ทัวร์จีน Super Save 5วัน 3คืน 
ไห่โหลวโกว-คังติ้ง-มู่เก้อชั่ว
สายการบินไช่น่า อีสเทร์นแอร์ไลส์ 

สถานที่ท่องเที่ยว
-คังติ้งสถานที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของสองวัฒนธรรมทิเบต-จีนมานานหลายร้อยปี
-อุทยานมู่เกอชั่ว (ทะเลสาบคนป่า)
-หุบเขาตู้เจียน หุบเขาความยาว  8 ก.ม. ที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ
-ทะเลสาบมู่เกอชั่ว หาดทรายสีทอง ทุ่งหญ้าทะเลแดง
-บ่อน้ำแร่สมุนไพร  ซึ่งอุดมไปด้วยแร่กำมะถันในน้ำเป็นยารักษาโรคได้ นำท่านแช่เท้า 30 นาที เพื่อช่วยผ่อน-คลายหายเครียด
-อุทยานไห่โหลโกว ชมวิวของป่าสน ภูเขาสูงที่สวยงามดั่งสวิตเซอร์แลนด์ ชมธารน้ำแข็งที่มีอายุถึง 1,600 ปี
-วัดต้าฝอฉานย่วน ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาง้อไบ้ ชื่อเดิมวัดต้าฝอซื่อ (วัดพระใหญ่)
-ลงเรือ ชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล
 
      
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
15– 19 ก.ย. 2561 23,999.- 3,500.- รวมแล้ว
       

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ-เฉิงตู-คังติ้ง-สะพานหลูติ้ง

00.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไช่น่า อีสเทร์นแอร์ไลส์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

03.25 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน MU5036

07.30 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ธิเบตเมี้ยวหุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

09.00 น.

นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร ใกล้สนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองคังติ้ง “คังติ้ง” เป็นชื่อที่ชาวฮั่นตั้งขึ้นแปลว่า “สถานที่แห่งความมั่นคง” คังติ้งในอดีตเป็นสถานที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของสองวัฒนธรรมทิเบต-จีนมานานหลายร้อยปี มีเพลงพื้นบ้านที่โด่งดัง คือ "คังติ้งฉิงเกอ" (KANGDING LOVE SONG) บรรยายถึงเมฆขาวบนท้องฟ้า ทุ่งหญ้า ป่าสน และฝูงม้าเส้นทางจะเลาะเลียบภูเขาลำธารและน้ำตกที่สวยงาม นำท่านลอด “เอ้อร์หลังซาน” อุโมงค์ที่ตั้งอยู่ในที่ราบสูง เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศจีน มีความยาวถึง 4,175 เมตร อุโมงค์นี้เชื่อมระหว่างหย่าอันกับเขตชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้างทิเบต วิวทิวทัศน์เมื่อก่อนและหลังจากผ่านอุโมงค์ไปแล้วจะต่างกันโดยสิ้นเชิง เป็นที่น่าอัศจรรย์เสมือนแบ่งแยกภูมิประเทศออกจากกัน

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ผ่านเมืองหลูติ้ง นำชมสะพานหลู่ติ้งเฉียว สะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1705 สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง ยาว 103 เมตร กว้าง 2.8  เมตร ใช้โซ่เหล็ก 13 เส้นขึงระหว่างสองฝั่ง พื้นสะพานปูด้วยไม้กระดาน สะพานแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีน เมื่อกองทัพแดงสู้รบกับกองทัพของรัฐบาลเจียงไคเช็คในปี ค.ศ. 1935 และได้สร้างวีรกรรมพลีชีพในการแย่งยึดสะพานนี้มาจากกองทัพก๊กมินตั๋ง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่คังติ้ง LAMUZHELIKA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: คังติ้ง-อุทยานมู่เกอชั่ว-ม่อซี-ไห่โหลโกว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่อุทยานมู่เกอชั่ว (ทะเลสาบคนป่า) เนื่องจากเป็นเขตที่มีรอยต่อระหว่างเขตอุณหภูมิร้อน-อบอุ่น จึงทำให้ “มู่เกอชั่ว” รายล้อมด้วยเทือกเขา ป่าไม้ดึกดำบรรพ์ ทุ่งหญ้า มีทะเลสาบน้ำใสแจ๋วนับสิบแห่ง  บนพื้นที่กว่า 350 ตารางกิโลเมตร มีต้นกุหลาบพันปีมากนับ 100,000 ต้น รวม 68 สายพันธุ์ในบริเวณอุทยานแห่งนี้ ในช่วงเดือน 4–9 จะเริ่มออกดอกบานสะพรั่งรายล้อมหุบเขาไล่จากระดับความสูง 2,800 เมตรขึ้นไป นำท่านเปลี่ยนรถภายในอุทยานเพื่อตระเวนชมตามจุดต่าง ๆ เริ่มต้นไต่ระดับจากความสูง 2,800 เมตร รถเริ่มวิ่งตามเส้นทางขึ้นไปจนถึงจุดที่ความสูง 3,780 เมตร มีน้ำตกน้อยใหญ่สลับกับโขดหินรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 18 กิโลเมตร สัมผัสความงดงามของหุบเขาตู้เจียน หุบเขาความยาว  8 ก.ม. ที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ เวลาลมแรงพัดโบกโบยผ่านหุบเขา จะเกิดเสียงร้องฟังประหนึ่งธรรมชาติกำลังเปล่งเสียงร้องต้อนรับการมาเยือนของเรา แล้วนำท่านชมสู่ทะเลสาบมู่เกอชั่ว ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,780เมตร กินเนื้อที่ประมาณ 40 ตร.กม. ด้านหนึ่งของทะเลสาบมีหาดทรายสีทองเรียกว่าหาดแห่งความรัก  เม็ดทรายละเอียดเป็นสีเหลืองทองขนาดของหาดเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงต่ำของระดับน้ำในทะเลสาบ ทะเลสาบที่อยู่ใจกลางอุทยานรายล้อมด้วยหุบเขาตู้เจี้ยน ตรงข้ามของทะเลสาบคือทุ่งหญ้าทะเลแดง ไกลสุดลูกหูลูกตา  ความกว้างไกลของทะเลสาบทำให้เห็นเหมือนเป็นทะเลอยู่ในท่ามกลางทุ่งหญ้า นำท่านไต่ระดับลงมาสู่บริเวณ บ่อน้ำแร่สมุนไพร  ซึ่งอุดมไปด้วยแร่กำมะถันในน้ำเป็นยารักษาโรคได้ นำท่านแช่เท้า 30 นาที เพื่อช่วยผ่อนคลายหายเครียด (นั่งแช่แค่หัวเข่า) ท่ามกลางธรรมชาติ แช่เท้าไปชิมไข่ต้มน้ำพุร้อนไป ลั้นลา..ลั้นลา จนสมควรแก่เวลาแล้วลงจากอุทยาน

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินสู่ไห่โหลโกว ตำบลม่อซี (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆกลางหุบเขา ที่ยังคงรักษารูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นนี้เอาไว้จนถึงปัจจุบัน เมื่อ ค.ศ.1935 ตำบลม่อซีเคยเป็นที่จัดตั้งกองทัพแดงภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงและจูเต๋อ เพื่อต่อสู้กับกองทัพก๊กมิ่นตั๋ง และเป็นตำบลที่ตั้งของอุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลโกว เดินทางผ่านสะพานต้าตู้ซึ่งเชื่อมเส้นทางสู่ไห่โหลโกว

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ CHANG ZHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ม่อซี-อุทยานไห่โหลโกว-ธารน้ำแข็ง-เชิงเขาง้อไบ๊

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่เขตอุทยานไห่โหลโกว แล้วนำท่านนั่งรถกระเช้าทันสมัยขึ้นสู่แค้มป์ที่ 4 ชมวิวของป่าสน ภูเขาสูงที่สวยงามดั่งสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะได้ชมธารน้ำแข็งที่มีอายุเพียง 1,600 ปี ทอดตัวจากช่องเขาสูงลงเรื่อยมาจนถึงพื้นราบ โดยมีภูเขากงก่าสูงกว่าเจ็ดพันเมตรเป็นฉากหลังดูตระการ ธารน้ำแข็งไห่โหลวโกวแห่งนี้มีความยาวถึง 1,080 เมตร กว้าง 1,100 เมตร คงตัวอยู่ในละติจูดที่ต่ำมากคือประมาณสองพันกว่าเมตรจากระดับน้ำทะเล อิสระให้ท่านถ่ายรูป จนเวลาสมควรนำท่านนั่งกระเช้ากลับ

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางจากตำบลม่อซี ไปเชิงเขาง้อไบ๊(ประมาณ 4 ชั่วโมง)

20.00 น.

ถึงง้อไบ๊ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เชิงเขาง้อไบ๊-วัดต้าฝอ-ล่องเรือเล่อซาน-เฉิงตู-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-กรุงเทพฯ

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมวัดต้าฝอฉานย่วน ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาง้อไบ้ ชื่อเดิมวัดต้าฝอซื่อ (วัดพระใหญ่)  ตามตำนานบันทึกไว้ว่า ในสมัยราชวงศ์หมิง พระหวูฉงได้ใช้เวลา 15 ปี สร้างวัดนี้ แล้วประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสหัสหัตถ์สหัสเนตร สูง 12 เมตร พระพุทธรูปองค์มหึมาที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ประณีตงดงาม ฮองไทเฮาของจักรพรรดิว่านลี่ในสมัยราชวงศ์หมิง ทรงพระราชทานชื่อให้วัดนี้ว่า "วัดต้าฝอซื่อ" ต่อมาองค์เจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือสูง 12 เมตรนั้นถูกทำลายไปในปี ค.ศ. 1958 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนจีนนำโลหะทุกอย่างไปถลุงรวมกับเหล็กกล้า วัดนี้ได้ก่อสร้างขึ้นและเปิดเป็นทางการอีกครั้งในปี ค.ศ. 2008 บนเนื้อที่ 200 กว่าไร่ แบ่งเป็น 3 เขต ทิศเหนือเป็นเขตไหว้พระขอพร  เขตกลางเป็นเขตวัฒนธรรมและศิลปะในการทำสวนจีน และเขตทิศใต้เป็นสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนา วิหารหลักในวัดนี้ ได้แก่ วิหารพระสังขจาย วิหารพระโพธิสัตว์ตี้จั้ง วิหารพระโพธิสัตว์เหวินซู วิหารพระไภษัชคุรุ วิหารพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม วิหารพระโพธิสัตว์ผู่เสียน วิหารต้าสงเป่าเตี้ยน เป็นต้น นำเดินทางไปเล่อซาน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ถึงเล่อซานนำท่านลงเรือ ชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล จากบนเรือท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซาน ภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อไห่ทง โดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิง เจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน แล้วเดินทางกลับเฉิงตู
** นำท่านไปชมร้านยาทาแก้น้ำร้อนลวก ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า
**แวะซื้อของดีเมืองจีน อาทิ ผ้าไหม หรือ ร้านยางพารา

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางสนามบิน

23.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU5035

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: กรุงเทพฯ

02.25 น.

(เช้าวันรุ่งขึ้น) กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอีสเทร์นแอร์ไลส์
 2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 4. ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ
 5. ค่าภาษีสนามบินจีน
 6. ค่าวีซ่าจีน 1,500บาท
 7. ค่าบัตรผ่านประตู  เข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 8. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 9. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยทางอากาศค่าเบี้ยประกันภัยในจีน 
 10. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ค่าบริการไม่รวม       
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ+ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 • ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง  ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง / ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช้จ่ายค่ามัดจำตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว,สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
 • ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
 • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ
รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/และกรณีสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ


 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign