ทัวร์เกาหลีเหนือ
9 วัน 7 คืน
โดยสารการบิน CA

สถานที่ท่องเที่ยว
 • “มันซูเด” อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ 
 • (MAXIMA STATUE หรือ CHOLLIMA STATUS) โชลลิมา อนุเสาวรีย์ม้าบิน
 • ประตูชัย ARCH OF TRIUMPH แห่งกรุงเปียงยาง 
 • หอปรัชญาจูเช่ (TOWER OF JUCHE IDEA) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1982 
 • CHILDREN PALACE หรือ วังเยาวชนมันยองเด
 • หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ หรือ หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ
 • พิพิธภัณฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM 
 • หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม
 • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ)
 • แวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี
 • สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง ที่ตกแต่งสวยงามด้วยโคมไฟระย้า 

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าเกาหลีเหนือ
สนใจสอบถาม 61,900.- 12,000.- รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสนามบิน

23.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เปียงยาง

01.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน CA 980 หมายเหตุ จะมีการผ่าน SECURITY CHECKING อีกครั้งเมื่อต่อเครื่องที่สนามบินปักกิ่ง ดังนั้นการซื้อสุรา น้ำหอม ของเหลวต่างๆ ที่ DUTY FREE ขอให้ท่านระบุการรับของ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ขากลับ) www.airportthai.co.th/main/th/684-security-information

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง (TRANSIT FLIGHT / ไม่มีวีซ่าจีนเข้ากรุงปักกิ่ง/ ไม่ออกนอกสนามบิน) (เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
พิเศษพักรอต่อเครื่อง นำท่านไปรับประทานอาหารเช้า

13.20 น.

โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบิน CA 121 นำท่านเดินทางสู่นครเปียงยาง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People's Republic of Korea: DPRK) หรือชื่อโดยทั่วไปว่า เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก ที่กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ แม่น้ำอัมรกหรือยาลูเจียง และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีน แม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา (เวลาที่กรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกว่าปักกิ่ง 30 นาที)

15.50 น.

ถึงสนามบินใหม่ของกรุงเปียงยาง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

18.00 น.

รับประทานอาหาเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เปียงยาง-มันซูเด-โชลลิมา ม้าพันลี้-ประตูชัย-หอจูเช่-มันยองเด-วังเยาวชน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมนครเปียงยาง ชม “มันซูเด” อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 เคียงข้างด้วยอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามันซูในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปั้นทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผู้นำทั้ง 2 ได้รับการมาเยือนจากผู้คนนับพันทุกวัน และเป็นหนึ่งในสถานที่แรกสำหรับทัวร์เกาหลีเหนือ
                       
นำชม (MAXIMA STATUE หรือ CHOLLIMA STATUS) โชลลิมา อนุเสาวรีย์ม้าบิน ตั้งอยู่ในเนินเขามันซู ตำนานของม้าพันลี้มีปีก วิ่งได้วันละ 400 ก.ม. สะท้อนถึงจิตวิญญาณ ของการพัฒนา และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อระลึกถึงการฟื้นฟูเมืองเปียงยางหลังจากสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953)เราจะก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่าม้าบิน” เกาหลีเหนือเคยถูกปูพรมด้วยระเบิด จนกรุงเปียงยางราบเป็นหน้ากลอง “100 ปีไม่มีโอกาสเกิดใหม่” ความมุ่งมั่นจึงอุบัติขึ้นในใจของชาวเกาหลีเหนือทุกคน ดังนั้นคำว่า “พยายาม” จึงไม่อาจเพียงพอต่อการกอบกู้ และสร้างชาติขึ้นมาใหม่ อนุสาวรีย์โชลลิมาจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อปลุกเร้า กระตุ้นความมุ่งมั่น ให้ชาวเกาหลีเหนือมีความรักชาติยิ่ง
                       
นำชมประตูชัย ARCH OF TRIUMPH แห่งกรุงเปียงยาง มีความสูง 60 เมตรและกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิ้น เพื่อระลึกถึงการกลับมาที่เกาหลีของ อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลังจากเดินทางข้ามประเทศไปต่อสู้กับญี่ปุ่นเป็นเวลา 20 ปี
                       
นำชมหอปรัชญาจูเช่ (TOWER OF JUCHE IDEA) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดครบ 70 ปี มีความสูงกว่า 170 เมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแตดอง ด้านหน้าหอมีรูปปั้น 3 กลุ่มชน คือ ผู้กรรมกรผู้ใช้แรงงาน นักการศึกษานักวิชาการ และเกษตรกร ที่สนับสนุนลัทธิพึ่งพาตนเอง (จูเช่) ในเกาหลีเหนือ

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมมันยองเด MANYONGDAE พิพิธภัณฑ์บ้านเกิด ของประธานาธิบดีคิมอิมซุง ภายในมีบ้านพักสามหลัง ที่เล็กกะทัดรัด แต่รวมกันเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่
                       
นำคณะสู่ CHILDREN PALACE หรือ วังเยาวชนมันยองเด วังเยาวชนแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนงต่างๆให้กับเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซ่อมวิทยุ ห้องกีฬา ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบัลเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นำท่านเข้าสู่โรงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ อันน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลีตัวน้อยๆที่มากด้วยความสามารถ  (กรณีที่วังเยาวชนปิด จะจัดให้ชมการแสดงของนักเรียนที่โรงเรียนระดับปฐมหรือมัธยมแทน)

แล้วนำคณะออกเดินทางสู่ เมียวเฮียงซาน (MYOHYANG-ภูเขาหอม) ภูเขาเมียวเฮียงซานอยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง ระหว่างเดินทางสัมผัสกับธรรมชาติช่วงฤดูใบไม้ผลิ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HYANGSAN HOTEL (ดีที่สุดในเขตภูเขาเมียวเฮียงซาน)             

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอนิทรรศการของขวัญ-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปายอเมริกัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
นำชม วัดโปยอน วัดพุทธเก่าแก่ที่อายุกว่า 900 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1042 ผ่านการบูรณะซ่อมแซม มาหลายครั้ง ชมเจดีย์ 9 ชั้น เจดีย์ 13 ชั้น และหอสวดมนต์

นำท่านเข้าชมหอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ หรือ หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ (International Friendship Exhibition) สถานที่สำคัญที่สุดในเมียวเฮียงซาน เข้าชมตึกที่ 1 สร้างในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชั้น ประกอบด้วย 150 ห้อง สร้างบนพื้นที่ 46,000 ตรม เป็นสถานที่เก็บรวบรวมของขวัญและของกำนัล 113,486 ชิ้น จาก 185 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึ่งชาวเกาหลีถือว่าของขวัญทุกชิ้นเป็นน้ำใจจากชาวโลกที่มอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดี แล้วนำท่านเข้าชมตึกที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้องนิทรรศการ 50 ห้อง สร้างบนพื้นที่ 11,000 ตรม  มีของขวัญและของกำนัล 40,033 ชิ้น จาก 170 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมจองอิล

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางกลับกรุงเปียงยาง
นำชมพิพิธภัณฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM สถานที่แสดงเรื่องราว การต่อสู้ของชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงซากเรือดำน้ำ ซากเครื่องบินเฮลิคอป เตอร์ของอเมริกา ชม PUELO เรือสปายสายลับ (SPY) ของอเมริกา ซึ่งเกาหลีเหนือจับได้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968 แล้วนำท่านชมฉากจำลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เปียงยาง-เคซอง-เส้นขนานที่ 38-อนุเสาวรีย์รวมชาติเกาหลี-กายกรรมเปียงยาง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เคซอง (KAESONG) ตัวเมืองเคซองตั้งอยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็นปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปัจจุบันเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เส้นขนานที่ 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุงเปียงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล)
                       
นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เข้าชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้เส้นขนานที่ 38 พร้อมนำคณะชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย
                       
นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้มากมาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี  { นำท่านช้อบปิ้งโสมเกาหลี ขนานแท้คุณภาพดีที่สุดในโลก

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี
แล้วนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเปียงยาง  ชมและแวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี THE MEMORIAL MONUMENT TO THE 3 CHARTERS OF THE NATIONAL REUNIFICATION

17.00 น.

นำชมการแสดงกายกรรมเปียงยางที่เลื่องชื่อ ตื่นเต้นเร้าใจกับการแสดงผาดโผนต่างๆ ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการแสดง 

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เปียงยาง-วอนซาน-สุสานดองเมียง-น้ำตกอูลลิม-แค้มป์เยาวชนนานาชาติ-ฟาร์ชอน ซัม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองวอนซาน WONSAN (เกาหลี: 원산) เป็นเมืองท่าตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลญี่ปุ่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีเหนือ 200 กม. จากกรุงเปียงยาง
                       
นำชมสุสานกษัตริย์ดงเมียง พระเจ้าดงเมียงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอ ประสูติเมื่อ 59 ปีก่อนคริสต์ศักราช (พ.ศ. 483) มีพระนามเดิมว่า จูมง ในปีที่ 37 ก่อนคริสตกาล จูมงสถาปนาอาณาจักรโกคุรยอขึ้นและดำรงตำแหน่งกษัตริย์องค์แรก อาณาจักรโคกูรยอเป็นราชอาณาจักรเกาหลีโบราณ ปัจจุบันดินแดนส่วนใหญ่อยู่ในเกาหลีเหนือ และคาบสมุทรเหลียวตงของจีน ราชอาณาจักรนี้ถูกสถาปนาโดยพระเจ้าดงเมียงยอง มีอาณาเขตตั้งแต่เกาหลีเหนือปัจจุบันแมนจูเรียถึงรัสเซียบางส่วน ราชอาณาจักรโคกูรยอมีกษัตริย์ 1 องค์ เป็นมหาราชคือพระเจ้ากวางแกโต ได้ขยายดินแดนไปกว้างใหญ่ไพศาล จนมีปัญหารบรากับอาณาจักรแพ็กเจและอาณาจักรชิลลา และภายหลังแพ้รบถูกรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรชิลลา ทำให้ราชอาณาจักรโคกูรยอที่ปกครองมายาวนานกว่า600ปีสิ้นสุดลง { แวะชมน้ำตกอูลลิมUllim (echo)

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แวะชมแค้มป์เยาวชนนานาชาติ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมืองวอนซาน แวะชมครอบครัวฟาร์มสหกรณ์

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ KUMGANG MOUNTAIN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: วอนซาน-ภูเขาคุมกั่ง-ทะเลสาบแซมอิล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
เดินทางลัดเลาะเส้นทางริมทะเลที่สวยงาม (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เข้าสู่เขตภูเขาคุมกั่ง คุมกั่งซาน 1 ใน 3 ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเหนือ (เมียวเฮียงซาน คุมกั่งซาน เป็คดูซาน) ภูเขาคุมกั่ง มีความสูง 1,639 เมตร เป็นเทือกเขาที่มีส่วนหนึ่งอยู่ในเกาหลีเหนือ และบางส่วนอยู่ในเกาหลีใต้ ชื่อ "คุมกั่ง" มีความหมายว่าเพชร มียอดเขาแหลมเล็กๆประมาณ 12,000 ยอด มีหุบเขา ธารน้ำ และแอ่งน้ำสวยสะอาด แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ คุมกั่งนอก คุมกั่งใน ทะเลคุมกั่ง และ ดวงดาวคุมกั่ง นำท่านเดินท่องเที่ยวในเขตภูเขาคุมกั่งนอก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ จนถึงสระน้ำเก้ามังกร

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แวะชมทะเลสาบแซมอิล (ทะเลสาบ 3 วัน) ทะเลสาบกว้างใหญ่ด้วยเส้นรอบวง 5.8 กม. มีน้ำลึก 9-13 เมตร เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดของเกาหลีเหนือ แล้วเดินทางกลับเมืองวอนซาน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ MASICRYONG RESORT (ดีที่สุดในเมืองวอนซาน)

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: วอนซาน-ไร่แอบเปิ้ล-DUCK BBQ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร เดินทางกลับกรุงเปียงยาง 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
แวะชมไร่แอบเปิ้ล ชานกรุงเปียงยาง ที่มีพิ้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ราวเดือนเมษายน-ต้นเดือนดอกแอบเปิ้ลสีขาวและชมพูอ่อนๆจะเบ่งบานในไร่กว้างสุดลูกหูลูกตา ราวเดือนกันยายน-ตุลาคม ก็จะออกผลเต็มต้น นำท่านขึ้นเนินชมวิวพาโนราม่า ชมโรงงานและสายพานการผลิตสินค้าที่แปรรูปมาจากแอบเปิ้ล เช่น น้ำผึ้ง ลูกอม เม็ดปรับอากาศ ยาสีฟัน ครีมทาผิว เหล้า ฯลฯ  (หากมีการเดินทางไม่ตรงฤดูกาล รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ DUCK BBQ
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: เปียงยาง-คึมซูซาน วังสุริยะ-รถไฟใต้ดิน-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเข้าคารวะศพของ 2 อดีตผู้นำเกาหลีเหนือ ที่คุมซูซาน วังสุริยะ (KUMSUSAN SUN PALACE) วังสุริยะเป็นสุสานที่เก็บศพของประธานาธิบดีคิมอิลซุง และประธานาธิบดีคิมจองอิล อาคารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเปียงยาง วังถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เป็น Kumsusan Assembly Hall ขอ'ท่านคิมอิลซุง อาคารนี้ได้รับการบูรณะต่อเติมเป็นที่เก็บศพของท่านคิมจองอิล ในปี ค.ศ. 1994 เชื่อกันว่ามีค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงอย่างน้อย 100-900 ล้านบาท ศพของสองผู้นำถูกวางอยู่ภายในโลงศพแก้วใส ศีรษะวางอยู่บนหมอนแบบเกาหลี ร่างคลุมด้วยธง   ของพรรคแรงงานเกาหลี นำท่านเข้าชมเหรียญตราสดุดีทางการทหาร ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องอิสริยาภรณ์ที่นานาชาติมอบให้ทั้ง 2 ผู้นำ นำชมรถยนต์ที่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุงใช้เดินทางเป็นประจำและตู้รถไฟที่ท่านคิมจองอิลใช้เดินทางและทำงานอยู่เป็นนิจจวบจนวาระสุดท้าย ของชีวิต (วังสุริยะเป็นสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวเกาหลี กรุณาแต่งกายให้เหมาะสม สำรวมกริยาและงดใช้เสียงขณะเข้าเยี่ยมชม)

นำท่านไปชมสถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง ที่ตกแต่งสวยงามด้วยโคมไฟระย้า เสาหินอ่อน แต่งผนังด้วยโมเสทเล็กๆ เป็นรูปทิวทัศน์ต่างๆ นำท่านทดลองนั่งรถไฟ 1 สถานี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  แล้วเดินทางไปสนามบิน

16.50 น.

โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 122 นำท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง
หมายเหตุ จะมีการผ่าน SECURITY CHECKING อีกครั้งเมื่อต่อเครื่องที่สนามบินปักกิ่ง ดังนั้นท่านไม่สามารถ ซื้อของ DUTY FREE ที่กรุงเปียงยาง เช่น สุรา น้ำหอม ของเหลวต่างๆ ที่มีปริมาตรเกินกำหนด

18.20 น.

ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง (เวลาปักกิ่งช้ากว่าเปียงยาง 30 นาที) *** ต่อเที่ยวบินทันที ไม่ใช้วีซ่าจีน ไม่ออกนอกสนามบิน 

20.35 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA 979

00.10 น.

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ (เวลาไทยช้ากว่าปักกิ่ง 1 ชั่วโมง)  

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
 1. ค่าบัตรโดยสาร (ตั๋วกรุ๊ป) สายการบินแอร์ไชน่า (กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เปียงยาง-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ)
 2. ค่าบริการได้รวมชุดค่าธรรมเนียมตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX, FNJ TAX) ไว้แล้ว อัตรา ณ.วันที่ 22 มิ.ย. 61 = 14,000 บาท หากมีการปรับขึ้นหลังจากนี้อีก ผู้เดินทางรับทราบว่า จะต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง
 3. ค่าที่พัก พักห้องละ 2 ท่านจำนวน 7 คืน * โรงแรมที่เกาหลีเหนือไม่สะดวกที่จะจัดเตียงเสริม
 4. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ          
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวเกาหลีเหนือ (15 วันทำการ)
 8. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางฝากขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราไม่รวม
 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้าออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างด้าว / ส่วนต่างค่าธรรมเนียมวีซ่าของหนังสือเดินทางสัญชาติอื่นๆ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด  ฯลฯ
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนรถ และหัวหน้าทัวร์ * ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นคนละ 20 ดอลลาร์ คนขับรถท้องถิ่น 20 ดอลลาร์ และหัวหน้าทัวร์คนไทย 20 ดอลลาร์

เงื่อนไข
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ :  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาทิเช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล อุบัติเหตุ การล่าช้า การเปลี่ยนแปลงในกำหนดเวลาตารางการบิน ภัยธรรมชาติ การตอบปฏิเสธของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ

การชำระค่าบริการ : มัดจำ 20,000 บาท เมื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย15วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
* ค่าบริการได้รวมชุดค่าธรรมเนียมตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX, FNJ TAX) อัตรา ณ.วันที่ 22 มิ.ย. 61 = 14,000 บาท หากมีการปรับขึ้นหลังจากนี้อีก ผู้เดินทางรับทราบว่า จะต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง
* ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นคนละ 20 ดอลลาร์ คนขับรถท้องถิ่น 20 ดอลลาร์ และหัวหน้าทัวร์คนไทย 20 ดอลลาร์
* สังคมนิยมแบบเก่ามีเสน่ห์น่าสนใจ ระบบประเทศที่ยังไม่เปิดเต็มที่ก็น่ารู้น่าค้นหา ความเป็นอยู่ อาหาร วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของเส้นทาง ผู้เดินทางควรปรับตัว และควรมีความเข้าใจเบื้องต้นในประเทศที่ไปเยือนก่อนเดินทาง 
* โปรดทราบ สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
: รายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
และ ขอสงวนสิทธิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign