ทัวร์จีน
คังติ้ง มู่เก้อชั่ว ล่องเรือเล่อซาน

CA 5 วัน 4 คืน
*ไม่ลงร้านรัฐบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
  • นำท่านลอด “เอ้อร์หลังซาน” อุโมงค์ที่ตั้งอยู่ในที่ราบสูง
  • ผ่านชมสะพานหลู่ติ้งเฉียว สะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน 
  • อุทยานมู่เกอโช่ว (ทะเลสาบคนป่า) 
  • วัดต้าฝอฉานย่วน ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาง้อไบ้ 
  • ลงเรือ ชมเกาะเล่อซาน
  • นำท่านไปเที่ยวที่ “ซอยหวานใจ”
  • “วังแพะเขียว” สถานที่เกี่ยวกับลัทธิเต๋า 

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
13 – 17 ก.ค. 2562 21,900.- 4,600.- ไม่รวม
10 – 14 ต.ค. 2562 23,900.- 5,000.- ไม่รวม
1 – 5 พ.ย. 2562 21,900.- 4,600.- ไม่รวม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ตูเจียงเยี่ยน

15.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินแอร์ไช่น่าแอร์ไลส์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

17.55 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน CA472

22.20 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ธิเบตเมี้ยวหุยเชียง
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าเมืองเฉิงตูสู่ที่พัก
พักที่ HOLIDAY INN EXPESS HOTEL หรือ SPRING DOWN TOWN HOTELเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู-คังติ้ง-อุทยานมู่เก้อชั่ว(รวมรถอุทยาน)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองคังติ้ง (ทางด่วนประมาณ 4 ชั่วโมง) “คังติ้ง” เป็นชื่อที่ชาวฮั่นตั้งขึ้นแปลว่า “สถานที่แห่งความมั่นคง” คังติ้งในอดีตเป็นสถานที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของสองวัฒนธรรมทิเบต-จีนมานานหลายร้อยปี มีเพลงพื้นบ้านที่โด่งดัง คือ "คังติ้งฉิงเกอ" (KANGDING LOVE SONG) บรรยายถึงเมฆขาวบนท้องฟ้า ทุ่งหญ้า ป่าสน และฝูงม้าเส้นทางจะเลาะเลียบภูเขาลำธารและน้ำตกที่สวยงาม นำท่านลอด “เอ้อร์หลังซาน” อุโมงค์ที่ตั้งอยู่ในที่ราบสูง เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศจีน มีความยาวถึง 4,175 เมตร อุโมงค์นี้เชื่อมระหว่างหย่าอันกับเขตชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้างทิเบต วิวทิวทัศน์เมื่อก่อนและหลังจากผ่านอุโมงค์ไปแล้วจะต่างกันโดยสิ้นเชิง เป็นที่น่าอัศจรรย์เสมือนแบ่งแยกภูมิประเทศออกจากกัน

12.30 น.

แวะ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร    
นำท่านสู่อุทยานมู่เกอโช่ว (ทะเลสาบคนป่า) เนื่องจากเป็นเขตที่มีรอยต่อระหว่างเขตอุณหภูมิร้อน-อบอุ่น จึงทำให้ “มู่เกอชั่ว” รายล้อมด้วยเทือกเขา ป่าไม้ดึกดำบรรพ์ ทุ่งหญ้า มีทะเลสาบน้ำใสแจ๋วนับสิบแห่ง  บนพื้นที่กว่า 350 ตารางกิโลเมตร มีต้นกุหลาบพันปีมากนับ 100,000 ต้น รวม 68 สายพันธุ์ในบริเวณอุทยานแห่งนี้ ในช่วงเดือน 4–9 จะเริ่มออกดอกบานสะพรั่งรายล้อมหุบเขาไล่จากระดับความสูง 2,800 เมตรขึ้นไป นำท่านเปลี่ยนรถภายในอุทยานเพื่อตระเวนชมตามจุดต่าง ๆ เริ่มต้นไต่ระดับจากความสูง 2,800 เมตร รถเริ่มวิ่งตามเส้นทางขึ้นไปจนถึงจุดที่ความสูง 3,780 เมตร มีน้ำตกน้อยใหญ่สลับกับโขดหินรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 18 กิโลเมตร สัมผัสความงดงามของหุบเขาตู้เจียน หุบเขาความยาว  8 ก.ม. ที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ เวลาลมแรงพัดโบกโบยผ่านหุบเขา จะเกิดเสียงร้องฟังประหนึ่งธรรมชาติกำลังเปล่งเสียงร้องต้อนรับการมาเยือนของเรา แล้วนำท่านชมสู่ทะเลสาบมู่เกอชั่ว ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,780เมตร กินเนื้อที่ประมาณ 40 ตร.กม. ด้านหนึ่งของทะเลสาบมีหาดทรายสีทองเรียกว่าหาดแห่งความรัก เม็ดทรายละเอียดเป็นสีเหลืองทองขนาดของหาดเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงต่ำของระดับน้ำในทะเลสาบ นำท่านล่องเรือในทะเลสาบที่อยู่ใจกลางอุทยานรายล้อมด้วยหุบเขาตู้เจี้ยน ตรงข้ามของทะเลสาบคือทุ่งหญ้าทะเลแดง ไกลสุดลูกหูลูกตา  ความกว้างไกลของทะเลสาบทำให้เห็นเหมือนเป็นทะเลอยู่ในท่ามกลางทุ่งหญ้า นำท่านไต่ระดับลงมาสู่บริเวณ บ่อน้ำแร่สมุนไพร  ซึ่งอุดมไปด้วยแร่กำมะถันในน้ำเป็นยารักษาโรคได้ นำท่านแช่เท้า 30 นาที เพื่อช่วยผ่อนคลายหายเครียด (นั่งแช่แค่หัวเข่า) ท่ามกลางธรรมชาติ แช่เท้าไปชิมไข่ต้มน้ำพุร้อนไป ลั้นลา..ลั้นลา แล้วนำท่านสู่จุดชมวิว ภูเขาดอกบัว ซึ่งมองดูคล้ายดอกบัวเรียงรายอยู่นำท่านสู่บริเวณ ทะเลสาบ 7 สี ทะเลสาบ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ TAI YANG BULOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
บนที่ราบสูงที่งดงามเกินคำบรรยาย จนสมควรแก่เวลาแล้วลงจากอุทยาน(รวมรถอุทยาน)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: คังติ้ง-เชิงเขาเขาง้อไบ๊-วัดต้าฝอ

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินสู่เชิงเขาง้อไบ๊ (ประมาณ 4 ชั่วโมง)

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
ถึงเชิงเขาง้อไบ๊ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำชมวัดต้าฝอฉานย่วน ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาง้อไบ้ ชื่อเดิมวัดต้าฝอซื่อ (วัดพระใหญ่)  ตามตำนานบันทึกไว้ว่า ในสมัยราชวงศ์หมิง พระหวูฉงได้ใช้เวลา 15 ปี สร้างวัดนี้ แล้วประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสหัสหัตถ์สหัสเนตร สูง 12 เมตร พระพุทธรูปองค์มหึมาที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ประณีตงดงามฮองไทเฮาของจักรพรรดิว่านลี่ในสมัยราชวงศ์หมิง ทรงพระราชทานชื่อให้วัดนี้ว่า "วัดต้าฝอซื่อ" ต่อมาองค์เจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือสูง 12 เมตรนั้นถูกทำลายไปในปี ค.ศ.1958 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนจีนนำโลหะทุกอย่างไปถลุงรวมกับเหล็กกล้า วัดนี้ได้ก่อสร้างขึ้นและเปิดเป็นทางการอีกครั้งในปี ค.ศ. 2008 บนเนื้อที่ 200 กว่าไร่ แบ่งเป็น 3 เขต ทิศเหนือเป็นเขตไหว้พระขอพร  เขตกลางเป็นเขตวัฒนธรรมและศิลปะในการทำสวนจีน และเขตทิศใต้เป็นสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนา วิหารหลักในวัดนี้ ได้แก่ วิหารพระสังขจาย วิหารพระโพธิสัตว์ตี้จั้ง วิหารพระโพธิสัตว์เหวินซู วิหารพระไภษัชคุรุ วิหารพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม วิหารพระโพธิสัตว์ผู่เสียน วิหารต้าสงเป่าเตี้ยน เป็นต้น

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เชิงเขาง้อไบ๊-เล่อซาน-ล่องเรือเล่อซาน-เฉิงตู-ซอยหวานใจ

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินสู่เล่อซาน นำท่านลงเรือชมเกาะเล่อซานซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเลจากบนเรือท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซานซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหินสูง 71 เมตรเฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซานภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี (ปีค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อไห่ทง โดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้านพระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิง เจียงซิงอีเจียงตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน

เที่ยง

ถึงเชิงเขาง้อไบ๊ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางกลับเฉิงตู(ประมาณ 3 ชั่วโมง){นำท่านไปเที่ยวที่ “ซอยหวานใจ” ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนรุ่นเก่า นั่งจิบน้ำชา จับก๊วนคุยกัน เล่นไพ่นกกระจอก สังสรรค์กับเพื่อนฝูง นัดทานข้าว จับจ่ายซื้อของฝากคุณนายที่บ้าน ในซอยกว้าง และพบกับชาวจีนรุ่นใหม่ ที่ร้านกาแฟเท่ห์ๆ ร้านเบียร์จ๊าบๆ ร้านไอศครีมเก๋ๆ ชิว...ชิว ในซอยแคบ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ SPRING DOWN TOWN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เฉิงตู-วัดมัญชูศรี-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
{นำชมวัดมัญชุศรีวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตูมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย (ปีค.ศ. 605-617) เดิมชื่อวัด“สินเซี่ยงจื้อ” แต่โดนทำลายเพราะสงครามในปลายราชวงศ์หมิงต่อมาในรัชการคังซีราชวงศ์เช็งได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตย์มัญชุศรีภายหลังมีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเหวินซูซึ่งมีความหมายเดียวกับ “มัญชุศรี” ภายในวัดมีวิหารท้าวจตุรมหาโลกบาลวิหารไตรมหาโพธิสัตย์ (มัญชุศรี / สมัตภัทร / อวโลกิเตศวร) และวิหารรัตนมหาชาติ (ศากยมุณีเจ้า)นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูสมุนไพรเสฉวน ได้เวลาเดินทางไปสนามบิน

16.30 น.

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า
ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 1,650 บาท
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบินจีน
ค่าบัตรผ่านประตู เข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยทางอากาศค่าเบี้ยประกันภัยในจีน 
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ค่าบริการไม่รวม       
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
ค่าทิปคนขับรถ+ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง / ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 25 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกหลังจากวางมัดจำ-หักค่าใช้จ่าย 5,000บาท, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช้จ่าย 10,000บาท เพราะกรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ
รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/และกรณีสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign