ทัวร์จีน เจาะลึก เฉิงตู-ทิเบต
 "ดินแดนหลังคาโลก" *สงกรานต์
ลาซา-หยางจงยง 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย TG
สถานที่ท่องเที่ยว
นำท่านชมวัดมัญชุศรี วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตู
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน
นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา พระราชวังฤดูร้อนที่สวยงาม
ชมวัดโปตาลากง หรือ พระราชวังโปตาลากง เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก
นำชมวัดต้าเจา หรือ วัดโจคัง วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลาซา
ไปช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซาลา
ชมทะเลสาบหยางจงยงหู (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบ 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

 

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่า
       

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ-วัดมัญชูศรี-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

08.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ D) เคาเตอร์สายการบินไทย (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3-4) 

10.15 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน TG 618

14.25 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   
 
นำท่านชมวัดมัญชุศรี วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตู มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดิมชื่อวัด “สินเซี่ยงจื้อ” แต่โดนทำลายเพราะสงครามในปลายราชวงศ์หมิง ต่อมาในรัชกาลคังซี ราชวงศ์เช็งได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำ ซึ่งเชื่อว่า หลวง  พ่อเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตย์มัญชุศรี ภายหลังเปลี่ยนชื่อวัดเป็น  “วัดเหวินซู” ซึ่งมีความหมาย เดียวกับ “มัญชุศรี”  

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

20.00 น.

นำท่านเข้าชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภาย ในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคนไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป

พักที่ MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู-ลาซา-หลังคาโลก-พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)

........ น.

โดยเที่ยวบินที่ ............. เดินทางสู่นครลาซา นครศักดิ์สิทธิ์ เมืองหลวงของทิเบต

........ น.

ถึงลาซา ดินแดนหลังคาโลกซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร มีแม่น้ำยาลูจ้างปู้เจียงไหลผ่าน
นำท่านเข้าที่พัก ** รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชมเมืองลาซา   ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,300 ปี เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวทิเบตเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในเขตเอเชียกลาง ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามา กษัตริย์ทิเบตองค์แรกมีพระนามว่า “นยาตรีเชนโป”

นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา สร้างในปี ค.ศ. 1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 และทุกรัชกาลจะสร้างต่อเติมขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามสมบูรณ์ พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซา เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ดาไลลามะองค์ปัจจุบันที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศเคยกล่าวว่า ท่านพอใจที่จะพักอยู่ในพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามแห่งนี้มากกว่าพำนักอยู่ที่พระราชวังโปตาลาที่อับทึบ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย ลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากจึงมีแรงกดอากาศต่ำ มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสีย ท้องอืด หรือคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น
สำคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ ถ้าอาบน้ำ อย่าให้นานเกิน 5-10 นาที

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: พระราชวังโปตาลากง-อารามเซลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
ชมวัดโปตาลากง หรือ พระราชวังโปตาลากง เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 13 มีเนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง (มาร์โปรี) เป็นอาคาร 13 ชั้น มีห้อง 1,000 ห้อง สูง 1,017 เมตร สร้างโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปใน ค.ศ. 7 สร้างขึ้นไว้สำหรับ พระมเหสี  2 องค์ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถาน ศึกษาพระธรรม มีพระลามะเป็นผู้ปกครองโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนสีขาว เขตสังฆาวาส ใช้เป็นที่พำนักของสงค์  ส่วนสีแดง เป็นส่วนพุทธาวาส ประกอบด้วยสถูปทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ส่วนสุดท้ายคือ  ส่วนสีเหลือง จะเป็นตัวเชื่อมกลาง

นำชมอารามเซรา ซึ่งตั้งอยู่บนเขาตาติปูสร้างเมื่อปี พ.ศ. 1419 โดยพระนิกายหมวกเหลือง ลูกศิษย์ของพระสังกัปปะวัดเซราเคยมีพระจำพรรษาอยู่ถึง 5,000 รูป ปัจจุบันวัดนี้มีพระจำพรรษาอยู่ราว300 รูปยังมีสีสันและจิตวิญญาณของทิเบตอย่างสมบูรณ์ที่นี่เคยใช้เป็นที่ฝังศพบนฟ้าของชาวทิเบต (เคยมีการแพร่ภาพพิธีนี้ออกอากาศในยุโรปจนรัฐบาลจีนสั่งห้ามมิให้คนภายนอกเข้าไปในสถานที่ทำพิธีหลังวัดโดยเด็ดขาด)

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำชมวัดต้าเจา หรือ วัดโจคัง วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลาซา สร้างขึ้นใน ค. ศ. 7  พร้อมพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซงเซินกัมโป กษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้ามา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหุ้มทองคำประดับด้วยอัญมณีมีค่าที่องค์หญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถังซึ่งเป็นมเหสีชาวจีนนำเข้ามา ชาวทิเบตเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “โจโบ” และในปี ค.ศ. 1961 ได้สงวนไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติในอดีตวัดนี้เป็นที่อยู่ของดาไลลามะและปันเชนลามะ ด้านหลังวัดโจคังจะมองเห็นวังโปตาลาและเห็นถนนบาร์ฆอร์ ซึ่งเป็นเส้นทางประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

จากนั้นนำทุกท่านไปช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซาลา มีความยาว 800 เมตร เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ซึ่งจะมีพ่อค้า แม่ค้าตั้งแผงวางขายสินค้าสารพันมากมายตลอด 2 ข้างทาง และมีพระธุดงค์ที่นั่งสมาธิอยู่ริมทาง ซึ่งจะสวดมนต์ให้พรหากได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เลือกชมสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย     

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ลาซา-ทะเลสาบหยางจงยงหู-วัดเจ๋อปัง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางไต่ภูเขาสูงข้ามขอบฟ้าสู่ที่ราบสูงชิงไห่ ห่างจากลาซาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 100 กม. ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่กว้างไกลสุดขอบฟ้ามีภูเขาหิมะเรียงรายสลับเป็นชั้นสวยงาม

นำท่านไปชมทะเลสาบหยางจงยงหู (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบ 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสีเทอร์คอยส์ใสเรียบดังกระจก ทุกๆปีจะมีคนนับแสนเดินทางมาประกอบพิธีล้างบาป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมมือถึง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้า ฝูงแกะ ฟาร์มวัว พันธุ์ไม้ป่าหลากสีสัน

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ๋อปัง (เดรปุง) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1416 โดยลูกศิษย์ผู้หนึ่งของพระสังกัปปะ วัดนี้เป็นศูนย์กลางทางการเมืองของนิกายลามะหมวกเหลือง เคยใช้เป็นที่ประทับของดาไลลามะ องค์แรกๆก่อนที่จะย้ายเข้าไปพักที่วังโปตาลา วัดนี้เป็นที่ตั้งของสถูปพระศพดาไลลามะองค์ที่ 2, 3, 4 ในยุคที่รุ่งเรืองสุดๆ วัดนี้เคยมีลามะจำพรรษาถึง 10,000 รูป  นำท่านเดินทางกลับเมืองลาซา

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร     
พักที่  BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ลาซา-เฉิงตู-ร้านนวด-ซอยหวานใจ

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

........ น.

โดยเที่ยวบิน...............เดินทางสู่เฉิงตู

........ น.

เดินทางถึงเฉิงตู

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านไปชมร้านทาแก้น้ำร้อนลวก ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า
นำท่านไปเที่ยวที่ ซอยหวานใจ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนรุ่นเก่า นั่งจิบน้ำชา จับก๊วนคุยกัน เล่นไพ่นกกระจอก สังสรรค์กับเพื่อนฝูง นัดทานข้าว จับจ่ายซื้อของฝากคุณนายที่บ้าน ในซอยกว้าง และพบกับชาวจีนรุ่นใหม่ ที่ร้านกาแฟเท่ห์ๆ ร้านเบียร์จ๊าบๆ  ร้านไอศครีมเก๋ๆ ชิว...ชิว ในซอยแคบ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เฉิงตู-ร้านหมอน-อาหารสมุนไพร-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แวะช้อบปิ้งหมอน ผลิตภัณฑ์จากหยางพารา

11.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร * * อาหารสมุนไพรเสฉวนชุดพิเศษ-เมนูเลือกเองไม่ใช่อาหารทัวร์
(ข้อมูล-ร้านอาหารสมุนไพรยาจีน “Qinshanzhai” เฉิงตู / มื้อนี้ไม่มีน้ำอัดลม/ไม่มีเบียร์/ไม่มีพริกน้ำปลาบริการ)

15.30 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ TG619

17.35 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ สายการบินไทย / ภายใน เฉิงตู-ลาซา-เฉิงตู สายการบินภายในประเทศ (3U หรือ CA) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูและเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ 700 บาทและจีน 90+50+50 หยวน / ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย 1,500 บาท / ค่า YQ SURCHARGE / ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง / ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

ค่าบริการไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน  / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข

สำรองที่นั่ง   ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง / ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป   เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
หมายเหตุ
·  รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
·  ค่าบริการได้รวมชุดค่าธรรมเนียมตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX = 2,700 บาท) หากมีการปรับขึ้นหลังจากนี้อีกผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ. วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
·  ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า วัดที่ทิเบต บางครั้ง บางช่วงเวลา อาจมีประกาศปิดไม่ให้เข้า บริษัทฯจะจัดวัดอื่นให้ชมแทน ถ้าจัดไม่ได้หรือเวลาไม่เพียงพอ จะคืนเงินค่าบัตรผ่านประตูวัดนั้นๆ
·  เนื่องจากทิเบต เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน บริษัทฯถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อบริษัทฯหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น

ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบินปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้ง ให้ทราบในเวลากระชั้นชิดท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งเพราะหากมีความเสียหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

  Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign