สัมผัสบรรยากาศ 
 "ทัวร์เกาหลีเหนือ"
 9วัน 7คืน / THAI AIRWAYS


สถานที่ท่องเที่ยว
  • โอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยครั้ง เยือนดินแดนโสมแดง “เกาหลีเหนือ”
  • ฉายาฤาษีแห่งเอเชีย สัมผัสเกาหลีเหนือระบบคอมมิวนิตส์ที่สมบรูณ์
  • เรียนรู้วัฒนธรรมอันเรียบง่ายและประวัติศาสตร์อันน่าสนใจในสงครามเกาหลี เยือนเขตแดนเกาหลีเหนือ-ใต้ ที่ DMZ หมู่บ้านปันมุนจอม เส้นขนานที่ 38
  • ชมการแสดงของเด็กๆ น่ารักที่วังเยาวชนมันยองเด
  • ไม่พลาด "กายกรรมเปียงยาง" สุดระทึกใจ

เรา....ผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทาง เกาหลีเหนือ
เรา....ตัวแทนประเทศไทยของ PYONGYANG, D.P.R. KOREA


     


กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าจีนและเกาหลีเหนือ
สนใจสอบถาม 74,400.- 10,500.- รวมแล้ว
*ไม่มีราคาเด็ก ไม่มีแจกกระเป๋า

หมายเหตุ
* ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นคนละ 15 ดอลล่าร์ คนขับรถท้องถิ่น 15 ดอลล่าร์ และหัวหน้าทัวร์คนไทย 15 ดอลล่าร์
* สังคมนิยมแบบเก่ามีเสน่ห์น่าสนใจ ระบบประเทศที่ยังไม่เปิดเต็มที่ก็น่ารู้น่าค้นหา ความเป็นอยู่ อาหาร วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของเส้นทาง ผู้เดินทางควรปรับตัว และควรมีความเข้าใจเบื้องต้นในประเทศที่ไปเยือนก่อนเดินทาง 
* โปรดทราบ สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิฯ-ปักกิ่ง

21.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณแถวเคาเตอร์ D ทางเข้าประตู 2 สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

23.50 น.

ออกเดินทางสู่ปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน TG674

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ปักกิ่ง-เปียงยาง-ภูเขาเมียวเฮียงซาน

05.50 น.

ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร ใกล้สนามบิน จากนั้นนำท่านส่งที่สนามบิน เพื่อเช็ดอินโหลดกระเป๋าสัมภาระอีกครั้ง เพื่อต่อเครื่องไปกรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ

12.00 /12.55 /14.05 น.

ออกเดินทางสู่นครเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ โดยเที่ยวบิน JS152/JS252

                    BEIJING(PEK) – PYOYANG(FNJ)
Flight Depart Arrive Frequency
JS152/JS252 12.00 14.30 Mon, Fri
13.05 15.35 Tue, Sat
14.00 16.30 Thu
                     PYOYANG(FNJ) -  BEIJING(PEK)
Flight Depart Arrive Frequency
JS151/JS251 08.30 10.00    Mon, Tue, Fri, Sat
10.05  11.35   Thu
 

14.30 /15.35/16.30 น.

ถึงนครเปียงยาง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People's Republic of Korea: DPRK) หรือชื่อโดยทั่วไปว่า เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก ที่กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ แม่น้ำอัมรกหรือยาลูเจียง และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีน แม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
                  
นำคณะออกเดินทางสู่ เมียวเฮียงซาน (MYOHYANG-ภูเขาหอม) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ภูเขาเมียวเฮียงซานอยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง ระหว่างเดินทางสัมผัสกับธรรมชาติช่วงฤดูใบไม้ผลิ

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูอาหารเกาหลี
พักที่ HYANGSAN HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เมียวเฮียวซาน-หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ-วัดโปยอน-ฟาร์มจางชอน-เปียงยาง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
   
นำท่านเข้าชมหอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ หรือ หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ (International Friendship Exhibition) สถานที่สำคัญที่สุดในเมียวฮยางซาน เข้าชมตึกที่ 1 สร้างในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชั้น ประกอบด้วย 150 ห้อง สร้างบนพื้นที่ 46,000 ตรม เป็นสถานที่เก็บรวบรวมของขวัญและของกำนัล 113,486 ชิ้น จาก 185 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึ่งชาวเกาหลีถือว่าของขวัญทุกชิ้นเป็นน้ำใจจากชาวโลกที่มอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดี แล้วนำท่านเข้าชมตึกที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้องนิทรรศการ 50 ห้อง สร้างบนพื้นที่ 11,000 ตรม  มีของขวัญและของกำนัล 40,033 ชิ้น จาก 170 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมจองอิล
                   
นำชม วัดโปยอน วัดพุทธเก่าแก่ที่อายุกว่า 900 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1042 ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง ชมเจดีย์ 9 ชั้น เจดีย์ 13 ชั้น และหอสวดมนต์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางกลับกรุงเปียงยาง
นำท่านสู่ จางชอนฟาร์ม ฟาร์มผักขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในฟาร์มจะมีทั้งสวนกะหล่ำปีที่ไว้ใช้ทำกิมจิ และผักอื่นๆ มากมาย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เปียงยาง-วอนซาน-น้ำตกอูลลิม-ภูเขากึมกัง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองวอนซาน WONSAN (เกาหลี: 원산) เป็นเมืองท่าตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลญี่ปุ่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีเหนือ 200 กม. จากกรุงเปียงยาง { แวะชมน้ำตกอูลลิม Ullim (echo)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 
เดินทางลัดเลาะเส้นทางริมทะเลที่สวยงาม (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เข้าสู่เขตภูเขากึมกัง Mount Kumgang กึมกังซาน 1 ใน 3 ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเหนือ (เมียวเฮียงซาน กึมกังซาน เป็คดูซาน)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ KUMKANGSAN HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: กึมกังซาน-ทะเลสาบซัมอิล-วอนซาน-แคมป์เยาวชนนานชาติ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                  
นำท่านชมภูเขากึมกัง มีความสูง 1,639 เมตร เขตภูเขากว้าง 40 กม. เป็นเทือกเขาที่มีส่วนหนึ่งอยู่ในเกาหลีเหนือ และบางส่วนอยู่ในเกาหลีใต้ ชื่อ "กึมกัง" มีความหมายว่าเพชร มียอดเขาแหลมเล็กๆประมาณ 12,000 ยอด มีหุบเขา ธารน้ำ และแอ่งน้ำสวยสะอาด แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ กึมกังนอก กึมกังใน ทะเลกึมกัง และ ดวงดาวกึมกัง นำท่านเดินท่องเที่ยวในเขตภูเขากึมกังนอก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ จนถึงสระน้ำเก้ามังกร

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                  
แวะชมทะเลสาบซัมอิล (ทะเลสาบ 3 วัน) ทะเลสาบกว้างใหญ่ด้วยเส้นรอบวง 5.8 กม. มีน้ำลึก 9-13 เมตร เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดของเกาหลีเหนือ แล้วเดินทางกลับเมืองวอนซาน
                
แวะชมแคมป์เยาวชนนานาชาติ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมืองวอนซาน

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูอาหารพื้นเมือง
พักที่ MASIKRYONG SKI RESORT หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: วอนซอน-เปียงยาง-สุสานกษัตริย์ดงเมียง-มันซูแด-อนุสาวรีย์ม้าบิน-มันยองเด- วังเยาวชนมันยองเด

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

แล้วเดินทางกลับกรุงเปียงยาง นำชมสุสานกษัตริย์ดงเมียง พระเจ้าดงเมียงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอ ประสูติเมื่อ 59 ปีก่อนคริสต์ศักราช (พ.ศ. 483) มีพระนามเดิมว่า จูมง ในปีที่ 37 ก่อนคริสตกาล จูมงสถาปนาอาณาจักรโกคุรยอขึ้นและดำรงตำแหน่งกษัตริย์องค์แรก อาณาจักรโคกูรยอเป็นราชอาณาจักรเกาหลีโบราณ ปัจจุบันดินแดนส่วนใหญ่อยู่ในเกาหลีเหนือ และคาบสมุทรเหลียวตงของจีน ราชอาณาจักรนี้ถูกสถาปนาโดยพระเจ้าดงเมียงยอง มีอาณาเขตตั้งแต่เกาหลีเหนือปัจจุบันแมนจูเรียถึงรัสเซียบางส่วน ราชอาณาจักรโคกูรยอมีกษัตริย์ 1 องค์ เป็นมหาราชคือพระเจ้ากวางแกโต ได้ขยายดินแดนไปกว้างใหญ่ไพศาล จนมีปัญหารบรากับอาณาจักรแพ็กเจและอาณาจักรชิลลา และภายหลังแพ้รบถูกรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรชิลลา ทำให้ราชอาณาจักรโคกูรยอที่ปกครองมายาวนานกว่า600ปีสิ้นสุดล

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                       
นำชมนครเปียงยาง ชม “มันซูเเด” อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 เคียงข้างด้วยอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามันซูในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปั้นทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผู้นำทั้ง 2 ได้รับการมาเยือนจากผู้คนนับพันทุกวัน และเป็นหนึ่งในสถานที่แรกสำหรับทัวร์เกาหลีเหนือ
                  
นำชม (MAXIMA STATUE หรือ CHOLLIMA STATUe) โชลลิมา อนุเสาวรีย์ม้าบิน ตั้งอยู่ในเนินเขามันซู ตำนานของม้าพันลี้มีปีก วิ่งได้วันละ 400 ก.ม. สะท้อนถึงจิตวิญญาณ ของการพัฒนา และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อระลึกถึงการฟื้นฟูเมืองเปียงยางหลังจากสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953)เราจะก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่าม้าบิน” เกาหลีเหนือเคยถูกปูพรมด้วยระเบิด จนกรุงเปียงยางราบเป็นหน้ากลอง “100 ปีไม่มีโอกาสเกิดใหม่” ความมุ่งมั่นจึงอุบัติขึ้นในใจของชาวเกาหลีเหนือทุกคน ดังนั้นคำว่า “พยายาม” จึงไม่อาจเพียงพอต่อการกอบกู้ และสร้างชาติขึ้นมาใหม่ อนุสาวรีย์โชลลิมาจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อปลุกเร้า กระตุ้นความมุ่งมั่น ให้ชาวเกาหลีเหนือมีความรักชาติยิ่ง
                  
นำชมมันยองเด MANYONGDAE พิพิธภัณฑ์บ้านเกิด ของประธานาธิบดีคิมอิมซุง ภายในมีบ้านพักสามหลัง ที่เล็กกะทัดรัด แต่รวมกันเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่
                      
นำคณะสู่ CHILDREN PALACE หรือ วังเยาวชนมันยองเด วังเยาวชนแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนงต่างๆให้กับเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซ่อมวิทยุ ห้องกีฬา ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบัลเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นำท่านเข้าสู่โรงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ อันน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลีตัวน้อยๆที่มากด้วยความสามารถ  (กรณีที่วังเยาวชนปิด จะจัดให้ชมการแสดงของนักเรียนที่โรงเรียนระดับปฐมหรือมัธยมแทน)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: เปียงยาง-เคซอง-หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม-พิพิธภัณฑ์โครยอ-โสมเกาหลี-เปียงยาง อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี-กายกรรมเปียงยาง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                       
นำท่านเดินทางสู่เคซอง (
KAESONG) ตัวเมืองเคซองตั้งอยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็นปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปัจจุบันเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เส้นขนานที่ 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุงเปียงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล)
                  
นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เข้าชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้เส้นขนานที่ 38 พร้อมนำคณะชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย
                  
นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้มากมาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
                  
นำท่านเข้าร้าน โสมเกาหลี ขนานแท้คุณภาพดีที่สุดในโลก

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี
แล้วนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเปียงยาง                     
                  
ชมและแวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี THE MEMORIAL MONUMENT TO THE 3 CHARTERS OF THE NATIONAL REUNIFICATION
                 
นำชมการแสดงกายกรรมเปียงยางที่เลื่องชื่อ ตื่นเต้นเร้าใจกับการแสดงผาดโผนต่างๆ ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการแสดง

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: เปียงยาง-วังสุริยะ-สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปายสายลับ-ประตูชัย-จัตุรัส คิมอิลซุง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                     
นำท่านเข้าคารวะศพของ 2 อดีตผู้นำเกาหลีเหนือ ที่ คุมซูซาน วังสุริยะ (KUMSUSAN SUN  PALACE) วังสุริยะเป็นสุสานที่เก็บศพของประธานาธิบดีคิมอิลซุง และประธานาธิบดีคิมจองอิล อาคารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเปียงยาง วังถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เป็น Kumsusan Assembly Hall ของท่านคิมอิลซุง อาคารนี้ได้รับการบูรณะต่อเติมเป็นที่เก็บศพของท่านคิมจองอิล ในปี ค.ศ. 1994 เชื่อกันว่ามีค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงอย่างน้อย 100-900 ล้านบาท ศพของสองผู้นำถูกวางอยู่ภายในโลงศพแก้วใส ศีรษะวางอยู่บนหมอนแบบเกา หลี ร่างคลุมด้วยธงของพรรคแรงงานเกาหลี นำท่านเข้าชมเหรียญตราสดุดีทางการทหาร ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องอิสริยาภรณ์ที่นานาชาติมอบให้ทั้ง 2 ผู้นำ นำชมรถยนต์ที่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุงใช้เดินทางเป็นประจำและตู้รถไฟที่ท่านคิมจองอิลใช้เดินทางและทำงานอยู่เป็นนิจจวบจนวาระสุดท้าย ของชีวิต (วังสุริยะเป็นสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวเกาหลี กรุณาแต่งกายให้เหมาะสม สำรวมกริยาและงดใช้เสียงขณะเข้าเยี่ยมชม)
                       
นำท่านไปชมสถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง ที่ตกแต่งสวยงามด้วยโคมไฟระย้า เสาหินอ่อน แต่งผนังด้วยโมเสทเล็กๆ เป็นรูปทิวทัศน์ต่างๆ นำท่านทดลองนั่งรถไฟ 1 สถานี

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้งที่ห้าวสรรพสินค้า KUANGPOK
                  
นำชมพิพิธภัณฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM สถานที่แสดงเรื่องราว การต่อสู้ของชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงซากเรือดำน้ำ ซากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา ชม PUELO เรือสปายสายลับ (SPY) ของอเมริกา ซึ่งเกาหลีเหนือจับได้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968 แล้วนำท่านชมฉากจำลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา
                  
นำชมประตูชัย ARCH OF TRIUMPH แห่งกรุงเปียงยาง มีความสูง 60 เมตรและกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิ้น เพื่อระลึกถึงการกลับมาที่เกาหลีของ อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลังจากเดินทางข้ามประเทศไปต่อสู้กับญี่ปุ่นเป็นเวลา 20 ปี
                       
จัตุรัส คิม อิล ซุง (Kim Il Sung Square) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ จัตุรัสที่สำคัญมากที่สุดในเกาหลีเหนือ เป็นสถานที่ปรากฏในสื่อเมื่อมีการเดินสวนสนาม การปลุกระดมและการแสดงแสนยานุภาพ

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินเล่นพักผ่อน Funfair of Kaeson ที่ National Park Moranbong ที่มีเครื่องเล่นเหมือนสวนสนุกขนาดเล็ก
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: เปียงยาง-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

เช้า

(เดินทางไปสนามบิน ตี 5.30 น.)

08.25 น.

(วันอังคาร และ วันเสาร์) นำท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์โครยอ เที่ยวบินที่ JS 151

10.00 น.

(วันพุธ) นำท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง เที่ยวบินที่ JS 151
หมายเหตุ จะมีการผ่าน SECURITY CHECKING อีกครั้งเมื่อต่อเครื่องที่สนามบินปักกิ่ง ดังนั้นท่านไม่สามารถ ซื้อของ DUTY FREE ที่กรุงเปียงยาง เช่น สุรา น้ำหอม ของเหลวต่างๆ ที่มีปริมาตรเกินกำหนด

10.00 น.

ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง (เวลาปักกิ่งช้ากว่าเปียงยาง 30 นาที) *** ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร ใกล้สนามบิน จากนั้นนำท่านส่งที่สนามบิน เพื่อเช็ดอินโหลดกระเป๋าสัมภาระอีกครั้ง เพื่อต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ  

17.05 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 615

21.15 น.

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ  

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
þ ค่าบัตรโดยสาร (ตั๋วกรุ๊ป)   
þ ค่าบริการได้รวมชุดค่าธรรมเนียมตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX, FNJ TAX) ไว้แล้ว อัตรา ณ.วันที่  ... หากมีการปรับขึ้นหลังจากนี้อีก ผู้เดินทางรับทราบว่า จะต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง
þ ค่าที่พัก พักห้องละ 2 ท่านจำนวน 6 คืน * โรงแรมที่เกาหลีเหนือไม่สะดวกที่จะจัดเตียงเสริม
þ ค่าวีซ่าเข้าจีน 2 ครั้ง 2,500 บาท
þ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ                   
þ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
þ ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
þ ค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวเกาหลีเหนือ (20 วันทำการ)
þ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางฝากขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
þ ค่าประกันอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราไม่รวม
ý ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้าออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างด้าว / ส่วนต่างค่าธรรมเนียมวีซ่าของหนังสือเดินทางสัญชาติอื่นๆ
ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด  ฯลฯ
ý ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นคนละ 15 ดอลลาร์ คนขับรถท้องถิ่น 15 ดอลลาร์ และหัวหน้าทัวร์คนไทย 15 ดอลลาร์
หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และ ขอสงวนสิทธิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน


เงื่อนไข เงื่อนไขและความรับผิดชอบบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาทิเช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล อุบัติเหตุ การล่าช้า การเปลี่ยนแปลงในกำหนดเวลาตารางการบิน ภัยธรรมชาติ การตอบปฏิเสธของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ

การชำระค่าบริการ : มัดจำ 20,000 บาท เมื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย15วัน

หลักฐานการยื่นขอวีซ่าประเทศเกาหลีเหนือ  :
µ หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทาง
µ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
µ สำเนาบัตรประชาชน  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ของบริษัทฯ และตำแหน่งงาน
µ กรอกข้อมูลที่บริษัทฯ แนบให้

หมายเหตุ เอกสารการขอวีซ่าจีน
1.   เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
1.2 หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
1.3 รูปสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น) * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก
          - ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับ การส่งหนังสือเดินทาง
         
          - รูปถ่ายต้องเห็นหู, ผมข้างหน้าต้องเหนือคิ้ว, ต้องไม่ใส่เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น, ต้องไม่ใส่เสื้อสีขาว
          - สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็นหญิงแต่งหน้าทา ปาก หรือไว้ผมยาว
1.4 สำเนาตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายื่นเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจัดการให้
2.   เอกสารเพิ่มเติม
3.1 สำหรับผู้เดินทางที่ยังเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวสำเนา (ใบเกิด) ในกรณีที่บิดามารดา ไม่ได้เดินไปด้วย ต้องหนังสือรับรองการเดินจากสำนักงานเขต
3.2 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น
3.3 พระภิกษุ (กรุณาโทรเช็ดที่บริษัทฯ)
4.  ข้อมูลสำคัญ  * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้
4.1 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผู้ที่ทำงาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ติดต่อได้
4.4 ผู้ที่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผู้ที่เป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง
อัตราค่าวีซ่าด่วน         ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มให้สถานทูตเล่มละ 1,100.-/ ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นผู้เดินทางต้องนำเอกสารตัวจริงทุกประเภทไปเจรจาด้วยตนเองที่สถานทูต
เงื่อนไขการยกเลิก     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign