ทัวร์จีน
Beautiful Guilin

6วัน 5คืน / CHINA SOUTHERN

สถานที่ท่องเที่ยว
  • ไม่เสียเวลาลงร้าน Shopping 
  • พักหรูโรงแรม 5 ดาวอินเตอร์ ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน Sheraton 2 คืน
  • ตามรอยอดีตประธานาธิบดีอเมริกา บิล คลินตัน ล่องเรือแม่น้ำลีเจียง จากท่าเรือซิงผิง ถึงหมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านโบราณซิงผิง ที่ยังคงมีกลิ่นอายของสมัยก่อน
  • ชมวิวหลายด้านของเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน
  • นั่งกระเช้า ชมนาขั้นบันไดจินเคิง ที่สวยที่สุดของจีน
  • พิเศษ! อาหารรสชาติคนไทย

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
15 – 20 มี.ค. 2562 24,900.- 5,000.- รวม

รวมวีซ่าแล้ว / ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 270 หยวน
**ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า**

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน

10.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ CZ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน 

13.10 น.

ออกเดินทางไปกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยเที่ยวบินที่ CZ 6100

16.30 น.

แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ที่นครหนานหนิง แล้วกลับขึ้นเครื่องบินลำเดิม

17.30 น.

เดินทางต่อไปยังเมืองกุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ CZ 6100

18.40 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของมณฑลกวางสี 

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ Guilin Woterfall Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
www.waterfallguilin.com 1 north Shanhu Road Guilin
TEL:0773-2822881 2823050 FAX:0773-2822891 2825992

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กุ้ยหลิน-เขาชวนซาน-ถ้ำชวนซาน –หมู่บ้านวัฒนธรรมหลูเจีย-สวนจื่อโจว-หยังซั่ว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่สวนชวนซาน ซึ่งมีความหมายว่า เขาทะลุ ตั้งอยู่ชานเมืองทางใต้ของเมืองกุ้ยหลิน มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร ทัศนียภาพบริเวณนี้ประกอบด้วยภูเขาและแม่น้ำซึ่งมีความสวยงามมาก ตั้งอยู่คนละฝากกับเขางวงช้าง จึงสามารถมองเห็นเขางวงช้างได้จากที่นี้ หลังจากนั้นนำท่านชมถ้ำชวนซาน ถ้ำใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ยาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม

นำชมหมู่บ้านวัฒนธรรมหลู่เจีย เป็นหมู่บ้านเก่าที่ตั้งอยู่บริเวณ 2 แม่น้ำ 4 ทะเลสาบ ซึ่งเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในด้านของเต้าหู้และผลิตภัณฑ์จาก ถั่วเหลือง ท่านจะได้พบเห็นหมู่บ้านโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และสัมผัสวัฒนธรรมแบบโบราณของชนกลุ่มน้อย

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร *เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง
นำชมสวนจื่อโจว ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆใจกลางเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง ซึ่งอยู่ตรงข้ามเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ถือเป็น 1 ใน จุดท่องเที่ยว 8 แห่งที่ได้รับความนิยมของเมืองกุ้ยหลิน ก่อตั้งโดยหลิ่วจงหยวน นักคิดและนักเขียนที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ ZIZHOU'S PAVILION กล่าวถึงความงดงามของสวนจื่อโจวในช่วงฤดูใบไม้ร่วง สวนแห่งนี้เริ่มเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการ ในปี 2011 ภายในสวนแห่งนี้ท่านจะพบรูปสลักของหลิวจงหยวน และยังได้ชมวิวของภูเขางวงช้างในมุมมองที่แปลกตาออกไปจากที่เคยผ่านมา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี หยังซั่ว มีพื้นที่ 1,428 ตร.ม. มีประชากรประมาณ 300,000 คน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพนับว่าเป็นสวรรค์บนดินที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเมื่อมาถึงกุ้ยหลิน

18.00 น.

ถึงหยังซัว รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร *สุกี้เห็ด
พักที่ Yangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หยังซั่ว-ล่องแม่น้ำลี่เจียง-หมู่บ้านชาวประมง-เมืองโบราณซิงผิง-ถนนฝรั่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านล่องเรือ ตามรอยประธานธิบดี บิล คลินตัน ที่ท่าเรือซิงผิง เพื่อชมความสวยงามของแม่น้ำหลีเจียง ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน (ล่องสั้นปลายน้ำ // ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

จากนั้นเดินทางไปเยือน หมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียงในซิงผิง และเป็นแหล่งรวมของชาวประมงโบราณที่ขยันขันแข็ง รวมทั้งได้รับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเอาไว้ ชาวประมงพร้อมเครื่องมือจับปลาจะออกหาปลาในช่วงกลางคืนและหลอดไฟแสงสีส้มดึงดูดปลาให้เข้าหาเรือมากยิ่งขึ้น ปกติแล้วการถ่ายภาพชาวประมงจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร *อาหารพิเศษของเมืองหยังซั่ว
นำชม หมู่บ้านโบราณซิงผิง เป็นหมู่บ้านโบราณที่ยังมีกลิ่นอายของสมัยก่อนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชม เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด

18.00 น.

พักที่ Yangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: หยังซั่ว-กุ้ยหลิน-สวนเจ็ดดาว-กู่หนานเหมิน-ย่านตงซีกั่ง-โชว์MIRAGE

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางกลับกุ้ยหลิน
ชมสวนเจ็ดดาว อุทยานท่ามกลางหุบเขาเขียวขจี สวนเจ็ดดาวเป็นสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกุ้ยหลินตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง ภายในอุทยานมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่เนินเขา 7 ลูกที่เรียงกันเหมือนกลุ่มดาวหมีใหญ่ มีสถาปัตยกรรมจีนโบราณตั้งเรียงรายให้ท่านได้ผ่อนคลายอารมณ์ ถ่ายรูปเขาอูฐ ด้านมีแท่นหินที่ท่าน บิล คลินตั้น อดีตประธาณาธิบดีสหรัฐอเมริกา เคยมาเยือนและกล่าวคำปราศัยที่นี่ 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร *อาหารจีนพื้นเมือง
นำท่านชมเขตท่องเที่ยวทะเลสาบหยงซานหู ประตูโบราณกูหนานเหมิน ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่ที่ริมทะเล สาปหยงซานหู สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและชมต้นไทรพันปี ผ่านชมที่พำนักข้าราชการเก่า  

จากนั้น นำท่านไปชมถนนตนเดินแห่งใหม่ของกุ้ยหลิน ย่านตงซีเซี่ยง
อิสระช้อบปิ้ง เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า ปู้สิงเจีย ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

20.00 น.

ชมโชว์ MIRAGE GUILIN บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE (ความจุ 1,182 ที่นั่ง) ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์มนต์รักชาวเรือ ที่นำมาทำดนตรีใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย พริ้วไหวกับบัลเลย์กายกรรม ล้ำสมัยด้วยเทคนิค ปิดฉากสุดท้ายเร้าใจกับกับชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ที่เรียกเสียงปรบมือดังกระหึ่ม I WANT TO GO TO GUILIN.

พักที่ Sheraton Hotel หรือเทียบเท่า        
https://www.marriott.com/hotels/travel/kwlsi-sheraton-guilin-hotel/

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: กุ้ยหลิน-นาขั้นบันไดจินเคิง(รวมกระเช้าขึ้นลง)-เจดีย์เงิน-เจย์ดีทอง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่หลงเซิ่น (ประมาณ 2 ช.ม.) เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุต่างๆ นำท่านขึ้นกระเช้าชมนาขั้นบันไดจินเคิงหรือนาขั้นบันไดหลุมทองคำ ซึ่งเป็นแปลงนาขั้นบันไดที่อยู่สูง 880 ถึง 1,180 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่านาขั้นบันไดนี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงหรือประมาณ 600 ปีก่อน ชมวิวของนาขั้นบันไดที่มีสีเขียวขจีของข้าวที่ปลูกใหม่หรือสีทองอร่ามในช่วงเก็บเกี่ยว สมควรแก่เวลานำท่านลงเขา

13.00 น.

รับประมาณอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร * อาหารจีนพื้นเมืองชาวจ้วง
นำท่านชมวิถีชีวิตของชาวจ้วง ชาวจ้วงมีอารยะธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า ไปเที่ยว มึง กู เป็ด ไก่ กินข้าว กินเหล้า และการนับเลข เป็นต้น แล้ว เดินทางกลับกุ้ยหลิน
ถึงกุ้ยหลิน ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์) แล้วนำท่านเดินชมสวนสวยริม ทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมสะพานแก้วคริสตัล  

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ Sheraton Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

08.40 น.

เดินทางสู่กลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099

09.40 น.

ขากลับผ่านสนามบินหนานหนิง พักรอต่อเครื่องกลับสุวรรณภูมิ

11.00 น.

โดยเที่ยวบินที่ CZ6099 อำลามณฑลกวางสี

12.10 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม    
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ(ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าวีซ่าจีน / ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น 2.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 15 หยวนต่อคนต่อวัน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น วันละ 15 หยวนต่อคนต่อวัน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 15 หยวนต่อวันต่อคน

หมายเหตุ  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

สำรองที่นั่ง  มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ * ที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน


เงื่อนไข

เงื่อนไขการยกเลิก   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ยก เลิก ก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน- เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
  • ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
  • ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign