ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หยังซัว
ล่องแม่น้ำหลีเจียง-เขาฝูโบว

5 วัน 4 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว
  • เที่ยวบินมีบริการอาหาร
  • โหลดกระเป๋าคนละ1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
  • กุ้ยหลิน เขาฝูโบว,วัดกวนอิม,สวนจือโจว
  • หยังซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง,หมู่บ้านโบราณซินผิง,ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
  • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
  • ทุกที่นั่งมีประกันวงเงิน1ล้านบาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่า
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62 15,900.- 3,200.- ไม่รวม 1,500.-

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน-หยังซัว

10.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน 

13.00 น.

ออกเดินทางไปกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยเที่ยวบินที่ CZ 6100 

16.30 น.

แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ที่นครหนานหนิง แล้วกลับขึ้นเครื่องบินลำเดิม

17.30 น.

เดินทางต่อไปยังเมืองกุ้ยหลินโดยเที่ยวบินที่ CZ 6100

18.25 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ HONGFENG JINGCHENGINTERNATIONAL HOTELหรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: หยั่งซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-เมืองโบราณซินผิง-ล่องแพไม่ไผ่-ถนนฝรั่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินสู่หยังซัวเมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์ * อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อบปิ้งของที่ระลึกที่ถนนฝรั่ง (ถนนข้าวสารจีน)

นำท่านล่องเรือชมลำน้ำหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ // ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 45 นาที-1 ชั่วโมง) ชมภูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *ชวน ชิมเผือกคริสตัล
ชม เมืองโบราณซิงผิงนำท่านเดินทางเที่ยวชม เมืองโบราณซิงผิง เป็นเมืองโบราณที่ยังมีกลิ่นอายของสมัยก่อน นอกจากนั้นยังมีสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชม นำท่านล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำพบมังกร (ความจุแพละ 8-10 คน / ใช้เวลาล่อง 45 นาที)) แม่น้ำสายเล็กๆที่เป็นสาขาของแม่น้ำหลีเจียงเป็นจุดที่มีภูเขาสวยๆของกุ้ยหลินหนาแน่นที่สุดมองซ้ายมือก็ภูเขามองขวามือก็ภูเขาวักน้ำสาดซัดนิดเดียวก็ถึงภูเขาดูความสามารถของนกจับปลา
อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อบปิ้งของที่ระลึกที่ถนนฝรั่ง (ถนนข้าวสารจีน)

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร                 
พักที่ NEW LIJIANG HOTELหรือ YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTELหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หยังซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาฝูโป-วัดกวนอิม-ช้อปปิ้งเขตใหม่ ตงซีกั่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางกลับกุ้ยหลิน {ชมเมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี ชื่อเมืองกุ้ยหลินมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนเมื่อ 214 ปีก่อนคริสต์ศักราช ครั้งจิ๋นซีฮ่องเต้มีบัญชาให้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชื่อมเส้นทางเคลื่อนทัพส่งเสบียงจากภาคกลางเพื่อเข้าตีดินแดนจีนตอนใต้ กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงามมากมาย

นำชมเขาฝูโบว เป็นที่รู้จักกันในนาม “เขาสลายคลื่น” เพราะแม้คลื่นลมจะโหมกระหน่ำเข้ามาเพียงใดเมื่อมาพบกับเขาฝูโปแห่งนี้คลื่นนั้นก็จะมลายหายไปจนสิ้นที่เขาฝูโปแห่งนี้มีถ้ำที่มีความสวยงามและน่าสนใจอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำพระพันองค์อันเป็นที่เก็บรวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง เชิงเขาด้านใต้มีถ้ำคืนมุก ซึ่งเชื่อกันว่าเดิมมีมังกรอาศัยอยู่และมีไข่มุกส่องประกายให้ความสว่างแก่ถ้ำ นำท่านชมหินลองกระบี่

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเหนินเหยิน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน มีแต่แม่ชีที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้
จากนั้นนำท่านไปชมเขตเมืองใหม่กุ้ยหลิน  อิสระเดินเที่ยว ณ ศูนย์การค้าที่ครบวงจรในเมืองขนาดใหญ่แห่งแรกของกุ้ยหลินรวมถึงการท่องเที่ยว วัฒนธรรมพื้น ช้อปปิ้ง อาหารและเป็นแหล่งพักผ่อนที่ดี

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: กุ้ยหลิน-สวนจือโจว-สวนสองแม่น้ำสี่ทะเลสาบ-เจดีย์เงิน ทอง-กู่หนานเหมิน-ถนนคนเดิน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเข้าชม สวนจื่อโจว เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใจเมืองกุ้ยหลินและอยู่ใกล้เขางวงช้าง สามารถมองเห็นเขางวงช้าง ถ่ายรูปกับเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ขึ้นบนเขางวงช้าง ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียงในตัวเมือง บนเขาเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงเจกัน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี บนเจดีย์ประดิษฐานองค์โพธิสัตว์ผู่เสียน ซึ่งชาวกุ้ยหลินศรัทราในความศักดิ์สิทธิ์ ช่วงวันหยุดจึงมีคนมาอธิษฐานขอพรมากมาย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชมวิวกุ้ยหลินริมทะเลสาบหรงซานหู ซึ่งบริเวณนี้เมื่อ 900 ปีก่อนเคยเป็นคูเมือง แต่ได้รับการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสร้างเจดีย์คู่หนึ่งขึ้นกลางทะเลสาบ เจดีย์คู่นั้นเรียกว่า เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ไม่ได้ขึ้นบนตัวเจดีย์) เจดีย์องค์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูน ระหว่าง 2 เจดีย์มีอุโมงค์เชื่อมถึงกัน
ชมเขตสวนซานหู ประตูโบราณกูหนานเหมินประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาปหยงหู สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและชมต้นไทรพันปีผ่านชมที่พำนักข้าราชการเก่า
อิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้ารองเท้าแฟชั่นของที่ระลึกที่ถนนคนเดินเท้า“ปู้สิงเจีย”ถนนจงซานและตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย                

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ HONGFENG JINGCHENGINTERNATIONAL HOTELหรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

08.50 น.

เดินทางสู่กลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099

09.50 น.

ขากลับผ่านสนามบินหนานหนิง พักรอต่อเครื่องกลับสุวรรณภูมิ

11.00 น.

โดยเที่ยวบินที่ CZ6099 อำลามณฑลกวางสี

12.10 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ/ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23กก./ ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีนCN TAX)
อัตรานี้ไม่รวม  1. ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท 2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น 3.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว/ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 200 หยวนต่อทริปต่อท่าน


เงื่อนไข สำรองที่นั่ง มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ * ที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน- เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign