ปักกิ่ง เที่ยวครบ!!! สงกรานต์
กำแพงเมืองจีน-สามล้อหูถง 
พระราชวังต้องห้าม "กู้กง" - จัตุรัสเทียนอันเหมิน
6 วัน 4 คืน
พิเศษช่วงสงกรานต์ *เพิ่ม! สวนผลไม้*
โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA
ลด 2,000.- / ท่าน... 5ที่สุดท้าย!สถานที่ท่องเที่ยว
  • จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์24 พระองค์ 
  • ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน 
  • ไหว้พระและทำบุญที่วัดหลิงกวง(วัดแสงศักดิ์สิทธิ์)
  • ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน)
  • แวะชมสวนสตอร์เบอร์รี่ (ขึ้นอยู่ช่วงเวลา)
  • นำชมวัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง 
  • นำท่านนั่งสามล้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง
  • นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่า
       
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีนคือบัวหิมะหยก ชา นวดฝ่าเท้าผ้าไหม ไข่มุกจำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชมประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300หยวน / คน / วัน
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-กายกรรมปักกิ่ง

01.00 น.

เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980

06.20 น.

ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

08.30 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบจีนที่ภัตตาคาร
-นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง
-นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา 

14.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
-นำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  *ชวนชิมเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ  ** หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโล
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS Hotelหรือ เทียบเท่า (4*)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดหลิงกวง-ร้านชา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
-ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน
** แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านไปไหว้พระและทำบุญที่วัดหลิงกวง(วัดแสงศักดิ์สิทธิ์)วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 8 สมัยราชวงศ์ถังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเนินเขาชุ่ยเวยชมวิหารประธานของวัด นมัสการพระประธานหล่อด้วยทองแดง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยเสด็จไปทรงพระราชทานให้เมื่อปีค.ศ.1989 สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คือพระบรมธาตุเจดีย์แปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ก่อขึ้นด้วยอิฐแกะสลักตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของวัดเมื่อปีค.ศ.1900 พระภิกษุได้พบหีบศิลาในซากอิฐ หีบบรรจุกล่องไม้จันทน์ ภายในประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์พบว่าได้มีการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์นี้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1071 นับถึงปีที่มีการค้นพบ (ค.ศ.1900) มีเวลาห่างกันถึง 800 ปี  และในปี ค.ศ.1956 รัฐบาลจีนได้ก่อสร้างพระเจดีย์ใหม่ สูง 13ชั้นบนฐานของพระเจดีย์องค์เดิม และให้ชื่อว่าพระเจดีย์พระเขี้ยวแก้ว นำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร**เมนูอาหารแต้จิ๋ว
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS Hotelหรือ เทียบเท่า (4*)

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้-บัวหิมะ-สนามกีฬารังนก-ถนนหวังฝูจิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่นอกเมือง สินค้ามีชื่อของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก 

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร                
แวะชมสวนสตอร์เบอร์รี่ (ขึ้นอยู่ช่วงเวลา) สายพันธ์เมืองปักกิ่ง เลือกเก็บ เลือกขนาดลูกตามอัธยาศัยชิมสดๆจากไร่ (แนะนำให้เก็บเพื่อชิมและ ทานเพียงอย่างเดียว ถ้าท่านซื้อกลับต้องคำนึงถึง น้ำหนัก) แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “บัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง แล้วเดินทางกลับตัวเมืองปักกิ่ง ** ถ้าสวนผลไม้ สุกก่อนเวลา จะนำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์3 D แทน. ผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร) 

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร **แล้วส่งท่านช้อบปิ้งที่ถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง”
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS Hotelหรือ เทียบเท่า (4*) ** ชวนชิมสุกี้สมุนไพร

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: วัดลามะ-ร้านไข่มุก-สามล้อหูถง-ร้านยางพารา-THE PLACE

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมวัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ ของล้ำค่าในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ ซึ่งเป็นวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อด้วยไม้ทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ำหนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
** แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร       
นำท่านนั่งสามล้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง หูถงเป็นชื่อเรียกตรอกซอกซอย ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (ศตวรรษที่ 13) สิ่งปลูกสร้างในหูถงส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณที่เรียกว่า “ซื่อเหอเยวี่ยน” เป็นบ้านชั้นเดียว มีลานอยู่ตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ให้ท่านนั่งรถสามล้อชมเขตเมืองเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบ้านเก่าที่อนุรักษ์ไว้ประมาณ 2,000 หลัง แวะร้านผ้าไหม หรือ ร้านยางพาราให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพ เดินทางสู่ร้านยางพารา สินค้าผลิตที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
นำท่านเดินเล่น The placeเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์จีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ “The place” หรือซื่อเม่าเทียนเจียตั้งอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดังอาทิเช่นZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นต้นนอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วสถานที่แห่งนี้ท่านยังจะได้ชมเพดานจอLCD ขนาดหรือท้องฟ้ายักษ์ที่ไม่มีให้เห็นที่ใดในโลกเป็นจอLCD ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร (เป็นจอที่ใหญ่ที่สุดในโลก)  

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS Hotelหรือ เทียบเท่า (4*)

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: หอฟ้าเทียนถาน-ประตูชัย-ตลาดรัสเซีย-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง นำท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร *** เดินทางสู่สนามบิน
ช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย  เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกาเป็นต้นแล้วเดินทางสู่สนามบิน

19.35 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CA-979 (มีบริการอาหารเย็นบนเครื่องบิน)

23.40 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ค่าบริการ  ห้องเดี่ยวเพิ่ม   (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)
อัตรานี้รวม     ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป 800 บาท / ค่าภาษีสนามบินไทย *ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * ค่าค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เช็ด ณ วันที่ 18 พ.ย. 2560) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ** ค่าธรรมเนียม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามจริง
อัตรานี้ไม่รวมไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวนและ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน 

เงื่อนไข สำรองที่นั่งมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/ หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ – ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign