SHANDONG  
ชิงเต่า-เผิงไหล-เยียนไถ
5 วัน 3 คืน (ไม่ลงร้านช้อป)
สถานที่ท่องเที่ยว
ซานตง มณฑลสำคัญทางภาคเหนือของจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไท่หางซาน และอยู่ริมทะเลโป๋วไห่และหวงไห่ มีเนื้อที่ 156,700 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นภูเขา มีประชากรประมาณ 87 ล้านคน มี “จี้หนาน” เป็นเมืองเอกของมณฑล มีอุตสาหกรรมทองคำและกำมะถันเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสมัยชุนชิว(春秋) “ซานตง” เป็นที่ตั้งของมหาอำนาจก๊กฉีและก๊กหลู่  เป็นถิ่นกำเนิดของคนดังระดับโลก เช่น “ขงจื้อ”(孔子) มหาปราชญ์ที่มีชื่อเสียง “ซุนจื่อ” (孙子兵法) เจ้าตำรับพิชัยสงคราม “ซุนหวู่” (孙武) และ “ผู่ซ่งหลิง” นักประพันธ์เรื่องสั้น เป็นต้น
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่า
       
**ไม่มีราคาเด็ก   **ไม่แจกกระเป๋า**ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง**
 
ราคารวม ค่าวีซ่าจีน(กรุ๊ป 800)+ภาษีสนามบินไทย+จีน+รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 40 หยวน
3. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน
4. อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิดท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ

23.30 น.

นัดพบพร้อมกันที่สุวรรณภูมิ เกาะ G เคาน์เตอร์สายการบิน SHANDONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน *จอดรถส่งผู้โดยสารที่ประตู 4-5

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ-ชิงเต่า-เผิงไหล-เยียนไถ

02.25 น.

เหิรฟ้าสู่สนามบินชิงเต่า โดยเที่ยวบินที่ เที่ยวบินที่ SC4080

07.55 น.

เดินทางถึงเมืองชิงเต่า ที่มีสมญาไข่มุกแห่งทะเลเหลือง ชิงเต่า ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลซานตง (Shandong Sheng) เป็นเมืองที่ใหญ่รองลงมาจากซีหนาน มีความสำคัญคือ เป็นเมืองท่ายุทธศาสตร์ มีรายได้เศรษฐกิจของประชากร เป็นอันดับ 1 ของมณฑล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่เผิงไหล (3 ชั่วโมง)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตำหนักซานเซียนซาน หรือ ตำหนักภูเขาสามเซียน ที่สวยงามของ Penglaiเมืองในมณฑลซานตง เป็นจุดท่องเที่ยวระดับ 5 A ของจีน ชม ภูมิทัศน์ จุดชม วิว สถาปัตยกรรมคลาสสิกแบบจีน และตำหนักต่างๆที่มีชื่อเสียงของเยียนไถมารวมไว้ด้วยกัน ด้วยเงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านหยวน มีทั้งตำหนักของตำนานเทพเจ้าโป๊ยเซียน ( 8 เซียน ) ข้ามทะเล ตรงกลางจะเป็นทะเลสาบ มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก็บรวบรวมของโบราณหายากยิ่ง พิพิธภัณฑ์หินฟอสซิลที่ซื้อมาจากพม่า 10 % จาก 30 % ที่มีการขุดขาย พิพิธภัณฑ์ต้นไม้กลายเป็นหิน และต้นไม้กลายเป็นหยก หอพระหยกขาว หอกวนอิม 11 พักตร์ ด้านใน นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังมีโรงแรมที่พักพร้อมรถแบตเตอรี่อีกด้วย

17.00 น.

แล้วนำท่านเดินทางสู่เยียนไถ (1 ชั่วโมง) เมืองเศรษฐกิจระดับประเทศ ตั้งอยู่ในมณฑลซานตง เป็นแหล่งประมงทะเล เมืองรีสอร์ทตากอากาศของคนรวยๆ เยียนไถมีประชากรในเขตเมืองกว่า 5 แสนคน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Yantai Bass Hotel หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เยียนไถ-พิพิธภัณฑ์ไวน์-พิพิธภัณฑ์นาฬิกา-ชิงเต่า

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมอ
-นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตไวน์จางยู่ CHANGYU เป็นโรงงาน ผลิตไวน์ขนาดใหญ่อันดับ 4ของโลก และครองตลาดจีนถึง 30 % นอกจากนี้ยังมีสวนองุ่นเป็นของตนเอง ปัจจุบัน ไวน์ CHANGYU มีโรงงานตั้งอยู่หลายมณฑล และมีสวนองุ่นอยู่ประมาณ 4-5 แห่ง ชมโรงงานผลิตไวน์ชมห้องหมักโรงบ่มไวน์ เชิญชิม WINE TESTING ไวน์ 2 ชนิด และเลือกซื้อไวน์มีชื่อของจีน
-นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์นาฬิกา” แหล่งกำเนิดนาฬิกาที่ทันสมัยของประเทศจีนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นร่วมกัน โดยสมาคม Horology ประเทศจีน สมาคมนาฬิกา อุปกรณ์จับเวลาบริษัทนาฬิกา Beijixingและ บริษัทนาฬิกา อื่นๆ จีนเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการคิดค้นและใช้การจับเวลาและยังเป็นผู้ผลิตนาฬิการายใหญ่อีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงผู้จับเวลาแบบโบราณ, ชุดนาฬิกาสมัยโบราณ และนาฬิกาที่มีค่าต่างๆ
-นำชมเมืองเยียนไถ เยียนไถแปลว่าเนินควัน มีชื่อเก่าว่า “ชีฟู”  ในศตวรรษที่ 18 และ 19 ชาวต่างชาติตบเท้าเข้ามาหาผลประโยชน์ในชีฟู เริ่มตั้งแต่ญี่ปุ่นมีกองเรือเข้ามาโจมตีจีน หลังสงครามฝิ่นในปี ค.ศ. 1862 จีนเปิดเมืองท่าชีฟูให้กับอังกฤษตามสนธิสัญญา Treaty Ports หมู่บ้านชีฟูจึงได้รับอิทธิพลจาก “ฝรั่ง”  จากนั้นเยอรมันเข้ามาค้าขายในปลายศตวรรษที่ 19 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อเมริกานำเรือรบแล่นเข้ามาในอ่าวโป๋วไห่ ญี่ปุ่นและรัสเซียก็นำเรือมาทอดสมอในบริเวณนี้เช่นกัน ในอดีตเยียนไถจึงมีสโมสรชาวเรือ ที่มีเหล่าทหารเรือ กลาสี ลูกเรือต่างชาติเข้ามาหาความสุขสำราญ ดื่มเหล้าเคล้านารี แต่ปัจจุบันกลิ่นอายของการติดต่อกับต่างชาติอย่างโชกโชน ไม่ได้มีร่องรอยปรากฏให้เห็นในเยียนไถ ของดี OTOP ที่เป็นจุดขายของเยียนไถ 10 อย่างคือ ทองคำ..แอปเปิ้ล..ลูกแพร์..ถั่วลิสง..เชอร์รี่..ลูกหนาม..เป๋าฮื้อ..วุ้นเส้น..เต้าหู้..หิน นำท่านสู่ถิ่นไฮโซเยียนไถซาน ผ่านชมบ้านและคฤหาสน์สไตล์ยุโรปที่ปลูกสร้างอย่างสวยงาม

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

จากนั้นเดินทางสู่ชิงเต่าใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

18.00 น.

รับประทานหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Gloria Hotel Qingdao หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-พีฉายย่วน-เขาปลาเล็ก-โรงงานเบียร์ชิงเต่า

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมอ
-ชมสะพานจ้านเฉียว ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล ในสมัยโบราณเคยใช้เป็นที่ขนส่งสินค้าทางทะเล ส่วนปลายนั้นเป็นที่ตั้งของศาลา ฮุ่ยหลัน ที่ออกแบบเป็นรูปเก๋งจีนทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองชิงเต่า
-พาท่านไปเดินย่อยอาหารที่ "พี่ฉายย่วน" ถนนอาหารที่มีชื่อเสียงของชิงเต่า ลัดเลาะเข้าไปตามตรอกซอกซอย จะมีแผงขายของชำร่วยและของที่ระลึกมากมาย ที่ดังที่สุดคือแผงอาหารที่ปรุงสดสด มีทั้งกุ้ง ปลา หอย ปู ไก่ เนื้อ หมู ผักต่างๆ แนะนำให้ลองหมึก ย่างปรุงรส...เด็ดจริงๆ
-นำชมสวนบนเนิน “เขาปลาเล็ก” ที่มีบ้านตุ๊กตาจำลองในยุคเยอรมันเข้าครอง บนยอดขามีศาลาแปดเหลี่ยม สามารถชมวิวเมืองชิงเต่า
-นำท่านไปชมโบสถ์นิกายโปแตสแต้นท์ และโบสถ์พระแม่มารี (คาทอลิค)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เยี่ยมชมโรงงานเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค้าอังกฤษ ก่อตั้งบริษัทเบียร์เยอรมันนิสเชส (GERMANISCHES) แห่งเมืองชิงเต่าจำกัด ด้วยเงินทุน 400,000 มาร์ค เมื่อ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1903 ใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดิบจากประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 ได้รับยกย่องให้เป็นเบียร์แห่  งชาติยี่ห้อเดียวของจีน และเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมนี้ ในปี ค.ศ.1993 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเบียร์ชิงเต่าจำกัด และเข้าสู่ตลาดทุนเป็นครั้งแรก เมื่อจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เบียร์ชิงเต่าก็ได้ใช้โอกาสนี้เป็นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์บุช ผู้ผลิตเบียร์บัดไวเซอร์ จากสหรัฐฯ ให้ท่านชมกรรมวิธีการหมัก โรงบ่ม สายพานการผลิต พร้อมชิมเบียร์รสชาติดีที่สุดของจีน

เย็น

อิสระที่ตลาดกลางคืนย่านถนนไท่ตงTaidong Night Market
พักที่ Gloria Hotel Qingdao หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ชิงเต่า-ปาต้ากวน-จัสตุรัส54-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมอ
-ขับรถผ่านชมปาต้ากวน ถนนแปดสาย อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ชิงเต่าถูกยึดเป็นอาณานิคม นอกจากชาวเยอรมันที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้ว ยังมีชาวรัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และชาวเดนมาร์ก จึงทำให้พื้นที่ส่วนมากเต็มไปด้วยอาคาร สิ่งก่อสร้างตามแบบฉบับยุโรป สำหรับที่มาของชื่อถนนแปดสายนั้นมาจากบริเวณนี้มีถนนแปดสายตัดผ่านกัน ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน
-ชมสถานที่ต่างๆในตัวเมือง เช่น “จัตุรัสอู่ซื่อ” (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์เมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นในวันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 ชมหาดชิงเต่าที่เคยใช้เป็นสนามแข่งเรือใบโอลิมปิค

18.00 น.

อิสระอาหารเย็น นำท่านส่งสนามบินชิงเต่า

21.05 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  SC4079

01.25 น.

(เช้ามืดวันรุ่งขึ้น) กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าวีซ่าจีน(กรุ๊ป 800.-) / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีนCN TAX)

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่นค่าโทรศัพท์ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มนอกรายการเป็นต้น
2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 40 หยวน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง มัดจำ 10,000 บาท * ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และภาษีหักณ.ที่จ่าย 3%

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign