ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน
TOKYO FUJI NAGOYA
สถานที่ท่องเที่ยว

หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค  ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย
ศาลเจ้าใหญ่ซูวะ (ซูวะ ไทชะ) เป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าซูวะอื่นๆทั่วประเทศญี่ปุ่น
- ชมปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1593 
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ชมซากุระ ณ สวนเค็นโรคุเอ็น เป็นแลนมาร์กที่โดดเด่นมากของเมืองคานาซาว่า
ผ่อนคลายอย่างอิสระกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ 

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่
20-24 มี.ค. 62 32,900.- 11 ก.ย. 62
27-31 มี.ค. 62 32,900.- 25 ก.ย. 62
11-15 เม.ย. 62 38,900.- 8 ต.ค. 62
8-12 พ.ค. 62 29,900.- 29 ต.ค. 62
 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000.- บาท/ท่าน**ราคาโปรโมชั่นพิเศษไม่มีราคาเด็ก**
***การยกเลิก ***  เมื่อมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย หากท่านมีการยืนยันการเดินทางและมัดจำมาแล้ว  หากลูกค้าจะยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ท่านได้ ต้องคิดค่าตั๋วเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายต่างประเทศ  แต่หากท่านมีคนมาเปลี่ยนเดินทางแทน ต้องสอบถามค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของสายการบินกำหนด

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 ประตู 8 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน THAI LION AIR  (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สนามบินนาริตะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – โอชิโนะ ฮัคไค – แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

01.00 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI LION AIR  เที่ยวบินที่ SL300
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

09.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น...

นำท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะแหล่งช้อปปิ้ง เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพานเรนโบว์ เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอไดบะ ทั้งนี้โอไดบะได้รับการโหวตว่าเป็นสถานที่ “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวโดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค  ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นนอกจากนี้ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างสำราญใจอีกด้วย...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น
พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

**จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายอย่างอิสระกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มี สรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น**

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 – ศาลเจ้าใหญ่ซูวะ – ไร่วาซาบิไดโอะ – เมืองมัตสึโมโตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและเป็นภูเขาไฟที่ ลักษณะงดงาม ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นำท่านชมความงามอย่างใกล้ชิดบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพเก็บบรรยากาศหรือเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและขนมของชาวญี่ปุ่นตามอัธยาศัย....

นำท่านสู่ ศาลเจ้าใหญ่ซูวะ (ซูวะ ไทชะ) เป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าซูวะอื่นๆ10,000กว่าแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้านี้มีศูนย์กลางอยู่รอบทะเลสาบซูวะ ประกอบด้วย4ส่วนสำคัญได้แก่ ศาลเจ้าบนสองแห่งที่อยู่ทางใต้ของทะเลสาบซูวะ คือ ศาลเจ้าหลักฮง-มิยะ และศาลที่เรียบง่ายแต่ดั้งเดิมกว่าคือ ศาลเจ้ามาเอะ-มิยะ, ศาลเจ้าล่างสองแห่งตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบซูวะ คือ ศาลเจ้าแห่งฤดูใบไม้ผลิ ฮารุมิยะ โดดเด่นด้วยหินสลักมันจิอันแปลกตา และศาลเจ้าแห่งฤดูใบไม้ร่วง อากิมิยะ - หัวใจของชิโมะซูวะ-จูกุ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม ไร่วาซาบิไดโอะ  ชื่อของที่มีความหมายว่า ราชาแห่งวาซาบิ เป็นไร่วาซาบิสวยงาม ใหญ่โต และเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองชนบทแถบอาซุมิโนะภายในจังหวัดนากาโนะ โดยวิวทิวทัศน์ของที่นี่ยังล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเจเปนแอลป์ ซึ่งมองเห็นได้แบบ 360 องศาและภายในไร่นี้ยังมีอาหารและของฝาก ที่มีส่วนผสมของวาซาบิสดๆจากแปลงให้ท่านได้เลือกซื้อและชิมกันได้อย่างจุใจ วาซาบินั้นมีสรรพคุณช่วยป้องกันฟันผุ เลือดลมในร่างกาย ป้องกันมะเร็ง และช่วยเรื่องการทำงานของหัวใจจากนั้นนำท่านสู่ เมืองมัตสึโมโตะ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที่ เมืองมัตสึโมโตะ จังหวัดนากาโนะ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1593 โดยขุนนางในตระกูลอิชิกาวะ เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยและวางแผนการรบ โดยมีกำแพงสูงและคูน้ำล้อมรอบปราสาท ต่อมาจึงตกเป็นของโทะกุงาวะ อิเอยะสึ และถูกเรียกว่าอีกอย่างว่าปราสาทฟุกาชิหรือปราสาทอีกา เนื่องจากผนังของปราสาทที่มีสีดำเหมือนอีกานั่นเอง อีกทั้งอาคารสามชั้นที่ขนาบตัวปราสาททั้งสองข้างนั้นก็มีลักษณะคล้ายกับปีกนกด้วย นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นปราสาทดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เอาไว้ได้ จนถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติสำคัญของชาติ…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดทาคายาม่า (ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟูและโทยามา ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู ประกอบไปด้วยบ้านเรือนรูปร่างแปลกตาที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ.2538 ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นในพริบตา บ้านเรือนต่าง ๆ แปรสภาพกลายเป็นร้านขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ บ้านพักค้างคืน กลายเป็นกระแสในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที่ เมืองคานาซาว่า จังหวัดอิชิกาวะ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เมืองคานาซาว่า – ชมซากุระ ณ สวนเค็นโรคุเอ็น – TOKI PREMIUM OUTLET – สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ชมซากุระ ณ สวนเค็นโรคุเอ็น เป็นแลนมาร์กที่โดดเด่นมากของเมืองคานาซาว่า ที่นี่นั้นได้ชื่อว่าติด1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยชื่อ“เค็นโรคุ” มีความหมายว่า สวนที่มีองค์ประกอบที่ดี 6 อย่าง คือ พื้นที่ที่กว้างขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํ้า, และทัศนียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตา ให้ท่านได้อิสระไปกับการถ่ายรูปคู่กับต้นซากุระ ที่ออกดอกอมชมพูไปทัวร์สวนเค็นโรคุเอ็นแห่งนี้... จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง  TOKI  PREMIUM OUTLET  ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยอย่างจุใจที่รวบรวมของ แบรนด์เนมชั้นนําราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น...
***อิสระอาหารมื้อเที่ยงเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน***
พบกัน ณ จุดนัดพบ ตามเวลานัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ....

17.15 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR  เที่ยวบินที่ SL311
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

21.50 น.

ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม
 2.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท . ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว **
6.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออกสำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ  รวม 1,500 บาท  ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)
 

เงื่อนไข โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 
เงื่อนไขและราคา สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
 
 
***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครั้ง***
 ***(มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)***
 
เงื่อนไข และการจองทัวร์
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได้ ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง


เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์ 
1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 20,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ   
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสาการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้      

หมายเหตุ หมายเหตุ
1.ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2.  ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  เพื่อยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่, มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที
- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
 
ตัวอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง
นับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางไป 6 เดือน กับอีก 1 วัน (บวกอีก 1 วัน ของวันที่สิ้นสุดการเดินทาง) เช่น ลูกค้าเดินทางวันที่ 01-05 มกราคม 2561
หนังสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายุก่อน วันที่ 06 กรกฏาคม 2561
 
หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้  กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผู้เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเข้า-ออกประเทศให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดินทาง  สำหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชำรุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทำให้ท่านเดินทางไม่ได้ 


จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign