ทัวร์จีน วินเทอร์ ฮาร์บิ้น เฟสติวัล
PRO! Winter Harbin Festival

5 วัน 4 คืน
เสฉวนแอร์ไลน์ 3U

สถานที่ท่องเที่ยว
  • ชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย เป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซีย
  • สวนเสือไซบีเรีย (สัตว์อนุรักษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน)
  • ถนนจงยาง เป็นถนนที่ปูด้วยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย
  • งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮาร์บิ้น “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย” ICE & SNOW FESTIVAL (รวมค่าบัตรแล้ว) 
  • สวนสาธารณะสตาลิน (ซื่อต้าหลินกงหยวน) 

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่า
02 - 06 ม.ค. 2562 27,900.- 4,500.- ไม่รวมวีซ่า 1,500.-
16 – 20 ม.ค. 2562 27,900.- 4,500.- ไม่รวมวีซ่า 1,500.-
20 – 24 ก.พ. 2562 27,900.- 4,500.- ไม่รวมวีซ่า 1,500.-

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู

16.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ U) เคาเตอร์สายการเสฉวนแอร์ไลท์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

19.10 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน 3U 8146

22.55 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำเข้าที่พัก โดยใช้รถรับส่งและโรงแรมที่สายการบินจัดให้ AIRLINES HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว ** (โรงแรมที่สายการบินจัดให้จะไม่มีห้องพักเดี่ยว)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู-เข้าชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย-สวนเสือไซบีเรีย-ถนนจงยางต้าเจีย

06.25 น.

เดินทางไปสนามบิน โดยบริการรถรับ-ส่งของสนามบิน
โดยเที่ยวบินที่ 3U 8877 เดินทางสู่นครฮาร์บิ้น

11.30 น.

เดินทางถึงฮาร์บิ้น (ฮาร์เอ่อร์ปิง) เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน มีพรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดรัสเซียส่วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน เลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งที่มีการจัดเทศกาลฤดูหนาวและการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง ฮาร์บิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศจีน เมื่อปี ค.ศ. 1993 และเปิดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไป ดำเนินการได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1994

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย เป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 หลังจากที่ทหารรัสเซียแพ้ในสงครามรัสเซีย–ญี่ปุ่น (ค.ศ. 1904–1905) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ โบสถ์แห่งนี้ได้รับบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ. 1923 และหลังจากที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์ คล้ายกับสถาปัตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว

บ่าย

เดินทางกลับสู่ตัวเมืองฮาร์บิ้น { นำชมสวนเสือไซบีเรีย (สัตว์อนุรักษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน) สวนเสือตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำซงฮัว มีพื้นที่ 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรีย สัตว์อนุรักษ์ที่มีความสวยงามน่ารัก และเป็นเสือที่ไม่ดุร้ายอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว

สัมผัสใจกลางนครฮาร์บิ้น ชมถนนจงยาง เป็นถนนที่ปูด้วยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนย่านธุรกิจและการค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิ้น มีความยาว 1.4 ก.ม. อาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ลวดลายการตกแต่งแบบบารอคและไบแซนไทน์ มีร้านค้าเล็กๆ แบบรัสเซีย สองฝั่งถนนสายนี้มีสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปมากถึง 71 แห่ง ถนนจงยางสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1898 เดิมมีชื่อว่า “จงกว๋อต้าเจียน” ต่อมาปีค.ศ. 1925 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “จงยางต้าเจีย” * แวะชมร้านตุ๊กตาไม้รัสเซีย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ SHUI YI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ฮาร์บิ้น-สกีเอ้อร์หลงซาน-งานโคมน้ำแข็ง (ใหญ่)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หลงจู-เอ้อหลงซานสกีเซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮาร์บินไปประมาณ 56 กม. ในเขตเทือกเขาเอ้อหลงซาน ณ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 266 เมตร ซึ่งมีระยะเวลาที่มีหิมะปกคลุม เหมาะแก่การเล่นสกีเฉลี่ยประมาณ 140 วันใน 1 รอบปี ประกอบด้วยสกีเซ็นเตอร์และรีสอร์ท บนเนื้อที่กว่า 78,000 ตร.ม. โดยจัดแบ่งเป็นลานสกีสำหรับผู้หัดเล่นโดยเฉพาะกว่า 12,000 ตร.ม. นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานครบครันไว้คอยบริการอีกด้วย เชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี (มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผู้ที่เริ่มหัดเล่น) แคร่เลื่อน สโนว์โมบิล รถม้าลาก เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็งฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วยเกล็ดหิมะ (ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอร์ท) ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
* นำท่านแวะชมเสื้อหนาว ผ้าพันคอ เสื้อขนเป็ด ฯลฯ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮาร์บิ้น ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ICE & SNOW FESTIVAL (รวมค่าบัตรแล้ว) ที่รอบเกาะสุริยา ชมความงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืน สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศา ชมน้ำแข็งแกะสลักที่ตัดมาจากก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแม่น้ำซงฮั่วเจียง ที่มีขนาดเล็กขนาดเท่าถ้วยตะไลกระทั่งใหญ่เท่าตึกหลายชั้น เป็นรูปกำแพงเมืองจีน หอฟ้า ปราสาทราชวัง สวนหิมะ ฯลฯ
พักที่ SHUI YI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดา

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ฮาร์บิ้น-เกาะสุริยา-สวนสตาลิน-ตลาดรัสเซีย-เฉิงตู

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

นำท่านสู่ ไท่หยางต่าว หรือ เกาะสุริยา (รวมรถแบตตารี่) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัว มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ เป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุดในช่วงฤดูร้อน ในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง เช่น เสก็ตน้ำแข็ง เลื่อนหิมะ นอกจากนั้นยังมีเรือ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิ้นที่เกาะสุริยัน ซึ่งยิ่งใหญ่และโด่งดังไปทั่วโลก { แล้วนำท่านชมการว่ายน้ำในบ่อน้ำที่เจาะลงไปในน้ำแข็งหนาซึ่งมีความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (รอบ 10.00 น.) จากนั้นอิสระให้ท่านนั่งรถม้าลากเลื่อนหรือทดลองเล่นสเก็ตตามอัธยาศัย (ค่าเช่ารถม้าลากเลื่อนและอุปกรณ์สเก็ตน้ำแข็ง ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) ** แวะร้านขายสินค้าพื้นเมืองของฮาร์บิ้น 

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชมสวนสาธารณะสตาลิน (ซื่อต้าหลินกงหยวน) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953 เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ เป็นสวนพฤกษาชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิน เป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัวซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามอีกแห่งหนึ่งด้วย ใจกลางสวนเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เหล็กกล้า "ฝั่งหง จี้เนี่ยนถ่า" ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิน ที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น 7 เมตร อีกเพียง 20 เซนติเมตร น้ำก็จะทะลักเข้าตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนความยาว 140 กิโลเมตร ให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ในเวลา 28 วัน จนในที่สุดน้ำก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้น อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมันสูง 13 เมตร ฐานของอนุสาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจันทร์เสี้ยว 3 ชั้น แสดงถึงระดับน้ำในปีที่มีปัญหา { นำท่านชมสวนตลาดรัสเซีย ชมและเลือกซื้อสินค้าจากรัสเซีย

17.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน

20.15 น.

เดินทางกลับเฉิงตู โดยเที่ยวบิน 3U 8844
หมายเหตุ เที่ยวบินภายในประเทศ อาจมีการปรับเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

01.15 น.

ถึงนครเฉิงตู นำเข้าที่พัก โดยใช้รถรับส่งและโรงแรมที่สายการบินจัดให้ **
(โรงแรมที่สายการบินจัดให้จะไม่มีห้องพักเดี่ยว)    พักที่ AIRLINES HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เฉิงตู-นอนตื่นสาย-สนามบิน-กรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ที่สายการบินจัดให้ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
ได้เวลานัดหมายเดินทางไปสนามบิน ** บริการอาหารกลางวันด้วยชุด KFC พร้อมเครื่องดื่ม

16.10 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน 3U 8145

18.05 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) หยวน

อัตรานี้ไม่รวม ค่าเครื่องกันหนาว ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด ค่าวีซ่าจีน / (1500บาท) / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละประมาณ 10 หยวน/คน/วัน และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น วันละประมาณ 10 หยวน/คน/วัน และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน (รวมจ่ายตลอดทริป 150 หยวน)


เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน 

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign