ทัวร์รัสเซีย เพอร์เฟค รัสเซีย
Thai Airway (TG)
​7 วัน 5 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  (SPARROW HILLS)
พระราชวังเครมลิน (Kremlin)
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER)
ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION)
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR)
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO)
พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM 
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF 

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิ่ม
26 ม.ค.-01 ก.พ.62
27 ก.พ.-05 มี.ค.62
20-26 มี.ค.62
30 มี.ค.-05 เม.ย.62
53,888 52,888 51,888 6,500

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพ - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

07.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 2 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.10 น.

ออกเดินทาง สู่มอสโคว์  โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG974

15.55 น.

เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว์  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จำกัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด)
จากนั้น ชม โบสถ์IVAN THE GREAT BELL-TOWER

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใต้ดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.
จากนั้นให้เวลาอิสระทุกท่านเดินช็อปปิ้ง ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการ ถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ จากนั้น นำท่านกลับสู่ที่พักต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนำท่านชมบัลเล่ต์ หรือ ชมการแสดงที่ YAR RESTAURANT )
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN
จากมอสโคว์สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศรัสเซียและไทย เนื่องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่นี่ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก มีห้องมากถึง 1,050 ห้อง มากถึง 3 ล้านชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน (ภายในพระราชวัง ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป ต้องฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ รวมถึงสัมภาระขนาดใหญ่ด้วย)  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า - โบสถ์หยดเลือด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต์  ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปีเตอร์มหาราช ปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวังที่ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง ทั้งสองทำคนละส่วนในพระราชวังนี้โดยตัวภายในพระราชวังนั้นเป็นหน้าที่หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ "บารอค"และคลาสสิก พระเจ้าปีเตอร์ หมายมั่นปั้นมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวังอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใช้โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ำมันเป็นหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนน้ำพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทัวร์จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง
St Petersburg  สร้างในปี ค.ศ 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม กำแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 ด้วยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไปและวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์
นำท่านชมภายใน มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สร้างในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคน และกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใช้ทองคำแผ่นปิดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง  40 ปี ปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก

นำท่านถ่ายรูปกับ  ( Bronze horseman statue peter great) เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ติดกับแม่น้ำเนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซึ่งก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช

นำท่านสู่ท่าเรือพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ได้ชื่อว่าเป็นเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนที่รับใช้ชาวรัสเซียมายาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึงใช้ยิงปืนเป็นสัญญาณการเข้ายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการปฏิวัติสังคมนิยมที่นำโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยังเป็นเรือที่โดยสารซาร์นิโคลัสที่ 2 พร้อมราชนิกุลคนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบันเรือออโรร่าได้ปลดประจำการ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ
นำท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถ์หยดเลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในปี 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผู้ก่อการร้าย บุตรชายในฐานะกษัตริย์พระองค์ต่อไปจึงสร้างโบสถ์นี้ขึ้นเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถ์อันงดงามที่อยู่ข้างคลอง Griboyedov โดยสร้างขึ้นตามบัญชาของ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาคือ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณที่สร้างโบสถ์นี้ขึ้นยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม์ ภายในสามารถจุคนได้ถึง 1,600 คน และใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งด้วยงาน “โมเสก”  ที่มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใช้หินอ่อนหลากสี ประดับประดาด้านใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถ์ทรงหัวหอม 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่ AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  จากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สู่มอสโคว์(ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เดินทาง สู่  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย 

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูมมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกล้กับ Izmailovo Royal Estate จึงเป็นที่มาของชื่อ Izmailovsky ที่เป็นชื่อของตลาดนัดแห่งนี้นั่นเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่น่าซื้อหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็นชั้นๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซื้อสินค้าจากรัสเซียควรระวังการซื้อภาพวาดสีน้ำมันเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ให้มากๆ เนื่องจากว่ามีกฏหมายห้ามนำของเก่าเหล่านี้ออกนอกประเทศรัสเซีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอำลากรุงมอสโคว์   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา 

18.25 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: กรุงเทพ ฯ

07.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม             
ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป//รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด   
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ       
ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม   
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ   
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3  เหรีญ USD /ท่าน X 6 วัน =18 USD
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 6 วัน= 12 USD
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 7 วัน = 21 USD
รวมทิป  43 USD /ท่าน/ทริป

เงื่อนไข
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
              ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ
}บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
}ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน     
}รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
}โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
}บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
}บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
}บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
}ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
}เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไมว่ากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
}ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
}เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign