ทัวร์จีน
กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ 6วัน 5คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
  • นาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน
  • ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง
  • เมืองโบราณซินผิง เป็นเมืองโบราณที่ยังมีกลิ่นอายของสมัยก่อน
  • วิวเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน
  • ประตูโบราณกูหนานเหมิน สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค์ถัง
  • ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง (ไม่ขึ้นเจดีย์)
  • กุ้ยหลิน สวนจือโจว  สวนชวนซาน

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่า 1,500
15 – 20 มี.ค. 2562 17,900.-
PROMOTION จองคู่ลด 1,500
3,500.- ไม่รวม
17 – 21 เม.ย. 2562 20,900.- 3,500.- ไม่รวม
8 – 12 พ.ค. 2562 19,900.- 3,500.- ไม่รวม
12 – 16 มิ.ย. 2562 19,900.- 3,500.- ไม่รวม
3 – 7 ก.ค. 2562 19,900.- 3,500.- ไม่รวม

**ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน

10.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ CZ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน

13.10 น.

ออกเดินทางไปกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยเที่ยวบินที่ CZ 6100 

16.30 น.

แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ที่นครหนานหนิง แล้วกลับขึ้นเครื่องบินลำเดิม

17.30 น.

เดินทางต่อไปยังเมืองกุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ CZ 6100

18.40 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเที่ยบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กุ้ยหลิน-นาขั้นบันไดหลงจี๋-หมู่บ้านชาวจ้วง-หยางซั่ว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)เมืองในหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง  นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ นาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน ซึ่งถูกสร้างขึ้น ตามความลาดชันคดเคี้ยวจากริมแม่น้ำขึ้นไปบนยอดภูเขา โดยจุดที่สูงที่สุดนั้นอยู่ที่ระดับ 880 เมตรและส่วนที่ต่ำที่สุดคือ 380 เมตร ช่วงฤดูร้อน นาข้าวจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีเขียวของต้นกล้าที่ปลูกใหม่ๆ ช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะพบกับนาข้าวสีทอง ช่วงฤดูหนาว นาข้าวจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง ก่อเกิดเป็นภูเขาเงินสวยงามมากๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าทุ่งนาขั้นบันไดที่หลงเซิ่งนี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์หมิง หรือประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่าน ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ซึ่งมีอารยธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่ และการนับเลข เป็นต้น  นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองหยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ Yangshuo West Street Vista Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง-เมืองโบราณซิงผิง-ถนนฝรั่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านล่องเรือชมลำน้ำหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ // ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1.15 ชั่วโมง) ชมภูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม ที่ท่าเรือซิงผิง

ลงจากเรือนำชม เมืองโบราณซิงผิง นำท่านเดินทางเที่ยวชม เมืองโบราณซิงผิง เป็นเมืองโบราณที่ยังมีกลิ่นอายของสมัยก่อน นอกจากนั้นยังมีสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชม

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-หมู่บ้านวัฒนธรรมหลู่เจีย-ถนนช้อปปิ้งตง-ซีกั่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางกลับกุ้ยหลิน
นำท่านสู่ สวนชวนซาน ซึ่งมีความหมายว่า สวนเขาทะลุ ตั้งอยู่ชานเมืองทางใต้ของเมืองกุ้ยหลิน มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร ทัศนียภาพบริเวณนี้ประกอบด้วยภูเขาและแม่น้ำซึ่งมีความสวยงามมาก ตั้งอยู่คนละฝากกับเขางวงช้าง จึงสามารถมอง เห็นเขางวงช้างได้จากที่นี่ นำท่านชม ถ้ำเขาทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของถ้ำในตัวเมืองกุ้ยหลิน

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนหลู่เจียชุน ตั้งอยู่ติดกับถ้ำหลู่ตี๋ริมแม่น้า เถาฮัว เป็นวิว 1 ใน 8 วิวเก่า ของกุ้ยหลิน หมู่บ้านนี้มีตั้งแต่ราชวงค์หมิง ที่นั้นมี ชื่อเสียงในการทำเต้าหู้ วิธีทำเต้าหู้ที่มีประวัติ 100 กว่า ปีแล้ว
                  
จากนั้น นำท่านไปชมเขตเมืองใหม่กุ้ยหลิน  อิสระเดินเที่ยว ณ ศูนย์การค้าที่ครบวงจรในเมืองขนาดใหญ่แห่งแรกของกุ้ยหลิน รวมถึงการท่องเที่ยว วัฒนธรรมพื้น ช้อปปิ้ง อาหารและเป็นแหล่งพักผ่อนที่ดี

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ Lijiang Waterfall Hotel Guilin หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: กุ้ยหลิน-สวนจือโจว-วิวเขางวงช้าง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-เจดีย์เงิน-เจย์ดีทอง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเข้าชม สวนจื่อโจว เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใจเมืองกุ้ยหลิน และอยู่ใกล้เขางวงช้าง สามารถมองเห็นเขางวงช้าง ถ่ายรูปกับเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ขึ้นบนเขางวงช้าง ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียงในตัวเมือง บนเขาเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงเจกัน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี บนเจดีย์ประดิษฐานองค์โพธิสัตว์ผู่เสียน ซึ่งชาวกุ้ยหลินศรัทราในความศักดิ์สิทธิ์ ช่วงวันหยุดจึงมีคนมาอธิษฐานขอพรมากมาย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชมเขตสวนซานหู ประตูโบราณกูหนานเหมิน ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่ที่ริมทะเล สาปหยงหู สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและชมต้นไทรพันปี
ผ่านชมที่พำนักข้าราชการเก่า ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์) แล้วนำท่านเดินชมสวนสวยริม ทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมสะพานแก้วคริสตัล

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ Lijiang Waterfall Hotel Guilin หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

08.40 น.

เดินทางสู่กลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099

09.40 น.

ขากลับผ่านสนามบินหนานหนิง พักรอต่อเครื่องกลับสุวรรณภูมิ

11.00 น.

โดยเที่ยวบินที่ CZ6099 อำลามณฑลกวางสี

12.10 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

พิเศษ

หรือสามารถเลือกซื้อ โชว์เพิ่ม 2 โชว์ไฮไลน์ ในราคาพิเศษ 600 หยวน
(สนใจกรุณาติดต่อไกด์ล่วงหน้า)

DREAM LIKE LI RIVER
“ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่องราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง ม่งว่านหลีเจียงมีการลงทุนสูงในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า ฉาก และแสงสี โชว์เด่นประจำเมืองกุ้ยหลินที่ท่านพลาดไม่ได้

โชว์ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE  
ก่อนนอนคืนนี้ นำท่านสู่โรงละครกลางแจ้งริมแม่น้ำ ความจุ  2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยังซั่ว ชื่อชุด ตำนานแม่เพลงพื้นบ้านชาวจ้วง “หลิวซานเจี่ย” ที่มีชื่อ เสียงเป็นที่รู้จักดีทั่วประเทศจีน การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย “จางอวี้โหมว” ผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุดอลังการไว้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก ด้วยความมหัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุดนี้จึงได้ผสานความงามธรรมชาติ และวิถีแห่งมนุษย์ไว้อย่างดื่มด่ำ แสงไฟและแสงจันทร์ เสียงเพลงและเสียงพลิ้วไหวของไผ่อ้อ ขุนเขาริมน้ำ และเครื่องประกอบฉากทันสมัยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพื้นบ้านและงานดีไซน์ นักแสดงร่วม 600 ชีวิตจะเรียงร้อยออกมาเป็นการแสดง ที่มีคำจำกัดความลึกซึ้งกว่าคำว่า “สินค้าแห่งการท่องเที่ยว” หากแต่เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ไม่ควรพลาดชม โปรดทราบ เนื่องจากเป็นโรงละครกลางแจ้ง หากระดับน้ำในแม่น้ำหลีเจียงสูง อากาศหนาวหรือมีฝนตกหนักมากจนทำให้ประกาศงดการแสดง ทางบริษัทฯจะจัดรายการล่องสี่ทะเลสาบหนึ่งแม่น้ำทดแทนให้ที่เมืองกุ้ยหลินในคืนวันที่ห้าของการเดินทาง  แต่หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วมีการเข้าชมแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ


อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม    
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ(ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท / ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น 2.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน


เงื่อนไข สำรองที่นั่ง  มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ * ที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เงื่อนไขการยกเลิก   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ยก เลิก ก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน- เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
  • ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
  • ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 

หมายเหตุ หมายเหตุ  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign