ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ สุขใจ
5 วัน 4 คืน TG

 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • สถานีรถไฟFORMOSA BOULAVARD
 • สู่ช้อปปิ้งตลาดลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
 • วัดฝอกวงซานซึ่งเป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
 • อาณาจักรE DA WORLDให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่นในดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัย
 • ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง
 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
 • อุทยานเหย่หลิวจุดเหนือสุดของไต้หวัน
 • สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น
 • ท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติงหรือที่คนไทยเรียกว่าสยามสแควร์เมืองไทย
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

     

กำหนดวันเดินทาง
ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
11 - 15  APR’18 30,999 29,999 3,700

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเกาสง-สถานีรถไฟFORMOSA BOULAVARD-ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต

08.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI SMILEเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

10.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่นครเกาสงประเทศไต้หวันโดยสายการบินTHAI SMILEเที่ยวบินที่TG2688 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

14.20 น.

ถึงท่าอากาศยานเกาสงประเทศไต้หวันหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วรถโค้ชปรับอากาศ
รอรับเพื่อนำท่านสู่สถานีรถไฟFORMOSA BOULAVARDซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ถูกจัดให้ความสวยงามติดอันดับโลก เป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดม 30 เมตร ทำให้แสงธรรมชาติสามารถส่องผ่านเข้ามาทั่วภายในบริเวณอาคาร โดมกระจกสีออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดธาตุทั้งสี่ของธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ ลม ไฟและด้วยประติมากรรมนี้เอง ที่ทำให้สถานีรถไฟเกาสง ติดอันดับ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกจากนั้นนำท่านสู่ช้อปปิ้งตลาดลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเกาสงที่มีขายทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ของกินเล่นอาหารเครื่องดื่มคาเฟ่ของเล่นของสะสมของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นที่ทำมาจากอาหารทะเลเพราะเกาสงเป็นเมืองท่าติดทะเลให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดพบ

เย็น

รับประทานอาหารเย็นณ ร้านอาหารสเต็ก + บาร์สลัด
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักE-DA ROYAL HOTEL4*หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E-DA WORLD+E-DA OUTLET-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
หลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดฝอกวงซานซึ่งเป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจำภาคใต้ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ที่สามารถบรรจุศาสนิกชนได้ถึง 1,000 คนไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 เมตรประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปอีก 480 องค์ซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้สักการะขอพรได้

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารที่สวนสนุก
หลังอาหารนำท่านสู่อาณาจักรE DA WORLDให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่นในดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัยบนเนื้อที่กว่า 8,600 ตารางเมตรมีร้านค้าถึง 123  พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดังท่านที่ชื่นชอบมีโซนOUTLET MALLขนาดใหญ่เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก, รวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า 300 แบรนด์อาทิGucci, YSL, A/X, DKNY, Tommy Hilfiger, และPolo Ralph Lauren... และอื่นๆให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันเช่นอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวันให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดพบ

เย็น

รับประทานอาหารเย็นณ ร้านอาหารเมนูบุฟเฟ่ต์ สุกี้ชาบู
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักCITY RESORT4*หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ชิมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”นำท่านนมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋งที่ประดิษฐานที่วัดเสวียนกวงนมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอูณวัดเหวินหวู่ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นำท่านแวะชิมชาอู่หลงพันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษอาหารจีนจักพรรดิ
หลังอาหารนำท่านสู่นครไทเปให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวันร้านขนมพายสับปะรดชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านเลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวันตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตรได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวันภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดีตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์เร็วด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที

เย็น

รับประทานอาหารเย็นณ ร้านอาหารเมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักTAO GARDENHOTEL4*หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ร้านสร้อยสุขภาพ-ตลาดซีเหมินติง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ราคาถูกที่ได้รับความนิยมรวมถึงพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันจากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานเหย่หลิวจุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงามซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินและมีหินที่เป็นLandmark ของที่นี่คือหินเศียรราชินี

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารเมนูกุ้งมังกรซีฟู้ด
หลังอาหารนำท่านสัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้นที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลงจิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งและเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้าร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ศูนย์Germaniumซึ่งเป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบบวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่ายกายสดชื่นลดอาการปวดเมื่อยจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติงหรือที่คนไทยเรียกว่าสยามสแควร์เมืองไทยมีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่นกระเป๋าของฝากคนที่ท่านรักรองเท้ายี่ห้อต่างอาทิOnitsuka Tigerแบรนด์ดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยี่ห้อต่างๆเช่นNew Balance, Puma, Adidas, Nikeในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันนั้นจะมีราคาถูกกว่าให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็นณ ร้านอาหารเมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักTAO GARDEN HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-เดินทางกลับกรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพสิ่งของต่างๆที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพลเจียงไคเช็คตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

14.05 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYSเที่ยวบินที่ TG 633

16.50 น.

ถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ
    บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
    ชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
 
อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่),ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า


เงื่อนไข เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและชำระงวดแรก10,000 บาทภายใน 2 วันหลังทำการจองพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง
-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสำหรับการจอง
* สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
(หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้)

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่วมกับกรุ๊ปตามที่ระบุไว้ในรายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในส่วนที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นความประสงค์ของท่านเอง
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญมาสามารถคินเป็นเงินได้

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign