ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

7วัน 5คืน (Thai Airways)
สถานที่ท่องเที่ยว
  • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
  • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
  • นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยรถไฟด่วน(Sapsan Train)
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
  • เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ 


     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม
  73,500.- 8,000.-

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 ::
keyboard_arrow_right
วันที่ 2 ::
keyboard_arrow_right
วันที่ 3 ::
keyboard_arrow_right
วันที่ 4 ::
keyboard_arrow_right
วันที่ 5 ::
keyboard_arrow_right
วันที่ 6 ::
keyboard_arrow_right
วันที่ 7 ::
อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม             
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุ๊ป-ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก // มอสโคว-กรุงเทพฯ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
- ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
- ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทิปไกด์ 3 USD ค่าทิปคนขับรถ 2 USD และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 3 USD ต่อวัน
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- ค่ารถไฟตู้นอนห้องละ 2 ท่าน จาก Stupider -MOSCOW
อัตรานี้ไม่รวม       
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการ  
- ค่าบริการไม่รวมน้ำดื่ม     

เงื่อนไข การชำระเงิน
- ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์
- ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วันทำการ มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
การยกเลิกการจองทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุ๊ปที่ต้องวางมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ - รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากอาจความล่าช้า/ยกเลิกของสายการบิน หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยที่ทางบริษัทฯไม่อาจควบคุมได้ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าหรือไม่อนุญาตให้ผ่านเข้า/ออกเมือง อันเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า-ออกเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
- เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้
- ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบในเรื่องเวลา/สถานที่การนัดหมาย รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของตนเอง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign