Pro!!! ทัวร์จีน เฉิงตู-เล่อซาน-ง้อไบ๊
5วัน 3คืน

สายการบินไช่น่า อีสเทร์นแอร์ไลส์ 
สถานที่ท่องเที่ยว
- เกาะเล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร
เที่ยวภูเขาง้อไบ้ 
เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาและองค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร
ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี 


    

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
15 – 19 ก.ย. 2561 22,999.- 3,500.- รวมแล้ว
       

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู-เล่อซาน-เชิงเขาง้อไบ๊

00.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไช่น่า อีสเทร์นแอร์ไลส์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

03.25 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน MU5036

07.30 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ธิเบตเมี้ยวหุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

09.00 น.

นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร ใกล้สนามบิน
นำเดินทางไปเล่อซาน J ถึงเล่อซานนำท่านชมวิวเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล จากบนเรือท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซาน ภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อไห่ทง โดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิง เจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน

จากนั้นนำท่านไปล่องเรือชมภูเขาเล่อซานจากกลางแม่น้ำ เล่อซานถ้ามองจากระยะไกล เสมือนเป็นพระนอนองค์ใหญ่ พระใหญ่เล่อซานเปรียบเสมือนหัวใจของพระนอนองค์นี้ พระเศียรของพระใหญ่เล่อซานสูงเท่ากับยอดเขา พระพักตร์อิ่มเอิบดูขรึมขลัง พระบาทวางอยู่ริมแม่น้ำ พระหัตถ์วางบนเข่า งดงามสมส่วน และผู้คนสามารถนั่งบนหน้าพระบาทกว่ากว่า 100 คน ถือว่ามีขนาดมโหฬาร สร้างความอัศจรรย์ให้นักท่องเที่ยวมากๆ พระใหญ่เล่อซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1996

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  แล้วเดินทางต่อไปยังเชิงเขาง๊อไบ๊  

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ HONG QI HOTEL หรือ HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง(รวมค่ากระเช้า)-นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน-วัดเป้ากั๋ว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยวภูเขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋า เริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน)

นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นภูเขา แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำ ทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาและองค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่  ผู่ถ่อซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และ เอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดจินติ่ง

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(บนเขา)
นำชมวัดเป้ากั๋ว (Baoguosi, 保国寺) มีความหมายว่า "วัดสนองคุณชาติ" ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อไบ้ มีเดิมชื่อว่า ฮุ่ยจงถัง (Lingshan Temple, 灵山寺) สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียน (สมันตภัทร) โพธิสัตว์แห่งปัญญา ผู้สถิตย์ ณ เขาง้อไบ้ ผสมผสาน ความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อ ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของที่ราบฟ้งหวง สูงจากระดับน้ำทะเล 533 เมตร ต่อมาสมัยคังซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน ภายในมีโบราณสถานสำคัญคือ ซานเหมิน (ประตูเขา) ตำหนักหมีเล่อ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร์ ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็นอีกหนึ่งในจำนวนวัดที่สำคัญที่สุดในจีน วัดเป้ากั๋วได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสูงซึ่งได้บริจาคเงินถึง 100,000 อเมริกันดอลล่าร์ ปัจจุบันวัดเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ วงช้าง เครื่องสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HONG QI HOTEL หรือ HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วเดินทางกลับเมืองเฉิงตู J นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชม สาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียดและบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
**แวะซื้อของดีเมืองจีน ผ้าไหม
นำท่านสู่ ย่านถนนคนเดินชุนซีลู่ เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเสฉวนให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้าเครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
พักที่ JAMES HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
**เลือกซื้อทัวร์เสริม 10 ท่านขึ้นไป (กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และไกด์ล่วงหน้า :-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า / สุกี้เสฉวนชวนชิม / โชว์เปลี่ยนหน้ากากท่านละ 580 หยวน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เฉิงตู-ร้านยางพารา-ร้านหยก-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม หยกจีน ของล้ำค่าซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือสัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม  ให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชค อาทิ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก

เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านแวะช้อบปิ้งซื้อของดีเมืองจีน อาทิ หมอนยางพารา สินค้า OTOP ของจีน

18.00 น.

รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางไปสนามบินเฉิงตู 

23.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU5035

02.25 น.

(เช้าวันรุ่งขึ้น) กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: กรุงเทพฯ

02.25 น.

(เช้าวันรุ่งขึ้น) กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอีสเทร์นแอร์ไลส์
 • ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินจีน
 • ค่าวีซ่าจีน 1,500บาทR   ค่าบัตรผ่านประตู  เข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยทางอากาศค่าเบี้ยประกันภัยในจีน
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ค่าบริการไม่รวม       
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ+ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 • ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง  ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง / ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช้จ่ายค่ามัดจำตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว,สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
 • ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
 • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ
รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/และกรณีสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign