ทัวร์จีนโปรโมชั่น! ท้าความหนาวทีเขาหวงซาน 
เขาหวงซาน จิ่วหัวซาน หนานจิง
5 วัน 3 คืน บิน MU

สถานที่ท่องเที่ยว

- จงซานหลิง สุสาน ดร.ซุนยัดเซ็น (Mausoleum of Dr. Sun Yat-Sen) 
จิ่วหัวซาน 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน
​- 
สวนพุทธคีรีจิ่วหัวซาน (大愿文化园) สร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อปี 2013
​- 
ขึ้นกระเช้า (ไท่ผิง) ขึ้นสู่ยอดเขาในระดับความสูง 1,700 เมตร 
เป๋ยไห่ ชมยอดเขาลิง เขากบ ยอดเจ้าแม่กวนอิม ยอดสิบแปดอรหันต์
หมู่บ้านโบราณหงชุน (宏村) หมู่บ้านหงชุน มีความหมายว่า หมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่
​- 
เมืองเก่าถุนซี ชมถนนโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีอายุกว่า 800
ปี
ถนนโบราณฝูจื่อเมี่ยว แหล่งช้อปปิ้งริมแม่น้ำฉิงหวย

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา
*ราคาเด็กเท่าผู้ใหญ่
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่า
12 - 16 เม.ย. 62 (สงกรานต์) 32,900.- 4,000.- รวมวีซ่าเดี่ยว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ

23.30 น.

พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะเช็คอิน U โดยสารการบิน CHINA EASTERN AIRLINE ** จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 3-4      

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – หนานจิง – จงซานหลิง – จิ่วหัวซาน

02.20 น.

เหิรฟ้าสู่นานกิง โดยเที่ยวบินที่ MU2804

07.00 น.

ถึงท่าอากาศยานนานกิง (หนานจิง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารเช้าแบบ KFC

นำท่านชมจงซานหลิง สุสาน ดร.ซุนยัดเซ็น (Mausoleum of Dr. Sun Yat-Sen) มหาบุรุษผู้นำพาชาวจีนก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีมาอย่างยาวนานนับพันพันปี สู่ความเสมอภาค จนถูกยกให้เป็นบิดาแห่งจีนยุคใหม่ สุสาน ดร.ซุนยัดเซน ซึ่งถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนทุกคนสร้างขึ้นหลังจาก ดร.ซุนยัดเซ็นถึงแก่อาสัญกรรมในปี ค.ศ. 1925 ตั้งอยู่    บนเขาจิงซาน (ภูเขาสีม่วง) ครอบคลุมอาณาเขตราว 80,000 ตารางเมตร (20 เอเคอร์) ซึ่งหอนี้มีหลังคาดินเผาเป็นกระเบื้องสีน้ำเงิน ส่วนอาคารที่เก็บศพอยู่ทางตอนล่างจากหออนุสาวรีย์ลงมาเล็กน้อย หากมองจากมุมสูงจะเห็นสุสานเป็นรูปกระดิ่ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรม ความอุตสาหะในการอุทิศตนเพื่อชาวจีน   การต่อสู้กับการกดขี่ และอิสรภาพของประเทศ ในทางกลับกันเมื่อเดินเท้าขึ้นบันได 392 ขั้น เป็นระยะทางกว่า 700 เมตรขึ้นสู่หออนุสาวรีย์ แล้วมองย้อนกลับมา วิวเมืองนานกิงที่อยู่ตรงหน้าก็สวยงามมาก

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จิ่วหัวซาน 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน สูง 1,342 เมตร มีวัดวามากมาย ทุกๆปีจะมีพุทธศาสนิกชนมาท่องบุญ เพราะเชื่อว่าจิ่วหัวซานเป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภโพธิสัตว์หรืออีกชื่อคือ “ตี้จ้างหวางผู่สัก”พระโพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์ในยมโลก ให้พ้นทุกข์ ในศตวรรษที่ 8 มีพระภิกษุชาวเกาหลีชื่อจินเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) มาบวชบำเพ็ญฌานที่นี่ถึง 75 ปี จนสำเร็จขั้นสูงสุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

17.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ JIUHUA CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: จิ่วหัวซาน – สวนพุทธคีรีจิ่วหัวซาน – ไท่ผิง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จิ่วหัวซาน 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน สูง 1,342 เมตร มีวัดวามากมาย ทุกๆปีจะมีพุทธศาสนิกชนมาท่องบุญ เพราะเชื่อว่าจิ่วหัวซานเป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภโพธิสัตว์หรืออีกชื่อคือ “ตี้จ้างหวางผู่สัก” พระโพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์ในยมโลก ให้พ้นทุกข์ ในศตวรรษที่ 8 มีพระภิกษุชาวเกาหลีชื่อจินเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) มาบวชบำเพ็ญฌานที่นี่ถึง 75 ปี จนสำเร็จขั้นสูงสุด

นำท่านชมสวนพุทธคีรีจิ่วหัวซาน (大愿文化园) สร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อปี 2013 โดยการท่องเที่ยวมณฑลอันฮุย ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในเขตนี้ ภายในสถานที่กว่า 2.836 ตารางกิโลเมตร จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธาของชาวจีนที่มีต่อพุทธศาสนา นำท่านเขาชมห้องจัดแสดงประวัติความเป็นมาของเขาจิ่วหัวซาน นั่งรถแบตเตอร์รี่เพื่อเที่ยวชมความงดงามของเส้นทาง นำชมรูปหล่อโลหะของพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวาง ระหว่างทางผ่านชมน้ำพุดนตรี (ขึ้นอยู่กับเวลาที่เข้าชม หากโชคดีไปตรงเวลาโชว์ จะมีการแสดงน้ำพุดนตรีระหว่างทางที่นั่งรถแบตเตอร์รี่-รวมค่ารถแบตเตอร์รี่แล้ว) นำท่านจุดธูปกราบไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวาง (ตี้จ้างหวางผู่สัก) จิ่วหัวซาน เป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของสติ ปัญญา ทดสอบความศรัทธาด้วยการเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปสัมผัสองค์พระโพธิสัตว์อย่างใกล้ชิด


13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่หวงซาน
นำท่านเดินทางสู่ไท่ผิง (ประมาณ 2.5 ชั่วโมง)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
พักที่ไท่ผิง TAIPING XUANYUAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ไท่ผิง – ขึ้นกระเช้าเขาหวงซาน – เที่ยวฝั่งเป่ยไห่ – ถุนซี – เมืองเก่าถุนซี

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าหวงซาน นำท่านขึ้นกระเช้า (ไท่ผิง) ขึ้นสู่ยอดเขาในระดับความสูง 1,700 เมตร ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยป่าสนเขียวขจี ถึงสถานีบนเขา นำท่านเดินชมวิวโดยรอบที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก และก้อนหินรูปทรงแปลกตา เที่ยวชมทิวทัศน์บนเขาหวงซานฝั่งซีไห่ ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของจีน ชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเก้ามังกร ยอดดอกบัว เขาหินบิน ความงดงามของทะเลหมอก พื้นที่ที่สวยงามที่สุดอยู่ที่ 1,664 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากนั้นนำท่านขึ้นจุดชมวิวยอดเขากวงหมิงหรือยอดเขาสว่าง สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,800 เมตร


12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ชมขึ้นฝั่งเป๋ยไห่ ชมยอดเขาลิง เขากบ ยอดเจ้าแม่กวนอิม ยอดสิบแปดอรหันต์ คล้องกุญแจคำมั่นสัญญา ฯลฯ
จากนั้นนั่งกระเช้าไฟฟ้า (YUNGU TELPHER) ลงจากยอดเขา

นำชมเมืองเก่าถุนซี ชมถนนโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีอายุกว่า 800 ปี ชมหมู่บ้านหง ชุมชนเล็กๆที่มีความเป็นตัวของตัวเอง รักษาวิถีดั้งเดิมที่ปฏิบัติเหมือนเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา ชมบ้านขุนนางในราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นบ้านที่ใหญ่และสวยที่สุดในถุนซี


19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ถุนซี – หมู่บ้านโบราณหงชุน – หนานจิง – ถนนโบราณฝูจื่อเมี่ยว – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมหมู่บ้านโบราณหงชุน (宏村) หมู่บ้านหงชุน มีความหมายว่า “หมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่” ตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย (安徽省:an hui sheng ) อำเภออี (黟县:yi xian) หมู่บ้านแห่งนี้เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ประมาณปี 1131-1162  ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ผังเมือง ถนน สถาปัตยกรรม การตกแต่ง และระบบชลประทาน ทุกวันนี้ยังมีอาคารสมัยราชวงศ์หมิง และสมัยราชวงศ์ชิง เหลือตกทอดมาทั้งหมด 140 หลัง โดยอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดคือคฤหาสน์ของพ่อค้าเกลือชื่อว่าหวางติ้งกุ้ย (汪定贵:wang ding gui) คฤหาสน์ “เฉิงจื้อถัง” (承志堂:cheng zhi tang) สร้างในสมัยราชวงศ์       ชิงใน ปีค.ศ. 1855 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน ศาลบรรพชน ที่ครอบคลุมทั้งเมือง ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นเอกรักษ์โดดเด่นของสิ่งที่ยังเหลืออยู่ หมู่บ้านหงชุนได้จดทะเบียนร่วมกันเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "หมู่บ้านโบราณในอานฮุยตอนใต้ ซีตี้และหงชุน" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย แล้วเดินทางกลับเมืองนานกิง (4 ชั่วโมง)

12.00 น.

ถึงเมืองนานกิง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
อิสระช้อบปิ้งที่ ถนนโบราณฝูจื่อเมี่ยว แหล่งช้อปปิ้งริมแม่น้ำฉิงหวย ที่คลาคล่ำไปด้วยนักเดินทางนักท่องเที่ยว ขนมพื้นเมืองแนะนำ บัวลอยถั่วแดง และแป้งคลุกงาทอด

18.30

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เดินทางไปสนามบิน 

22.20 น.

นำท่านเหิรฟ้ากลับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU2803

01.20+1 น.

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม  
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) 
ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ 
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ 
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน  
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. 
ค่าวีซ่าจีน (เดี่ยว 1,500 บาท)
 
ค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ 
ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 250 หยวน 
ค่าทำหนังสือเดินทาง 
ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว 
ค่าวีซ่าด่วนและในกรณีที่สถานฑูตจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหรือในบางกรณี บางท่านที่สถานฑูตไม่อนุญาตให้วีซ่ากรุ๊ปได้ / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ 
ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%
 

เงื่อนไข

สำรองที่นั่ง  มัดจำ 10,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกหลังจากวางมัดจำ-หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign