ทัวร์จีน ชม 3 มรดกโลก
ต้าถง-หยุนกั่ง-อู่ไถซาน
ไท่หยวน-ผิงเหยา
6วัน 5คืน 
China Southern Airlines (CZ)


สถานที่ท่องเที่ยว
ชม 3 มรดกโลก 1 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- มรดกโลก! หยุนกั่งสือคู หนึ่งในสี่ ผาพุทธจำหลักในจีน อลังการพุทธศิลป์อายุพันกว่าปี
- มหัศจรรย์ ! “อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคงซื่อ วิหารแขวนอยู่บนหน้าผา ท้าลมท้าฝนพันปี
- มรดกโลก ! “เขาพระพุทธ อู่ไถซาน”พักบนเขา 2 คืน ไหว้พระแบบเน้นๆ...อิ่มใจ...อิ่มบุญ
- โอ่อ่า โอฬาร ! บ้านตระกูลเฉียว ตระกูลคหบดี เศรษฐีดังแห่งมณฑลซานซี
- มรดกโลก ! ผิงเหยากู่เฉิงศูนย์กลางการเงินในสมัยโบราณ ชมกำแพงเมืองยาว 6.4 กม.
- ชมรวมศิลปะโบราณ “พิพิธภัณฑ์ซานซี”  


     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่า
  38,900.- 5,900.- รวม


*ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน *รวมภาษีสนามบินไทย *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
*หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
*ค่าบริการยังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 200 หยวน

** รายการนี้ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง ** ไม่มีราคาเด็ก **

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ-กวางเจา-ไท่หยวน-ผิงเหยา

05.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินไชน่า เซาท์เธิร์นแอร์ไลน์ (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)

08.40 น.

เดินทางไปสนามบินกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 362

12.25 น.

ถึงสนามบินกวางเจา รอต่อเครื่อง (ไม่ออกนอกสนามบิน)

17.10 น.

เดินทางต่อไปเมืองไท่หยวนเมืองหลวงของมณฑลซานซี โดยเที่ยวบินที่ CZ 3703

19.55 น.

เดินทางถึงเมืองไท่หยวน (太原) เมืองอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศจีน เป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีนตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของแม่น้ำเหลืองทางตอนเหนือของประเทศจีน และแม่น้ำเฝินเหอซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเหลือง ไหลผ่านความยาว 100 กม.ทิศตะวันตกตะวันออก และ ทิศเหนือรายล้อมด้วยภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (โดยจัดเป็นชุด KFC หรือ MCDONALD) รับประทานบนรถระหว่าง    เดินทางสู่เมืองผิงเหยา (2 ชั่วโมง) ที่ตั้งเมืองโบราณผิงเหยามีประวัติความเป็นมาเก่าแก่กว่า   1,200 ปีเคยเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการธนาคารมาก่อนในอดีต
ผิงเหยา เมืองที่ผ่านกาลเวลาอันยาวนานแหล่งสะสมทางโบราณคดีที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานรักษาโบราณวัตถุกว่า 300 แห่ง   

มรดกโลกแห่งที่1 เมืองโบราณผิงเหยาในปี พ.ศ. 2529 รัฐบาลจีนได้ประกาศให้เมืองผิงเหยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประจำชาติและต่อมาในปี พ.ศ. 2540 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองผิงเหยาให้เป็นมรดกโลก
 
พักที่ PINGYAO HUIGUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ผิงเหยา-กำแพงเมืองโบราณ-เมืองโบราณ-บ้านตระกลูเฉียว-อู่ไถซาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม)

นำชมผิงเหยากู่เฉิง “เมืองโบราณผิงเหยา” (รวมรถแบตตารี่) มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่กว่า 2,700 ปี เคยเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการธนาคารมาก่อนในอดีต แต่ภายหลังตกต่ำลง ผิงเหยามีชื่อเดิมว่า ‘กู่เถา’ หรือ ‘ผิงเถา’ 平陶 ผิงเหยามีกำแพงเมืองและประตูเมืองล้อมรอบอยู่รวมระยะทาง 6.4 กิโลเมตร ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดกันเหมือนกระดานหมากรุก สถาปัตยกรรมโบราณ ตั้งอยู่ในเขตถนนหมิงชิงเจีย ยกเว้นร้านแลกเงินในยุคราชวงศ์ชิง “รื่อเชิงฉาง” ที่ตั้งอยู่บนถนนซีต้าเจีย ปัจจุบันเมืองโบราณผิงเหยาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ใน ปี ค.ศ. 1997

ขึ้นชม กำแพงเมืองผิงเหยา สร้างขึ้นในราชวงศ์โจวตะวันตก (827 – 782 ปี ก่อนคริสตศักราช) มีความยาวโดยรอบ 6,200 เมตร สูง 6-10 เมตร ยอดกำแพงกว้าง 3-6 เมตร กำแพงเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีหอประตูเมือง 6 แห่ง อันเป็นที่มาของคำเรียกขานว่า ‘เมืองเต่า’ เพราะมีหอประตูเมืองทิศใต้เป็นหัวเต่า ทิศเหนือเป็นหางเต่า ทิศตะวันออกและตกมี 4 ประตู เป็นขาทั้งสี่ โครงสร้างภายในเมืองผิงเหยา ยังจัดวางอย่างเป็นระเบียบแบบแผน มีหอประจำเมืองรูปแปดเหลี่ยมเป็นจุดศูนย์กลาง มีถนนหมิงชิงตัดเป็นแนวเส้นเหนือใต้ แบ่งสิ่งปลูกสร้างโบราณออกเป็นสองฝั่ง วัดประจำเมืองอยู่ทางซ้าย ที่ทำการราชการอยู่ทางขวา วัดราษฎร์อยู่ซ้าย วัดหลวงอยู่ขวา วัดเต๋าซ้าย วัดพุทธขวา แนวถนนสายตัดสานกันเป็นตาข่ายคล้ายลวดลายบนหลังเต่า มีแนวถนนสายหลัก 4 สาย ถนนรอง 8 สาย กับตรอกซอยอีก 72 เส้น ประกอบกันขึ้นเป็นสัญลักษณ์ ‘ปากว้า 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหมิงชิง เป็นถนนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและลิ้มรสอาหารจำนวนมาก        

เดินทางสู่หมู่บ้านเฉียวเจียฟู่ อำเภอฉี ภาคกลางของมณฑลซานซีในมณฑลซานซี แถบนี้จะมีหมู่ตึกโบราณ และบ้านคหบดีใหญ่ ๆ หลายแห่ง เช่น บ้านตระกูลเฉียว乔 บ้านตระกูลหวัง 王 บ้านตระกูลฉีว์ 渠 บ้านตระกูลเฉา 曹 (1.30 ชั่วโมง)       ชมบ้านตระกูลเฉียว 乔 “เฉียวเจียต้าย่วน” ตั้งอยู่ที่อำเภอฉีเซี่ยน 祁县 มณฑลซานซี เป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ของครอบครัวพ่อค้าแซ่เฉียว ผู้มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในสมัยหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีเนื้อที่ 8,724.8 ตารางเมตร มีสวนขนาดใหญ่ 6 แห่ง ขนาดเล็ก 19 แห่ง มี ห้อง 313 ห้อง เคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ‘ผู้หญิงคนที่ 4 ชิงโคมแดง’ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของบ้านตระกูลเฉียว เป็นกลุ่มอาคารปิดตายคล้ายป้อมปราการ สามด้านติดถนน ล้อมกรอบด้วยกำแพงอิฐสูง 10 เมตร ปิดทึบทั้ง 4 ด้าน ยอดกำแพงมีช่องปืนกำบังตัว และช่องสังเกตการณ์ ที่ถูกออกแบบมาอย่างรัดกุม ให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย พร้อมกับความสง่างามน่าเกรงขาม ก่อสร้างด้วยฝีมือช่างอันประณีต เป็นขุมทรัพย์ทางสถาปัตยกรรม จนได้รับขนานนามว่า “ไข่มุกเม็ดงามแห่งบ้านพักอาศัยในถิ่นเหนือ” และมีคำกล่าวว่า “ราชสำนักมีกู้กงพระราชวังเดิม ราษฎรมีบ้านเฉียวเจีย” อิฐ กระเบื้อง หิน ไม้ สิ่งก่อสร้างทุกชิ้นภายในบริเวณคฤหาสน์ สะท้อนให้เห็นถึงฝีมือช่างอันวิจิตรบรรจง และแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานฝีมือช่างอันเหนือชั้นในสมัยโบราณ

แล้วเดินทางสู่อู่ไถซาน แล้วเดินทางสู่อู่ไถซาน (2.30 ชั่วโมง)

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

อู่ไถซานคืนที่ 1 พักที่ HUAHUI SHAN ZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (บนเขา) 

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อู่ไถซาน-กระเช้าวัดไต้โหลวติ่ง-วัดเฉียนธงซื่อ-วัดถ่าหยวน-วัดว่านฝอเก๋อ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

มรดกโลกแห่งที่ 2 อู่ไถซาน ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 33 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ที่เมืองเซบียา ประเทศสเปน

นำชมภูเขาอู่ไถซาน  ซึ่งมีพระโพธิสัตว์มัญชูศรี ผู้ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ เป็นผู้พิทักษ์เขา อู่ไถซานตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภออู่ไถซาน ซึ่งติดกับอำเภอฝันเจี่ยนซื่อ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 กว่าเมตร  ส่วนที่สูงที่สุด สูงถึง 3,052 เมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของที่ราบหัวเป่ย อู่ไถซานมียอดเขาสำคัญอยู่ 5 แห่งที่เรียกว่า อู่เยว่ (五岳 ภูห้าหอ) ประกอบด้วยยอดเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกและตะวันตก เป็นสถานที่ที่รวมวิวธรรมชาติและวัฒนธรรมพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นพุทธบรรพตที่เก่าแก่มากที่สุด สร้างขึ้นในสมัยฮั่นตะวันออก บนภูเขาอู่ไถซานแห่งนี้มีวัดพุทธทั้งหมด 64 แห่งด้วยกัน (ในสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีวัดกว่า 200 แห่งบนเขา แต่ได้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา)

นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ (รวมค่ากระเช้า) ยอดเขาไต้หลัว ชม วัดไต้โหลวติ่งซื่อ อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำชิงฮุย วัดนี้ได้สร้างขึ้นตอนช่วงกลางของภูเขา มีรูปพระโพธิสัตว์ 5 องค์ ซึ่งหมายถึง 5 ภูเขาอู่ไถ ไต้โหลวติ่ง หรือยอดเขาหอยสังข์ มีความหมายทางพุทธศาสนาว่ายอดพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ม้วนขดเป็นทักษิณาวัตรประดุจหอยสังข์สีเขียวแกมดำ ถ้าอากาศดีท่านสามารถมองเห็นยอดสูงสุดในบรรณดาภูทั้ง 5 (กระเช้าอาจปิดบริการ ตามสภาพอากาศ และอื่นๆ เช่น กระเช้าเสีย กระเช้าซ่อม คำสั่งของการท่องเที่ยวหรือ ปิดเพราะคำสั่งรัฐบาลท้องถิ่น ทางเลือกของท่านกรณีกระเช้าปิด-ใช้แรงศรัทธาของตนเองขึ้นภู 1,080 ขั้นเพื่อสานศรัทธา วิถีแห่งการแสวงบุญหรือหันหลัง และกลับมาสักการะพระมัญชูศรีในปีหน้า)

นำท่านสู่ วัดเฉี่ยนธงซื่อ (วัดพุทธานุภาพ) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดบนภูเขาอู่ไถซาน และมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีเนื้อที่ 80,000 เมตร เป็นวัดพุทธที่ 2 ของจีน รองจากวัดม้าขาวที่เมืองลั่วหยาง ภายในวัดมีวิหารที่ปราศจากขื่อและคานล้วนใช้อิฐในการก่อสร้างทั้งสิ้น ชมวิหารทอง ซึ่งสร้างจากทองเหลือง 50 ตัน นำมาฉาบด้วยทองเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้า  มีพระพุทธรูปประมาณ 10,000  องค์ มีกุฏิและวิหารรวมกว่า 400 แห่งเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้มากที่สุดบนเขาอู่ไถซาน


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  ** ชวนชิมอาหารเจอู่ไถซาน

เที่ยวชมวัดถ่าหยวน โดดเด่นเห็นแต่ไกลเพราะมีเจดีย์ขาวองค์ใหญ่ ทรงระฆังคว่ำ ศิลปะแบบทิเบต สูง 53.37 เมตร นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศจีน และถือเป็นมีสัญลักษณ์ของภูเขาอู่ไถซาน วัดแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาท มีเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ และมีระฆังเหลืองใบเล็ก 252 ใบ เมื่อลมพัดเสียงระฆังจะดังกังวาน กรุ้งกริ้ง ๆ ไปทั่ว นำท่านเที่ยวชมศาลเจ้าอู่เอี๋ยเมี่ยว (ว่านฝอเก๋อ) และวัดหนานซาน เป็นต้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร 

อู่ไถซานคืนที่ 2 พักที่ HUAHUI SHAN ZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (บนเขา)

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อู่ไถซาน-วัดหลงเฉียนซื่อ-วัดผู่ซาถิ่ง-อารามลอยฟ้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเยือนวัดหลงเฉียนซื่อ ชมงานจำหลักหินอ่อนสีขาวนวล ที่ซุ้มประตูทางเข้าวิหารโลกบาล เทียนหวางตี้ ซึ่งมีเสาจำหลักเป็นมังกร 89 ตัว ซุ้มประตูจำหลักพระพุทธรูป และแปดเซียน

นำท่านไปไหว้พระที่วัดผู่ซาถิ่ง ยอดเขาพระโพธิสัตย์ ที่สถิตย์ของมัญชูศรีอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในสมัยเป่ยเว่ย ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง เมืองพุทธศาสนานิกายลามะจากทิเบตได้เผยแพร่มาถึงอู่ไถซาน ได้มาเริ่มต้นที่ผู่ซาติ่งเป็นแห่งแรก กษัตริย์คังซีและเฉียนหลง เคยขึ้นมานมัสการพระมัญชูศรี ดังปรากฏอักขระลายพระหัตถ์ว่า "หวู่ไถเซิ่งจิ่ง" แปลว่าดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยพระราชศรัทธาอันสูงส่งหลังคาของวิหารและซุ้มประตูจึงมุงด้วยกระเบื้องสีเหลือง อันเป็นสีของจักรพรรดิเพียงแห่งเดียวในอู่ไถซาน หรือวัดอื่นๆตามเวลาอำนวย แล้วเดินทางสู่เมืองต้าถง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารระหว่างทาง 

เดินทางสู่เมืองต้าถง เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในมณฑลซานซี มีชื่อปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์หลังราชวงศ์เป่ยเว่ย ย้ายราชธานีมาอยู่ที่ต้าถงในปี ค.ศ. 386

อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคงซื่อ ได้ยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊ค ให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  แวะชมวิหารแขวนวัดเสวียนคง หรือ “อารามลอยฟ้า” ตั้งอยู่เชิงเขาเหิงซาน ซึ่งติดอันดับภูเขา 1 ใน 5 ที่มีชื่อของจีน สร้างขึ้นมาในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ มีประวัติศาสตร์กว่า 1,400 ปี เมื่อมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันของภูเขาเหิงซัน ท่านจะได้เห็นวัดนี้ เหมือนกับแขวนติดอยู่กับหน้าผา สาเหตุที่สร้างเป็นวิหารแขวน ก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนบริเวณนี้มีน้ำท่วมสูงมาก ไม่สามารถที่จะสร้างวิหารบนที่ราบได้ ตัวอาคารวัดสร้างด้วยไม้ประกอบด้วยห้องใหญ่น้อย 40 ห้อง สร้างเลียบไปตามหน้าผาโดยใช้เสาไม้เล็กๆ ค้ำยันไว้กับหินผา มีการแบ่งผนังห้องด้วยความงดงามลงตัว แสดงถึงความชาญฉลาด และเป็นสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชาวจีนโบราณ วิหารแขวนแห่งนี้ได้ยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  ** ชิมสุกี้พื้นเมืองต้นตำรับขนานแท้ของเมืองต้าถง

พักที่ DATONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว     

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ต้าถง-หยุนกั่งสือคู-กำแพงมังกร-ไท่หยวน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

มรดกโลกแห่งที่ 3 หยุนกั่งสือคู ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะ กรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ที่กรุงเฮงซิงกิประเทศฟินแลนด์

นำชมความอลังการของถ้ำหินแกะสลักที่ หยุนกังสือคู มีถ้ำทั้งหมด 2,000 กว่าถ้ำ ตั้งเรียงรายอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดให้ชมกว่า 40 ถ้ำ อยู่ทางด้านตะวันออก  4  ถ้ำ  กลาง  9  ถ้ำ ทางทิศตะวันตก 32  ถ้ำ  มีพระทั้งหมด  51,000  องค์  องค์ที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร องค์เล็กที่สุดมีขนาดเพียง 2 เซนติเมตร ถ้ำที่ 6 เป็นถ้ำที่วิจิตรที่สุด เป็นการแกะสลักแบบโปร่ง เนินสูงลอยตัว แกะสลักเป็นชีวประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพาน ใช้เวลาในการแกะสลักหินนี้ถึง 60 กว่าปี ผู้สร้างถ้ำพระแกะสลักเหล่านี้ คือจักรพรรดิในราชวงศ์เว่ย ผู้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาและสร้างสืบต่อเรื่อยมาจนถึงราชวงศ์ถัง เทคนิคการขุดเจาะถ้ำเหล่านี้ มาจากผู้ที่ไปแสวงบุญที่กรุงคาบูล นำมาเผยแพร่ (รวมค่ารถแบตตารี่)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

นำชม จิ่วหลงปี้ หรือกำแพงเก้ามังกร สูง 8 เมตร หนา 2.20 เมตร ยาว 45.5  เมตร สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงนี้ก่อด้วยอิฐเคลือบเงา เป็นกำแพงบังตาของทางเข้าหน้าวัง ในอดีตเป็นทางเข้าสู่พระตำหนักของราชโอรสองค์ที่ 13 ของกษัตริย์จูหยวนจาง ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง บนผนังมีสีสันสวยงาม ฝีมือการวาดและการแกะสลัก เป็นงานที่ประณีตซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากมาก กำแพงเก้ามังกรมีอยู่ 4 ที่ คือ 1. สวนเป๋ยไห่ กรุงปักกิ่ง 2. ที่วังกู้กง กรุงปักกิ่ง 3. ต้าถง มณฑลซานซี 4. อู๋ซี มณฑลเจียงซี (ปัจจุบันคงเหลือเพียง 3 แห่งเท่านั้น คือ ปักกิ่ง 2 แห่ง และต้าถง 1 แห่ง)แล้วเดินทางกลับเมืองไท่หยวน (ทางด่วน 3 ชั่วโมง)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ถ้ามีเวลา  นำท่านไปซื้อของพื้นเมืองและของฝากที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือถนนคนเดิน

พักที่ SHANXI ZENGXIE HOTEL หรือ TIANYUUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว   

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ไท่หยวน-พิพิธภัณฑ์ซานซี-กวางเจา-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ซานซี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเฟินเหอในตัวเมืองไท่หยวน ลงทุนสร้างด้วยเงิน 400 ล้านหยวน เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของจีน รวมรวมวัตถุโบราณหายากในสมัยราชวงศ์ซาง ราชวงศ์เหนือ ราชวงศ์จิ้น ราชวงศ์หยวน จนถึงหมิงและชิง มีพื้นที่ใช้สอย 51,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารกลางและอาคาร 4 มุม ซึ่งประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารหอประชุม ศูนย์แสดงนิทรรศการ และศูนย์ศิลปะ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน หรือ * หรือรองท้องที่สนามบิน ด้วยชุด KFC หรือ MC DONALD

14.35 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CZ 3530 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กวางเจา)

17.25 น.

ถึงสนามบินกวางเจา พักรอต่อเครื่อง 

20.15 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน CZ 361 

22.00 น.

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ค่าวีซ่าจีน(1,500.-) / ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน

อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 200 หยวน
 เงื่อนไข สำรองที่นั่ง   มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน  
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุ๊ปที่ต้องวางมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
-     ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-     ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ หมายเหตุ  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

เอกสารการขอวีซ่าจีน
1.   เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
1.2 หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
1.3 รูปสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น) * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก
- ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับ การส่งหนังสือเดินทาง
- รูปถ่ายต้องเห็นหู, ผมข้างหน้าต้องเหนือคิ้ว, ต้องไม่ใส่เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น, ต้องไม่ใส่เสื้อสีขาว
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็นหญิงแต่งหน้าทา ปาก หรือไว้ผมยาว
1.4 สำเนาตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายื่นเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจัดการให้
2.   เอกสารเพิ่มเติม
3.1  สำหรับผู้เดินทางที่ยังเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวสำเนา (ใบเกิด)
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น
3.5 พระภิกษุ (กรุณาโทรเช็ดที่บริษัทฯ)
4.  ข้อมูลสำคัญ  * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้
4.1 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผู้ที่ทำงาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ติดต่อได้
4.4 ผู้ที่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผู้ที่เป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง
 
โปรดรับทราบว่า
- ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว
-   กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน+หนังสือรับรองการทำงาน
- กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้สำหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
- เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7-10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
- โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด - ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ
- ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทำวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้
- ท่านที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีวีซ่า  เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนั้นๆ
 
ประเทศที่ไม่สามารถทำวีซ่าจีน (* แบบยื่นด่วนพิเศษ *) ได้
ประเทศในกลุ่ม Schengen มี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร กรีซ บัลแกเรีย ไซปรัส เชครีพับบลิค เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โรมาเนีย สโลวัก สโลวีเนีย โปแลนด์ (ยกเว้น ประเทศ อิตาลี ที่สามารถยื่นด่วนได้) * นอกเหนือจากประเทศเหล่านี้ สามารถยื่นวีซ่าด่วนได้ตามปรกติ *
อัตราค่าวีซ่าด่วน  ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มให้สถานทูตเล่มละ 1,100.- / ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นผู้เดินทางต้องนำเอกสารตัวจริงทุกประเภทไปเจรจาด้วยตนเองที่สถานทูต
 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign