Trans Siberian
ขบวนรถไฟในฝัน ทรานไซบีเรีย

ปักกิ่ง มองโกเลีย ไซบีเรีย 8วัน7คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พระราชวังกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
จตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย
วัดกานดาน หรือ อารามกานดาน (Gandan Monastery) เป็นวัดที่ใหญ่และมีความสำคัญมากของมองโกเลีย
พระราชวังฤดูหนาวของข่านโบกด์ (Winter palace) ซึ่งเป็นข่านองค์สุดท้ายแห่งมองโกเลีย
นั่งกระเช้า (Chair Lift) ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบไบคาล
พิพิธภัณฑ์ไบคาล แหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา และระบบนิเวศ ของทะเลสาบแห่งนี้ 
นั่งเรือล่องชมความงามรอบๆ ทะเลสาบไบคาล  ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ
ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่
11-18 เม.ย. 62 (เทศกาลสงกรานต์) 77,900.- 18 ต.ค. 62
16-23 ก.ค. 62 75,900.- 24 ม.ค. 63
23-30 ก.ค. 62 75,900.- 1 ก.พ. 63
20-27 ส.ค. 62 75,900.- 28 ก.พ. 63

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000.- บาท/ท่าน**ราคาโปรโมชั่นพิเศษไม่มีราคาเด็ก**

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินดอนเมือง – เทียนสิน

08.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

11.20 น.

เหิรฟ้าสู่  เทียนสิน โดยสายการบิน NOK SCOOT  เที่ยวบินที่ XW880
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.00 น.

เดินทางถึง สนามบินเทียนสิน เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้งปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ห่างออกไปจากปักกิ่งประมาณ 160 ก.ม.  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองปักกิ่ง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
พักที่ 5L HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านยาบัวหิมะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบิน อูลานบาตอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเยี่ยมชม ร้านยาบัวหิมะ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2533 ครั้งนั้นรัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะ อันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟลวก ไฟไหม้ทั่วตัว ทำให้แผลที่โดยไฟลวก และ ไฟไหม้นั้น แห้งหายได้โดยเร็ว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบริการนวดฝ่าเท้าฟรี เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ สนามบินปักกิ่ง เพื่อเตรียมสัมภาระเดินทางสู่ ประเทศมองโกเลีย

21.10 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอูลานบาตอร์ โดยสายการบิน  Mongolian Airlines เที่ยวบินที่ OM224

23.40 น.

เดินทางถึง สนามบินอูลานบาตอร์ เมืองอูลานบาตอร์ เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่  KHUVSGUL LAKE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: จตุรัสซัคบาทาร์ – วัดกานดาน – พระราชวังฤดูหนาวของข่านโบกด์ – อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ – หินเต่า – Meditation Monastery – พักกระโจมมองโกล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านสู่ จตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้น ซัคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี 1921…

จากนั้นเดินทางสู่ วัดกานดาน หรือ อารามกานดาน (Gandan Monastery) เป็นวัดที่ใหญ่และมีความสำคัญมากของเมืองอูลันบาตอร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย อารามเดิมสร้างขึ้นตามความประสงค์ของ ดาไลลามะองค์ที่ 5 (Jebtsundamba Khutuktu)ในปี พ.ศ. 2352 ซึ่งปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงแค่เสาไม้หนึ่งต้นเท่านั้น สำหรับอารามในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2381 พร้อมกับเป็นที่พำนักส่วนพระองค์ขององค์ดาไลลามะองค์ที่ 13 จากนั้นได้มีการสร้างอาคารหลายหลังเพิ่มเติมตามมา ไม่ว่าจะเป็น อาคารหอสมุด วิหารกุมารี วิหารอวโลกิเตศวร ซึ่งภายในวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม สูงกว่า 20 เมตร และในปี พ.ศ. 2468 ได้มีการก่อสร้างวิหารสำหรับเป็นที่บรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะที่ 8 นำท่านเข้าชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลีย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย…

นำท่านสู่ พระราชวังฤดูหนาวของข่านโบกด์ (Winter palace) ซึ่งเป็นข่านองค์สุดท้ายแห่งมองโกเลีย และยังเป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือให้ได้ชมในมองโกเลีย พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1893 – 1903 มีการสร้างตาหนัก 6 ตาหนัก และแต่ละตาหนักก็มีผลงานทางศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลีย นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพวาด ภาพเขียน ที่ยังคงหลงเหลือและรอดพ้นจากการถูกทาลายโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์โซเวียตในอดีต ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงสมบัติของข่านบอจด์ เช่น บัลลังค์ เตียง และ ของสะสมต่างๆของท่านข่าน นอกจากนี้ยังมีเกอร์ หรือกระโจมของท่านข่านที่ใช้ในพระราชพิธี ตลอดจนรองเท้าที่พระเจ้าซาร์นิโคลัท ที่ 2 แห่งรัสเซียมอบให้ท่านข่านเป็นของขวัญใช้ในงานพระราชพิธีและอัญมณีเครื่องประดับตกแต่ง เครื่องยศของพระราชพาหนะของท่านข่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพพระราชวังฤดูหนาวตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ (Terelj National Park) ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่ออีกแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของอูลานบาตอร์ มีภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่และเปิดโล่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ได้มาสัมผัสกับพื้นที่นี้ โดยส่วนใหญ่จะเลือกขี่ม้าหรืออูฐในการท่องเที่ยว นำท่านชมความงามของหินเต่า (Turtle Rock) และหินที่มีรูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ้าลึกลับ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของอุทยานแห่งชาติ กอร์ไค เทอเรลจ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยานที่ดีที่สุดทั้ง 5 แห่งของมองโกเลีย

นำท่านสู่ หมู่บ้านมองโกเลีย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวมองโกเลียหรือให้ท่านเลือกซื้อ OPTION การขี่ม้าชมเมือง (ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้าไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ หากลูกค้าท่านใดสนใจการขี่ม้าให้สอบถามค่าใช้จ่ายกับหัวหน้าทัวร์) นำท่านเข้าชมอารามที่ใช้เป็นสถานที่ในการทำสมาธิ (Meditation Monastery) เป็นอีกสถานที่ ที่สวยงามและเงียบสงบ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามและสัมผัสธรรมชาติพิสุทธิ์ แห่งมองโกเลีย ประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักแบบกระโจมทะเลทราย หรือที่เรียกว่า “เกอร์”

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อูลานบาตาร์ – สวนพระพุทธรูปศากยมุนี – อนุสรณ์สถานทหารโซเวียต – โดยสารขบวนรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย – เมืองอีร์คุตสค์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านสู่ สวนพระพุทธรูปศากยมุนี.......... นำท่านสู่ อนุสรณ์สถานทหารโซเวียต ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอูลานบาตาร์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นอนุสรณ์สถานทรงกลมวงแหวน ประดับภาพเขียน เรื่องราวที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพและมิตรภาพระหว่างรัสเซียและ มองโกเลีย เช่น การสนับสนุนการปลดแอกจากประเทศจีน และการช่วยรบต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1939 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ยังเป็นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตาร์ได้ทั้งเมืองอีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองอูลานบาตาร์ เพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองอีร์คุตสค์

15.22 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอีร์คุตสค์ ด้วยรถไฟขบวนที่ T5

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ บนรถไฟ (BOX SET)
**ที่พักคืนนี้เราจะนอนพักกันบนรถไฟ สัมผัสบรรยากาศบนขบวนรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย**

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: โดยสารขบวนรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย – เมืองอีร์คุตสค์ – เมืองลิสท์เวียงก้า

เช้า

บริการอาหารเช้า ในโบกี้เสบียงบนขบวนรถไฟ
ชมทัศนียภาพของทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และความงดงามตามธรรมชาติแห่งทะเลสาบ ไบคาล (Baikal Lake) ระหว่างทางที่รถไฟแล่นผ่าน......

กลางวัน

บริการอาหารเช้า ในโบกี้เสบียงบนขบวนรถไฟ

15.17 น.

ขบวนรถไฟเดินทางมาถึง เมืองอีร์คุตสค์(Irkutsk) นำท่านลงจากขบวนรถไฟพร้อมสัมภาระ นำท่านออก
เดินทางด้วยรถโดยโค้ชไปยัง เมืองลิสท์เวียงก้า( Listvyanka) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไบคาล บริเวณปากแม่น้ำแองการ่า Angara River แม่น้ำเพียงสายเดียวที่เป็นที่ระบายออกของทะเลสาบไบคาล

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  KRESTOVAYA PAD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: กระเช้าขึ้นจุดชมวิว – พิพิธภัณฑ์ไบคาล – ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล – ตลาดปลา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านนั่งกระเช้า (Chair Lift) ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบไบคาล เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาล และแม่น้ำแองการ่าจากมุมสูง บริเวณนี้เนินเขายังถูกใช้เป็นลานสกีในฤดูหนาว   จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล แหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา และระบบนิเวศ ของทะเลสาบแห่งนี้ ชมพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดที่หาดูได้ยากทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้ยังเป็นที่พำนักของแมวน้ำ ซึ่งแตกต่างจากแมวน้ำทั่วไปซึ่งจะอาศัยอยู่ในน้ำเค็มเท่านั้น

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่ายนำท่าน นั่งเรือล่องชมความงามรอบๆ ทะเลสาบไบคาล  ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ ทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใสสะอาดเป็นอับดับ 1 ของโลก ปริมาณน้ำจืดภายในทะเลสาบไบคาลมีสัดส่วนเท่ากับ 20% ของปริมาณน้ำจืดบนโลก ทะเลสาบมีอายุยาวนานกว่า 25 ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO)  จาเมเสร็จจากการล่องเรือ ชม ตลาดปลา (Fish Market) ซึ่งเป็นตลาดเล็ก ๆ ริมทะเลสาบที่มีแผงและร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะปลาน้ำจืดของทะเลสาบแห่งนี้ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  KRESTOVAYA PAD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: หมู่บ้านลิสตเวียงก้า – พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ Taltsy – เมืองอีร์คุตสค์ – โบสถ์คาซาน – ช้อปปิ้งย่าน 130 Quarter

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย Taltsy Wooden Architecture Museum ชมหมู่บ้านไม้ดังเดิมของชนพื้นเมืองโบราณ ที่นิยมสร้างบ้านด้วยไม้มาตั้งแต่โบราณ ด้วยในเขตไซบีเรียมีต้นสนและต้น Parch เป็นจำนวนมาก ชมความหลากหลายของบ้านไม้ไซบีเรียที่มีทั้งบ้านชาวบ้านที่ยากจน และบ้านของเศรษฐีผู้ร่ำรวย......

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังเมืองอีร์คุตสค์ เที่ยวชมจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่อใน เมืองอีร์คุตสค์ (Irkutsk) อีร์คุตสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี นำชมจุดท่องเที่ยวรอบแม่น้ำอังการ่า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก ชม ถนนคนเดิน คาร์ลมาร์กซ์ Calsmarks Street ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม ที่นำไปสู่การปฏิวัติในรัสเซีย

ชม อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม รูปปั้น จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 โบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดของเมืองอีร์คุตส เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปีจึงแล้วเสร็จ ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้วยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีน้ำบนฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน จากนั้นนำท่านสู่ ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช็อปและชิมเลยทีเดียว...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: เมืองอีร์คุตสค์ (Irkutsk) – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม

09.00 น.

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง

11.20 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ S7 761

16.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
เงื่อนไขและราคา สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
 
***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครั้ง
 (มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)***
 
หมายเหตุพักตู้นอนบนรถไฟ ถ้าต้องการพัก 3 ท่าน ต่อห้อง จ่ายเพิ่มอีกท่านละ 1,600 บาท
ถ้าต้องการ พัก 2 ท่าน ต่อห้อง จ่ายเพิ่มเพิ่มท่านละ 4,800 บาท


อัตรานี้รวม     
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
2. ค่าที่พักที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินไทย
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
7. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
8. ค่าภาษีสนามบินไซบีเรีย, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ
9. รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นตลอดเส้นทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 23 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด
3. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพ๊อกเก๊ตไวไฟ ฯลฯ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
7.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถตามความเหมาะสม
 


เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์ 
1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 20,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ   
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสายการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้      
 
หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที
- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
 
ตัวอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง
นับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางไป 6 เดือน กับอีก 1 วัน (บวกอีก 1 วัน ของวันที่สิ้นสุดการเดินทาง) เช่น ลูกค้าเดินทางวันที่ 01-05 มกราคม 2561
หนังสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายุก่อน วันที่ 06 กรกฏาคม 2561
หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้  กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผู้เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเข้า-ออกประเทศให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดินทาง  สำหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชำรุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทำให้ท่านเดินทางไม่ได้ 

หมายเหตุ หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได้ ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign