ทัวร์ฮ่องกง นองปิง
ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
Royal Jordanian

สถานที่ท่องเที่ยว
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน  
 • สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
 • ชมแสง สี เสียง  A Symphony of Lights
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี  (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
วันเดินทาง ราคา ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน บินรอยัลจอร์แดน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
11 ต.ค. 61 13 ต.ค. 61 18,900 6,500
18 ต.ค. 61 20 ต.ค. 61 17,900 6,500
25 ต.ค. 61 27 ต.ค. 61 17,900 5,500
15 พ.ย. 61 17 พ.ย. 61 16,900 5,500
22 พ.ย. 61 24 พ.ย. 61 16,900 5,500
29 พ.ย. 61 01 ธ.ค. 61 16,900 5,500
13 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 16,900 5,500
27 ธ.ค. 61 29 ธ.ค. 61 19,900 6,500
29 ธ.ค. 61 01 ม.ค. 62 21,900 7,000

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market

12.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q เคาท์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan Airways (RJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

15.25 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182   **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

18.45 น.

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit  B”
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)

ค่ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงมิว - วัดชิหลิน - รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - A Symphony of Lights

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจนำท่านสู่ วัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์ ที่แห่งนี้ได้ สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ภายในมีสระบัวอันงดงาม จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun : Set D

บ่าย

นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม นำท่านสู่ สถานีพีคแทรม  เพื่อโดยสารรถรางด้วยระยะทาง 1.4 กม.สูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ำทะเลระหว่างเส้นทางท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูน ซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

นำท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

นำท่านชม โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights  งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกโดยกินเนสส์บุ๊คซึ่งใช้ตึกถึง 44 ตึกรอบอ่าววิคตอเรีย แสง สี เสียง ใช้งบประมาณสูงถึง 44 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกต่างๆ ในฝั่งเกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มีแสงเลเซอร์วิ่งไปมา  พร้อมกับดนตรีประกอบการแสดง จุดในการชมการแสดงมีอยู่ 2 จุด คือ หน้าหอนาฬิกา และบริเวณ Avenue of Star

ค่ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา (ในกรณีที่กระเช้านองปิงมีการปิดปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิงขึ้นแทน) ** กระเช้านองปิงปิดปรับปุงตั้งแต่ วันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2561 **

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ (โดยรถไฟใต้ดินของดิสนีย์)อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายรำโดยจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจากทั่วทุกมุมโลกใน สมอล เวิลด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซีที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยัง ทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือรถไฟเหาะ SpaceMountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ ตื่นตาตื่นใจกับหนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man Experience - เครื่องเล่น ธีมมาร์เวล เครื่องแรกสุดที่ สวนสนุก ดิสนีย์ เปิดแล้วตอนนี้ที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์! เปิดฉากความบันเทิงด้วยโชว์รูปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด “Flights of FantasyParade”ตระการตากับความงดงามของปราสาทที่ส่งประกายระยิบระยับในยามเย็นด้วยผงวิเศษพิกซี่ดัสท์ของทิงเกอร์เบลล์ นอกจากนี้ยังเปิดตัวความสนุกอื่นๆ อีกมากมากมายพร้อมต้อนรับแขกคนพิเศษเช่นคุณเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(อิสระอาหารเย็น) ได้เวลาสมควร    

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok

21.25 น.

เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดน เที่ยวบินที่ RJ 183

23.25 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าบัตรเข้าชมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 ดอลล่าห์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในกรณีไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท


เงื่อนไข เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.        กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15        วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
        2.        กรณียกเลิก       2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี                             วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
                        2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
          2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
          3.        กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการ
                    เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง               ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.        บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่                   บริษัทฯ กำหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท             ต้องนำไปชำระ ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 • กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ  ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว(กรณีตั๋ว REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign