ทัวร์จีน ทิเบตแตะขอบฟ้า
ลาซา หลังคาโลก
5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน เสฉวนแอร์ไลท์ (3U)
สถานที่ท่องเที่ยว

เจาะทิเบต...หลังคาโลก
ลาซา-โปตาลา-โหลวปูลินคา-เซรา-โจคังตลาด 8 เหลี่ยม-เจ๋อปัง-หยางจงยงหู

 


     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
       

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู

​15.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ W) เคาเตอร์สายการเสฉวนแอร์ไลท์
(จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10) 

​18.40 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน 3U 8146

​22.25 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆได้แก่ ชาวยี่ ทิเบต เมี้ยว หุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำเข้าที่พัก โดยใช้รถรับส่งและโรงแรมที่สายการบินจัดให้ Chengdu Xiangyu Hotel

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู-ทิเบต-ลาซา หลังคาโลก-พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูลินคา

​เช้า

เดินทางไปสนามบิน บริการอาหารเช้าเป็น ชุด KFC ที่สนามบิน

​08.25 น.

โดยเที่ยวบินที่ 3U 8695 หรือ 3U 8619 หรือ 3U 8657 นำท่านเดินทางสู่นครลาซา นครศักดิ์สิทธิ์เมืองหลวงของทิเบต 

​10.50 น.

ถึงลาซา ดินแดนหลังคาโลกซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร มีแม่น้ำยาลูจ้างปู้เจียงไหลผ่าน 

12.00 น

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าที่พัก **พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย
เขตปกครองตนเองทิเบต (ทิเบต:བོད་- โบด์; จีน: 西藏ซีจ้าง) ชาวทิเบตมีเชื้อสายมาจากชาวอินเดีย มีพระเป็นผู้นำของเขตปกครองพิเศษนี้ นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน คล้ายกับประเทศภูฏานทิเบตตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า หลังคาโลก ทิเบตมีอากาศที่หนาวเย็นและมีความกดอากาศและอ๊อกซิเจนต่ำ พลเมืองชายของ    ทิเบตกว่าครึ่งบวชเป็นพระก่อนจีนจะ  ยึดครองทิเบต ทิเบตมีสามเณรมากที่สุดในโลก ในทิเบต เคยมีคัมภีร์มากมาย พลเมืองนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด จนได้รับฉายาว่า "แดนแห่งพระธรรม" (land of dharma) ทิเบต ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตปกครองตนเองชินเจียงอุยกูร์และมณฑลชิงไห่ (ประเทศจีน) ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศเนปาล ประเทศภูฏาน มณฑลยูนนาน(ประเทศจีน)   รัฐอัสสัม รัฐนาคาแลนด์ (ประเทศอินเดีย) ในปัจจุบัน บริเวณที่มีเขตติดต่อกับประเทศอินเดียนี้ ยังเป็นบริเวณพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและอินเดีย ซึ่งอินเดียได้อ้างกรรมสิทธิ์เข้ามาปกครองและเรียกดินแดนบริเวณนี้ว่า อรุณาจัลประเทศ ทิศตะวันออก ติดต่อกับมณฑลเสฉวน(ประเทศจีน) ทิศตะวันตก ติดต่อกับ รัฐชัมมูและแคชเมียร์ (ประเทศอินเดีย) และประเทศปากีสถาน

​15.00 น.

นำชมพระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา สร้างในปี ค.ศ. 1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 และทุกรัชกาลจะสร้างต่อเติมขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามสมบูรณ์ พระราชวัง แห่งนี้สร้างติด กับแม่น้ำลาซา เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ดาไลลามะองค์ปัจจุบัน ที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศเคยกล่าวว่า ท่านพอใจที่จะพักในพระราชวังฤดูร้อนที่ สวยงามแห่งนี้มากกว่า พำนักอยู่ที่พระราชวังโปตาลาที่อับทึบ 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ BARMAPUTRAHOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
สำคัญ คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกายลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่า ระดับน้ำทะเลมากจึงมีแรงกดอากาศต่ำมีออกซิเจนน้อยร่างกายระยะแรกอาจมีอาการ อ่อนเพลียอาการแพ้ที่สูงที่อาจพบได้เช่นบางท่านอาจจะปวดศีรษะหรือท้องเสียท้องอืดหรือคลื่นไส้ อาเจียนนอนไม่หลับหายในลำบากทานอาหารรสกร่อยจึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น **ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุราไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ถ้าอาบน้ำอย่าให้นานเกิน 5 นาที

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ลาซา-วังโปตาลา-วัดโคจัง-อารามเซรา-ย่านถนนแปดเหลี่ยม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมเมืองลาซา เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,300 ปี เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวทิเบตเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในเขตเอเชียกลาง ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามา กษัตริย์ทิเบตองค์แรกมีพระนามว่า “นยาตรีเชนโป” ในปี ค.ศ.1720 จีนเริ่มแผ่อำนาจเข้ามาทิเบต และในปลายศตวรรษที่ 19 อังกฤษเริ่มเข้าแทรกแซงทิเบตรวมถึง รัสเซีย จนจีนมีการปฏิวัติวุ่นวายและเมื่อจีนสามารถตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ในปี ค.ศ. 1949 ในปีถัดไปจีนก็บุกทิเบตทันที หลายปีผ่านมาทางการจีนยอมคืนเสรีภาพให้ชาวทิเบตในระดับหนึ่ง ชาวทิเบตยังคงก่อการประท้วงเรื่อยมาแต่ทางการจีนก็ปราบปรามอย่างหนักทุกครั้ง
นำชมวัดโปตาลากงหรือพระราชวังโปตาลากงเป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลกสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่13 มีเนื้อที่120,000ตารางเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง (มาร์โปรี) เป็นอาคาร 13 ชั้น มีห้อง1,000ห้องสูง1,017เมตรสร้างโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปใน ค.ศ.7 สร้างขึ้นไว้สำหรับพระมเหสี2องค์ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาลต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาพระธรรมมีพระลามะเป็นผู้ปกครองโดยแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนสีขาวเขตสังฆาวาสใช้เป็นที่พำนักของสงค์ส่วนสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสประกอบด้วยสถูปทองคำและของมีค่าต่างๆส่วนสุดท้ายคือส่วนสีเหลืองจะเป็นตัวเชื่อมกลาง

12.00น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมวัดต้าเจาหรือวัดโจคังวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลาซาสร้างขึ้นใน คศ. 7 พร้อมพระราชวังโปตาลากงโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปกษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้ามาวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหุ้มทองคำประดับด้วยอัญมณีมีค่าที่องค์หญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถังซึ่งเป็นมเหสีชาวจีนนำเข้ามาชาวทิเบตเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “โจโบ”และในปีค.ศ. 1961ได้สงวนไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติในอดีตวัดนี้เป็นที่อยู่ของดาไลลามะและปันเชนลามะด้านหลังวัดโจคังจะมองเห็นวังโปตาลาและเห็นถนนบาร์ฆอร์ซึ่งเป็นเส้นทางประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
นำชมอารามเซราซึ่งตั้งอยู่บนเขาตาติปูสร้างเมื่อปีพ.ศ. 1419โดยพระนิกายหมวกเหลืองลูกศิษย์ของพระสังกัปปะวัดเซราเคยมีพระจำพรรษาอยู่ถึง5,000รูปปัจจุบันวัดนี้มีพระจำพรรษาอยู่ราว 300 รูป ยังมีสีสันและจิตวิญญาณของทิเบตอย่างสมบูรณ์ที่นี่เคยใช้เป็นที่ฝังศพบนฟ้าของชาวทิเบต(เคยมีการแพร่ภาพพิธีนี้ออกอากาศในยุโรปจนรัฐบาลจีนสั่งห้ามมิให้คนภายนอกเข้าไปในสถานที่ทำพิธีหลังวัดโดยเด็ดขาด)
นำทุกท่านไปช้อปปิ้งของฝากที่ตลาดแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นย่านร้านขายของพื้นเมืองทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซาลามีความยาว800เมตร เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงวางขายสินค้าสารพันมากมายตลอด2ข้างทางและมีพระธุดงค์ที่นั่งสมาธิอยู่ริมทางซึ่งจะสวดมนต์ให้พรหากได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเลือกชมสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

9.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ BARMAPUTRAHOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ลาซา-ทะเลสาบหยางจง-อารามเจ๋อปัง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางไต่ภูเขาสูงข้ามขอบฟ้าสู่ที่ราบสูงชิงไห่ ห่างจากลาซาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 100 กม.ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่กว้างไกลสุดขอบฟ้ามีภูเขาหิมะเรียงรายสลับเป็นชั้นสวยงาม
นำท่านไปชมทะเลสาบหยางจงยงหู (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบ1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสีเทอร์คอยส์ ใสเรียบดังกระจก ทุกๆปี จะมีคน นับแสน เดินทางมาประกอบพิธีล้างบาป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมมือถึง เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์ภูเขา ที่ราบทุ่งหญ้า ฝูงแกะ ฟาร์มวัว พันธุ์ไม้ป่าหลากสีสัน 

​12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารแล้วกลับเช้าตัวเมืองลาซา
จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ๋อปัง (เดรปุง) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1416 โดยลูกศิษย์ผู้หนึ่งของพระสังกัปปะวัดนี้เป็นศูนย์กลางทางการเมืองของนิกายลามะหมวกเหลืองเคยใช้เป็นที่ประทับของดาไลลามะองค์แรกๆ ก่อนที่จะย้ายเข้าไปพักที่วังโปตาลา วัดนี้เป็นที่ตั้งของสถูปพระศพดาไลลามะองค์ที่ 2, 3, 4 ในยุคที่รุ่งเรืองสุดๆ วัดนี้เคยมีลามะจำพรรษาถึง 10,000 รูป

​18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ BARMAPUTRAHOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ลาซา-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

​07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปสนามบิน

10.35 น.

เดินทางกลับ โดยเที่ยวบิน 3U 8696 หรือ เที่ยวบิน 3U 8658 (09.20-11.20 น.)

​12.40 น.

ถึงสนามบินเฉิงตู **ไม่ออกนอกสนามบิน รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ
** อิสระไม่รวมอาหารกลางวัน

​16.05 น.

(เวลาประมาณ) เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน 3U 8145

​17.25 น.

(เวลาประมาณ) เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด / ค่าที่พัก2ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ / ค่าภาษีสนามบินไทย700บาท, จีน90หยวน / ค่าวีซ่าประเทศจีน (เดี่ยว) / ค่าวีซ่าทิเบต / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม / ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าบริการไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถ70หยวน, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น70หยวนและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย70หยวน / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี7 % และภาษี3%

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง  มัดจำ 20,000บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วัน-หักค่าใช้จ่าย 10,000บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง21-29วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง7-20วัน-เก็บค่าใช้จ่าย75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง1-6วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด100 %

หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม/ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน1,000,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign