เฉิงเต๋อ-เทียนสิน-ปักกิ่ง
เมืองโบราณกูเป่ย - กำแพงเมืองจีน - วัดลามะ - กายกรรมปักกิ่ง
6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์ไชน่า

สถานที่ท่องเที่ยว
  • ชมเมืองโบราณกู่เป่ย สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ริมน้ำ 
  • ชมกำแพงเมืองจีน ด่านซือหม่าไถ ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน
  • จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • พระราชวังต้องห้าม "กู้กง" สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์24 พระองค์
  • นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน
  • ชมระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน 


กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าหน้าด่าน
23 - 28 มี.ค. 2561 23,888.- 5,500.- รวมแล้ว

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป/หน้าด่าน 800 บาท*ค่าภาษีสนามบินไทย *ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * ค่าค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เช็ด ณ วันที่ 18 พ.ย. 2560) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ** ค่าธรรมเนียม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามจริง

หมายเหตุ  รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/ หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ – ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ

22.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ-เทียนสิน-เมืองโบราณกูเป่ย-กำแพงเมืองจีนด้านซือหม่าไถ

01.40 น.

เดินทางไปเทียนสินโดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 812

07.10.น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเทียนสินตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเทียนสินเป็นศูนย์กลางสำคัญในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศของจีนโดยในปีพ.ศ. 2550 สนามบินสามารถรองรับสินค้าทั้งสิ้น125,087 ตัน ทำให้กลายเป็นสนามบินที่พลุกพล่านเป็นอันดับที่12 และมีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดของจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางไปยังเมืองปักกิ่ง

11.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินสู่เมืองโบราณกู๋เป่ย (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านเที่ยวชมเมืองโบราณกู่เป่ย อิสระเดินชมตามซอกซอย มีร้านขายของหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า ของโชว์ ร้านอาหาร ขนมพื้นเมือง อยู่ด้านหน้ากำแพงเมืองจีนด่านซือหม่า สร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ริมน้ำ เต็มไปด้วยอาคารเก่าๆอย่างมีเอกลักษณ์ สร้างขึ้นมาจากการบูรณะย่านชุมชนที่ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สมัยอดีต เมื่อก่อนเคยเป็นที่อาศัยของคนที่คอยดูแลกำแพงเมืองจีนในส่วนนี้อยู่ภายในฝั่งด้านในของกำแพง มีซากโบราณสถานเหลืออยู่เขาก็เลยพยายามสร้างเมืองขึ้นมาใหม่กลายเป็นสถานท่องเที่ยวและที่พักแรมสำหรับคนที่มาเที่ยวกำแพงเมืองจีนแล้วอยากถือโอกาสเที่ยวชมอย่างอื่นไปด้วย

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารในเมืองโบราณ

นำท่านขึ้นกระเช้า ไปชมกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (司马台长城) เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีนเนื่องจากตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชันทำให้ทิวทัศน์สวยงามมาก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถตั้งอยู่ในอำเภอมี่หยุน (密云) ซึ่งเป็นอำเภอทางตอนเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงในส่วนของด่านซือหม่าไถมีความยาวทั้งหมด 5.6 ก.ม. ประกอบไปด้วยป้อมทั้งหมด 36 ป้อม โดยแบ่งเป็นฝั่งตะวันตก 19 ป้อม ฝั่งตะวันออก 16 ป้อมโดยระหว่าง 2 ฝั่งไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่มีแม่น้ำสายเล็กๆกั้นกลางอยู่ ความจริงแล้วเมื่อก่อนเคยเชื่อมต่อกันแต่ว่าพังไปตามธรรมชาติ ส่วนที่เปิดให้เข้าชมทั่วไปมีแค่ฝั่งตะวันออก ส่วนฝั่งตะวันตกเข้าไปไม่ได้ ฝั่งตะวันออกที่เปิดนี้ก็เปิดให้เข้าชมได้เพียงแค่ 10 ป้อมเท่านั้น 


ที่พัก GU BEI MIN SU HOTEL หรือ ที่พักระดับเดียวกัน 

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เมืองโบราณกู่เป่ย-เฉิงเต๋อ-วัดกวนอิม-พระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อ-ปักกิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางไปเฉิงเต๋อ (2 ชั่วโมง) ระว่างทางท่านจะได้สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามตลอดเส้นทาง ภายในเมืองเฉิงเต๋อ มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมชาวฮั่นและชนกลุ่มน้อยเข้าด้วยกัน มีเขตพระราชฐานอันกว้างใหญ่ มีหมู่เจดีย์สวยงาม รอบๆเขตพระราชฐานมีวัดชั้นนอกทั้งแปดรายล้อม แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 6 วัดเท่านั้น

นำท่านไปไหว้พระที่วัดผู่หลิงซื่อ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือองค์ใหญ่ ที่แกะสลักจากไม้ต้นเดียวที่งดงามและสูงที่สุดในประเทศจีน แล้วเดินทางกลับกรุงปักกิ่ง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำชมพระราชวังไกลกังวลปี้สู่ซานจวง ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นสถานที่พักผ่อนและล่าสัตว์ของจักรพรรดิ์เฉียนหลง ภายในพระราชวังแบ่งออก เป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ออกแบบเป็นพระตำหนักที่ประทับ อีก 3 ส่วนเป็นพื้นน้ำและภูเขาซึ่งได้จำลองความสวยงามของสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงทั่วจีนมาไว้ที่นี่ เช่น ทิวทัศน์ภาคใต้แห่งดินแดนเจียงหนาน ความสวยงามของท้องทุ่งมองโกเลีย และป่าเขาในเขตตงเป่ย (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นต้น **เดินทางกลับปักกิ่ง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ
พักที่ holiday inn express hotel by airport zone หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน-หอฟ้าเทียนถาน หวังฝูจิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง

นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา 

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร
นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง นำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  *ชวนชิมเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ หลังอาหาร ส่งท่านช้อบปิ้งที่ถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง”
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL BY AIRPORT ZONE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ปักกิ่ง-วัดลามะ-ร้านชา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-หมูบ้านโบราณ-ซือซาไห่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมวัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ ของล้ำค่าในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ ซึ่งเป็นวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อด้วยไม้ทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ำหนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
              
นำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ
                
ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน
 ** แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำท่านเดินชมหมู่บ้านโบราณแบบจีน อยู่บริเวณถนนหนานหลัวกู่เซียง ติดกับหูถ่ง ชุมชนใน อดีตที่ปลูกบ้านตืดกัน ทำด้วยอิฐสีเทา วางระบบผังเมืองใว้อย่างเป็นระเบียบ แบ่งแยกเขต และที่พักตามชนชั้น ราชการชั้นสูง คหบดี พ่อค้า ช่างฝีมือและชนชั้นแรงงานทั้งหลาย ได้รับการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ มีร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านค้าเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของทานเล่น

จากนั้นเดินลัดเลาะต่อ ชมทะเลสาบสือซ่าไห่ คำว่า สือซ่า มาจากบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีวัดถึง 10 วัด และคำว่า ไห่ แปลว่า ทะเล จึงเรียกชื่อทะเลสาบแห่งนี้ว่า ทะเลสาบสือซ่าไห่ อีกทั้งยังเป็นชื่อที่เรียกรวมทะเลสาบที่อยู่ทางทิศเหนือของกรุงปักกิ่ง ประกอบไปด้วย ทะเลสาบเฉียนไห่ ทะเลสาบโหวไห่ และทะเลสาบซีไห่ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เมื่อถึงช่วงฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบ เป็นน้ำแข็งชาวปักกิ่ง และเมืองใกล้เคียงจะนิยมมาเล่นสกี ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะสามารถล่องเรือบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ นอกจากนี้บริเวณใกล้ๆ ทะเลสาบยังมีถนนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่มีชื่อเสียงของปักกิ่งอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชมเพื่อดื่มด่ำบรรยากาศของทะเลสาบและถนนที่รวมแหล่งบันเทิงแห่งนี้

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร **เมนูอาหารแต้จิ๋ว
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL BY AIRPORT ZONE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ร้านหยก-บัวหิมะ-สนามกีฬารังนก-เทียนสิน-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า เดินทางสู่ร้านยางพารา สินค้าผลิตที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

ผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่ง  โอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใสอัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร                   
ช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย  เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า  นาฬิกา เป็นต้น

15.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทียนสิน โดยรถบัส

20.30 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CA-811 (อาหารค่ำบนเครื่อง)

00.45 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ค่าบริการ  ห้องเดี่ยวเพิ่ม 5,500.-  (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) /
ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ /
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ /
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ /
ค่าวีซ่าจีน(กรุ๊ป/หน้าด่าน 800 บาท) /
ค่าภาษีสนามบินไทย *ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * ค่าค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เช็ด ณ วันที่ 18 พ.ย. 2560)
* รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
** ค่าธรรมเนียม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามจริง

อัตรานี้ไม่รวม
ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น /
ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /
ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย /
ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวนและ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน 

เงื่อนไข สำรองที่นั่ง  มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วันไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุ๊ปที่ต้องวางมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ /ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300หยวน / คน / วัน
3.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบินปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้ง ให้ทราบในเวลากระชั้นชิดท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งเพราะหากมีความเสียหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign