงามที่หายากเลี้ยงยาก ในประเทศจีนมีเพียง 3 แห่งที่ปลูกได้ดี คือ ลั่วหยาง มณฑลเหอ หนาน, เหอเจ๋อ มณฑลซานตง และเผิงโจว มณฑลเสฉวน โบตั๋นยังเป็นดอกไม้งามประจำตัวพระนางบูเซ็คเทียนและดอกไม้ประจำชาติจีน แวะซื้อผ้าไหมจีนสินค้า OTOP คุณภาพดี

พักที่ VANLEE VZ HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ศาลกวนอู-โรงงานกระเบื้องสามสี-ไคเฟิง-ศาลไคเฟิง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชม ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นำชมวัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก { แวะซื้อ “โรงงานกระเบื้องสามสี” สินค้าขึ้นชื่อของลั่วหยาง **จากนั้นนำท่านเดินสู่เติ้งฟง ประมาณ 1.5 ชม.

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านชมศาลกวนอู สุสานที่ฝังศีรษะขุนพลกวนอู (กวนหลิน) ซึ่งได้รับการสักการะบูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งสงครามในสมัยสามก๊ก (ค.ศ. 220-265) ชมหลักศิลาจารึกอัตถะชีวประวัติของท่าน

นำท่านเดินทางสู่ไคเฟิง(ประมาณ 2 ชม.) { ไคเฟิงเป็นเมืองเก่าแก่ เคยเมืองหลวง 7 ราชวงศ์นับตั้งแต่ยุคจ้านกว๋อและรุ่งเรืองที่สุดในสมัย  ราชวงศ์ซ่ง มีเนื้อที่ 900 คารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.9 ล้านคน

ถึงไคเฟิง นำชม ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม จนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ ชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตัดหัวสุนัข หัวเสือ และหัวมังกร ชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯ สูง 2.5 เมตร

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ NEW DYNASTY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ไคเฟิง-สวนชิงหมิงซ่างเหอ-เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน สร้างขึ้นโดยรัฐบาลเมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนานและบริษัทที่ดินไห่หนาน ได้ร่วมกันออกแบบก่อสร้างวัฒนธรรมในธีมสวนสาธารณะสมัยราชวงศ์ซ่งขนาดใหญ่ สถานที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบหลงถิง เมืองไคฟง นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับแนวหน้าแรกๆของประเทศจีน        
{ นำท่านเดินสู่เจิ้งโจว (ประมาณ 1.5 ชม.)

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(ระหว่างทาง) หรือ บริการชุด MAC DONALD หรือชุด KFC นำท่านไปสนามบิน 

15.30 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดย CZ 3079 

17.50 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
 • ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ชุดภาษีตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน)
ค่าบริการไม่รวม       
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์(รวม 200 หยวน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 • ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%


เงื่อนไข สำรองที่นั่ง   1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง        2.  ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกหลังจากมัดจำ หักค่าใช้จ่าย 5,000บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดิน ทาง 14-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-13 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท / เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่าง ประเทศ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign