SUPER SAVE คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง
China Eastern (MU)
​5 วัน 4 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
  • เขตเมืองเก่าต้าหลี่ที่ได้รับการอนุรักษ์ 
  • ชมเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ 
  • ชมทะเลสาบเอ๋อร์ไห่หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดัง
  • ชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ
  • สวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรือ สระมังกรดำ
  • ภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน 
  • IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง“จางอวี้โหมว”
  • หมู่บ้านน้ำหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว
  • วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง 

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา
*ราคาเด็กเท่าผู้ใหญ่
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
15 - 19 มี.ค. 2562 20,555.- เหลือ 19,999.- 4,500.- รวม
22 – 26 มี.ค. 2562 20,555.- เหลือ 19,999.- 4,500.- รวม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองเก่าต้าหลี่

04.30 น.

พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะเช็คอิน G สายการบิน China Eastern แอร์ไลน์** จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู4-5

07.50 น.

เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ MU 2584

11.00 น.

ถึงสนามบินนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑลครอบคลุมพื้นที่ 15,561 ตารางกิโลเมตรอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุตมีประชากร 33 ล้านคนมีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิมีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปนำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชนสำคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. เดินทางโดยรถโค้ช (5 ชั่วโมง)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินเล่นชมเขตเมืองเก่าต้าหลี่ที่ได้รับการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก หินอ่อนแห่งเมืองต้าหลี่ ฯลฯ
พักที่ Green East Hotelหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ชมเมืองโบราณต้าหลี่ นำท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เจดีย์ 3 องค์ มีองค์ประธาน 16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีชื่อเรียกว่า “เชียนสวินถ่า” สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสร้างอาณาจักรต้าหลี่ เมื่อประมาณ 1,000 ปี ที่ผ่านมา ถูกลมฝนกัดกร่อนเผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ก็มีการบูรณะเรื่อยมา พุทธศาสนาที่เมืองต้าหลี่เจริญเติบโตและรุ่งเรืองสุด ๆ ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง
ชมทะเลสาบเอ๋อร์ไห่หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดังบนที่ราบสูงมณฑลยูนนาน เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาในเขตนี้ไม่เคยเห็นทะเล จึงเรียกผืนน้ำอันกว้างใหญ่ว่า “ไห่” ซึ่งแปลว่าทะเล และขนานนามว่า “เอ๋อร์ไห่”(ไม่รวมล่องเรือ)

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
แล้วเดินทางสู่เมืองลี่เจียง (3 ชั่วโมง)
นำชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรือ สระมังกรดำ ที่มีทะเลสาบล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ชม “เก๋งหนึ่งเหรียญ” เก๋งเล็กๆกลางสระน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยกลางราชวงศ์ชิง ชม “สะพาน 5 โค้ง” ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่งความคิดถึงสะพานนี้จะแบ่งสระมังกรดำออกเป็นสองส่วน ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ “ศาลาจันทรา” ส่วนประกอบทั้งหมดนี้ถ้าอากาศอำนวย น้ำนิ่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยู่ด้านหลัง จะทอดเงาสะท้อนลงบนสระน้ำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย

อิสระเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปีค.ศ.1997 

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ JIXIANGYUAN HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-สระมังกรดำ-หมู่บ้านน้ำหยก-ฉู่สง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ยามเช้าชมลี่เจียงเมืองเก่าดายันที่มีประวัติมากว่า800 ปียังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี
นำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน และมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ในขณะที่ทุ่งหญ้าจะเต็มไปด้วยทิวสนเป็นแนวเขียวขจี  นั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเช้าแบบปิดกันลม-ความจุ 6 ที่นั่ง) ขึ้นชมวิวสวยของหิมะมังกรหยก ผ่านชมวิวชมป่าสนดึกดำบรรพ์และวิวธรรมชาติที่สวยงาม กระเช้าถึงยอดเขาที่ความสูงกว่า 4,500 เมตร นำชมธารน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่บดบังเทือกเขาหิมะเป็นระยะ ๆ สาดส่องด้วยแสงอาทิตย์เป็นทางดุจแดนสวรรค์
หมายเหตุ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณีกระเช้า “กอนโดล่า” ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกด้านความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ให้ขึ้นไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจะจัดให้ท่านขึ้นกระเช้าภูเขาหิมะมังกรหยกด้านทุ่งหญ้าเหวินซานผิงแทน แต่ถ้าปิดทั้ง 2 แห่ง ทางผู้จัดพิจารณาจะจัดรายการอื่นให้ ถ้าจัดไม่ได้จะคืนค่ากระเช้าให้ แต่ถ้าบัตรกระเช้าได้ใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆลงจากเขาหิมะมังกรหยกนำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอันแสนประทับใจชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง“จางอวี้โหมว”นักแสดง 500 คนมาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่าพิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร       
นำชมยี่สุ่ยจ๋าย หรือ หมู่บ้านน้ำหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี นำชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูงจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฉู่สง

19.00 น.

ถึงฉู่สง รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ YUN HUAHOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ฉู่สง-คุนหมิง-ตำหนักทอง-ร้านนวด บัวหิมะ

เช้า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางกลับสู่นครคุนหมิงโดยรถโค้ช {นำท่านชมตำหนักทอง ตำหนักโบราณล้ำค่า ของนายพลอู๋ซานกุ้ย แห่งราชวงศ์หมิง นายทหารผู้พลิกแผ่นดินฮั่นเป็นแมนจู สร้างด้วยทองคำสัมฤทธิ์ทั้งหลังในสมัยราชวงศ์ชิง โดยออกแบบจากพระราชวังหลวงกรุงปักกิ่ง ภายในมีหอระฆังโบราณ และพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ และอาวุธโบราณที่เคยใช้จริงในประวัติศาสตร์

13.00 น.

ถึงคุนหมิงรับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แวะร้าน นวดฝ่าเท้า เลือกชื่อยาสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง รวมถึง “บัวหิมะ” ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่ท่านรู้จักดี แวะร้านผ้าไหมสินค้า OTOP ของจีน

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ LONGWAY HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: คุนหมิง-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านไปเที่ยววัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า1,200 ปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แวะชมเขตเมืองเก่ากวนตู้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 17 กม. มีพื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจ้าบรรพบุรุษ นำท่านไปถ่ายรูปกับเจดีย์โบราณ มีความสูง 14.5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้างจากข้าวเหนียวและดินแดงและตัดเป็นก้อนๆนำมาก่อสร้างเป็นเจดีย์  มีน้ำหนักรวม 1,350 ตัน บริเวณฐานเจดีย์เจาะเป็นช่องสี่ทิศทาง ความกว้างขนาดรถม้าวิ่งผ่านได้โดยรอบเจดีย์เป็นถนนโบราณและมีร้านค้าที่สร้างใหม่เลียนแบบของเก่า 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

23.05 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  MU 2583

00.45 น.

(วันถัดไป) ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม     ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน20กก. / ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป 800 บาท) / ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน
ค่าบริการไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย(รวมจ่าย 200 หยวนต่อทริป) / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วนและในกรณีที่สถานฑูตจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหรือในบางกรณี บางท่านที่สถานฑูตไม่อนุญาตให้วีซ่ากรุ๊ปได้ / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%


เงื่อนไข สำรองที่นั่ง  มัดจำ10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วันเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign