ทัวร์จีน wow shandong จี่หนาน ชิงเต่า 7วัน5คืน 
 เข้าชิงเต่า ออกจี่หนาน **ไม่ลงร้านรัฐบาล 

สายการบิน SHANDONG AIRLINES 

สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำชมทะเลสาบต้าหมิงหู ทะเลสาบนี้เกิดจากบ่อน้ำใต้ดิน 
 • จัตุรัสเฉวียนเฉิง จัตุรัสใจกลางเมือง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 • ชมบ่อน้ำพุ เฮยหู่เฉวียน (น้ำพุเสือดำ) ถือเป็นบ่อน้ำพุ 1 ในจำนวน 72 บ่อของเมืองจี่หนาน
 • นำชมศาลเจ้าข่งเมี่ยว เชื่อกันว่าสร้างเมื่อประมาณ 478 ปีก่อนคริสตกาล
 • นำชมคฤหาสน์ตระกูลข่งซึ่งทายาทของขงจื้อได้รับยศศักดิ์และทรัพย์สินมากมายจากราชสำนัก
 • นำชมสุสานขงจื้อ ตั้งอยู่ในป่าข่งหลิน  ทางเข้าสุสานมีรูปมนุษย์และสัตว์ตั้งเรียงรายอยู่สองฟากทางเดิน
 • เที่ยวชมเขาภูไท่ซาน 泰山 (ราคารวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) 
 • ชมพิพิธภัณฑ์ม้าศึก ที่สุสานนี้ได้ขุดพบซากม้าศึกที่ถูกฝังทั้งเป็น 225 ตัว
 •  ตำหนักซานเซียนซาน หรือตำหนัก 3 เซียนสามภูเขา
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตไวน์จางยู่ CHANGYU เป็นโรงงาน ผลิตไวน์ขนาดใหญ่อันดับ 4 ของโลก
 •  นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี

     


กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
10 – 16 เม.ย. 2562 32,900.- 6,500.- รวม
14 – 20 พ.ค. 2562 30,900.- 6,500.- รวม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมินัดพบ

23.30 น.

นัดพบพร้อมกันที่สุวรรณภูมิ เกาะ G เคาน์เตอร์สายการบิน SHANDONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้ *จอดรถส่งผู้โดยสารที่ประตู 4-5

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ-ชิงเต่า-ปาต้ากวน-สวนจงซาน-จัตุรัส54-พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า-ถนนไท่ตง

02.50 น.

เหิรฟ้าสู่สนามบินชิงเต่า โดยเที่ยวบินที่ เที่ยวบินที่ SC4080

07.55 น.

เดินทางถึงเมืองชิงเต่า ที่มีสมญาไข่มุกแห่งทะเลเหลือง ชิงเต่า ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลซานตง (Shandong Sheng) เป็นเมืองที่ใหญ่รองลงมาจากซีหนาน มีความสำคัญคือ เป็นเมืองท่ายุทธศาสตร์ มีรายได้เศรษฐกิจของประชากร เป็นอันดับ 1 ของมณฑล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 อาหารเช้าแบบปิกนิกเบาๆ นำท่านชม ปาต้ากวน ถนนแปดสาย อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ชิงเต่าถูกยึดเป็นอาณานิคม นอกจากชาวเยอรมันที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้ว ยังมีชาวรัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และชาวเดนมาร์ก จึงทำให้พื้นที่ส่วนมากเต็มไปด้วยอาคาร สิ่งก่อสร้างตามแบบฉบับยุโรป สำหรับที่มาของชื่อถนนแปดสายนั้นมาจากบริเวณนี้มีถนนแปดสายตัดผ่านกัน ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน

นำท่านเดินทางสู่สวนจงซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาไท่ผิง สวนจงซานนั้นนับเป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในชิงเต่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1901 ชื่อสวนจงซานนั้นถูกตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1929 โดย ดร.ซุนยักเซน สวนแห่งนี้มีพื้นที่ถึง 185 เอเค่อร์ มีต้นไม้มากกว่าหนึ่งแสนต้น มีพันธุ์ไม้มากกว่า 360 สายพันธุ์ นำท่านชมดอกเชอรี่บอสซั้ม หรือดอกซากุระ SAKURA SAKURA SAKURA

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร                        
ชมสถานที่ต่างๆในตัวเมือง เช่น “จัตุรัสอู่ซื่อ” (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์เมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นในวันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919
เยี่ยมชมโรงงานเบียร์ชิงเต่า (รวมค่าเข้าชม 20 หยวน) เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค้าอังกฤษ ก่อตั้งบริษัทเบียร์เยอรมันนิสเชส (GERMANISCHES) แห่งเมืองชิงเต่าจำกัด ด้วยเงินทุน 400,000 มาร์ค เมื่อ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1903 ใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดิบจากประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 ได้รับยกย่องให้เป็นเบียร์แห่  งชาติยี่ห้อเดียวของจีน และเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมนี้ ในปี ค.ศ.1993 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเบียร์ชิงเต่าจำกัด และเข้าสู่ตลาดทุนเป็นครั้งแรก เมื่อจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เบียร์ชิงเต่าก็ได้ใช้โอกาสนี้เป็นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์บุช ผู้ผลิตเบียร์บัดไวเซอร์ จากสหรัฐฯ ให้ท่านชมกรรมวิธีการหมัก โรงบ่ม สายพานการผลิต พร้อมชิมเบียร์รสชาติดีที่สุดของจีน
นำท่าน ช้อปปิ้งถนนไท่ตง เป็นแหล้งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในชิงเต่า มีเสื้อผ้า ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อและชมบนถนนเส้นนี้ อิสระอาหารเย็น

ค่ำ

อิสระอาหารเย็น
พักที่ GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-โบสถ์คาทอลิก-จวนผู้ว่า-เยี่ยนไถ-พิพิธภัณฑ์ไวท์จางหยู-พิพิธภัณฑ์นาฬิกา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นำท่านชมสะพานจ้านเฉียว ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล ในสมัยโบราณเคยใช้เป็นที่ขนส่งสินค้าทางทะเล ส่วนปลายนั้นเป็นที่ตั้งของศาลา ฮุ่ยหลัน ที่ออกแบบเป็นรูปเก๋งจีนทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองชิงเต่า ใกล้จัตุรัสกลางเมืองท่านจะได้เห็นการเล่นว่าวตัวใหญ่หลากสีสัน ถ้าท่านถูกใจเลือกซื้อว่าวตัวใหญ่กลับไปล้อลมเล่นที่ชายทะเลหรือที่สนามหลวงซักตัว

นำท่านไปชมด้านนอกของ โบสถ์ St. Michael’s Catholic Church … โบสถ์โรมันคาทอลิคเก่าบนยอดเนินเล็กๆ
นำท่านชมจวนผู้ว่าราชการจังหวัด Jiaolong เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการ หรือที่เรียกว่า Qingdao, Germany Governor House, Guest House, Advocacy Building อยู่ในตัวเมืองชิงเต่า เขตหลงซาน อาคารทั้งหมดสร้างอยู่บนเชิงเขา,ติดทะเลภูเขา อาคารงดงาม สไตล์สถาปัตยกรรมของยุควิลเลียมเยอรมัน ร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างลงตัว ขององค์ประกอบตกแต่งสไตล์ยุโรปหลายแบบเป็นรูปแบบ บูติกที่หาดูได้ยาก การก่อสร้างเดิมของเยอรมนีถูกเช่าที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการชิงเต่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยและทำงานอยู่บนชั้นที่สาม ในขณะที่ห้องนอนอยู่บนชั้นที่สี่ การตกแต่งภายในหรูหราสง่างาม ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1911) เตาผิง นาฬิกา โคมไฟนำเข้าจากเยอรมนี ** สิ่งที่ล้ำค่าอีกอย่างคือช่อโคมไฟระย้าน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม (2,200 ปอนด์) ซึ่งมีเพียง 2 อันในโลก คืออยู่ที่เยอรมันและอยู่ที่ชิงเต่า **นอกจากนี้ยังมีห้องพักที่ประธานเหมาเคยอาศัยและทำงาน เกสต์เฮาส์นี้เคยรับรองผู้นำประเทศ และผู้มีชื่อเสียงหลายยุคหลายสมัย เช่น ผู้นำเวียดนามโฮจิมินห์ ผู้นำแอลเบเนีย Shehu รัฐมนตรีว่าการของออสเตรเลีย กษัตริย์สีหนุ และแขกวีไอพีอื่น ๆ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
แล้วนำท่านเดินทางสู่เยียนไถ เมืองเศรษฐกิจระดับประเทศ ตั้งอยู่ในมณฑลซานตง เป็นแหล่งประมงทะเล เมืองรีสอร์ทตากอากาศของคนรวยๆ เยียนไถมีประชากรในเขตเมืองกว่า 5 แสนคน

นำชมเมืองเยียนไถ (รวมค่าเข้าชม 60 หยวน) เยียนไถแปลว่าเนินควัน มีชื่อเก่าว่า “ชีฟู”  ในศตวรรษที่ 18 และ 19 ชาวต่าง ชาติตบเท้าเข้ามาหาผลประโยชน์ในชีฟู เริ่มตั้งแต่ญี่ปุ่นมีกองเรือเข้ามาโจมตีจีน หลังสงครามฝิ่นในปี ค.ศ. 1862 จีนเปิดเมืองท่าชีฟูให้กับอังกฤษตามสนธิสัญญา Treaty Ports หมู่บ้านชีฟูจึงได้รับอิทธิพลจาก “ฝรั่ง” จากนั้นเยอรมันเข้ามาค้าขายในปลายศตวรรษที่ 19 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อเมริกานำเรือรบแล่นเข้ามาในอ่าวโป๋วไห่ ญี่ปุ่นและรัสเซียก็นำเรือมาทอดสมอในบริเวณนี้เช่นกัน ใน  อดีตเยียนไถจึงมีสโมสรชาวเรือ ที่มีเหล่าทหารเรือ กลาสี ลูกเรือต่างชาติเข้ามาหาความสุขสำราญ ดื่มเหล้าเคล้านารี แต่ปัจจุบันกลิ่นอายของการติดต่อกับต่างชาติอย่างโชกโชน ไม่ได้มีร่องรอยปรากฏให้ เห็นในเยียนไถ ของดี OTOP ที่เป็นจุดขายของเยียนไถ 10 อย่างคือ ทองคำ..แอปเปิ้ล..ลูกแพร์..ถั่วลิสง..เชอร์รี่..ลูกหนาม..เป๋าฮื้อ..วุ้นเส้น..เต้าหู้..หิน นำท่านสู่ถิ่นไฮโซเยียนไถซาน ผ่านชมบ้านและคฤหาสน์สไตล์ยุโรปที่ปลูกสร้างอย่างสวยงาม

เยียนไถเป็นแหล่งกำเนิดของนาฬิกาที่ทันสมัยของประเทศจีน นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์นาฬิกา” (รวมค่าเข้าชม 30 หยวน) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นร่วมกัน โดยสมาคม Horology ประเทศจีน สมาคมนาฬิกาอุปกรณ์จับเวลา บริษัทนาฬิกา Beijixing และ บริษัทนาฬิกา อื่นๆ จีนเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการคิดค้นและใช้การจับเวลาและยังเป็นผู้ผลิตนาฬิการายใหญ่อีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงผู้จับเวลาแบบโบราณ, ชุดนาฬิกาสมัยโบราณ และนาฬิกาที่มีค่าต่างๆ   

เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตไวน์จางยู่ CHANGYU (รวมค่าเข้าชม 60 หยวน)  เป็นโรงงาน ผลิตไวน์ขนาดใหญ่อันดับ 4 ของโลก และครองตลาดจีนถึง30 % นอกจากนี้ยังมีสวนองุ่นเป็นของตนเอง ปัจจุบันไวน์ CHANGYU มีโรงงานตั้งอยู่หลายมณฑล และมีสวนองุ่นอยู่ประมาณ 4-5 แห่ง ชมโรงงานผลิตไวน์ ชมห้องหมัก โรงบ่มไวน์ เชิญชิม WINE TESTING ไวน์ 2 ชนิด และเลือกซื้อไวน์มีชื่อของจีน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่เยี่ยนไถ ที่พัก BEST WESTERN PREMIER HOTEL YANTAI หรือเทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เยี่ยนไถ-เผิงไหล-เผิงไหลเก๋อ-จือป๋อ-พิพิธภัณฑ์ม้าศึก

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วเดินทางสู่เผิงไหล (3 ชั่วโมง) (รวมค่าเข้าชม 115 หยวน) นำท่านสู่เผิงไหลเก๋อวัดลัทธิเต๋า สร้างราว 1,500 ปี (ค.ศ. 1061) ในสมัยราชวงศ์ซ้อง ภายในเผิงไหลเก๋อมีวิหารอยู่หลายแห่ง เช่น วิหารเจ้าแม่ทับทิมวิหารแปดเซียนวิหารพระพุทธเจ้ารวมถึงป้อมปราการที่สร้างไว้ป้องกันข้าศึกรุกรานทางทะเล นำชมที่มาของตำนาน“แปดเซียนข้ามสมุทร” พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ใครคือแปดเซียน  ที่มาข้อมูล www.thaicine.org/board/index.php?topic=4878.0
๑. ทิก๋วยลี้ (李鐵拐) เซียนรูปร่างเป็นชายหัวล้านขาเป๋ถือไม้เท้าแขวนน้ำเต้า เป็นเทพเจ้าแห่งยาและการรักษาโรคภัย
๒. ฮั่นจงหลี (鐘离權) เซียนรูปร่างเป็นชายตัวอ้วน ดูใจดียิ้มแย้ม อารมณ์ดี ถือพัด เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
๓. ลิต้งปิน (呂洞賓) เซียนเป็นชายหนุ่มเป็นจอมยุทธ์ มีกระบี่เป็นอาวุธประจำกาย เป็นเทพเจ้าแห่งการรักษาโรคและการตัดผม
๔. เหอเซียนกู (何仙姑) เซียนเป็นหญิงงาม ถือดอกบัว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีงาม และความซื่อสัตย์
๕. จางกั๋วเหล่า (張果老) เซียนเป็นคนชราขี่ลาเป็นพาหนะ เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่นคงอายุยืนสุขภาพดี
๖. เฉากั๋วจิ้ว (曹國舅) เซียนแต่งกายในชุดขุนนาง เป็นเทพผู้บันดาลยศถาบรรดาศักดิ์
๗. หลันไฉเหอ (藍采和) เซียนเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดี ถือตระกร้าดอกไม้ เป็นเทพเจ้าแห่งมวลบุปผาชาติความอุดมสมบูรณ์
๘. หันเซียงจื่อ (韓湘子) เซียนเป็นชายหนุ่มเป่าขลุ่ย เป็นเทพเจ้าแห่งการพยากรณ์ และการดนตรี

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังเมืองจือป๋อ ที่มีประวัติศาสตร์ชื่อก้องย้อนยุค 3 สมัย “ซีโจวตอนต้น” “ชุนชิว” “จ้านกั๊ว” นำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์รถม้าศึก ที่สุสานนี้ได้ขุดพบซากม้าศึกที่ถูกฝังทั้งเป็น 225 ตัว แต่เมื่อสำรวจพื้นที่ทั้งหมดของสุสานจึงพบว่ามีความเป็นไปได้สุสานนี้จะฝังม้าศึกไว้ถึง 600 ตัว สันนิฐานว่าสุสานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสุสานเจ้าเมือง ที่แสดงความเข้มแข็งของกองทัพม้าของก๊กฉี ที่มีรถม้าศึกถึง 1,000 คัน (นำท่านชมสุสานม้าศึกเฉพาะบางส่วนที่เปิดให้เข้า)

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ ZIBO RAMADA HOTELหรือเทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: จือป๋อ-ไท่อัน-ไท่ซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
                  
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เชิงเขาไท่ซาน(2 ชั่วโมง) เที่ยวชมเขาภูไท่ซาน泰山 (ราคารวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง 391 )คือภูเขาที่มีความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตเมืองไท่อาน มณฑลซานตง ประเทศจีน ยอดสูงสุดคือ ยอดจักรพรรดิหยก玉皇頂มีความสูง 1532.7 เมตร (5028.5 ฟุต) ไท่ซานสูงชันสง่างาม มีชื่อเสียงว่า“ภูเขาอันดับหนึ่ง ของภูเขาเซียนในลัทธิเต๋าที่เลื่องชื่อ 5 แห่งของจีน” และ “ภูเขาอันดับหนึ่งของโลก” ภูเขาไท่ซาน เป็นศูนย์กลางของศาสนจักรมานานกว่า 2,000 ปี เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง จึงถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดพิธีบวงสรวงฟ้าดินในรัชสมัยต่างๆ ของประวัติศาสตร์จีน เพื่อประกาศความเป็นมหาราชของฮ่องเต้ เช่น สมัยจักรพรรดิฉินซี ฮั่นอู่ตี้ ถังไท่จง ซ่งไท่จู่ มาจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงและชิง บนภูเขาไท่ซานมีหินผาตั้งเรียงรายจำนวนมาก ในฤดูหนาวภูเขาจะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะ ส่วน ในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงจะ  ปกคลุมด้วย ผืนป่าเขียวขจี กวีจีนสมัยโบราณหลายท่านได้เคยมาจารึกบทกลอนมากมายไว้ที่ภูเขาแห่งนี้ จนมีผู้ขนานนามให้ภูเขาไท่ซานเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ภูเขาไท่ซานเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987
ช่วงเดือนเมษายน ท่านจะเห็นดอกแมกโนเลีย บานสะพรั่งบนเขาไท่ซาน

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายๆ นำท่านลงเขาโดยกระเช้า เดินทางสู่ไท่อัน

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ GARLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ไท่อัน-ชวี่ฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง-ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมี่ยว-ถนนไท่ตงไนท์พลาซ่า

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองชวี่ฝู่ (ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) บ้านเกิดของขงจื้อ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขาไท่ซาน ขงจื้อเป็นนักปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญ่ (ข่งฟูจื่อ 551-479 ก่อนคริสตกาล) เป็นบุตรขุนนางตกยาก อาศัยอยู่ในรัฐหลู หลักปรัชญาของขงจื้อเน้นแนวคิดเรื่องเต๋า ที่ว่าด้วยกฎระเบียบแบบแผน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ วิถีธรรมชาติ หลักจริยธรรมเป็นหัวใจสำคัญในคำสอนของขงจื้อ และมีอิทธิพลครอบงำอารยธรรมจีนยาวนานกว่า 2,000 ปี วิชาหลักๆ ของขงจื้อที่สอนให้ศิษย์ คือ วรรณคดี พิธีกรรม และดนตรี

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมืองตระกูลขงจื้อ Confucius Family Food)
นำชมศาลเจ้าข่งเมี่ยว (รวมค่าเข้าชม 140 หยวน) เชื่อกันว่าสร้างเมื่อประมาณ 478 ปีก่อนคริสตกาล (หนึ่งปีหลังจากที่ขงจื้อเสียชีวิต) ชมหอขุยเหวินเก๋อ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ใช้เป็นที่เก็บรักษาป้ายศิลาจารึกโองการของราชสำนัก ชมอาคารต้าเฉิงเตี้ยน เป็นอาคารประธานของศาลเจ้า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เคยใช้เป็น ที่ประกอบพิธีเซ่นไหว้ขงจื้อมาก่อน ภายในมีเสาศิลา 28 ต้น ตัวเสาสลักรูปมังกรไว้ 1,296 ตัว หลังคามุงกระเบื้องสีเหลืองซึ่งเป็นสีเฉพาะของวัดและจักรพรรดิเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าปรมาจารย์ขงจื้อได้รับการยกย่องเพียงใด  

นำชมคฤหาสน์ตระกูลข่งซึ่งทายาทของขงจื้อได้รับยศศักดิ์และทรัพย์สินมากมายจากราชสำนัก จึงสร้างคฤหาสน์แห่งนี้ขึ้นในศตวรรษที่ 16 ช่วงราชวงศ์หมิง ภายในมีห้องหับถึง 500 ห้อง ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ตระกูลข่งนับเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดตระกูลหนึ่งในจีนขณะนั้น คฤหาสน์นี้ได้ใช้เป็นที่พำนักของคนในตระกูลจนถึงคอมมิวนิสกำชัยชนะในปี ค.ศ. 1948 ทายาทรุ่นสุดท้ายจึงได้หนีไปอยู่ที่ไต้หวัน

นำชมสุสานขงจื้อตั้งอยู่ในป่าข่งหลิน ทางเข้าสุสานมีรูปมนุษย์และสัตว์ตั้งเรียงรายอยู่สองฟากทางเดิน ซึ่งตามธรรมเนียมจะใช้เฉพาะจักรพรรดิ์และราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น จึงนับว่าตระกูลข่งมีอภิสิทธิ์อย่างยิ่ง(รวมรถแบตเตอรี่ 20 หยวน)แล้วนำท่านเดินทางกลับไท่อัน
พักที่ GARLAND HOTEL หรือ LUXURY BLUE HORIZON HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ไท่อัน-จี่หนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-จัตุรัสเฉวียนเฉิง-บ่อน้ำพุเสือดำ-สุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินสู่จี่หนาน จี่หนานเป็นเมืองเอกของมณฑลซานตง ถิ่นของคนดังระดับโลก เช่น ปราชญ์ขงจื้อ และซุนจื่อ เจ้าตำหรับพิชัยสงครามซุนหวู่ จี้หนานมีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มีสะพานข้ามแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย เป็นถิ่นกำเนิดของนางเจียงซิง ภรรยาของเหมาเจ๋อตุง ผู้เขย่าแผ่นดินจีนจนสะเทือนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม ที่เมืองจี่หนานมีน้ำพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจายอยู่ในตัวเมือง จนได้รับสมญาว่า "เมืองแห่งน้ำพุอันดับหนึ่งในใต้หล้า"

นำชมทะเลสาบต้าหมิงหู ทะเลสาบนี้เกิดจากบ่อน้ำใต้ดิน มีเนื้อที่ 70,000 ตารางเมตร ทางด้านใต้เป็นสวนดอกไม้ ภูเขาจำลอง ศาลาที่พัก ระเบียงทางเดินคดเคี้ยวไปมาสวยงาม เป็นทะเลสาบที่รายล้อมด้วยดอกบัวและต้นหลิว ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี่หนาน ถนนชู๋สุ่ย เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบขนาดใหญ่ เป็นถนนโบราณที่มีวัฒนธรรมยาวนานเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของจี่หนานก็ว่าได้ ทั้งสองข้างทางมีร้านค้า ร้านอาหารมากมาย มีคลองขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนอย่างเต็มที่

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านชม จัตุรัสเฉวียนเฉิง จัตุรัสใจกลางเมือง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเนื้อที่ 167,000 ตารางเมตร ด้านเหนือติดทะเลสาบต้าหมิงหู ด้านใต้ติดเขาพันพระ ด้านตะวันตกติดบ่อน้ำเป้าทูฉวน ด้านตะวันออกติดศาลาปลดแอกประชาชน ภายในประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนเด็กเล่น สวนดอกไม้สี่ฤดู น้ำพุดอกบัว และที่ระเบียงวัฒนธรรมจะได้เห็น 12 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์จีน ที่เป็นชาวซานตง อาทิ ขงเบ้ง ซุนวู ฯลฯ ยืนตระหง่านให้ชมอีกด้วย
 
นำท่านไปชมบ่อน้ำพุ เฮยหู่เฉวียน (น้ำพุเสือดำ) ถือเป็นบ่อน้ำพุ 1 ในจำนวน 72 บ่อของเมืองจี่หนาน ที่ได้ชื่อว่า น้ำพุเสือดำ เนื่องจากเวลาน้ำพุที่พ่นออกมาจะมีเสียงดังก้องเหมือนเสือคำราม ที่เมืองจี่หนานมีน้ำพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจายอยู่ในตัวเมือง จนได้รับสมญาว่า "เมืองแห่งน้ำพุอันดับหนึ่งในใต้หล้า"แล้วเดินทางสู่เมืองไท่อัน

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน

21.45 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SC 4075

01.40 น.

(เช้ามืดวันรุ่งขึ้น) กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ราคารวม ค่าวีซ่าเดี่ยว+ภาษีสนามบินไทย+จีน +รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
หมายเหตุ  
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน
3. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
4. อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

เงื่อนไข
ค่าบริการ  พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท / เด็กใช้เตียง / ไม่ใช้เตียง ราคาเท่าผู้ใหญ่

อัตรานี้รวม     ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าวีซ่าจีน 1,500.- / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX)

อัตรานี้ไม่รวม  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น 2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด  3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน

หมายเหตุ  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

สำรองที่นั่ง   มัดจำ 10,000 บาท * ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
-               ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-               ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 
เอกสารวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา อย่างชัดเจน ถ้าถ่ายไม่ชัด-มืด-ดำ-ซีดขาวเกินไป อาจใช้ไม่ได้ กรุณาแก้ไข ด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสือเดินทางใหม่ค่ะ
หมายเหตุ การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยื่นได้ที่หลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึ่งกฎเกณฑ์การยื่น ค่าธรรมเนียม การใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน้า หรืออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิด จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ท่านที่ถือบัตร APEX
- ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนโดยไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้
- ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจจะไม่ได้เดินทางต่อหรือกลับกับคณะทัวร์ และอาจจะต้องติดค้างอยู่ประเทศจีน อย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหาย ท่านจะต้องจ่ายเงินค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ และจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพื่อทำเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอทำวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตร APEX ติดมากับเอกสารใดๆ และมีการสูญหายเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign