MU HAPPY YANTAI  5 วัน 3 คืน
เส้นทางใหม่ โดยสายการบินไชน่าอีสเทอร์น

สถานที่ท่องเที่ยว
พระใหญ่หนานซาน - ตำหนักพระหยกแห่งภูเขาใต้ - หาดจันทร์เสี้ยว-พิพิธภัณฑ์นาฬิกา - โรงงานผลิตไวน์ CHANGYU - พิพิธภัณฑ์ฉลามและวาฬ-ซานเซียนซาน - เผิงไหลเก๋อ 
กำหนดวันเดินทาง
 13-17 ธันวาคม 2560   ท่านละ 19,800 บาท
 27-31 ธันวาคม 2560   ท่านละ 21,800 บาท
( พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท )
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23:45 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ CHINA EASTERN AIRLINES อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ - ฝูโจว - เยียนไถ - ท่าเรือเยียนไถ - เนินเขาเยียนไถ

03:35 น.

เหินฟ้าสู่เมืองฝูโจว โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2062
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

08:15 น.

ถึงเมืองฝูโจว (รอต่อเครื่อง ไม่ต้องโหลดสัมภาระใหม่) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

09:45 น.

เหินฟ้าสู่เมืองเยียนไถ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2062

12:15 น.

ถึงเมืองเยียนไถ มณฑลซานตง ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนมีทิวทัศน์งดงาม ลือเลื่องในเรื่องภูเขาและมหาสมุทรกวีเอกในสมัยราชวงศ์ซ้อง เคยเขียนกวีชมเมืองนี้ว่า
"ท้องฟ้าและมหาสมุทรทางตะวันออกรวมเป็นหนึ่ง"เมืองท่าอยู่ติดทะเลทางฝั่งตะวันออก ที่มีเศรษฐกิจระดับต้นๆ ของประเทศจีน แหล่งประมงทางทะเลและยังเป็นเมืองรีสอร์ท ตากอากาศของคนรวยๆ เยียนไถ มีชื่อเก่าเรียกว่า “ชีฟู” ในศตวรรษที่ 18 และ 19 ชาวต่างชาติเข้ามาหาผลประโยชน์ในชีฟู เริ่มตั้งแต่ญี่ปุ่นมีกองเรือเข้ามาโจมตีจีน หลังจากสงครามฝิ่นในปี ค.ศ. 1862 จีนก็เปิดเมืองท่าชีฟู ให้กับอังกฤษตามสนธิสัญญาTREATY PORTS หมู่บ้านชีฟูจึงได้รับอิทธิพลจาก “ฝรั่ง” จากนั้นเยอรมันก็เข้ามาค้าขายในปลายศตวรรษที่ 19หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อเมริกานำเรือรบแล่นเข้ามาในอ่าวโป๋วไห่ ญี่ปุ่น รัสเซีย ก็นำเรือมาทอดสมอในบริเวณนี้เช่นกัน ในอดีตเยียนไถ จึงมีสโมสรชาวเรือ กลาสี ลูกเรือต่างชาติเข้ามาหาความสุขสำราญ ของดีที่ขึ้นชื่อของเยียนไถ มี 10 อย่างคือ ทองคำ, แอปเปิ้ล, ลูกแพร, ถั่วลิสง, เชอร์รี่, ลูกหนาม, เป๋าฮื้อ, วุ้นเส้น, เต้าหู้ และหิน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชมวิวเนินเขาเยียนไถ ในอดีตคือท่าเรือสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อป้องกันการรุกรานของโจรสลัดและศัตรู โดยจะใช้ควันจากการเผามูลหมาป่า เป็นสัญญาณเตือนเมื่อพบศัตรู เมืองเยียนไถ จึงแปลว่า เนินควัน ชมเขตเช่าของประเทศต่างๆ 17 ประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก เป็นต้น เข้ามาจัดตั้งกงสุลหรือสถานกงสุล คริสตจักร และที่ทำการไปรษณีย์บนเนินเขาสูงริมทะเลที่แสนสวยงาม อยู่ในชัยภูมิที่ดีที่สุดสามารถมองเห็นได้ไกลๆ หากมีเรือโจรสลัดหรือเรือศัตรูรุกล้ำเข้ามา อดีตสถานกงสุลเหล่านี้ มีสถาปัตยกรรมอันงดงามตามแบบยุโรป ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงภาพของสงครามในช่วงต่างๆ อดีตสถานกงสุลบางแห่งเป็นพิพิธภัณฑ์อุปรากรจีน กล่าวกันว่าอุปรากรจีนที่เยียนไถ  ถือว่าแสดงได้งดงามเป็นรองก็แต่งิ้วปักกิ่งเท่านั้น และชมป้อมโบราณของจีน ซึ่งสร้างคล้ายกับป้อมอลาโม่ของสหรัฐ คือเป็นทรงสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยห้องเล็กห้องน้อยเชื่อมกันตลอด ตรงกลางเป็นที่ตั้งของปืนใหญ่

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หลงโข่ว - พระใหญ่หนานซาน - ตำหนักพระหยกแห่งภูเขาใต้ - หาดจันทร์เสี้ยว

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านสู่เมืองหลงโข่ว ซึ่งมีคำขวัญที่ว่า "ความสำราญและความยั่งยืนในหนานซาน จากสวรรค์สู่ความสงบทางใจ" ชมอุทยานพุทธศาสนาหนานซาน ให้ท่านนมัสการองค์พระพุทธรูป ปางประทานเอหิภิกขุ (พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวายกตั้งขึ้นแบฝ่าพระหัตถ์ งอนิ้วเล็กน้อยพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระชานุ (เข่า) เป็นองค์พระที่ด้วยหล่อทองสัมฤทธิ์ (บรอนซ์ทองแดง) เป็นครั้งแรกของโลก มีความสูง 38.66 เมตร น้ำหนัก 380 ตัน กลีบดอกบัว 108 ดอก บันได 365 ขั้น ชมห้องโถงฐานองค์พระ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์เล็กอีก 9,999 องค์ รายล้อมด้วยภูเขาและทิวทัศน์ที่งดงาม

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชมตำหนักพระหยกแห่งภูเขาใต้ นมัสการองค์พระหยกขาว ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอพรเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ปราศจากโรคภัย และภายในตำหนักยังประดิษฐานพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกขาว กว่า 3,000 องค์ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเมืองเยียนไถ ชมหาดจันทร์ เสี้ยว ชายหาดที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใส จึงทำให้หาดจันทร์เสี้ยวแห่งนี้มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่แห่งใด 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: พิพิธภัณฑ์นาฬิกา - โรงงานผลิตไวน์ CHANGYU - พิพิธภัณฑ์ฉลามและวาฬ - ช้อปปิ้ง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านชมพิพิธภัณฑ์นาฬิกา (เมืองเยียนไถ เป็นแหล่งกำเนิดของนาฬิกาที่ทันสมัยของประเทศจีน) ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนาฬิกาแบบโบราณ หลายยุดหลายสมัยหลากหลายการใช้งาน ตลอดจนนาฬิกาหายากและล้ำค่ามากมาย จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ และโรงงานผลิตไวน์ CHANGYU เป็นโรงงานผลิตไวน์ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก ไวน์ CHANGYU มีโรงงานตั้งอยู่หลายมณฑล นอกจากนี้ยังมีสวนองุ่นเป็นของตนเอง ประมาณ 4-5 แห่ง ชมกรรมวิธีการผลิตไวน์ หมักไวน์ โรงบ่มไวน์ ชิมไวน์รสเลิศและเลือกซื้อไวน์มีชื่อของจีน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ HAICHANG WHALE SHARK OCEAN PARK พบกับเหล่าฉลาม และวาฬ หลากหลายสายพันธุ์ เต่าทะเล พยูน ปลาทะเล แมงกะพรุน แปลกตาสวยงาม ตื่นตากับภาพยนตร์ 3 มิติ ที่จะนำท่านดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลลึก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อปของฝากย่านการค้าเมืองเยียนไถ ตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เผิงไหล - ซานเซียนซาน - เผิงไหลเก๋อ - เยียนไถ - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองเผิงไหล ชมซานเซียนซาน (ตำหนักเขาสามเซียน) ดินแดนมหัศจรรย์ที่งดงามแห่งตำนานและเทพนิยายโบราณ มีชื่อเสียงในเรื่อง "สวรรค์บนดิน” ด้วยมูลค่าการก่อสร้างกว่า 1.2 พันล้านหยวน ประกอบไปด้วยตำหนักใหญ่ หอคอย พิพิธภัณฑ์ วัดพระหยก ศาลาต่างๆ สวนโบราณ ต้นไม้ขนาดใหญ่ ภูเขาหินแปลก สระน้ำล้อมรอบ รูปแบบสถาปัตยกรรมพระราชวังโบราณ แสดงถึงความกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ นมัสการพระพุทธรูปหยกและองค์เจ้าแม่กวนอิม น้ำหนัก 260 ตัน ถือเป็นสมบัติที่หาได้ยาก อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บซากไม้ดึกดำบรรพ์ที่มีอายุมากกว่า 200 ล้านปี 

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่าน ชมเผิงไหลเก๋อ ที่ตำนานกล่าวกันว่าเมืองเผิงไหล เป็นสถานที่ที่แปดเซียน หรือโป๊ยเซียนได้นัดพบกันและแข่งกันข้ามทะเลไปยังญี่ปุ่นจนเป็นที่มาของ เผิงไหลเก๋อ หรือแปดเซียนข้ามทะเล ชมหอแปดเซียน สร้างในสมัยเป่ยซ่ง ต่อมาสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ได้บูรณะขึ้นใหม่ มีความสูง 15 เมตร ลักษณะเป็นแปดเหลี่ยม ยังมีวิหารอยู่หลายแห่ง เช่น วิหารเจ้าแม่ทับทิม วิหารพระพุทธเจ้า และป้อมปราการ ที่สร้างเอาไว้ป้องกันข้าศึกรุกรานทางทะเล ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเชื่อกันว่าเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง จะมีรุ้งแสงสีสันสวยงามดั่งวิมานในเทพนิยาย ในบางช่วงจะเกิดความมหัศจรรย์ปรากฎการณ์ภาพหลอนกลางทะเล จนอาจมองเห็นมีเมืองตั้งอยู่กลางทะเล ที่จะเกิดได้เฉพาะที่นี่เพียงแห่งเดียว

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเยียนไถ

20:00 น.

เหินฟ้าสู่เมืองฝูโจว โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2061
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

22:35 น.

ถึงเมืองฝูโจว (รอต่อเครื่อง ไม่ต้องโหลดสัมภาระใหม่) บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง

23:55 น.

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2061

02:35 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม  
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ
ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน (หรือ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทำหนังสือเดินทาง,
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ,
ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 ก.ก.,
ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษี, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี),
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 30 หยวน ต่อวัน ต่อคน รวม 4 วัน 120 หยวน

เงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ     มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
การยกเลิก                     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน 
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
- บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign