มหัศจรรย์กานซู่ 2
หลันโจว-เทียนสุ่ย-จางเย่-เจียอวี่กวาน 
7วัน 6คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
พุทธคูหาม่ายจี๋ซาน เป็นหนึ่งในหมู่พุทธคูหาจำหลักที่สำคัญของจีน
ภูเขาสายรุ้ง จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีน
สระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดกลางทะเลทราย ที่ไม่เคยเหือดแห้ง
ชมถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” 
- ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าจีน
12 – 18 เม.ย. 2562 49,900.- 6,500.- รวมวีซ่าเดี่ยว

ในเขตทะเลทราย และที่ซินเกียง ในเดือน พ.ค. พระอาทิตย์จะตกดินประมาณ 2 ทุ่ม
เดือน ก.ค.-ส.ค. พระอาทิตย์จะตกดินประมาณ 3 ทุ่ม
เวลาเที่ยวจึงมีเต็มที่ในแต่ละวัน อาหารเที่ยงปกติรับประทานประมาณ บ่าย 2 โมง
อาหารค่ำโดยปกติจะรับประทานประมาณ 2-3 ทุ่ม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – เฉิงตู

15.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

17.55 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน CA472

22.15 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา มีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเข้าที่พัก Spring Downtown Hotel หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู – หลันโจว-เทียนสุ่ย-ม่ายจี๋ซาน-ด่านเจียยวี่กวาน – ป้อมปราการ

05.00 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง ระหว่างเดินทางไปสนามบิน

07.45 น.

นำท่านเดินทางสู่หลันโจว โดยเที่ยวบิน MU2471

09.10 น.

เดินทางถึงหลันโจว

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.47 น.

เดินทางต่อโดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน D2690 หรือขบวนที่เวลาใกล้เคียง 
สถานีรถไฟในจีน ผู้เดินทางจะต้องดูแลรับผิดชอบ การถือกระเป๋าใหญ่ด้วยตนเอง
ดังนั้นกระเป๋าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะที่จะใช้เดิน ทางด้วยรถไฟในจีน เพราะบนรถไม่มีที่วางสัมภาระเพียงพอ กระ เป๋าล้อลากคันชักขนาดกลาง เป็นกระเป๋าที่สะดวกที่สุดในการที่ท่านจะเข็นผ่านด่านเอ็กซเรย์ และขึ้น-ลงบันไดด้วยตนเอง

14.20 น.

เดินทางถึงเทียนสุ่ย เมืองเทียนสุ่ย 天水 Tianshui ได้ชื่อว่าเมืองสายน้ำแห่งฟากฟ้า เป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เชื่อกันว่าเป็นนิวาสถานเดิมของฝูซี – หนึ่งในสามบุรพกษัตริย์ตามเทพนิยายปกรณัมของชาวจีน ผู้คิดค้นแผนภูมิ ปา-กว้า และตัวอักษรจีนโบราณ ฯลฯ เทียนสุ่ยได้รับสมญาว่า “เสี่ยวเจียงหนาน”หรือ “เจียงหนานน้อยแห่งกานซู”เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของมณฑลกานซู จะแห้งแล้งเป็นดินเหลืองทะเลกรวด ทะเลทราย หากแต่เทียนสุ่ยมีอากาศชุ่มชื้น เย็นสบาย เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของมณฑลกานซู่มีประชากรประมาณสามล้านห้าแสนคน เป็นที่ตั้งของ “ม่ายจี๋ซาน” ผาพันพระที่มีชื่อ 1 ใน 4 ของจีน (โมเกากู้, หลงเหมินสือคู, หยุนกั่งสือคู, ม่ายจี๋ซาน)

ชม พุทธคูหาม่ายจี๋ซาน รวมรถอุทยาน ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเทียนสุ่ยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 45 กิโลเมตร จำหลักขึ้นบนภูเขาที่มีรูปลักษณ์คล้ายกองข้าวสาลี ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์หมู่พุทธคูหาไว้ได้ 194 แห่ง ที่ขุดชั้นบนระดับความสูง 20-80 เมตร จากระดับพื้นดิน ภายในมีงานจำหลักพระพุทธรูป พระอัครสาวก พระโพธิสัตว์ ฯลฯ ที่สร้างขึ้นจากศิลาดินเหนียว กว่า 7,000 รูป แล้วยังปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังนับจำนวนได้ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร นับเป็นหนึ่งในหมู่พุทธคูหาจำหลักที่สำคัญของจีนบนเส้นทางสายแพรไหม

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่เทียนสุ่ย TIANSHUI DIANZI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เทียนสุ่ย – จางเย่ – ภูเขาสายรุ้ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.28 น.

แล้วเดินทางสู่จางเย่ โดยรถไฟขบวนที่ D2671 หรือเวลาใกล้เคียง รับประทานอาหารกลางวัน บนรถไฟ (อาหารเซตเมนูของรถไฟ ณ วันนั้น)

14.26 น.

เดินทางถึงจางเย่ ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญมากในเส้นทางสายไหมทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาในเรื่องเมืองแห่งพุทธศาสนา
นำท่านสู่ เขตภูมิทัศน์จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ ภูเขาสายรุ้ง+รวมรถอุทยาน (Zhangye Danxia Lanscape) จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีน อันงดงามแปลกตา ตั้งอยู่ในเขตภูเขาฉีเหลียนซานจากตัวเมืองจางเย่ 40 ก.ม. ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. ตั้งอยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย เกิดสีสันหลากสี เช่น ขาว เหลือง น้ำตาล เทา ส้ม ชมพู แดง ดูสวยงามน่าชม ทำให้เกิดจินตนาการอันหลากหลาย แล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง “จางเย่” เป็นเมืองค่ายทหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางสายไหม ก่อตั้งเมื่อ 121 ปีก่อนคริสตกาล

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่จางเย่ YIJING INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: จางเย่ – วัดพระใหญ่ – เจียยวี่กวาน – ตุนหวง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    
นำท่านสู่พุทธสถานสำคัญของจางเย่ วัดพระใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1098 สมัยซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความยาว 34.5 เมตร พระอังสากว้าง 7.5 เมตร พระกรรณยาว 4 เมตร พระบาทยาว 5.2 เมตร

12.00 น.

ถึงเจียยวี่กวาน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมด่านเจียยวี่กวาน ที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรงและสำคัญที่สุดในภาคตะวัน ตกชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังภัย สร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิง-ต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ สู่เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง มีคำจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก” (รวมค่ารถแบตตารี่)

จากนั้นเดินทางสู่เมืองตุนหวง(ประมาณ 4.30 ชั่วโมง) โอเอซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองชายแดนมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียง 

20.00 น.

ถึงตุนหวง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ตุนหวง FUGUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ตุนหวง – ถ้ำโม่เกา – โรงภาพยนตร์ 3D – ทะเลทรายหมิงซาซาน – สระน้ำวงพระจันทร์

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางชมถ้ำโม่เกา นำท่าน ชมภาพยนตร์ 3 มิติ ชมประวัติความเป็นมาของเส้นทางสายไหมและกำเนิดของถ้ำโม่เกาคู ในช่วงที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆนานา เช่น ผ้าไป และเครื่องเคลือบ เป็นต้น (ประมาณครึ่งชั่วโมง) จากนั้นนั่งรถอุทยานสู่ปากถ้ำโม่เกา

ชมถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆเป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ. 1277 ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่เนินทราย “หมิงซาซาน” เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบ เสียงม้าร้อง และเสียงสู้รบ ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาทราย (รวมขี่อูฐขาเข้า-ขาออกนั่งรถแบตเตอร์รี่)
 
นำท่านไปชม สระน้ำวงพระจันทร์ หรือเอี้ยหยาเฉวียน เดิมชื่อซาจิ่ง ที่แปลได้ว่า บ่อน้ำกลางทะเลทราย มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ลึกโดยเฉลี่ย 3 เมตร น้ำในสระใสจนสะท้องแสงได้ราวกับกระจก ความอัศจรรย์ของสระน้ำนี้คือ น้ำในสระไม่เคยเหือดแห้งไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใด

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ตุนหวง FUGUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ตุนหวง – หลิ่วหยวน – รถไฟสู่หลันโจว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองหลิ่วหยวน ประมาณ 100 กม.ใช้เวลา 1.45 ชั่วโมง

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (หลิ่วหยวน)

13.08 น.

นำท่านเดินทางสู่หลันโจว โดยรถไฟความเร็วสูงขบวน D56 หรือขบวนเวลาใกล้เคียง

19.44 น.

เดินทางถึงสถานนีหลันโจว แล้วเดินทางต่อไปสนามบินหลันโจว

22.45 น.

เหิรฟ้าสู่เฉิงตูโดยเที่ยวบิน 3U8772

00.20 น.

เดินทางถึงเฉิงตู นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พักเฉิงตู SPRING DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: เฉิงตู – ช้อปปิ้งถนนจิ่งหลี่ – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเที่ยวชม ช้อปปิ้งถนนจินหลี่ เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ทางพาณิชยกรรมในยุคสมัยราชวงศ์ฉิน ฮั่น และสามก๊ก อาคารโดยรอบถูกสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ชิงหมิง โดยเลียนแบบมาจากสไตล์พื้นเมืองในยุคสามก๊ก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจ หรือ อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร *เมนูอาหารสมุนไพร

14.20 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CA471

16.30 น.

ถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม 
-ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ(กรุ๊ป) ชั้นประหยัดและชุดภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยทางอากาศ
-ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่ 
-ค่าวีซ่าประเทศจีน 1,500 บาท
-ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
-ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ
-ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
-ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบที่มีน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
-ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
-ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น


ค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน / คน / ทริป
-ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว
-ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
-ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง มัดจำ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตาม ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทางหลังวางมัดจำ-หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน-หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันก่อนเดินทาง-เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign