มหัศจรรย์เสฉวน
เฉิงตู-สี่ดรุณี-ตานปา-ต๋ากู่ปิงชวน
6 วัน 5 คืน
*ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก *รวมค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท

สถานที่ท่องเที่ยว
  • อุทยานภูเขาสี่ดรุณี
  • ชมซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่
  • หมู่บ้านทิเบตเจี่ยจี (เมืองอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 800เมตร) 
  • เขตทัศนียภาพกลาเซียร์ต๋ากู่ 
  • หมีแพนด้าที่ศูนย์วิจัย
  • เที่ยวที่ “ซอยหวานใจ”

     

กำหนดวันเดินทาง


วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าจีนเดี่ยว
05 – 10 เม.ย. 2562 26,900.- 5,000.- รวมแล้ว
 
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-เฉิงตู

15.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินแอร์ไช่น่าแอร์ไลส์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

17.55 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน CA472

22.20 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ธิเบตเมี้ยวหุยเชียง
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ตูเจียงเยี่ยน
พักที่ SPRING DOWN TOWN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู-ภูเขาสี่ดรุณี-หุบเขาซวงเฉียวโกว-ตานปา

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางไปยังอุทยานภูเขาสี่ดรุณี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ทิวทัศน์ประกอบด้วยหุบเขา 3 แห่ง (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจื่อโกว) และภูเขาสูงมากมายในระดับ 4,000 เมตรขึ้น ไปรวมถึง “ภูเขาฉงไหล” ที่มีสี่ยอดซึ่งคนพื้นเมืองตั้งชื่อว่า “ภูเขาสี่สาว” พี่คนโต “ต้ากู เหนียงซาน” มีความสูง 5,355 เมตร ภูที่สอง “เอ้อร์กูเหนียงซาน” มีความสูง 5,454 เมตร น้องคนที่สาม “ซานกูเหนียงซาน” มีความสูง 5,664 เมตร ส่วนน้องนุชสุดท้อง “ซื่อกูเหนียงซาน” มีความสูง 6,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล นับเป็นยอดที่สูงเป็นอันดับ 2 ในมณฑลเสฉวน (อันดับ 1 “กงก่าซาน” สูง 7,556 เมตร) แต่ละยอดสวยงามมีหิมะปกคลุมยอดอยู่ตลอดปี เปรียบเสมือนหญิงงามที่แต่งตัวสวยรอต้อนรับแขกทางไกลที่จะมาเยี่ยมเยือน

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านนั่งรถของอุทยานเข้าชมซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื้นที่รวม 216 ตารางกิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุดท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย ส่วนกลาง นำท่านย้อนกลับมาชม   ทะเลสาบ ส่วนที่สาม นำท่านชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอด เขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขาเพชร ภูเขาหญิงตั้งครรภ์ ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกับท้องทุ่งกว้างที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะขาวในหุบเขาจะมีลำธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเข้มสลับด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดสี เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลืองส้ม แดง น้ำตาลเข้ม เนื่องจากฤดูกาลใบไม้ร่วงที่กำลังมาเยือน(รวมรถแบตเตอรี่)
เดินทางต่อไปยังเมืองตานปา (ทางหลวงเกรดเอ 130 กม. ใช้เวลา 3.00 ชม.) เดินทางตามทางใหม่ที่สร้างอุโมงค์ลอดภูเขาไปเรื่อยๆ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ LANFENG HOTEL หรือระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ตานปา-หมู่บ้านทิเบตเจี่ยจี-เม่าเสี้ยน (วันนี้เดินทางไกล)

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมหมู่บ้านทิเบตเจี่ยจี (เมืองอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 800เมตร) ได้รับการยกย่องว่า เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศจีน คำว่าเจี่ยจี เป็นภาษาทิเบต หมายความว่าหมู่บ้านที่มีร้อยกว่าครอบครัว บ้านเรือนทิเบตแต่ละหลังสร้างขึ้นตามภูมิประเทศ โดยไล่ระดับจากข้าง ล่างริมฝั่งแม่น้ำต้าจิงเหอ ขึ้นมาด้านบนที่ใกล้หมู่ยอดเขาข่าพาหม่า กินพื้นที่ปลูกบ้านทั้ง หมด 5 ตารางกิโลเมตร แต่ละบ้านมีต้นไม้ล้อม รอบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน ชมวิวสองข้างทางระหว่างนั่งรถ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เม่าเสี้ยน-เมืองเฮยสุ่ย-ผ่านชมทุ่งหญ้า-ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน-ตูเจียงเยี่ยน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางตอนเช้า ผ่านชมทุ่งหญ้าที่สวยงาม ผ่านเมืองเฮยสุ่ยเดินทางต่อไปอีก 30กิโลเมตร ก็จะถึงที่เขตทัศนียภาพกลาเซียร์ต๋ากู่ (ธารน้ำแข็งต๋ากู่) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่มีเนื้อที่ใหญ่ที่สุด มีอายุน้อยที่สุด และอยู่ที่ระดับน้ำทะเลต่ำที่สุด

ในปี ค.ศ. 1992 นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้พบธารน้ำแข็งต๋ากู่เป็นครั้งแรกจากดาวเทียม หลังจากนั้นคนจีนจึงมาสำรวจที่นี่ และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอาป้า กลาเซียร์ต๋ากู่แยกออกเป็นสามส่วน กล่าวคือ กลาเซียร์ หมายเลขที่ 1 หมายเลขที่ 2 และหมายเลขที่ 3 ระหว่างธารน้ำแข็ง จะมีทะเลสาบกระจาย 200 กว่าทะเลสาบ นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นไปท่านจะได้ชมธารน้ำแข็งที่สวยสดงดงาม และจะได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่วิจิตรตระการตา ได้เวลาสมควรแล้วลงกระเช้า กลับลงมาในตัวเมือง (เมืองอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,350 เมตร)

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
เดินทางกลับตู้เจียงเยี่ยน ผ่านเมืองเหวินชวน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ตู้เจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ร้านยา บัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินทางเข้าเมืองเฉิงตู นำท่านไปชมร้านยาทาแก้น้ำร้อนลวก ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า และร้านผ้าไหม                                       

12.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านไปเยี่ยมหมีแพนด้าที่ศูนย์วิจัย ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ (ราคาได้รวมค่ารถแบตตารี่แล้ว)

นำท่านไปเที่ยวที่ “ซอยหวานใจ” ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนรุ่นเก่า นั่งจิบน้ำชาจับก๊วนคุยกัน เล่นไพ่นกกระจอก สังสรรค์กับเพื่อนฝูง นัดทานข้าว จับจ่ายซื้อของฝากคุณนายที่บ้าน ในซอยกว้าง และพบกับชาวจีนรุ่นใหม่ ที่ร้านกาแฟเท่ห์ๆ ร้านเบียร์จ๊าบๆ  ร้านไอศครีมเก๋ๆ ชิว...ชิว ในซอยแคบ
พักที่ SPRING DOWN TOWN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เฉิงตู – ร้านยางพารา – อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านไปช้อบปิ้งซื้อผลิตภัณฑ์ยางพารา ของดีเมืองจีน

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูสมุนไพรเสฉวน ได้เวลาเดินทางไปสนามบิน

14.20 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA 471

16.30 น.

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า
ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ
ค่าภาษีสนามบินจีน
ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท
ค่าบัตรผ่านประตู  เข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยทางอากาศค่าเบี้ยประกันภัยในจีน 
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ค่าบริการไม่รวม       
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
  • ค่าทิปคนขับรถ+ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
  • ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข สำรองที่นั่ง ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง / ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกหลังวางมัดจำ หักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท – ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช้จ่ายค่ามัดจำตั๋วและที่พัก ท่านละ 10,000.- เพราะกรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/และกรณีสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign