ทัวร์จีน เจิ้งโจว ลั่งหยาง ซีอาน
*ไม่ลงร้าน*

​6 วัน 5 คืน By CZ
สถานที่ท่องเที่ยว
  • นำชม ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ)
  • ศาลามังกร (หลงถิง) สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1692 ในสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง
  • เข้าชมวัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก)
  • ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์
  • ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก)
  • ศาลกวนอู สุสานที่ฝังศีรษะขุนพลกวนอู (กวนหลิน)
  • โดยสารรถไฟความเร็วสูง (หัวจรวด) ที่มีความเร็วสูงสุด 350 กม. ต่อชั่วโมง
  • กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน
  • ชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ
  • กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
26-31 มี.ค. 62 32,900.- 5,000.- รวม
15-20 พ.ค. 62 31,900.- 5,000.- รวม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิฯ

23.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ศาลไคเฟิง-ศาลามังกร

02.10 น.

ออกเดินทางไปนครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเที่ยวบินที่ CZ 3036
หมายเหตุ แวะจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่กวางเจา ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วต่อเครื่องลำเดิมเดินทางสู่เจิ้งโจว (กระเป๋าเช็คตรงไปเจิ้งโจว)

06.00 น.

เดินทางถึงกวางเจา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไม่ออกนอกสนามบินรอต่อเที่ยวบินสู่เจิ้งโจว

09.30 น.

ออกเดินทางสู่เจิ้งโจวโดยเที่ยวบิน CZ6631/หรือเที่ยวบินเวลาใกล้เคียง

11.55 น.

เดินทางถึงนครเจิ้งโจวเมืองหลวงของมณฑลเหอนานตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งมีประชากรประมาณ1 ล้านคนมีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็นจำนวนมากปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน
 
นำท่านเดินทางสู่ไคเฟิงระหว่างทางจัดชุดอาหารKFC หรืออาหารเบาๆทานบนรถ เป็นอีกเมืองนึงที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากของจีน มีพื้นที่ 7446 ตารางกิโลเมตร ประชากร 9.88 ล้านคน นำท่านผ่านชมใจกลางเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารที่สำคัญเช่น ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเจิ้งโจว ศูนย์ศิลปะเหอหนาน ศูนย์นิทรรศการเจิ้งโจวและทะเลสาปรยู่ยี่ (如意湖ทะเลสาปสมหวัง)

นำชมศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น(เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่4,000 ตารางเมตรเป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้นขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมจนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตัดหัวสุนัขหัวเสือและหัวมังกรชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯสูง 2.5 เมตร

นำชมเจดีย์เหล็ก ที่มีอายุมากถึงพันกว่าปีสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง ปี ค.ศ.1049 ตลอดระยะเวลาพันกว่าปีเคยประสบแผนดินไหวถึง 37 ครั้ง แต่ก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมไม่ได้ถูกกระทบความเสียหายแต่อย่างได เจดีย์สูง 13ชั้น 55.88 เมตร ทรงแปดเหลี่ยม สร้างด้วยอิฐด้านนอกฉาบด้วยกระจกสีแดงเข้มเหมือนสนิม มองจากไกลสีเหมือนเหล็ก ชาวบ้านจึงได้เรียกชื่อเป็นเจดีย์เหล็ก

นำชมศาลามังกร(หลงถิง)ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟงสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1692ในสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร       
พักที่XIN DONG YUAN HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ไคเฟิง-เติ้งเฟิง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองเติ้งฟง 2 ชั่วโมง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย  เข้าชมวัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม“กังฟู” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์

ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง (1 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน”โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราช ทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร”       

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ WAN LEE ZS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
หมายเหตุ คืนนี้จะส่งกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นรถไฟเพื่อไปรอคณะที่ซีอาน ส่วนเสื้อผ้าสำหรับใช้ในวันรุ่งขึ้น 1 ชุด+เสื้อผ้าของใช้คืนนี้ ให้จัดใส่กระเป๋าใบเล็กๆ เพื่อถือขึ้นรถไฟเองในวันพรุ่งนี้

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมิน-ศาลกวนอู-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-จัตุรัสหอกลอง

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชม ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นำชมวัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก {

นำท่านชมศาลกวนอู สุสานที่ฝังศีรษะขุนพลกวนอู (กวนหลิน) ซึ่งได้รับการสักการะบูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งสงครามในสมัยสามก๊ก (ค.ศ. 220-265) ชมหลักศิลาจารึกอัตถะชีวประวัติของท่าน

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
โดยสารรถไฟความเร็วสูง (หัวจรวด) ที่มีความเร็วสูงสุด 350 กม. ต่อชั่วโมง ขบวนที่ G 2001 (15.57-17.34 น. - หรือขบวนที่มีเวลาใกล้เคียงกัน) นำท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน
 
ชมเมืองซีอาน ผ่านชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีนสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่าตั้งแต่ราชวงศ์หมิง-ซิง

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร 
อิสระช้อบปิ้งที่ตลาดหอกลอง เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ                            
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ซีอาน-สุสานทหารม้า-เจดีย์ห่านป่าใหญ่อาหารเกี๊ยว-โชว์ราชวงศ์ถัง

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ตำบล “หลินถ่ง” ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม นำชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987  คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก

13.00 น.

รับประทานอากลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่วัดฉือเอิน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ต้าเยี่ยนถ่า” เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด 

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร *ชิมอาหารเกี้ยวขึ้นชื่อของซีอาน 
นำชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ซีอาน-กำแพงโบราณ-กวางเจา-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

ชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กม. ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม. สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วย ผ่านชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แขวนระฆังไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีน สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่า ตั้งแต่ราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ซิง

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
*** สมควรแก่เวลาเดินทางไปสนามบิน

15.00 น.

เดินทางกลับกวางเจา โดย CZ 3232 (เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

18.00 น.

ถึงสนามบินกวางเจา รอเปลี่ยนเครื่องบินกลับสุวรรณภูมิฯ

20.00 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ 361

21.50 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม  
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – กวางเจา – เจิ้งโจว //ซีอาน-กวางเจา-กรุงเทพฯ สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
ชุดภาษีตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน)

ค่าบริการไม่รวม       
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตลอดทริปรวม 200 หยวนต่อลูกค้า
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%


เงื่อนไข สำรองที่นั่ง   
1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง      
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน – หักค่าใช้จ่ายเพราะกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและที่พักซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-13 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่าท่าน
และคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท / เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่าง ประเทศ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign