ทัวร์จีน AMAZING NATURE 
น้ำตกชื่อสุ่ย-ฉุงชิ่ง-อู่หลง
โปรแกรมเต็มทุกวัน 6วัน 5คืน

โดยสายการบินไทย TG
สถานที่ท่องเที่ยว
เฉิงตู - ชื่อสุ่ย - น้ำตกชื่อสุ่ย - ผาหินแสงพุทธ - ฉงชิ่ง - โรงงานจิ๊กโฉ่ว - อู่หลง - เขานางฟ้า - สะพานสวรรค์ - หลุมบ่อฟ้า - สะพานกระจกอู่หลง - ถ่ายรูปศาลาประชาคม(ด้านนอก) - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย - หงหยาต้ง - ร้านนวด - ร้านผ้าไหม - ถนนชุนซี - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินจิ่งหลี่


     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
       
       

**ไม่มีราคาเด็ก  **ไม่แจกกระเป๋า **รวมค่าวีซ่า
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู-ชื่อสุ่ย

07.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ D  ด้วยสายการบินไทย (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2-3)

10.15 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน TG618

14.25 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
                  
นำท่านเดินทางสู่เมืองชื่อสุ่ย (ระยะทาง 340 กม.ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ในยุคดึกดำบรรพ์ พื้นที่ตานเสีย และชื่อสุ่ยได้ปรากฏออกมาว่ามีพื้นที่ประมาณ 1300 กว่าตารางกิโลเมตร นักธรณีวิทยาได้มีการวิจัยไว้ว่า พื้นที่หินทรายสีแดงของชื่อสุ่ย มีขนาดใหญ่ และมีความงดงามเป็นอันดับ 1 ของจีน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553 พื้นที่หินทรายสีแดงเมืองชื่อสุ่ย และพื้นที่อีก 6 จังหวัด ได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 34 อย่างเป็นทางการ และถูกระบุในรายชื่อของมรดกโลกทางธรรมชาติ ชื่อสุ่ยกลายเป็นอันดับที่ 8 และกุ้ยโจวกลายเป็นอันดับที่ 2 ที่ได้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศ

20.00 น.

ถึงชื่อสุ่ย รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ชื่อสุ่ย ZHU LUO JI HOTEL หรือ 1573 HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ชื่อสุ่ย-น้ำตกชื่อสุ่ย-ผาหินแสงพุทธ-ฉงชิ่ง-โรงงานจิ๊กโฉ่ว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชม น้ำตกชื่อสุ่ย ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศจีน มีความสูง 76 เมตร เป็นรองจาก น้ำตกหวงกั่วซู่ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ (รวมรถแบตตารี่และลิฟท์แก้ว ชมวิวน้ำตก)

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

ผาแสงพระพุทธ นั่งรถแบตตารี่และเดินชมธรรมชาติระหว่างทาง จนถึงผาแสงพระพุทธ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูผาหินแดง และน้ำตกสายที่ไหลผ่านหน้าผาลงมา ทำให้เกิดภาพวิวที่สวยงาม ผาหินแสงพุทธ ผาหินแสงพุทธ มีความสูง 360เมตร ความยาวของส่วนโค้ง 1000 เมตร อีกทั้งยังมีน้ำตกที่สูงถึง 261 เมตร ที่มาของคำว่าผาหินแสงพุทธนั้นเนื่องจากว่า เป็นความเชื่อกันว่าด้านบนสูงสุดของผาหินแสงพุทธจะมีคำภาษาจีนว่า โฝ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าพระ ดังนั้นจึงตั้งว่าผาหินแสงพุทธ ด้านบนจะมีความสวยงามมาก และด้านบนจะมีน้ำตกเล็กๆและด้านในน้ำตกจะมีรุ้งซึ่งเป็นที่มาของคำว่าแสงพุทธ มีความเชื่อกันว่าถ้าใครที่ขึ้นมาแล้วสามารถมองเห็นตัวอักษรบนหน้าผาที่มีความหมายว่าพระ จะแสดงว่าคนผู้นั้นเป็นคนมีบุญ ผาหินแสงพุทธ ห่างจากตัวเมือง 44 กิโลเมตร และที่จุดชมวิวยังมีสวนที่ติดอันดับ 1ของความงดงาม อีกทั้งยังมีสวนต้นท้อ และเป็นดินแดนของหุบเขาพระอาทิตย่ที่มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร คุณลักษณะของจุดชมวิวที่นี่ คือมีความเงียบสงบ และมีความสวยงามจากทัศนียภาพ (แทนผานกนางแอ่น)    
{ เดินทางไปนครฉงชิ่ง (2 ชั่วโมงกว่า) นครฉงชิ่ง เป็น 1 ใน 4 มหานครซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง (ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง) เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการคมนาคมทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฉงชิ่งเคยเป็นที่ตั้งรัฐบาลกลางของจีน มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย หูหนาน กุ้ยโจว เสฉวน และ ส่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น้ำไหลพาดผ่านหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับแปดของจีน มีพื้นที่ 82,300 ตร.ก.ม.มีประชากร (พ.ศ. 2548) 31,442,300 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น

แวะชมโรงงานผลิตน้ำส้มสายชู “จิ๊กโฉ่วชื่อสุ่ย”  ที่กลั่นแบบธรรมชาติ โดยทั่วไปชาวจีนนำมาประกอบอาหาร หรือดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ ถือว่าเป็นยาที่ฆ่าเชื้อต่างๆ ที่ปะปนมากับอาหาร

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือ XI BAN NIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ฉงชิ่ง-อู่หลง-เขานางฟ้า-สะพานสวรรค์-หลุมบ่อฟ้า - สะพานกระจกอู่หลง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปอู่หลง (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง) เขตเทือกหินคาร์ส (KARST) มรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากยูเนสโก้ ประกอบด้วย 4 ธรรมชาติพิสุทธ์ อันได้แก่ โตรกแม่น้ำฝูหยง ถ้ำฝูหยง ซานเฉียวสะพานสวรรค์ และหลุมบ่อฟ้าเทียนเคิง นั่งรถผ่านชมธรรมชาติเขียวขจีตลอดเส้นทาง อู่หลงตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉุงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงมีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมือง อุดมไปด้วยทรัพยากร ธรรมชาติที่งดงาม ถ้ำที่เมืองอู่หลงนี้ได้รับการขนานนามว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองจีนก็ว่าได้ มีชื่อว่า “ถ้ำฝูหยงต้ง”

นำชมอุทยานเขานางฟ้า  (รวมรถเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน  

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
                  
นำชมสุดยอดอุทยานแห่งชาติที่ได้รับมรดกโลกล่าสุดของจีน “อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า ภูผาที่น่าอัศจรรย์ ชมซานเฉียว 3 สะพานสวรรค์ บนพื้นที่ยาว 8 กม. กว้าง 10-200 เมตร แผ่นดินมีการยุบตัวลง เนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพานที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร { นำท่านเดินทางสู่ลานชมวิวกระจก { และเกิดหลุมบ่อฟ้าเทียนเคิง ที่มีหน้าผาแคนยอนใหญ่ สูงชัน 200-400 เมตร จนเกิดโตรกผาลึก 1 แห่ง ถ้ำ 4 แห่ง และเกิดธารน้ำใต้ดินอีกหลายสาย หลุมบ่อฟ้าเมื่อมองจากด้านบนจะเหมือนภูเขาที่มีรู แต่มองดูจากที่ไกล ๆ จะเหมือนมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขา และเมื่อเดินไปใกล้ ๆ จะได้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ท่ามกลางภูเขา นำท่านไปชมแคนยอนโดยลิฟต์ตัวใหญ่ริมผา ชมหุบผาสูงชัน ชมบ้านโบราณกลางหุบเขา (โรงเตี้ยมเก่าซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง ค.ศ. 618-907) ที่สวยจับตาเมื่อมีแสงตกจากด้านบนหลุมบ่อฟ้าสาดส่องเข้ามาใจกลางบ้าน หลุมบ่อฟ้า แกรนด์แคนยอน และบ้านโบราณ เป็นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” Curse of the golden flower 满城尽带黄金甲 ซึ่งนำแสดงโดยโจวเหวินฟะ ดาราดังของฮ่องกง ใหม่ล่าสุดหลุมบ่อฟ้าซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ยักษ์ อภิมหาอลังการงานสร้างระดับโลก เรื่องTRANSFORMERS 4 (รวมค่าลิฟท์+รถแบตตารี่)
                  
หลังจากนั้น นำท่านพิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลง เป็นสะพานที่มีพื้นที่หน้ากว้างที่กว้างที่สุดในโลก จุดชมวิวแห่งนี้เป็นหน้าผาสูง จากระดับน้ำทะเล 1200 เมตร ส่วนที่ยื่นออกจากหน้าผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั้งจากด้านล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวสะพานแก้วที่ติดอันดับแผ่นกระจกกว้างที่สุดในโลก (หากกรุ๊ปที่เดินทางในช่วงเวลาที่มีการปิดปรับปรุง เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชม)

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่อู่หลง QISEHUA HOTEL หรือ YI YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อู่หลง-ฉงชิ่ง-ถ่ายรูปศาลาประชาคม(ด้านนอก) พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-หงหยาต้ง

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
              
นำท่านเดินทางสู่ฉงชิ่ง (ประมาณ 2.5 ชั่วโมง) นำชมมหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพด้านนอก) ซึ่งนายพลแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชน สร้างโดยจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตคาร
                  
นำชมพิพิธภัณฑ์ฉุงชิ่ง ชั้นที่ 1 เกี่ยวกับ 3 ช่องแคบแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง ชั้นที่ 2 ชมความเป็นมาของนครฉุงชิ่ง ชั้นที่ 3 เรื่องราวแห่งการปฎิวัติชาติจีน (ไม่มีค่าบัตรผ่านประตู หากพิพิธภัณฑ์ปิด จะจัดรายการอื่นแทนตามสมควร) 
                  
นำชมหงหยาต้ง อาคารคอมเพลกซ์ขนาดใหญ่ สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง ประกอบ ด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านน้ำชา โรงละคร ซึ่งล้วนแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุค สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ฉงชิ่ง-เฉิงตู-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-ถนนชุนซี-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางกลับเฉิงตู (4 ชั่วโมง) ถึงเฉิงตู

นำท่านไปชมร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงานผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แวะซื้อของผ้าไหม สินค้า OTOP ของจีน และ ร้านผลิตภัณฑ์ บางพารา

นำท่านไปช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินเท้าปู้สิงเจีย บนถนน “ชวนซีลู่” ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวงย่อยๆมากมายขายเสื้อผ้า แฟชั่นนำสมัย รองเท้า กระเป๋า แว่นตา  

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

นำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน การเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน การแสดงนี้สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้รู้ “เคล็ดลับ” เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น ห้ามสอนเคล็ดวิชานี้แก่ผู้อื่น

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เฉิงตู-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปอิสระช้อปปิ้ง ที่ถนนจิ่งหลี่ นำท่านแวะช้อบปิ้งซื้อของดีเมืองจีน อาทิ ยางพารา และหยกจีน

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูสมุนไพรจีน

15.30 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน TG 619

17.35 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ 
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า หยก ผ้าไหม หินตาสวรรค์ จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ประมาณ45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เงื่อนไข ค่าบริการ   พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม เดือน ก.ย. 5,500 บาท  
อัตราค่าบริการรวม   ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ–เฉิงตู-กรุงเทพฯ / ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท /  ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่ / ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท, จีน 90 หยวน / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่าบริการไม่รวม  ค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลงโรงแรม / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% / ค่าทิปคนขับรถ + ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + หัวหน้าทัวร์ 1500 บาทตลอดทริป
หมายเหตุ  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สำรองที่นั่ง   มัดจำ 10,000 บาท * ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
-ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เอกสารวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา อย่างชัดเจน ถ้าถ่ายไม่ชัด-มืด-ดำ-ซีดขาวเกินไป อาจใช้ไม่ได้ กรุณาแก้ไข ด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสือเดินทางใหม่ค่ะ
หมายเหตุ การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยื่นได้ที่หลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึ่งกฎเกณฑ์การยื่น ค่าธรรมเนียม การใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน้า หรืออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิด จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
 
สรุปแผนความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สำหรับผู้เดินทางในแผนท่องเที่ยวข้างต้น
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
 
ความคุ้มครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน
ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ (เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  (Personal Liability) 200,000 บาท  
 
การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่าย ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบัติเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกิน สี่สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย แต่เป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ที่โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงตามความประสงค์ของบริษัทหลักที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ทำประกันไว้ เช่น ต้องการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้า หรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้น ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซื้อประกันและชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้โดยติดต่อที่ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซื้อกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู้จักและพอใจ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign