A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/main.php

Line Number: 457

ML - ทัวร์ญี่ปุ่น Kyushu Highlight

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟูกุโอกะ: KYUSHU HIGHLIGHT
Thai Aways TG (ปีใหม่)
6 วัน 4 คืน
 
สถานที่ท่องเที่ยว
  • บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) // ที่พักดี โรงแรม 4 ดาว 
  • เยือนเบปปุ เมืองหลวงแห่งออนเซ็น  ชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน้ำร้อนสีฟ้าอมเขียวสวยที่สุด
  • ชมหมู่บ้าน OTOP  หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขา เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารและคาเฟ่ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม     
  • ชมความงามของ ภูเขาไฟอะโสะ ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ
  • ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต (ช้อปปิง Lucky BAG และย่านการค้าใจกลาง เมืองฟุคุโอกะ
  • น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด 

     

กำหนดวันเดินทาง
วันที่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 49,900.- บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว 58,600.- บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 49,300.- บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 39,900.- บาท
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 22,000.- บาท

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

22.30 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวก และดำเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – หมู่บ้าน OTOP ยูฟูอิน - เบปปุเมืองหลวงออนเซนของญี่ปุ่น – บ่อทะเลเดือด - โออิตะ

00.50 น.

เหินฟ้าสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG 8082 (ใช้เวลาเดินทาง 5.30 ชม.)

08.20 น.

ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์  หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

10.00 น.

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนที่ราบกลางหุบเขาของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู

เชิญท่าน เดินชมหมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านต้นแบบ OTOP ของญี่ปุ่น ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงวันละ 11,000 คน ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงใหม่ร้อนๆ และสะอาด สามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบอย่างเป็นธรรมชาติ
(อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านได้เดินชม และเลือกซื้อของ อย่างจุใจ) 


บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน้ำร้อนสีฟ้าอมเขียว ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ำร้อนแปลกในเมืองนี้ โดยจะปล่อยควันสีขาวพวยพุ่งจากรอบบ่อตลอดเวลา ซึ่งบ่อทะเลเดือดเกิดขึ้นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,000 ปีก่อน  ให้ท่านได้มีเวลาได้อบทรายร้อน หรืออาบออนเซน (ไม่รวมในค่าทัวร์) จากนั้นเดินทางสู่ทีพัก ณ เมืองโออิตะ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ โรงแรม REMBRANDT OITA () หรือเทียบเท่า

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม REMBRANDT OITA (¶¶¶¶) หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: โออิตะ – ภูเขาไฟอะโสะ – ทุ่งหญ้าคุชาเชนริ - คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ (ถ่ายรูป) – คุมะมง สแคว์ – เมืองจำลอง Sakurano Baba Josaien – ศาลเจ้าคุมาโต้ อินาริ

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

นำท่านเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติอะโสะ ที่ตั้งของภูเขาไฟอะโสะที่ใหญ่ที่สุด และยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ำพุร้อน ปัจจุบันเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชูด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 กิโลเมตร ความงามสะดุดตา จนมีผู้ขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิลูกที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น  ผ่านชม ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าพื้นราบ รูปร่างสี่เหลี่ยมที่ถูกปกคลุมด้วยต้นหญ้าเขียวขจี ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่มีความสวยงามมาก ซึ่งมีพื้นที่โดยรวม 785,000 ตารางเมตร มีศูนย์กลางเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ โดยมีม้ายืนเล็มหญ้าอยู่รอบบริเวณ ซึ่งเป็นภาพความงดงามตามธรรมชาติแบบชนบท ถึงกับมีนักประพันธ์ และนักเขียนจำนวนมากแต่งโคลงกลอนเอาไว้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

บ่าย.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มรื่นและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว  นำท่านชมปราสาทคุมาโมโต้ (ถ่ายรูปจากภายนอก) ตัวปราสาทตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มีความสวยงาม อายุกว่า 420 ปี ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็นที่เก็บสมบัติ วัตถุมีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และได้รับฉายา ปราสาทดำ สร้างขึ้นโดยขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ  นำชม เมืองโบราณ Sakurano Baba Josaien  บริเวณเชิงเขาของปราสาท ออกแบบและตกแต่งสไตล์ย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศเมืองเก่า ซึ่งจะมีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ขนมขึ้นชื่อของเมืองคุมาโมโต้ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย   ได้เวลานำท่านชม ศาลเจ้าคุมาโมโต้ อินาริ (Kumamoto Inari Shrine) ศาลเจ้าของนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่นี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1496 มาจากความเชื่อและศรัทธา และส่วนหนึ่งในการปกป้องปกป้องปราสาทคุมาโม้โต้(Kumamoto Castle) จากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม KUMAMOTO CASTLE  (¶¶¶¶) หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: คุมาโมโต้ –ชิมาบาระ เมืองปลาคราฟ – นางาซากิ – คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ - โบสต์โออุระ เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น(ถ่ายรูป) - สวนสันติภาพ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.15 น.

เช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือเมืองคุมาโมโต้

09.25 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองชิมาบาระ เมืองแห่งปลาคาร์ฟของญี่ปุ่น เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อุดมไปด้วยแหล่งน้ำใต้ดิน โดย เรือเฟอร์รี่ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่  สามารถบรรทุกรถยนต์ได้นับสิบคันข้ามทะเล ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับการให้อาหารฝูงนกนางนวลจำนวนมาก ที่บินตามมาส่งท่าน

10.00

ถึงเมืองชิมาบาระ นำท่าน เดินเที่ยวชมเมืองชิมาบาระ (หากมีเวลาพอ)  เมืองที่มีท่อระบายน้ำใสสะอาดจนมองเห็นปลาคาร์ฟหลากสีสันที่อาศัยอยู่ตามบ่อน้ำ และคูน้ำต่างๆ ข้างท้องถนน นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ ออนเซ็น จากน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษตรงที่มีส่วนผสมของแร่กำมะถัน และมีความเป็นกรดสูง มีสรรพคุณในการช่วยบำบัด และรักษาสุ ขภาพ ชมบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี   

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

บ่าย

ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าทางการค้า จุดแรกเริ่มที่อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเมื่ออดีต นำชม คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ สไตล์ยุโรปที่สร้างโดย Mr. Thomas Glover ด้วยความชื่นชอบบรรยากาศความสวยงามของเมืองนางาซากิแต่ยังคงความเป็นอยู่แบบสกอตแลนด์ จึงได้คิดริเริ่มในการสร้างคฤหาสน์สไตล์ยุโรป ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1863 จนได้รับ รางวัล Second Class Order of the Rising Sun ในสมัยนั้น  แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถ์โออุระ (Oura Catholic Church) ตั้งอยู่ใกล้กับสวนโกลฟ์เวอร์ (Glover Garden) เป็นโบสถ์คริสตศาสนานิกายคาทอลิก สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1863 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1867 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของสมัยเอโดะ นับได้ว่าเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและยังได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติที่มีความเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นอีกด้วย  นำท่านชม สวนสันติภาพ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิ ให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้ง  ที่ 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งนี้ ได้สร้างอนุสาวรีย์รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และความสงบสุขของมนุษยชาติ อีกทั้งยังมีน้ำพุ และแผ่นศิลาหินสีดำ ที่สร้างขึ้นเพื่อไว้อาลัยแด่ผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิต เนื่องจากระเบิดปรมาณู และน้ำพุนี้สร้างเพื่อไว้อาลัยแด่ผู้ที่ขาดน้ำ ภายหลังจากทั้งเมืองเต็มไปด้วยกัมมันตภาพรังสี
(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
พักค้างคืน ณ โรงแรม  NEW NAGASAKI (¶¶¶¶)  หรือเทียบเท่า  

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: นางาซากิ – พิพิธภัณฑ์เกาะเดจิมะ - สะพานแว่นตา – ไชน่าทาวน์ – โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต(ช้อปปิง Lucky BAG) – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.45 น.

หลังเช็คเอาท์ นำท่านเดินทางไปชม สะพานแว่นตา มากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า “สะพานมากาเนะบาชิ” โดยชื่อของสะพานสามารถแปลตรงๆตัวว่ากระจกนั่นเอง สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1634  เพื่อที่จะไว้ใช้แม่น้ำนาคาจิมะ ลักษณะที่เป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วงติดกันเมื่อมองสะท้อนน้ำจะเห็นเป็นวงกลมเต็มวง 2 วง ทำให้มีรูปร่างคล้ายๆ กับแว่นตา จึงกลายมาเป็นชื่อเรียกที่คุ้นหูของคนส่วนมาก ไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านั้น ที่นี่ยังเป็นสะพานหินสะพานแรกของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เดจิมะ ดัดแปลงจากโกดังเก่า มีแบบจำลองชุม  ชนบนเกาะเดจิมะในอดีต ซึ่งเคยเป็นชุมชนสำหรับพ่อค้าชาวต่างชาติที่จะ เข้ามาติดต่อ  ค้าขายหลังจากที่ญี่ปุ่นได้มีการปราบกบฏชิมมาบาระ และปิดประเทศผ่านมา 200 ปี ชุมชนเล็กๆ มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ มีอาคารอยู่หลายหลังและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว นอกจากนี้ยังมีอาคารแสดงนิทรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอาณาจักรดัตช์ในแห่งนี้ ผู้ที่ได้นำเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาในญี่ปุ่น

นำท่านเที่ยวชม ย่านไชน่าทาวน์ หรือนางาซากิชินจิไชน่าทาวน์ ตั้งอยู่ที่ย่านชินจิมาจิ เมืองนางาซากิ เป็น 1 ใน 3 แห่ง ของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น ชมตึกรามบ้านเรือน ซึ่งเปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหารจีน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในชุมชม เช่น ศาลเจ้า วัด  ซุ้มประตู ที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมจีน จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึ่งอาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาค  คิวชู ให้ท่านสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ

ห้ามพลาด!! ช้อปปิ้ง Lucky BAG (ถุงนำโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่จัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจำหน่ายในราคาพิ  เศษสุด ซึ่งจะทำเฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนี้เท่านั้น   (อิสระอาหารกลางวันอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ) ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองที่โด่งดังมาจากอุตสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ

ช้อปปิ้ง - ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟุคุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
(อิสระอาหารกลางค่ำอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ)  
พักค้างคืน ณ โรงแรม  RESOL TRINITY HAKATA (¶¶¶¶)  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้ง Lucky BAG *เต็มวัน* - กรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลอดวัน

เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินเล่น ช้อปปิ้งในย่านการค้าต่างๆ มีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำแก่ท่าน
- ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟุคุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน  และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
- คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจำลองนี้จะมีการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ้งแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน สินค้าก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทั่วๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร้านที่มีสินค้าจากเต้าหู้ มีทั้งมาสก์เต้าหู้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้แท้ๆ ของฟุคุโอกะที่ต้องลอง
- ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื้อของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชั้นใต้ดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ที่ชั้น 1 มีทั้งโซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนั้นยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิดให้ลูกค้าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการของร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกี้โฮเต้” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า ร้านดองกี้ ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสุดประหยัดของญี่ปุ่น (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)
ห้ามพลาด!! ช้อปปิ้ง Lucky BAG (ถุงนำโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่จัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจำหน่ายในราคาพิเศษสุด ซึ่งจะทำเฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนี้เท่านั้น

16.45 น.

ออกเดินทางสู่สนามบิน

19.00 น.

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 8085  (ใช้เวลาเดินทาง 5.30 ชม.)

23.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
•    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
•    ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
•    ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
•    ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
•     บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
•    ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
•    ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง  จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
•     น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
•    ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
•    ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทำหนังสือเดินทาง
•    ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง
•    ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม


เงื่อนไข
เงื่อนไขการชำระเงิน
•     กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการสำรองที่นั่ง ท่านละ 20,000 บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มัดจำท่านละ 30,000 บาท 
•     ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign