ทัวร์จีน
มหัศจรรย์ กานซู่ 6วัน 5คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
- ชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแม่น้ำเหลือง "หวงเหอตี้อี้เฉียว
- ชมสวนกังหันวิดน้ำโบราณ “สุ่ยเฌอ” สองฟากฝั่งของหวงเหอในเขตเมืองหลานโจว 
- ชมอนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมู่ชิง”
ภูเขาสายรุ้ง (Zhangye Danxia Lanscape) จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีน
- ชมถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา”
“หมิงซาซาน” เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. 
ชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทราย

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าจีน
22 – 27 ก.พ. 2562 38,888 4,300 รวมวีซ่าเดี่ยว
8 – 13 มี.ค. 2562 38,888 4,300 รวมวีซ่าเดี่ยว
22 – 27 มี.ค. 2562 39,900 4,700 รวมวีซ่าเดี่ยว
12 – 17 เม.ย. 2562 45,900 5,000 รวมวีซ่าเดี่ยว
26 – 1 พ.ค. 2562 40,900 4,800 รวมวีซ่าเดี่ยว
17 – 22 พ.ค. 2562 39,900 4,700 รวมวีซ่าเดี่ยว
14 – 19 มิ.ย. 2562 38,900 4,700 รวมวีซ่าเดี่ยว
12 - 17 ก.ค. 2562 40,900 5,200 รวมวีซ่าเดี่ยว
26 - 31 ก.ค. 2562 40,900 5,200 รวมวีซ่าเดี่ยว
** ทัวร์ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
**รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถแล้ว ( ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 หยวน/ท่าน )

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – หลันโจว

14.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

11.50 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน MU270

16.50 น.

ถึงสนามบินหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกซีหยง มีพื้นที่ 390,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 24 ล้านคน ตอนบนมีเขตแดนติดต่อกับมองโกเลียใน และ มองโกเลียนอก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ FEITIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: หลัวโจว – สะพานเหล็ก – กังหันน้ำ – อนุสาวรีย์แม่น้ำหวงเหอ – จางเย่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแม่น้ำเหลือง "หวงเหอตี้อี้เฉียว" ซึ่งออกแบบโดยวิศวะกรชาวเยอรมัน สะพานมีความยาว 233.33 เมตร กว้าง 7.5 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ใช้งบประมาณเป็นเงินกว่าสามแสนตำลึง 

ชมสวนกังหันวิดน้ำโบราณ “สุ่ยเฌอ” สองฟากฝั่งของหวงเหอในเขตเมืองหลานโจว มีกังหันวิดน้ำภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งเรียงรายอยู่ถึง 252 กังหัน จนหลานโจวได้สมญานาม “เมืองหลวงแห่งกังหันน้ำของจีน”  

นำชมอนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมู่ชิง” ผลงานของศิลปินหญิงชาวจีนชื่อ “เหอเอ้อ” ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกว่า 60 ตัน แกะสลักเป็นรูปผู้หญิงนอนมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆด้วยแววตาที่สื่อถึงความรักความอบอุ่น รูปปั้นนี้เปรียบแม่น้ำหวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมือนมารดาที่หล่อเลี้ยงลูกน้อย คือมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนมายาวนานกว่า 4,000 ปี ถือว่าแม่น้ำหวงเหอเป็นต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน นับเนื่องมาแต่ปฐมกษัตริย์ของจีนในยุคตอนต้น

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

14.10 น.

เดินทางสู่จางเย่ โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ D2751

17.25 น.

ถึงเมืองจางเย่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของของเทือกเขาฉีเหลียง(Qilian Mountains) ในระหว่างเขตปกครองตนเองชนชาติยู่กู้ ซู่หนานและเทศมณฑลหลินเสอ เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ โดยพื้นที่หลักของอุทยานแห่งนี้อยู่ในเขตเมือง Kangle และ Baiyin

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Zhangye Oasis Holidays HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: จางเย่ – ภูเขาสายรุ้ง – เจียยวี่กวาน – ป้อมปราการ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม เขตภูมิทัศน์จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ ภูเขาสายรุ้ง+รวมรถอุทยาน (Zhangye Danxia Lanscape) จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีน อันงดงามแปลกตา ตั้งอยู่ในเขตภูเขาฉีเหลียนซานจากตัวเมืองจางเย่ 40 ก.ม. ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. ตั้งอยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย เกิดสีสันหลากสี เช่น ขาว เหลือง น้ำตาล เทา ส้ม ชมพู แดง ดูสวยงามน่าชม ทำให้เกิดจินตนาการอันหลากหลาย แล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง “จางเย่” เป็นเมืองค่ายทหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางสายไหม ก่อตั้งเมื่อ 121 ปีก่อนคริสตกาล

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เจียยวี่กวน โดยรถโค้ช (ชั่วโมง)
นำท่านเข้าชม ด่านเจียยวี่กวาน ที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรงและสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก  ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง

ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังภัย สร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิง-ต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ สู่เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง มีคำจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก” (รวมค่ารถแบตตารี่)
                
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Jiayuguan HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เจียยวี่กวาน – ตุนหวง – ถ้ำโม่เกา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วเดินทางสู่เมืองตุนหวง โอเอซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองชายแดนมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียงโดยรถโค้ช 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ชมถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆเป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ. 1277 ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Grand Sun Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ตุนหวง – หมิงซาซาน – สระน้ำวงพระจันทร์ – หลันโจว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่เนินทราย “หมิงซาซาน” เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบ เสียงม้าร้อง และเสียงสู้รบ ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาทราย (รวมรถแบตเตอร์รี่)

ชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทราย มีความลึกเฉลี่ย 6 เมตรเท่านั้น 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นั่งรถโค้ชไปสถานีรถไฟ
นั่งรถไฟความเร็วสูง(13.08-19.44) D56 กลับหลันโจว

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Lanshi Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: หลันโจว – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาเช้าแบบกล่อง ระหว่างเดินทางไปสนามบิน

07.30 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ MU269

10.25 น.

ถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด
ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่ 
ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท, จีน 90 หยวน
ค่าวีซ่าประเทศจีน 1,650 บาท
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง /  ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ
ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ที่มีน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

ค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน
ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว
ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%


เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง มัดจำ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตาม ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign