ทัวร์จีน WOW GLACIER
เฉิงตู ภูเขาหิมะต้ากู๋ปิงชวน
ซงผิงโกว
5วัน 4คืน
โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ 3U

สถานที่ท่องเที่ยว
·  อุทยานซงผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์
·  อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ ต๋ากู่” มีความหมายว่า “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต”
·  ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
·  นำท่านชมทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ช่างไป๋ล่าไห่-เซี่ยไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี

 

         
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
4 - 8 เม.ย. 61 24,900.- 5,000.- รวม
7 – 11 พ.ค. 61 23,900.- 5,000.- รวม
25 – 29 มิ.ย. 61 23,900.- 5,000.- รวม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิฯ–เฉิงตู

15.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ E สายการเสฉวนแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 4-5)

18.40 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน 3U 8146 

22.25 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือ  ARGYLE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว-หมู่บ้านเผ่าเชียง

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางกลับสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (4ชั่วโมง) 
นำท่านชม หมู่บ้านชาวเซียง ให้ท่านได้สัมผัสความเป็นอยู่ และสิ่งปลุกสร้างของชาวเซียง

12.00 น.

แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารระหว่างทาง
แล้วเดินทางสู่อุทยานซงผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อุทยานนี้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ลับของธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์

ถึงซงผิงโกว นำท่านชมทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ช่างไป๋ล่าไห่-เซี่ยไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน้ำเงินเข้ม และน้ำตกธารไข่มุก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่สวยงดงามไม่แพ้จิ่วไจ้โกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่เม้าเสี้ยน  XI QIANG HOMELABD HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เม้าเสี้ยน-เฮยสุ่ย-อุทยานภูผาน้ำแข็งต๋ากู่-เม่าเสี้ยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางจากเม่าเสี้ยนสู่เมืองเฮยสุ่ย (ประมาณ 100 กม.-1.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ ต๋ากู่” มีความหมายว่า “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต” มีพื้นที่ 210 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยธารน้ำแข็งยุคใหม่ (อายุประมาณ 100 ล้านปี) ธารน้ำแข็งฟอสซิล ป่าดึกดำบรรพ์ เขตป่าสน ภูเขาหิมะ และเขตหมู่บ้านทิเบต อุทยานต๋ากู่เป็นแหล่งกำเนิดของทะเลสาบ และน้ำตกมากมาย บนภูเขาสูงจะมีหิมะปกคลุมสวยงาม มี 13 ธารน้ำแข็งยุคใหม่ หุบเขาธารน้ำแข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธารน้ำแข็ง และน้ำตกธารน้ำแข็ง อุทยานต๋ากู่มีพรรณพืชกว่า 1,000 สายพันธุ์ และสัตว์ป่ากว่า 150 ชนิด รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ นำท่านนั่งรถแบตตารี่ชมทิวทัศน์ของภูเขาและทะเลสาบเชิงเขา 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านนั่งกระเช้ากอนโดล่า ความจุ 6-8 ที่นั่ง ความยาวเคเบิ้ล 1,226 เมตร ขึ้นไปที่ความสูง 3,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ผ่านชมภูเขาหิมะ 3 ลูกสวยงามตระการตา ได้เวลาสมควรลงจากเขา เดินทางกลับเมืองเม่าเสี้ยน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่เม่าเสี้ยน  XI QIANG HOMELABD HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เม่าเสี้ยน-เหวินชวน-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-เฉิงตู-ร้านยางพารา-ร้านผ้าไหม - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิด เพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่งดงาม ระหว่างทางนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาหาร 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านไปเยี่ยมหมีแพนด้าที่ศูนย์วิจัย ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ (ราคาได้รวมค่ารถแบตตารี่แล้ว) เดินทางกลับเฉิงตู ถึงเฉิงตู นำท่านไปช้อบปิ้งซื้อของดีเมืองจีน อาทิ ผ้าไหม ยางพารา ฯลฯ

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

20.00 น.

นำท่านเข้าชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
พักที่เฉิงตู MINIMAX PRAMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เฉิงตู-ร้านนวดเท้า-ร้านหยก-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำชมร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงาน ผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า { นำท่านไปช้อบปิ้งซื้อของดีเมืองจีน อาทิ หยก ฯลฯ 

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูสมุนไพรเสฉวน เดินทางไปสนามบิน  

14.40 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145

16.35 น.

กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการ   พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800/3,800 บาท  / ทัวร์ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า
อัตรานี้รวม  
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 
ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่   
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ         
ค่าภาษีสนามบินจีน   
ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ
ค่าบัตรผ่านประตู  เข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ป 800บาท
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยทางอากาศ ค่าเบี้ยประกันภัยในจีน 
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)     
 
ค่าบริการไม่รวม       
Ø ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
Ø ค่าทิปคนขับรถ อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
Ø ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
Ø ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
Ø ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
Ø ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข สำรองที่นั่ง ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง / ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช้จ่ายเพราะกรุ๊ปช่วงเทศกาลต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 30,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/และกรณีสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ


จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign