อัตราการแลกเปลี่ยน
CHINA ทัวร์จีน
25,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) (สงกรานต์-พัก 5 ดาว) กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ้ยอ้อ-หยังซั่ว-เขาเหยาซาน+3 โชว์ 5 วัน 4 คืน

1. ชมโชว์ประจำเมือง Dream Like Lijiang
2. ชมโชว์สุดสวยใหม่ล่าสุด MIRAGE
3. ชมโชว์แม่น้ำ Impression Liu Sanjie

กุ้ยหลิน เดินทาง 12-16 เม.ย.59 (25,900.-)

39,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW) เจาะลึกผู่ถ่อซาน 8 วัน 7 คืน

ทำไม่ต้องไปไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมที่เกาะผู่ถ่อซาน ในทางพุทธศาสนานิกายมหายาน พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มีมากมายดั่งเม็ดทรายในมหานที พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า ซึ่งเนื้อแท้ของพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ จะทรงนิรมิตพระองค์ไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่น ปางประธาน ปางพันมือพันตา ปาง 11 หน้า และปางที่เป็น “เจ้าแม่กวนอิม” ที่คนจีนเรียกว่า “อาเนี้ย” เป็นต้น เชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมีที่ประทับอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาโปตละ บนเกาะกลางทะเล ทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรม ขากลับได้เชิญองค์เจ้าแม่กวนอิม กลับมาด้วย ระหว่างทางเจอพายุจึงต้องแวะพักที่เกาะแห่งหนึ่งเป็นเวลานานมาก จนเชื่อว่าองค์เจ้าแม่ฯจะไม่ไปที่ไหน ประสงค์จะอยู่ที่เกาะแห่งนี้จึงได้สร้างศาลเพื่อประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเช่นที่ประทับของเจ้าแม่กวนอิมตามตำนานเดิม และเกาะแห่งนี้คือ “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพท้อซัว) หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญ่ของจีน….
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท * ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR), ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) *รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ / หรือสายการบินขึ้นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ลูกค้าครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่หังโจว) / ครบ 16 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 80 หยวน / ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 80 หยวน
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

เดินทาง สงกรานต์ 13-20 เมษายน 59 (39,999.-)
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า บริการอาหารร้อนบนเครื่อง

17,900 บาท
ทัวร์จีน (AL-HX) ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน

ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป !!! เซินเจิ้น...ช้อปปิ้ง LOWU CENTER ฮ่องกง...วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน ซัวเถา...นมัสการเจ้าพ่อเสือ + ไต่ฮงกง + เจ้าแม่ทับทิม โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
หมายเหตุ
• ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ
• กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน
• รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
• เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด

เดินทาง 25 ก.พ. 10,17 มี.ค. 12,26 พ.ค. (17,900.-)
เดินทาง 21 เม.ย. (18,900.-) 13 เม.ย. (20,900.-)

34,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW) นานกิง-อู๋ซี-ซูโจว-เซียงไฮ้-หังโจว+หวงซาน 7 วัน 6 คืน

ราคารวม *รวมค่าวีซ่าจีนอัตราใหม่ 1,500 บาท *ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินจีน, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ / หรือสายการบินขึ้นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ครบ 16 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 70 หยวนต่อคน, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 70 หยวน ต่อคน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 70 หยวนต่อคน
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สงกรานต์ 12-18 เมษายน 59 (34,900.-)
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW-AA) จิ่วหัวซาน-หวงซาน-นานกิง-จงซานหลิง-สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง-ฝูจื่อเมี่ยว 6 วัน 5 คืน

ราคารวม *รวมค่าวีซ่าจีน *ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินจีน, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ / หรือสายการบินขึ้นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ครบ 16 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวนต่อคน, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน ต่อคน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวนต่อคน
หมายเหตุ
1. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
2. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

เดินทาง 6-11 เม.ย. (29,999.-) / 5-10 พ.ค. (31,999.-)
เดินทาง 11-16 เม.ย. (35,999.-)/ 14-19 เม.ย. (35,999.-)
** รายการนี้ลงร้านช้อบปิ้ง 2 ร้าน ** ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

16,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW) ชิงเต่า-โรงเบียร์-ดอกแพร์ 1,000 ไร่-ช้อบปิ้งไท่ตง 4 วัน (พัก 5 ดาว*)

หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 40 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ 40 หยวน
3. ครบ 30 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
ซานตง มณฑลสำคัญทางภาคเหนือของจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไท่หางซานและอยู่ริมทะเล โป๋วไห่และหวงไห่ มีเนื้อที่ 156,700 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นภูเขา มีประชากรประมาณ 87 ล้านคน มี “จี้หนาน” เป็นเมืองเอกของมณฑล มีอุตสาหกรรมทองคำและกำมะถันเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสมัยโบราณ “ซานตง” เป็นที่ตั้งของมหาอำนาจ รัฐฉี และรัฐหลู่ ซานตงเป็นถิ่นกำเนิดของคนดังระดับโลก เช่น “ขงจื้อ” มหาปราชญ์ที่มีชื่อเสียง “ซุนจื่อ” เจ้าตำรับพิชัยสงครามซุนหวู่ และ “ผู่ซ่งหลิง” นักประพันธ์เรื่องสั้น เป็นต้น

TITF#18 BOOTH PROMOTION
จองและจ่ายเต็มทันที พร้อมส่งหนังสือเดินทาง พร้อมออกตั๋ว
เฉพาะ 24-27 เม.ย. 59 ราคาสุดพิเศษ 16,999.-
เงื่อนไข ลูกค้ายกเลิกเดินทางไม่คืนค่าบริการ ตั๋วราคาพิเศษเลื่อนเดินทางไม่ได้ กรุ๊ปครบ 30 ท่าน ออกเดินทาง / ถ้าบริษัทฯ เป็นผู้ยกเลิกการเดินทาง จะคืนค่าบริการที่เก็บมาทั้งหมดให้ลูกค้า
** โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วม กับโปรโมชั่นอื่นๆได้ **

15,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW) ชิงเต่า-โรงเบียร์-ช้อบปิ้งถนนไท่ตง 4 วัน 3 คืน (พัก 5 ดาว)

หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 40 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ 40 หยวน
3. ครบ 30 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
ซานตง มณฑลสำคัญทางภาคเหนือของจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไท่หางซานและอยู่ริมทะเล โป๋วไห่และหวงไห่ มีเนื้อที่ 156,700 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นภูเขา มีประชากรประมาณ 87 ล้านคน มี “จี้หนาน” เป็นเมืองเอกของมณฑล มีอุตสาหกรรมทองคำและกำมะถันเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสมัยโบราณ “ซานตง” เป็นที่ตั้งของมหาอำนาจ รัฐฉี และรัฐหลู่ ซานตงเป็นถิ่นกำเนิดของคนดังระดับโลก เช่น “ขงจื้อ” มหาปราชญ์ที่มีชื่อเสียง “ซุนจื่อ” เจ้าตำรับพิชัยสงครามซุนหวู่ และ “ผู่ซ่งหลิง” นักประพันธ์เรื่องสั้น เป็นต้น

TITF#18 BOOTH PROMOTION
จองและจ่ายเต็มทันที พร้อมส่งหนังสือเดินทาง พร้อมออกตั๋ว

เฉพาะ 20,22,27 มี.ค. 59 ราคาสุดพิเศษ 15,999.-
เงื่อนไข ลูกค้ายกเลิกเดินทางไม่คืนค่าบริการ ตั๋วราคาพิเศษเลื่อนเดินทางไม่ได้ กรุ๊ปครบ 30 ท่าน ออกเดินทาง / ถ้าบริษัทฯ เป็นผู้ยกเลิกการเดินทาง จะคืนค่าบริการที่เก็บมาทั้งหมดให้ลูกค้า
** โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วม กับโปรโมชั่นอื่นๆได้ **

29,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW-C) เจาะลึกหวงซาน (ค้างบนเขา)-หมู่บ้านโบราณหงชุน หมู่บ้านโบราณซีตี้-ถ้ำปริศนาภูเขาดอกไม้ 5 วัน รวมโชว์

หวงซาน ตั้งอยู่ในมณฑลอานฮุย ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก กวี “สีเสี้ยเค้อ” ได้แต่งกลอนเขียนชมหวงซานไว้ว่า….. “หวู่เยี่ยกวุยหลายปู้ค่านซาน หวงซานกวุยหลายปู้ค่านเยี่ย” (ชมห้าภูมาแล้ว เห็นดอยไม่อยากชำเลือง ไปภูเหลือง (หวงซาน) มาแล้ว ไม่อยากชมภูเขาอื่นอีก) พิสูจน์ว่าสวรรค์บนดินมีจริงหรือไม่ ด้วยดวงตาที่ยังสดใส ด้วยสองเท้าที่ยังก้าวได้ เก็บเกี่ยวประสพการณ์นี้ไว้ในความทรงจำ…
ราคารวม *รวมค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท *ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินจีน, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ / หรือสายการบินขึ้นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ครบ 16 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวนต่อคน, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน ต่อคน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 50 หยวนต่อคน
หมายเหตุ
1. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
2. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

เดินทาง 18,25 มี.ค. (29,900.-) / 14-18 เม.ย. (37,999.-)
** รายการนี้ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง ** ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก
** บริการอาหารร้อนบนเครื่อง

13,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW) นานกิง-อู๋ซิ-ซูโจว-โจวจวง-เซี่ยงไฮ้ 5 วัน

- อู๋ซี ชมพระใหญ่ "หลิงซานต้าฝอ" "วังวิจิตรธรรม" ชมการแสดง "น้ำพุน้ำมนต์"
- ซูโจว ชมวัดฉงหยวน ชมวิหารหมื่นกวนอิม นมัสการพระพุทธเจ้า 3 พระองค์
- ซูโจว ชม SUZHOU TIMES SQUARE ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร
- ซูโจว ชมวิวราตรีของซูโจวที่ทำนบหลี่กง
- โจวจวง ล่องเรือชมเมืองโบราณริมน้ำ ชิมขาหมูโจวจวง
- เซี่ยงไฮ้ ช้อบปิ้งตลาดร้อยปี ช้อบปิ้งถนนนานกิง
- เซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก ชมพิพิ๓ณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเมืองเซี่ยงไฮ้
- เซี่ยงไฮ้ ชมกายกรรม ERA
- นานกิง ช้อบปิ้ง ตลาดฝูจื่อเมี่ยว
ราคารวม *รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป * ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินจีน, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ / หรือสายการบินขึ้นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ครบ 30 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวนต่อคน, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน ต่อคน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 50 หยวนต่อคน
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

TITF#18 BOOTH PROMOTION
จองและจ่ายเต็มทันที พร้อมส่งหนังสือเดินทาง พร้อมออกตั๋ว
เฉพาะ 18,25 มี.ค. 59 ราคาสุดพิเศษ 13,999.-
เงื่อนไข ลูกค้ายกเลิกเดินทางไม่คืนค่าบริการ ตั๋วราคาพิเศษเลื่อนเดินทางไม่ได้ กรุ๊ปครบ 30 ท่าน ออกเดินทาง / ถ้าบริษัทฯ เป็นผู้ยกเลิกการเดินทาง จะคืนค่าบริการที่เก็บมาทั้งหมดให้ลูกค้า
** โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วม กับโปรโมชั่นอื่นๆได้ **

25,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW-B-ไม่ลงร้าน) เจาะลึกจิ่วหัวซาน-สวนพุทธธรรม วัดพระองค์แท้-วัดก่อน-กระเช้า วัดร้อยปี นานกิง-จงซานหลิง-สะพานแยงซีเกียง 5 วัน

จิ่วหัวซาน (ภู 9 บัว หรือ ภูเก้าวิจิตร) ภูเขาศักดิสิทธิ์ทางพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน สูง 1,342 เมตร มีวัดวามากมาย ทุกๆปี จะมีพุทธศาสนิกชนมาท่องบุญ เพราะเชื่อว่าจิ่วหัวซาน เป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภโพธิสัตว์ หรืออีกชื่อคือ “ตี้จ้างหวางผู่สัก” พระโพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์ ในศตวรรษที่ 8 มีพระภิกษุชาวเกาหลีชื่อจินเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) มาบวชบำเพ็ญฌานที่นี่ถึง 75 ปี จนสำเร็จถึงขั้นสูงสุด
เงื่อนไขเฉพาะ * จองแล้วยกเลิกไม่คืนค่าบริการ กรุ๊ปครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง ถ้าไม่ครบ บริษัทฯ ยกเลิกไม่เดินทางเอง จะคืนค่าบริการที่เก็บมาทั้งหมดคืนให้ลูกค้า
** โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วม กับโปรโมชั่นอื่นๆได้ **

TITF#18 BOOTH PROMOTION
พร้อมจ่ายเต็ม พร้อมส่งหนังสือเดินทาง พร้อมออกตั๋ว

เฉพาะ 18,25 มี.ค. (25,900.-) ** ลดทันที 2,000.-

19,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-สุสาน 13 กษัตริย์-วัดลามะ 6 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-หน้าด่าน-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 29 มี.ค. (19,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

22,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-เกาะส้ม-โชว์จิ้งจอกขาว 7 วัน 6 คืน

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 70 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 70 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 26 ก.พ. 59 (22,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า* ไม่มีราคาเด็ก

34,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน-ต้าหมิงกง 6 วัน 5 คืน

ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * ครบ 15 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * เที่ยวบินภายในมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบิน * อาจมีการเปลี่ยนเส้นทางเป็นเข้าซีอาน/ออกเจิ้งโจว
ข้อควรทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ หยก ยาจีน ผ้าไหม จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทงา 28 ก.พ. 6 มี.ค. (34,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า * ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก

19,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA810) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-วังฤดูร้อน-หอฟ้าสามล้อหูถง-วัดลามะ-โชว์กังฟู 6 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
กรุ๊ป 23 ม.ค. 59 เดินทางไปสนามบิน คืนวันศุกร์ ที่ 22 ม.ค. 59
กรุ๊ป 18 มี.ค. 59 เดินทางไปสนามบิน คืนวันพฤหัส ที่ 17 มี.ค. 59
กรุ๊ป 19 มี.ค. 59 เดินทางไปสนามบิน คืนวันศุกร์ ที่ 18 มี.ค. 59
กรุ๊ป 20 มี.ค. 59 เดินทางไปสนามบิน คืนวันเสาร์ ที่ 19 มี.ค. 59

เดินทาง 19,20 มี.ค. 59 (19,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

38,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) Triple Ice Festival ชอบจุงเบย !!! 3 เทศกาลน้ำแข็ง 7 วัน 5 คืน

3 ระดับความหนาวเย็น
หนาว 1. หนาวเมืองหลวง "หลงชิงเสีย"
หนาว 2. หนาวภูธร "สวนเจ้าหลิน"
หนาว 3. หนาวระดับโลก “ ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย"
ท้าทายความหนาว เยือนเมืองน้ำแข็ง ในเขตตงเป่ยอีสานจีน “แมนจูเรีย” ดินแดนที่มีฤดูหนาวยาวนานถึง 6 เดือน พิชิตความหนาวในอุณหภูมิติดลบประมาณ 20 องศา ท่องเที่ยวเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง “ฮาเอ่อร์ปิง” ที่ลือเลื่องไปทั่วโลก ชมน้ำแข็งแกะสลักขนาดเล็กเท่าถ้วยตะไลกระทั่งใหญ่เป็นปราสาท ถ้าคุณโชคดีอาจได้เห็น “ซู่กว้า” น้ำแข็งแก้วที่จับเกาะอยู่ตามกิ่งไม้กระทบแสงแวววาวงดงาม

ฝากสัมภาระ (โหลดกระเป๋า) ได้เพียง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สัมภาระต้องมีขนาด DIMENSION (ยาว+กว้าง+หนา) รวมแล้วไม่เกิน 158 ซม.

• สุดคุ้มจริงๆ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 6 คืน (ปักกิ่ง 4 คืน / ฮาร์บิ้น 2 คืน)
• ปักกิ่ง เที่ยวกำแพงเมืองจีนด่านใหญ่ “ปะต้าหลิง” (รวมกระเช้า)
• ปักกิ่ง เที่ยวเทียนอันเหมิน-วังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน+กายกรรมปักกิ่ง-นั่ง 3 ล้อหูถง
• ปักกิ่ง (1) ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "หลงชิ่งเสีย"
• ฮาร์บิ้น (2) ชมงานแกะสลักน้ำแข็งดั้งเดิม ที่สวนเจ้าหลิน
• ฮาร์บิ้น (3) ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง (งานใหญ่) ICE & SNOW FESTIVAL
• ฮาร์บิ้น เที่ยวเอ้อร์หลังซานสกีเซนเตอร์-เที่ยวสวนเสือไซบีเรีย-เที่ยวเกาะสุริยา
• ฮาร์บิ้น เข้าชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย-สวนสตาลิน-ถนนจงยางต้าเจีย-สวนตลาดรัสเซีย
ราคารวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าบัตรผ่านประตู, ค่าวีซ่าจีน (หน้าด่าน 800 บาท)
ราคาไม่รวม
 ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน/คน/วัน ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปคนขับระท้องถิ่น วันละ 10 หยวน/คน/วัน และยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน/คน/วัน
หมายเหตุ
 ผู้เดินทางรับทราบว่า ค่าบริการข้างต้นได้รวมค่า TAX ต่างๆของสายการบิน: YQ+YR+CN TAX (อัตรา7,200 บาท เช็คเมื่อ 22 ต.ค. 2558) หากสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายหลังผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยจะถืออัตราค่าธรรมเนียมที่สายการบินเรียกเก็บในวันที่ทำการออกตั๋วเป็นสำคัญ
 ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน, และ/หรือ รัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
 ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง และมีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
ข้อควรทราบ
1. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการสลับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เดินทาง 22 ก.พ. (38,999.-)

* ไม่มีราคาเด็ก * แจกกระเป๋า F

25,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW) ชิงเต่า-เผิงไหล 8 เซียนข้ามสมุทร-เว่ยฝาง-จือปั๋ว-ชวี่ฝู่ (บ้านเกิดขงจื้อ) 6 วัน 5 คืน

ซานตงครึ่งเกาะ
เที่ยวสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก (ชิงเต่าไห่วาน)

เดินทาง 23 ก.พ. (25,900.-) 29 มี.ค. 59 (26,900.-)
เดินทาง 10,12 เม.ย. 59 (32,900.-)
เดินทาง 1 พ.ค. 59 (28,900.-)
เฉพาะเดินทางวันที่ 29 มี.ค. รับส่วนลด 2,000.-
เมื่อจองแล้วจ่ายเงินเต็มจำนวน
 

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋-ฝูหยง-เขานางฟ้า-หลุมบ่อฟ้า-ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน

• ชอบจริงๆ บินการบินไทย สายการบินแห่งชาติ บินตรงฉงชิ่ง
• พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว รวม 4 คืน
• ชมต้าจู๋ DAZU BAODINGSHAN ผาพันพระมรดกโลก
• อู่หลงมรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก ชมวิวฤดูหนาว ภูเขานางฟ้า
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
• ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์

หมายเหตุ
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลา เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

เดินทาง 9,19 ก.พ. (30,999.-)
เดินทาง 12,19,26 มี.ค. (29,999.-)
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน ทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน หัวหน้าทัวร์ 50 หยวน
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

19,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW) ชิงเต่า-โรงเบียร์-เหลาซาน 4 วัน 3 คืน (พัก 5 ดาว)

ซานตง มณฑลสำคัญทางภาคเหนือของจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไท่หางซานและอยู่ริมทะเล โป๋วไห่และหวงไห่ มีเนื้อที่ 156,700 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นภูเขา มีประชากรประมาณ 87 ล้านคน มี “จี้หนาน” เป็นเมืองเอกของมณฑล มีอุตสาหกรรมทองคำและกำมะถันเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสมัยโบราณ “ซานตง” เป็นที่ตั้งของมหาอำนาจ รัฐฉี และรัฐหลู่ ซานตงเป็นถิ่นกำเนิดของคนดังระดับโลก เช่น “ขงจื้อ” มหาปราชญ์ที่มีชื่อเสียง “ซุนจื่อ” เจ้าตำรับพิชัยสงครามซุนหวู่ และ “ผู่ซ่งหลิง” นักประพันธ์เรื่องสั้น เป็นต้น
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 40 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ 40 หยวน
3. ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน

เดินทาง 15,20,22,27 มี.ค. 59 (19,999.-)

25,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ+YR+CN TAX+TH TAX แล้ว ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มจากนี้
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนรถรวม 140 หยวน, หัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวน
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว *ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินคุนหมิง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
เรื่องแจ้งให้ทราบ
- โชว์จางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG ประกาศหยุดการแสดงชั่วคราวในวันที่ 20-31 ธันวาคม 2558 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเวทีการแสดง และเพื่อเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับพนักงาน และจะเปิดทำการแสดงตามปกติ ในวันที่ 1 มกราคม 2559
- ทางบริษัทฯ จะสลับรายการให้ ถ้าทัวร์มีผลกระทบ แต่ถ้าสลับรายการไม่ได้ ทางบริษัทฯจะจัดโชว์ใหม่ (ยี่สุ่ยจินซา 丽水金沙 MOUNTAINS & RIVERS SHOW) ทดแทนให้ หรือจะยินดีรับคืนค่าบริการ 40 หยวน/ท่าน (กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนชำระค่าบริการเต็มจำนวน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ (12 ต.ค. 58)

เดินทาง 19 ก.พ. (25,999.-)
เดินทาง 11,18,25,30 มี.ค. (25,999.-)
*ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

33,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง  ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)

เที่ยวครบ เที่ยวคุ้มกว่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า
- คุนหมิง เมืองเก่ากวนตู้-วัดหยวนทง-ตำหนักทอง-ช้อบปิ้ง
- ต้าหลี่ หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่า-โรงถ่าย 8 เทพอสูรฯ-กระเช้าชางซาน
- ลี่เจียง กระเช้าใหญ่ ภูเขาหิมะมังกรหยก-เมืองเก่า-หมู่บ้านน้ำหยก- วัดยี่เฟิง-สระมังกรดำ-โค้งแรกแยงซีเกียง-หุบผาเสือกระโจน
- จงเตี้ยน กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองเก่าจงเตี้ยน
ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 110 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 80 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 80 หยวน
3. ครบ 14 คน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ+นวดเท้า หยก ชา ผ้าไหม จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
เรื่องแจ้งให้ทราบ
- โชว์จางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG ประกาศหยุดการแสดงชั่วคราวในวันที่ 20-31 ธันวาคม 2558 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเวทีการแสดง และเพื่อเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับพนักงาน และจะเปิดทำการแสดงตามปกติ ในวันที่ 1 มกราคม 2559
- ทางบริษัทฯ จะสลับรายการให้ ถ้าทัวร์มีผลกระทบ แต่ถ้าสลับรายการไม่ได้ ทางบริษัทฯจะจัดโชว์ใหม่ (ยี่สุ่ยจินซา 丽水金沙 MOUNTAINS & RIVERS SHOW) ทดแทนให้ หรือจะยินดีรับคืนค่าบริการ 40 หยวน/ท่าน (กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนชำระค่าบริการเต็มจำนวน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ (12 ต.ค. 58)

ทัวร์จีน เดินทาง 20 ก.พ. (33,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง
19,26 มี.ค. (33,999.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 7 วัน 6 คืน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
นั่งกระเช้า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง  ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน

โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ+YR+CN TAX+TH TAX แล้ว (ประมาณ 4,500 บาท) ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มจากนี้
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 70 หยวน, หัวหน้าทัวร์ไทย 70 หยวน
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว *ครบ 14 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินคุนหมิง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
เรื่องแจ้งให้ทราบ
- โชว์จางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG ประกาศหยุดการแสดงชั่วคราวในวันที่ 20-31 ธันวาคม 2558 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเวทีการแสดง และเพื่อเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับพนักงาน และจะเปิดทำการแสดงตามปกติ ในวันที่ 1 มกราคม 2559
- ทางบริษัทฯ จะสลับรายการให้ ถ้าทัวร์มีผลกระทบ แต่ถ้าสลับรายการไม่ได้ ทางบริษัทฯจะจัดโชว์ใหม่ (ยี่สุ่ยจินซา 丽水金沙 MOUNTAINS & RIVERS SHOW) ทดแทนให้ หรือจะยินดีรับคืนค่าบริการ 40 หยวน/ท่าน (กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนชำระค่าบริการเต็มจำนวน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ (12 ต.ค. 58)

เดินทาง สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
(CZ DISCOVERY) กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน , ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน และยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สอบถาม

0 บาท
(CZ DISCOVERY) ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน

- ชมหุบเขาสูงเสียดฟ้า ดินแดนเทพนิยายจีน สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ อวตาร
- สุดทึ่ง ! ลิฟท์แก้วสูงเสียดฟ้า
- สุดตะลึง ! บันไดเลื่อน ขนาบภูเขา 12 ตอนๆ ละ 70 เมตร
- เที่ยวเมืองโบราณคึกคัก "เฟิ่งหวาง" เมืองหงส์ ล่องเรือแม่น้ำถัว
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน , ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน และยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 60 หยวน
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
泰国组团社:长沙市、张家界市、凤凰县政府为了环保,从2010年04月01日起,规定张家界市、凤凰县所有宾馆,酒店取消主动提供一次性牙膏、牙刷、拖鞋、梳子、洗发水、淋浴液、香皂、浴帽等日用品,如客人需要此项服务必须另行支付费用,(具体金额须根据酒店的规定而定)。特此通知
ประกาศ รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และเมืองเฟิ่งหวาง มณฑลหูหนาน ได้ออกระเบียบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้กำหนดให้โรงแรมรวมถึงสถานที่พักตากอากาศ ให้ยกเลิกการให้บริการวางฟรีสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง อันได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าผู้เข้าพักต้องการใช้สิ่งของดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยจ่ายตามราคาที่โรงแรมทุกที่กำหนดไว้ หรือกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาเอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ (กรุณาสอบถาม โรงแรมบางแห่งอาจไม่วางไว้ในห้องอาบน้ำ แต่โรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ในห้องอาบน้ำแต่คิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอาท์)
โปรดทราบ ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติ ที่มีการใช้เส้นทางภูเขา หากมีอุปสรรค์ใดๆ ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น ถนนปิด กระเช้าหยุด เรือไม่วิ่ง เพราะอากาศไม่ดี หมอกจัด ลมแรง หิมะตก เพื่อความปลอดภัย หรือในกรณีอื่นๆ บริษัทรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว หรือมีการจัดรายการอื่นทดแทน จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

เดินทาง สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
(CZ DISCOVERY) กวางเจา-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน

- เจาะอีสานจีน "ตงเป่ย" เที่ยวเสิ่นหยาง-จิหลิน-ฮาร์บิ้น
- ชม วังเสิ่นหยางกู้กง พระราชวังแห่งอีสานจีน เมืองหสิ่นหยาง
- ลุ้น! ชมน้ำแข็งแก้ว ริมแม่น้ำซงฮัวเจียง เมืองจิหลิน
- ฮาร์บิ้น ชมเทศกาลปั้นหิมะที่สวยงาม ที่เกาะพระอาทิตย (เกาะสุริยา)
- ฮาร์บิ้น ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”
- ฮาร์บิ้น ชมสวนเสือไซบีเรีย / เที่ยวลานสกี เอ้อหลังซาน
- แจกฟรี! เสื้อหนาว หมวก ผ้าพันคอ ที่ปิดหู ถุงมือ รองเท้า (รับที่เสิ่นหยาง)

หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 70 หยวน, ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 70 หยวน และยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 70 หยวน
โปรดทราบ
1. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยว หรือในกรณีอื่นๆ บริษัทรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ
2. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และกรุณาเผือเวลาไว้สำหรับเที่ยวบินเลื่อนหรือล่าช้าด้วย
3. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
4. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก
* รับฟรี เสื้อหนาว หมวก ถุงมือ ที่ปิดหู รองเท้า

27,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG-NEW ROUTE) จิ่วไจ้โกว-ซงผิงโกว-หมีแพนด้า+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน (180 หยวน)
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า หยก ผ้าไหม หินตาสวรรค์ จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เดินทาง 19 ก.พ. 16,23,30 มี.ค. (27,999.-)

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง (ไท่เหอซาน)-เขื่อนสามผา 6 วัน 5 คืน (ทัวร์ไม่ลงร้าน)

มหาเทพตั่วเหล่าเอี้ย เง็กเซียนฮ่องเต้ รู้จักกันดีในนาม เทียนกง 天公 แปลว่า “ปู่สวรรค์” เป็นเทพเจ้าสูงสุดของจีน ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวฮกเกี้ยนและชาวไต้หวันเรียกขานนามของพระองค์ เชื่อว่าไหว้ท่านแล้วจะโชคดี มีแต่ความรุ่งเรือง เทพเจ้าไฉสิ่งเอี้ย เป็นเทพเจ้าของจีนที่ให้คุณทางด้านเงินทอง โชคลาภ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ชาวจีนถือเป็นเทพเจ้า ที่มีความสำคัญที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ เนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกในปีใหม่จีน เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา เป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์ทุกคน โดยปกติเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยจะมีทั้งสิ้น 60 องค์ จะผลัดกันมาทำหน้าที่รักษาและคุ้มครองดวงปี โดยแต่ละองค์จะช่วยดลบันดาล ความสุข โชคเคราะห์ ทุกข์ภัย ก็ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของท่าน จึงมีประเพณีปฏิบัติในการไหว้ฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วยเอี๊ย เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดีหรือบรรเทาเบาบางลง เทพเสวียนหวู่ เจ้าพ่อเสือ (เฮียงบู้) เทพผู้พิทักษ์ขุนเขาทางทิศเหนือ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนจีนเพื่อขอพรให้โชคดี เฮียงบู้มีวรกายสูงถึง 9 ฟุต ดวงตามีอำนาจ ศาลเจ้านิยมสร้างองค์ เฮี่ยงบู้ ไว้บูชา โดยมีคู่มิตร เต่า งู อยู่เคียงองค์ เชื่อว่าถ้าไหว้ท่านด้วยน้ำและไฟ จะช่วยให้พ้นภัยพิบัตินานา ฮ่องเต้จีนบางองค์ไหว้ เฮี่ยงบู้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพราะเชื่อว่า เฮี่ยงบู้ เป็นผู้ดูแลโชคชะตาของคน จึงไหว้เพื่อขอพรให้ทรงพระชนมายุยืนยาว
ราคารวม ค่าวีซ่าจีนราคาใหม่ 1,500 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน รวม 4,880 บาท (เช็ควันที่ 29 ก.ย. 58)* ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
หมายเหตุ บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยติดตามคณะ, รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาสม
ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน, ค่าทิบหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน

เดินทาง สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก * ไม่ลงร้าน

0 บาท
ปักกิ่งเต็มพิกัด+ฮาร์บิ้นเต็มสตรีม 9 วัน

ท้าทายความหนาว เยือนเมืองน้ำแข็ง ในเขตตงเป่ยอีสานจีน “แมนจูเรีย” ดินแดนที่มีฤดูหนาวยาวนานถึง 6 เดือน พิชิตความหนาวในอุณหภูมิติดลบประมาณ 20 องศา ท่องเที่ยวเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง “ฮาเอ่อร์ปิง” ที่ลือเลื่องไปทั่วโลก ชมน้ำแข็งแกะสลักขนาดเล็กเท่าถ้วยตะไลกระทั่งใหญ่เป็นปราสาท ถ้าคุณโชคดีอาจได้เห็น “ซู่กว้า” น้ำแข็งแก้วที่จับเกาะอยู่ตามกิ่งไม้กระทบแสงแวววาวงดงาม
ฝากสัมภาระ (โหลดกระเป๋า) ได้เพียง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สัมภาระต้องมีขนาด DIMENSION (ยาว+กว้าง+หนา) รวมแล้วไม่เกิน 158 ซม.
• สุดคุ้มจริงๆ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 7 คืน (ปักกิ่ง 5 คืน / ฮาร์บิ้น 2 คืน)
• ชิมลางความหนาวระดับเด็กน้อย เล่นสกี SNOW DOME ลานสกีในร่มชานกรุงปักกิ่ง
• สัมผัสความหนาวระดับสุดยอดที่งานแกะสลักน้ำแข็ง ICE & SNOW FESTIVAL ที่ฮาร์บิ้น
• เที่ยวเอ้อร์หลังซานสกีเซนเตอร์ สัมผัสลานสกีกลางแจ้งระดับอินเตอร์
• ฮาร์บิ้น เที่ยวสวนเสือไซบีเรีย-เกาะสุริยา-เข้าชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย-
• ช้อบปปิ้งสินค้ารัสเซีย ที่สวนสตาลิน-ถนนจงยางต้าเจีย-สวนตลาดรัสเซีย
ราคารวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าบัตรผ่านประตู, ค่าวีซ่าจีน (หน้าด่าน 180 หยวน)
ราคาไม่รวม
 ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน/คน/วัน ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปคนขับระท้องถิ่น วันละ 10 หยวน/คน/วัน และยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน/คน/วัน
หมายเหตุ
 ผู้เดินทางรับทราบว่า ค่าบริการข้างต้นได้รวมค่า TAX ต่างๆของสายการบิน: YQ+YR+CN TAX (อัตรา เช็คเมื่อ 4 ก.ย. 58) หากสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายหลังผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยจะถืออัตราค่าธรรมเนียมที่สายการบินเรียกเก็บในวันที่ทำการออกตั๋วเป็นสำคัญ
 ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน, และ/หรือ รัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
 ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง และมีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
ข้อควรทราบ
1. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการสลับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เดินทาง สอบถาม
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ฮาร์บิ้น-งานน้ำแข็ง-จิหลิน-ฉางชุน-เสิ่นหยาง-อันซาน-ต้าเหลียน 11 วัน 9 คืน

ปีละครั้งท้าทายความหนาว เยือนเมืองน้ำแข็ง ดินแดนตงเป่ยอีสานจีน ที่ชาว ตะวันตกเรียกว่า “แมนจูเรีย” ดินแดนที่เคยเป็นต้นเหตุ กรณีพิพาทระหว่างจีน-รัสเซีย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ดินแดนแถบนี้มีฤดูหนาวยาวนานถึง 6 เดือน พิชิตความหนาวในอุณหภูมิติดลบประมาณ 20 องศา ท่องเที่ยวเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง “ฮาเอ่อร์ปิง” ที่ลือเลื่องไปทั่วโลก ถ้าคุณโชคดีอาจได้เห็น “ซู่กว้า” น้ำแข็งแก้วที่จับเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ ดูแวววามสวยงามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ….
ราคารวม  ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่า TAX ต่างๆของสายการบิน: YQ+YR+CN TAX (อัตรา 7,200.- เช็คเมื่อ 19 ก.ย. 2558), ค่ารถ, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าบัตรผ่านประตู, ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท
ราคาไม่รวม  ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน และยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 150 หยวน และยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามเหมาะสม
หมายเหตุ
 ผู้เดินทางรับทราบว่า ค่าบริการข้างต้นได้รวมค่า TAX YQ+YR+CN TAX (อัตราเช็คเมื่อ 19 ก.ย. 2558) หากสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายหลังผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยจะถืออัตราค่าธรรมเนียมที่สายการบินเรียกเก็บในวันที่ทำการออกตั๋วเป็นสำคัญ
 ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน, และ/หรือ รัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว  ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องหนาวตามชอบ ค่าบริการไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ ฝากสัมภาระ (โหลดกระเป๋า) ได้เพียง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สัมภาระต้องมีขนาด DIMENSION (ยาว+กว้าง+หนา) รวมแล้วไม่เกิน 158 ซม.
ข้อควรทราบ
1. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการสลับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
พิเศษ เมนูสุกี้หม้อไฟตงเป่ย ใน Ice Dom Restaurant และ Ice Bar ชิมเบียร์ พื้นเมือง

เดินทาง สอบถาม
*แจกกระเป๋า F

15,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW) นานกิง-อู๋ซิ-ซูโจว-เซี่ยงไฮ้-รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน

ราคารวม *รวมค่าวีซ่าจีนอัตราใหม่ 1,500 บาท *ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินจีน, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ / หรือสายการบินขึ้นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ครบ 16 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวนต่อคน, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน ต่อคน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 50 หยวนต่อคน
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 18 ก.พ. 59 (15,999.-)
เดินทาง 18,25 มี.ค. 19 พ.ค. 59 (17,999.-)
เดินทาง 14 เม.ย. 59 (22,999.-) 5 พ.ค. 59 (19,999.-)
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW-Deluxe-5 ดาว) จิ่วหัวซาน-นานกิงรำลึก 5 วัน 4 คืน

- กระเป๋าโหลด 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กก. โน้ตบุ๊ค 3 กก.
- รวมอาหารบนเครื่อง COMBO SET ไปกลับ
- ที่นั่ง SCOOTBIZ ส่วนหน้า 2-4-2
- Seat pitch 38 inch / Width 21.7 inch / Recline 8 degree
- ที่พัก 5 ดาว (ไม่แขวนป้าย)
- อาหาร up grade 50/100 หยวน ต่อคน (ประมาณ)
- ทัวร์นี้ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง NO SHOPPING TOUR

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นานกิง เมืองหลวงสิบแผ่นดิน
หนานจิง นานกิง (พินอิน: Nánjīng) เมืองหลวงของมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน แปลว่านครหลวงใต้ เคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์ จนได้รับสมญานามว่า เมืองหลวงสิบแผ่นดิน และยังเป็น 1 ใน 6 นครโบราณ บรรพบุรุษชาวหนานจิง จำนวนมากอพยพมาจากปักกิ่งตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง จึงมีส่วนทำให้ภาษาหนานจิงมีสำเนียงคล้ายภาษาจีนกลางที่ฟังเข้าใจได้ทั่วไป
นานกิง เคยมีการสังหารหมู่ คุณรู้หรือไม่ ?
การสังหารหมู่นานกิง (Nanjing Massacre / Rape of Nanking) เกิดขึ้นหลังญี่ปุ่นยึดนครนานกิง ระหว่างสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สอง (13 ธันวาคม ค.ศ. 1937) ในช่วงนี้ประเมินว่ามีชาวจีนถูกฆ่า 250,000 ถึง 300,000 คน โดยการสังหารหมู่ ถูกทารุณ และถูกข่มขืน ทหารญี่ปุ่นทำการทารุณกับชาวนานกิงเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ เช่น ฝังทั้งเป็น ฉีกเป็นชิ้นๆ คว้านตับไตไส้พุง ตัดหัวหรือสับเป็นชิ้นๆ ตอกเชลยไว้กับแผ่นไม้แล้วให้รถถังแล่นทับ ใช้เป็นที่ซ้อมเสียบดาบปลายปืน ควักลูกตา หั่นจมูกและใบหูก่อนเผาทั้งเป็น แม้ว่าสงครามโลกครั้งที่สองจบลงไปแล้วด้วยความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิญี่ปุ่น แต่จากการกระทำสังหารหมู่ชาวจีนในนานกิงครั้งนั้น ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่นตกต่ำอย่างถาวร ไม่อาจฟื้นฟูขึ้นมาได้เลย เพราะชาวจีนโกรธแค้นญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก จึงได้ทำการต่อต้านญี่ปุ่นตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
จิ่วหัวซาน – สวนพุทธคีรี แห่ง...กษิติครรภโพธิสัตว์
จิ่วหัวซาน (ภู 9 บัว หรือ ภูเก้าวิจิตร) ภูเขาศักดิสิทธิ์ทางพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน สูง 1,342 เมตร มีวัดวามากมาย ทุกๆปี จะมีพุทธศาสนิกชนมาท่องบุญ เพราะเชื่อว่าจิ่วหัวซาน เป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภโพธิสัตว์ หรืออีกชื่อคือ “ตี้จ้างหวางผู่สัก” พระโพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์ ในศตวรรษที่ 8 มีพระภิกษุชาวเกาหลีชื่อจินเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) มาบวชบำเพ็ญฌานที่นี่ถึง 75 ปี จนสำเร็จถึงขั้นสูงสุด


ราคารวม *รวมค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท *ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินจีน, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ / หรือสายการบินขึ้นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ครบ 16 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวนต่อคน, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน ต่อคน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 50 หยวนต่อคน

เดินทาง สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-SC) จี่หนาน-ไท่ซาน-ชวี่ฝู่ (บ้านเกิดขงจื้อ)-เผิงไหล (ตำนาน 8 เซียนข้ามสมุทร)-เยียนไถ-ชิงเต่า 6 วัน 4 คืน

ราคารวม ค่าวีซ่าจีน+ภาษีสนามบินไทย+จีน+รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR)-ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)+รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน
3. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
4. อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 25 มี.ค. 59 (29,999.-)

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ครบถ้วนกระบวนเที่ยว

ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน / ทิปคนรถท้องถิ่น 80 หยวน / ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 80 หยวน
หมายเหตุ 10 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) / รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) แต่มีไกด์พูดไทยรับที่ฉางซา / ครบ 16 ท่านออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์คนไทยดูแลและเดินทางไป-กลับตลอดทาง
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
ประกาศ รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และเมืองเฟิ่งหวาง มณฑลหูหนาน ได้ออกระเบียบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้กำหนดให้โรงแรมรวมถึงสถานที่พักตากอากาศ ให้ยกเลิกการให้บริการวางฟรีสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง อันได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าผู้เข้าพักต้องการใช้สิ่งของดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยจ่ายตามราคาที่โรงแรมทุกที่กำหนดไว้ หรือกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาเอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ (กรุณาสอบถาม โรงแรมบางแห่งอาจไม่วางไว้ในห้องอาบน้ำ แต่โรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ในห้องอาบน้ำแต่คิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอาท์)
โปรดทราบ ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติ ที่มีการใช้เส้นทางภูเขา หากมีอุปสรรค์ใดๆ ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น ถนนปิด กระเช้าหยุด เรือไม่วิ่ง เพราะอากาศไม่ดี หมอกจัด ลมแรง หิมะตก เพื่อความปลอดภัย หรือในกรณีอื่นๆ บริษัทรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว หรือมีการจัดรายการอื่นทดแทน จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ
ประกาศ
เรียนลูกค้าทุกท่าน
เริ่มจากวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ทางการท่องเที่ยวจางเจียเจี้ยและผู้จัดการการท่องเที่ยวบนภูเขาเทียนเหมินซาน จะเปลี่ยนแปลงระบบการใช้กระเช้าขึ้น-ลงภูเขาใหม่ เพื่อจะแก้ไขปัญหาความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้มีการยืนรอคิวขึ้นกระเช้าและขึ้นรถเป็นเวลานานมาก (เที่ยวละ 2-3 ชั่วโมง) เพื่อลดปัญหาดังกล่าว จึงประกาศปรับเส้นทางขึ้น-ลงภูเขาออกเป็น 2 ทางดังนี้
เส้น A นั่งกระเช้าจากในเมืองถึงยอดเขาแล้วต่อบันใดเลื่อนลงมาถึงช่องประตูเทียนเหมินต้ง แล้วขาลงจะนั่งรถอุยานกลับลงไปถึงในเมือง (ขาลงจะไม่นั่งกระเช้า จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถแทน / นั่งกระเช้าเฉพาะขาขึ้นเท่านั้น)
เส้น B นั่งรถอุทยานถึงช่องประตูเทียนเหมินต้ง ต่อบันใดเลื่อนถึงยอดเขา แล้วลงกระเช้าทีเดียวถึงในเมือง (ซึ่งขาขึ้นจะไม่นั่งกระเช้า เปลี่ยนเป็นนั่งรถแทน / นั่งกระเช้าเฉพาะขาลงเท่านั้น)
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว ณ. สถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางให้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
2015年4月24日

เดินทาง สอบถาม
- 10 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)

12,999 บาท
(ML-SL-A) เจาะลึกเบตง ใต้สุดสยาม 4 วัน 3 คืน (ราคานี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

7 ที่สุดเบตง (ข้อมูล วิกิพีเดีย https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอเบตง)
1. พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์สุพิธาน ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 14.29 เมตร น้ำหนักประมาณ 40 ตัน ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส
2. ตึกที่สูงที่สุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง มีความสูง 25 ชั้น
3. ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ต้นสมพงษ์ ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10
4. ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นรูปกลมทรงกระบอกแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนฐานและส่วนตัวตู้ ส่วนสูงของตัวตู้ คือ 2.9 เมตร นับจากฐานขึ้นไปรวมความสูงของตู้ด้วย วัดได้ 3.2 เมตร
5. เสาธงชาติไทยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 มีความสูงรวม 65 เมตร ธงยาว 18 เมตร กว้าง 9.2 เมตร
6. อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรง ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระยะทางยาว 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวการจราจรคู่กว้าง 7 เมตร
7. สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 เป็นโครงการตามพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ราคารวม  ค่ารถตู้ ค่าด่าน ค่าอาหาร ค่าที่พัก รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ครบ 6 ท่านออกเดินทาง มีไกด์ไทยรับที่สนามบินหาดใหญ่ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ

ค่าบริการ
ลูกค้า 4-5 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 12,999 บาท / คน
ลูกค้า 6-7 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 12,999-ลด 500 บาท
ลูกค้า 8-9 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 12,999-ลด 1,000 บาท
- ส่วนลด *คืนที่สนามบินดอนเมือง
- ห้องเดี่ยวเพิ่ม 3,500 บาท (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)
- เดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุด ค่าทัวร์อาจเพิ่ม 1,000-6,000 บาท

14,999 บาท
(ML-SL-B) ปีนังยุคใหม่-เบตงใต้สุดสยาม 4 วัน 3 คืน

ชิมเมนูเด็ด: เสต็กเป็ดปีนัง-บาบาย่าหยา-ไก่สับสูตรเบตง-ปลาจีนนึ่งบ๊วย เคาหยกนึ่งเผือก ผัดผักน้ำ ผัดหมี่เหลืองเบตง วุ้นดำ กม. 4
ราคารวม ค่ารถตู้รุ่นใหม่ ค่าด่าน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าบัครผ่านประตู รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ครบ 4 ท่านออกเดินทาง มีไกด์ไทยรับที่สนามบินหาดใหญ่ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ

ค่าบริการ
4-5 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 14,999 บาท / คน
6-7 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 14,999-ลด 500 บาท
8-9 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 14,999-ลด 1,000 บาท
- ส่วนลด *คืนที่สนามบินดอนเมือง
- ห้องเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)
- เดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุด ค่าทัวร์อาจเพิ่ม 1,000-6,000 บาท

9,900 บาท
ทัวร์สิบสองปันนา(รถ-PW) เชียงของ-สิบสองปันนา-เมืองหล้า-หลวงน้ำทา-เชียงของ 6 วันทัวร์(รถตู้)

โดย... รถตู้ปรับอากาศ, รถโค้ชปรับอากาศ

BTLJ06
เดินทาง 30 ธ.ค.58 (14,900.-)
เดินทาง 35-40 ท่าน 9,30 ธ.ค. (12,900.-)

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA-B) หวงซาน-จิ่วหัวซาน-ถุนซี 6 วัน 4 คืน

หวงซาน - ภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีน
จิ่วหัวซาน –พุทธคีรี แห่ง...กษิติครรภโพธิสัตว์

เดินทาง สอบถาม (ค้างบนเขา-38,900.-)
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA-A) หวงซาน-สวนจิ่วหัวซาน-ถุนซี 6 วัน 4 คืน

หวงซาน - ภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีน
จิ่วหัวซาน – สวนพุทธคีรี แห่ง...กษิติครรภโพธิสัตว์

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

49,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ต้าถง-หยุนกั่ง-อู่ไถซาน-ไท่หยวน-ผิงเหยา-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 9 วัน 7 คืน

รวมรถไฟความเร็วสูง GAOTIA ปักกิ่ง-ไท่หยวน-ปักกิ่ง
• มรดกโลก !“หยุนกั่งสือคู”
• มหัศจรรย์ ! อารามลอยฟ้า “วัดเสวียนคงซื่อ”
• เหลือเชื่อ ! เจดีย์ไม้ยิ่งเซี่ยะ ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว 
• มรดกโลก !“เขาพระพุทธ “อู่ไถซาน” ไหว้พระแบบเน้นๆ...อิ่มใจ...อิ่มบุญ
• โอ่อ่า โอฬาร ! บ้านตระกูลเฉียว ตระกูลคหบดี เศรษฐีดังแห่งมณฑลซานซี
• มรดกโลก !“ผิงเหยากู่เฉิง” 
• วัดซวงหลิง และ อารามจิ้นฉือ Jinci Temple

** รายการนี้ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง **

เดินทาง  22 ม.ค. 19 ก.พ. 17 มี.ค. 59 (49,900.-)

0 บาท
(ML-CA) หังโจว–Hello Kitty-เซี่ยงไฮ้–เจียซิน 5 วัน 3 คืน

(นั่งรถไฟความเร็วสูง GAOTIE หังโจว-เซี่ยงไฮ้)
ทัวร์โลกหวานสีชมพูแหวว
HELLO KITTY เฮลโลคิตตี

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) เจาะลึกผู่ถ่อซาน 8 วัน 6 คืน

เสริมบุญ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมสุขสมใจ
- ผู่ถ่อซาน (สถานที่ประทับ)
- ลั่วเจียซาน (สถานที่บำเพ็ญเพียร)
- เกาะดอกท้อ (สถานที่ออกบวช)
คุ้ม หังโจว-หนินปอ-เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี-Kitty

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

25,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

ทัวร์จีน เดินทาง 19 ก.พ.11,18,25,30 มี.ค. (25,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

33,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
ชมเมืองเก่าต้าลี่
ชมเมืองเก่าลี่เจียง
ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)

ทัวร์จีน เดินทาง 20 ก.พ. (33,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 19,26 มี.ค. (33,999.-)

0 บาท
(ML-O8) PACKAGE HENAN+SHAANXI 6 DAYS

เจิ้งโจว-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-หลินเป่า
ซีอาน-โชว์ราชวงศ์ถัง รวมรถไฟความเร็วสูง GAITIE

* เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
* มีหัวหน้าทัวร์พูดไทย และมีไกด์ไทยบริการ
ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม
( ไม่รวมค่าวีซ่าจีน) 

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-MF) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-บ้านดินถู่โหลว-หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบิน+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ รวมประมาณ 6,200 บาท * อัตราเช็คเมื่อ 8 ก.ย. 2557 * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 50 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน (150 หยวน)
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม

0 บาท
(ML-O8) สวยที่สุดหยุนไถซาน-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ไคเฟิง 6 วัน 5 คืน

เยือน 3 เมืองหลวงโบราณของจีน - เจิ้งโจว 郑州 เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน 1 ใน 8 เมืองหลวงโบราณ ประกาศเมื่อ ค.ศ. 2004 - ไคเฟิง 开封 เมืองหลวงโบราณ เดิมชื่อ เปี้ยนโจว - เปี้ยนจิง แล้วเปลี่ยนเป็น ไคเฟิง ตามลำดับ - ลั่วหยาง 洛阳 หรือ ลกเอี๋ยง เป็นเมืองหลวงโบราณ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในประเทศจีน เยือนที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่พลาดไม่ได้ - เติงฟง - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์กังฟูเส้าหลิน - ไคเฟิง - ศาลเปาบุ้นจิ้น - เจดีย์เหล็ก - ศาลามังกรหลงถิง - ลั่วหยาง - ผาแกะสลักหลงเหมินสือคู - วัดม้าขาว - ศางกวนอู - สวนโบตั๋น - ถนนโบราณ เยือนที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสวยที่สุด - อุทยานหยุนไถซาน - โตรกผาหินแดง ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวน หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * ครบ 10 คนออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับกรุ๊ป แต่มีไกด์พูดไทยรับที่เจิ้งโจว * ครบ 16 คน มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง ทัวร์ไม่ลงร้าน SHOPPING ข้อควรทราบ 1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

เจาะเหอหนาน ภาค-1
เดินทาง
สอบถาม
** ทัวร์ไม่ลงร้าน SHOPPING ** ไม่มีราคาเด็ก

 

0 บาท
(ML-O8) หยุนไถซาน-ไท่หังซาน-คลองธงแดง-อานหยาง-พิพิธภัณฑ์ตัวหนังสือจีน ไคเฟิง-ล่องแม่น้ำเหลือง 6 วัน 5 คืน

ภาษาถิ่นในจีนมีมากมาย ทำอย่างไรจะสื่อสารไม่ให้ผิดพลาด ภาษาเขียนจึงเริ่มต้นมาจากอักษรภาพ จีนพัฒนาภาษาเขียนมาจาก “กระดูกเทพพยากรณ์” ที่คนในสมัยโบราณใช้เขียนลงบนกระดูกสัตว์ เช่น กระดองเต่า กระดูกสะบักวัว เพื่อเสี่ยงทายในเรื่องของการทำสงครามและการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตร เป็นต้น โดยนำกระดูกที่จารึกอักษรไปเผาไฟ และอ่านคำทำนายจากรอยแตก จารึกบนกระดองเต่าและกระดูกสัตว์เหล่านี้ ถูกขุดพบที่ซากเมืองอิน (อานหยาง) เมืองหลวงของราชวงศ์ซาง (1,700-1,100 ปี ก่อนคริสตกาล) ถือเป็นการค้นพบการจารึกอักษรจีนที่เก่าแก่ที่สุดของจีน
มณฑลเหอหนานเป็นแหล่งกำเนิดอารยะธรรมเก่าแก่ของจีน มีหลักฐานปรากฏว่ามีมนุษย์ดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ในบริเวณมณฑลเหอหนานเมื่อ 50,000-60,000 ปีก่อน ในอดีตประเทศจีนแบ่งออกเป็น 9 ส่วน มณฑลเหอหนานถือเป็นศูนย์กลางของดินแดนทั้งหมด กษัตริย์กว่า 200 พระองค์ และกว่า 20 ราชวงศ์ ได้เลือกแผ่นดินในมณฑลเหอหนานให้เป็นชัยภูมิที่ตั้งของราชธานี เหอหนานจึงสะสมขุมทองแห่งวัฒนธรรม และมีโบราณสถานเก่าแก่มากมาย เส้นทางนี้จึงเหมาะสำหรับทุกท่านที่ ชื่นชอบประวัติศาสตร์...ปลื้มของเก่า...ชอบเข้าพิพิธภัณฑ์ ค่ะ!
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวน
หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * ครบ 10 คนออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับกรุ๊ป แต่มีไกด์พูดไทยรับที่เจิ้งโจว * ครบ 16 คน มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง ** ทัวร์นี้ไม่ลงร้าน SHOPPING
ข้อควรทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

เจาะเหอหนาน ภาค-2
เดินทาง
สอบถาม
** ทัวร์ไม่ลงร้าน SHOPPING ** ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-ZH) SUPER SAVE XI’AN 4D3N

ซีอาน-สุสานทหารหุ่น- กำแพงโบราณ-ห่านป่าใหญ่
พิธภัณฑ์ส่านซี-ตลาดหอกลอง-ตลาดอิสลาม

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
*ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

26,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ-DLX) กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยังซั่ว-ถ้ำมงกุฏ+3 โชว์ 6 วัน 5 คืน

• เที่ยวบินปกติ CZ China Southern Airlines
• พักโรงแรม UP GRADE 5 ดาว (ไม่แขวนป้าย)
• กุ้ยหลิน ขึ้นชมเขางวงช้าง ขึ้นชมเจดีย์เงินทอง
• กุ้ยหลิน นั่งกระเช้าขึ้นเขาเหยาซาน ชมถ้ำขลุ่ยอ้อ
• กุ้ยหลิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเหนินเหยิน
• หลงเซิ่น สันหลังมังกรหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุด
• หลงเซิ่น ชมการแสดงของเผ่าเย้าแดง
• หยังซั่ว ล่องหลีเจียง+ถ้ำมงกุฏ
• ชมโชว์ Dream Like Lijiang
• ชมโชว์ใหม่ล่าสุด Mirage
• ชมโชว์แม่น้ำ Impression Liu Sagjie
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
• กระเป๋าน้ำหนัก 23 กก. 1 ใบ
ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชมอย่างน้อย 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เดินทาง  4,16 มี.ค. (26,999.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-MF) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-ถู่โหลว-หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบิน+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ รวมประมาณ 6,200 บาท * อัตราเช็คเมื่อ 8 ก.ย. 2557 * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 50 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน (150 หยวน)
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซี-ถงหลี่ 6 วัน 5 คืน

- รวมบุฟเฟ่ 5 ดาว Golden Jaguar
- รวมหอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-รถไฟใต้น้ำ
- ช้อบปิ้งถนนนานกิง ช้อบปิ้งตลาดเถาเป่า ช้อบปิ้งตลาดร้อยปี
หมายเหตุ ค่าบริการยังไม่ได้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน * รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาสม * เที่ยวบินช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน
ราคารวม ค่าวีซ่า 1,000 บาท, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื่อเพลิงแล้ว * หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระค่าทัวร์เพิ่มขึ้นตามจริง

เดินทาง สอบถาม
* ทัวร์ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 4 คืน

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

เดินทาง สงกรานต์ สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋ 2 ผา-ฝูหยง-หลุมบ่อฟ้า-ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน

รวมโชว์ใหญ่ Impression Wolong ที่อุทยานอู่หลง
ล่องเรือชมแม่น้ำ 2 สี แยงซีเกียง+มหานครฉุงชิ่งยามค่ำ

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
** ทัวร์ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง

0 บาท
(ML-TG-พัก 5 ดาว) เซี่ยงไฮ้..ไม่ย้ายบ้าน 6 วัน 4 คืน (อาหารเมนู)

(การบินไทย TG) เซี่ยงไฮ้.....ไม่ย้ายบ้าน
(พัก SHERATON FOUR POINTS HOTEL 5 ดาว 4 คืน ไม่ย้ายโรงแรม)

ทัวร์จีน สอบถาม
* ทัวร์ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

 

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน

เที่ยวบินบินตรงฉางซา
จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-โชว์จิ้งจอกขาว
DINNER UP GRADE มื้อละประมาณ 100 หยวน
บริการด้วยรถใหม่ VIP ที่นั่ง 2+1 / แถว

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม

0 บาท
ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-สามล้อหูถง-หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม

*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-เทียนสิน-สุสาน 13 กษัตริย์-สะพานมาร์โคโปโล6 วัน 4 คืน

ปักกิ่งเที่ยวครบ+เทียนสิน+สุสาน 13 กษัตริย์+สะพานมาร์โคโปโล
เพิ่ม ! สุสาน 13 กษัตริย์+สะพานมาร์โคโปโล

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG-5 ดาว) Deluxe ลาซา-หยางจงยง-เจียงซือ-เย่คาจือ-จาสือหลุนปูซื่อ 8 วัน 7 คืน

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 หยวน
• รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / เที่ยวบินภายในประเทศ และ รถไฟทิเบตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• ค่าบริการได้รวมชุดค่าธรรมเนียมตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX- อัตราวันที่ 17 ม.ค. 2558) หากมีการปรับขึ้นหลังจากนี้อีกผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ. วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
• ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า วัดในลาซาบางแห่ง บางครั้งอาจมีประกาศปิดไม่ให้เข้า บริษัทฯจะจัดวัดอื่นให้ชมแทน ถ้าจัดไม่ได้หรือเวลาไม่เพียงพอ จะคืนเงินค่าบัตรผ่านประตูวัดนั้นๆ
• เนื่องจากทิเบต เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินรับทราบและเข้าใจสถานการณ์ว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน บริษัทฯถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อกรุ๊ปหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าตามจริงได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ โรงแรม หรือจากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น

ผู้ที่มีโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง ไม่เหมาะที่จะเดินทางไปทิเบต
เมื่อจอง กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางทันที เพราะจะต้องตรวจรายละเอียดในหนังสือเดินทางล่วงหน้า
ส่งเอกสารตัวจริงล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง เพราะต้องทำวีซ่าจีนก่อนเพื่อทำวีซ่าทิเบต
ผู้ที่ถือบัตร APEX ยังคงต้องทำวีซ่าจีนปกติ ไม่มีวีซ่าจีนปกติ ไม่สามารถทำวีซ่าทิเบตได้
รายการและเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง เพราะต้องยื่นวีซ่าจีนก่อนเพื่อทำวีซ่าทิเบต)
รับคณะละไม่เกิน 16 ท่าน + 1 หัวหน้าทัวร์
ทัวร์นี้ไม่ลงร้าน SHOPPING

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงการีล่า เต๋อชิ่ง+3 กระเช้า 3 เมืองเก่า 9 วัน 8 คืน

ไม่ถึงเต๋อชิ่ง ไม่ได้สัมผัสดินแดนแชงการีล่าแท้ๆ “แชงการีล่า” สถานที่เล่าขานถึงดินแดนแห่งความสุข สงบ สวยงาม ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชัน ที่ซึ่งเปรียบเสมือนดินแดนต้องห้าม อันเป็นความฝันของชายหนุ่มชาวยุโรป ที่ต้องการจะเดินทางแสวงหาขอบฟ้าใหม่ที่ยังไม่มีการค้นพบ เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษ ผู้ถ่ายทอดภาพฝันของดินแดนแห่งที่ราบสูงในเขตจงเตี้ยน ออกมาเป็นแดนสวรรค์ “แชงการีล่า” ไว้ในนวนิยายอมตะ ชื่อ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย”
พิเศษ ! ชมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง  ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)
ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ+YR+CN TAX+TH TAX แล้ว ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มจากนี้
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว *ครบ 14 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินคุนหมิง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สงกรานต์  สอบถาม
* แจกกระเป๋า E

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงการีล่า เต๋อชิ่ง+3 กระเช้า 3 เมืองเก่า 9 วัน 8 คืน

ไม่ถึงเต๋อชิ่ง ไม่ได้สัมผัสดินแดนแชงการีล่าแท้ๆ “แชงการีล่า” สถานที่เล่าขานถึงดินแดนแห่งความสุข สงบ สวยงาม ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชัน ที่ซึ่งเปรียบเสมือนดินแดนต้องห้าม อันเป็นความฝันของชายหนุ่มชาวยุโรป ที่ต้องการจะเดินทางแสวงหาขอบฟ้าใหม่ที่ยังไม่มีการค้นพบ เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษ ผู้ถ่ายทอดภาพฝันของดินแดนแห่งที่ราบสูงในเขตจงเตี้ยน ออกมาเป็นแดนสวรรค์ “แชงการีล่า” ไว้ในนวนิยายอมตะ ชื่อ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย”
พิเศษ ! ชมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง  ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)
ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ+YR+CN TAX+TH TAX แล้ว ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มจากนี้
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว *ครบ 14 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินคุนหมิง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สอบถาม
* แจกกระเป๋า F

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋-หลุมบ่อฟ้า-เขานางฟ้า-ซุ่ยหนิง 6 วัน 5 คืน (ไม่ลงร้านช๊อปปิ้ง)

• พิเศษ ล่องเรือแยงซียามค่ำ ชม Night View มหานครฉุงชิ่ง
• พิเศษ ชมโชว์ TOP OF SICHUAN
• ชมต้าจู๋ DAZU BAODINGSHAN ผาพันพระมรดกโลก
• อู่หลงมรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• สนุกสนานเล่นไลด์หญ้า ลานสกี บนภูเขานางฟ้า
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก
• เยือนซุ่ยหนิง บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ตำนานเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้

เดินทาง สอบถาม
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-MU) เซี่ยงไฮ้-เทศกาลน้ำแข็งฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน

• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (เซี่ยงไฮ้ 2 คืน / ฮาร์บิ้น 2 คืน)
• ฮาร์บิ้น เข้าชมสวนเสือไซบีเรีย+เข้าชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย
• ฮาร์บิ้น ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง (งานใหญ่) ICE & SNOW FESTIVAL
• ฮาร์บิ้น ชมเกาะสุริยา (รวมรถแบตารี่)+ชมการโชว์ว่ายน้ำ ในสระน้ำแข็ง
• ฮาร์บิ้น ชมสวนสตาลิน-ช้อบปิ้งถนนจงยางต้าเจีย
• เซี่ยงไฮ้ ชมตลาดน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว+ชมหาดไว่ทาน+ขึ้นตึก SWFC-101
• SHOPPING ถนนนานกิง+ช้อบปิ้งตลาดเถาเป่า+อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ Golden Jaguar

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม

0 บาท
(CTC-HU) มุมมองใหม่ไหหลำ 6 วัน

     นั่งรถไฟความเร็วสูง เยือนถิ่น"ฮาวายตะวันออก" "นมัสการเจ้าแม่กวนอิมยืนกลางทะเลที่สูงที่สุดในโลก" ชม "อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง" และ "การแสดงของชนกลุ่มน้อยหลีแม้ว" "ไหว้พระลัทธิเต๋า" "ล่องเรือโบ๋อ่าว" เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของไหหลำ ใน"พิพิธภัณฑ์ไหหนาน" "สักการะไหรุ่ย เปาบุ้นจิ้นไหหลำ" ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลองลิ้มชิมรส "ข้าวมันไก่ไหหลำแท้ สูตรต้นตำรับ" และเมนูอาหารทะเลสด

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
 

0 บาท
(ML-CZ) ล่องแยงซีเกียง *ไม่ลงร้าน 5 วัน 4 คืน

YANGTZE GOLD เป็นกลุ่มเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ระดับ 5 ดาว มีเรือใหม่ในเครือจำนวน 8 ลำ มีความสูง 5-6 ชั้น ความจุผู้โดยสารตั้งแต่ 400-570 คน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในทุกลำเรือ เช่น บิสซีเนสเซ็นเตอร์ ห้องเต้นรำ ห้องเคทีวีส่วนตัว ห้องนวด ห้องพยาบาล ห้องไพ่นกกระจอก ห้องคาราโอเกะ บาร์ ห้องชมวิวภายในลำเรือ คาเฟ่ ห้องออกกำลังกาย ดาดฟ้าชมวิว ห้องสูบบุหรี่ ห้องชมภาพยนตร์ ห้องเด็กเล็ก สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟในร่มขนาดเล็ก ห้องเสริมสวย
ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * ครบ 20 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดเส้นทาง * อาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน
ราคาค่าบริการได้รวม ค่าทิปเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเรือ CREW TIPS ท่านละ 150 หยวนแล้ว
ราคายังไม่ได้รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปไกด์ไกด์เรือ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น วันละ 10 หยวน/คน/วัน

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง บนเรือไม่สามารถจัดห้อง 3 เตียงได้

เดินทาง สอบถาม

0 บาท
(ML-CZ) ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-หยีชาง-ฉุงชิ่ง 6 วัน 5 คืน

YANGTZE GOLD เป็นกลุ่มเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ระดับ 5 ดาว มีเรือในเครือจำนวน 8 ลำ มีความสูง 5-6 ชั้น ความจุผู้โดยสารตั้งแต่ 400-570 คน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในทุกลำเรือ เช่น บิสซีเนสเซ็นเตอร์ ห้องเต้นรำ ห้องเคทีวีส่วนตัว ห้องนวด ห้องพยาบาล ห้องไพ่นกกระจอก ห้องคาราโอเกะ บาร์ ห้องชมวิวภายในลำเรือ คาเฟ่ ห้องออกกำลังกาย ดาดฟ้าชมวิว ห้องสูบบุหรี่ ห้องชมภาพยนตร์ ห้องเด็กเล็ก สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟในร่มขนาดเล็ก ห้องเสริมสวย ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * ครบ 16 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดเส้นทาง * อาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน
ราคาค่าบริการได้รวม ค่าทิปเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเรือ CREW TIPS ท่านละ 150 หยวนแล้ว
ราคายังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปไกด์ไกด์เรือ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน/คน/วัน

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง บนเรือไม่สามารถจัดห้อง 3 เตียงได้

เดินทาง   สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เส้นทางสายไหมไฮไลท์ 10 วัน

เที่ยวเส้นทางสายไหม ในฤดูกาลที่ดีที่สุด ผลไม้ เขตทะเลทราย ออกผลในช่วงนี้ ชิมแตงฮามี องุ่น ทับทิม รสชาติหวานสุดๆ
- ชมโชว์สุดสวย โชว์ซินเกียง ที่อูรูมูฉี
- ขี่อูฐ เนินเขาทรายร้องไห้ 30 นาที
- ขี่ม้า ทุ่งหญ้าปาหลี่คุณ 30 นาที
- ล่องเรือชมทะเลสาบ “เทียนฉือ”
- ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ชมวัดปิ่งหลิงซื่อ
- เขตภูเขาอัศจรรย์ หย่าตันนครแห่งสายลม
- ชมฝอเยี่ยนซาน “ภูเขาเปลวไฟ”
- ปาหลี่คุน ทุ่งหญ้าใหญ่อันดับ 2 ของซินเกียง

เดินทาง สอบถาม
* แจกกระเป๋า E * ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เทียนฉือ 7 วัน 6 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ ** บริการน้ำดื่ม 2 ขวด / 1 วันท่องเที่ยว
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายยังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 90 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 90 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 หยวน / คน
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาบิน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม
- สายการบินเข้มงวด อนุญาตให้ฝากกระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
- หากน้ำหนักเกิน 23 กก. ทางสายการบินเก็บเพิ่มที่สนามบิน 1,000 หยวน
- หากกระเป๋าเกิน 1 ใบ สายการบินเก็บเพิ่มใบละ 400 หยวน

ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี สวยที่สุดของคานาสือ
เดินทาง สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) มั่นใจเสมอกับการบินไทย ! ปักกิ่งภัทรา-กระเช้าปะต้าหลิง-บุฟเฟ่ 5 ดาว Golden Jaguar-อาหารไทยรสแท้ร้านดังภัทรา 5 วัน 4 คืน

- ชวนชิม ! เป็ดปักกิ่ง ต้นตำหรับ
- ชวนชิม ! สุกี้มองโกล น้ำจิ้มไทยรสจัด
- ชวนชิม ! เมนูอาหารกวางตุ้งรสอร่อย
- พิเศษ ! อร่อยไม่อั้น บุฟเฟ่ 6 ดาว
GOLDEN JAGUAR RESTAURANT
- สนับสนุนคนไทย ! ล้ำลึกรสชาดอาหารไทย
ร้านอาหารภัทรา “PATARA” สาขาปักกิ่ง

มหานครปักกิ่งเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองขึ้นตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสุดยอดของโลก ปักกิ่งได้รับการจัดตั้ง ให้เป็นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปักกิ่งมีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย ไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป (800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR)+ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน / รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่า บัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

เดินทาง สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ตงชวน-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง 6 วัน

ศิลปะคือแปลงไร่แปลงนา ศิลปินคือชาวนาชาวไร่
ปลูกเพาะเกี่ยวผลแบบตั้งใจ สีสันสวยวิไลแบบบังเอิญ

ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ + YR + CN TAX+TH TAX แล้ว * ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋ว
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ คนรถท้องถิ่น 60 หยวน (รวม 120 หยวน = 600 บาท)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง, ครบ 10 คน ออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์ ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ

เดินทาง  สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เฉิงตู-ไห่โหลวโกว-ภูเขาหิมะซีหลิง-เล่อซาน-ง้อไบ้-แพนด้า 8 วัน 7 คืน

• นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน – นมัสการสมันตภัทธโพธิสัตว์ (ผู่เสียนทรงช้าง) บนยอดง้อไบ้
• เล่นหิมะสนุก ที่ภูเขาหิมะซีหลิง แหล่งสกีใกล้เฉิงตู / ขึ้นกระเช้าถึงลานพระอาทิตย์พระจันทร์
• ชมธารน้ำแข็งละติจูดต่ำที่ไห่โหลวโกว / ชมภูเขาเงิน ภูเขาทอง
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• แจกตุ๊กตาหมีแพนด้าคนละ 1 ตัวฟรี ! (รับที่เฉิงตู)
หมายเหตุ
1. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 80 หยวน และ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน
2. ครบ 15 คน ออกเดินทาง และมีไกด์ไทยเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
3. หากสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมัน ผู้เดินทางรับทราบว่า จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง

เดินทาง สอบถาม

35,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน

รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เริ่มวิ่งจากความเร็ว 70-80 กม.ต่อชั่วโมง จนปัจจุบันรถไฟในจีนสามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้กว่า 400 กม. ต่อชั่วโมง (วิ่งจริง 350) และจะพัฒนาต่อให้สามารถวิ่งได้จริงถึง 500 กม./ชั่วโมง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง รถไฟประเภท G=High-Speed (EMU) เป็นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains Gaotie (高铁) มีความเร็วสูงสุด 300 กม. /ชั่วโมง เป็นรถไฟเร็วที่สุดที่เปิดวิ่งในเส้นทางนี้ ในขณะนี้

ทัวร์จีน เดินทาง 19 ก.พ. 11,18,30 มี.ค. (35,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

16,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-ถ้ำมงกุฎ+2 โชว์ 6 วัน 5 คืน

• ใหม่ “ถ้ำมงกุฎ” สนุก...นั่งเรือ...นั่งรถไฟเล็ก...ขึ้นลิฟท์ภายในถ้ำ
• ใหม่ “ถ้ำวังสวรรค์” นั่งเรือมังกร ไปชมหินงอกหินย้อยสวยตระการตา
• ใหม่ “เมืองโบราณต้าชวี้” บ้านเก่าคลาสิก อายุ 200 ปี ริมแม่น้ำหลีเจียง
• รวม โชว์ไฮไลท์ DREAM LIKE LI JIANG
• ชมโชว์ใหม่ล่าสุด แสงสีเริดหรู ในโรงละครหลีเจียง MIRAGE GUILIN
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ทุกที่นั่งมีประกันวงเงิน 1 ล้านบาท (*เงื่อนไข)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ครบ 10 คน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

ทัวร์จีน เดินทาง 4,16 มี.ค. (16,999.-)
* ไม่แจกกระเป่า , ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เส้นทางสายไหมเหนือ (ไฮไลท์) 11 วัน 9 คืน

หลันโจว วัดเจดีย์ขาว มารดาแม่น้ำเหลือง กังหันสุ่ยเชอ ล่องเรือปิ่งหลิงซื่อ พิพิธภัณฑ์กานซู่
เจียยวี่กวาน ด่านเจียยวี้กวาน (รวมรถแบตตารี่)
ตุนหวง ถ้ำโม่เกาคู ขี่อูฐหมิงซานซาน สระวงพระจันทร์ ด่านประตูหยก หย่าตันนครสายลม
ฮามี่ สุสานจักรพรรดิฮามี่ สุสานไกซื่อ ขี่ม้าทุ่งหญ้าปาหลี่คุน
ทูรูพาน เมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวไฟ เชียนฝอต้ง คานเอ๋อร์จิ่ง สวนองุ่น มัสยิดเอ๋อหมิ่น ซูกงก่า
อูรูมูฉี ทะเลสาบเทียนฉือ สวนหงซาน พิพิธภัณฑ์ บาร์ซ่า ตลาดกลางคืน ระบำซินเกียง
หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น ประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สายการบินเข้มงวด ฝากกระเป๋าใบใหญ่ได้ 1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 23 กก.

 

เดินทาง สอบถาม 
* แจกกระเป๋า E

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-FD) อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง (ไท่เหอซาน)-เขื่อนสามผา 6 วัน 5 คืน

มหาเทพตั่วเหล่าเอี้ย เง็กเซียนฮ่องเต้ รู้จักกันดีในนาม เทียนกง 天公 แปลว่า “ปู่สวรรค์” เป็นเทพเจ้าสูงสุดของจีน ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวฮกเกี้ยนและชาวไต้หวันเรียกขานนามของพระองค์ เชื่อว่าไหว้ท่านแล้วจะโชคดี มีแต่ความรุ่งเรือง เทพเจ้าไฉสิ่งเอี้ย เป็นเทพเจ้าของจีนที่ให้คุณทางด้านเงินทอง โชคลาภ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ชาวจีนถือเป็นเทพเจ้า ที่มีความสำคัญที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ เนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกในปีใหม่จีน เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา เป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์ทุกคน โดยปกติเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยจะมีทั้งสิ้น 60 องค์ จะผลัดกันมาทำหน้าที่รักษาและคุ้มครองดวงปี โดยแต่ละองค์จะช่วยดลบันดาล ความสุข โชคเคราะห์ ทุกข์ภัย ก็ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของท่าน จึงมีประเพณีปฏิบัติในการไหว้ฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วยเอี๊ย เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดีหรือบรรเทาเบาบางลง เทพเสวียนหวู่ เจ้าพ่อเสือ (เฮียงบู้) เทพผู้พิทักษ์ขุนเขาทางทิศเหนือ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนจีนเพื่อขอพรให้โชคดี เฮียงบู้มีวรกายสูงถึง 9 ฟุต ดวงตามีอำนาจ ศาลเจ้านิยมสร้างองค์ เฮี่ยงบู้ ไว้บูชา โดยมีคู่มิตร เต่า งู อยู่เคียงองค์ เชื่อว่าถ้าไหว้ท่านด้วยน้ำและไฟ จะช่วยให้พ้นภัยพิบัตินานา ฮ่องเต้จีนบางองค์ไหว้ เฮี่ยงบู้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพราะเชื่อว่า เฮี่ยงบู้ เป็นผู้ดูแลโชคชะตาของคน จึงไหว้เพื่อขอพรให้ทรงพระชนมายุยืนยาว
ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าน้ำหนักกระเป๋าฝากขึ้นเครื่อง AIR ASIA เที่ยวไป กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น 15 กก. และเที่ยวกลับ อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ 20 กก. / ค่าอาหารเสริฟบนเครื่องเที่ยวไป (ชุดข้าวกระเพราไก่) และเที่ยวกลับ (ชุดข้าวแกงเขียวหวาน) / ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน
หมายเหตุ บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ตั๋ว AIR ASIA มีการชำระเงินล่วงหน้า จองแล้วต้องชำระเงินมัดจำทันทีและไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเปลี่ยนชื่อ 1,600 บาท / ครั้ง / ชื่อ
ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์

เดินทาง  สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เทียนฉือ 7 วัน 6 คืน อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ-ขุยถุน-คาราหม่าอี้-ทุ่งน้ำมันร้อยลี้-เมืองปีศาจ-ปู๋เอ่อร์ชินธาร 5 สี-สือหลินสือกวาน-คานาสือ-ทะเลสาบเทียนฉือ

ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เทียนฉือ 7 วัน 6 คืน
อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ-ขุยถุน-คาราหม่าอี้-ทุ่งน้ำมันร้อยลี้-เมืองปีศาจ-ปู๋เอ่อร์ชินธาร 5 สี-สือหลินสือกวาน-คานาสือ-ทะเลสาบเทียนฉือ

เดินทาง สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เส้นทางสายไหมเหนือ (ไฮไลท์) รายการสวยกว่า ครบกว่า...หลันโจว-เจียยวี่กวาน- ตุนหวง-หย่าตัน-ฮามี่-ทูรูพาน-อูรูมูฉี 11 วัน 9 คืน

หลันโจว วัดเจดีย์ขาว มารดาแม่น้ำเหลือง กังหันสุ่ยเชอ ล่องเรือปิ่งหลิงซื่อ พิพิธภัณฑ์กานซู่ เจียยวี่กวาน
ด่านเจียยวี้กวาน (รวมรถแบตตารี่) 
ตุนหวง ถ้ำโม่เกาคู ขี่อูฐหมิงซานซาน สระวงพระจันทร์ ด่านประตูหยก หย่าตันนครสายลม ฮามี่ สุสานจักรพรรดิฮามี่ สุสานไกซื่อ ขี่ม้าทุ่งหญ้าปาหลี่คุน
ทูรูพาน เมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวไฟ เชียนฝอต้ง คานเอ๋อร์จิ่ง สวนองุ่น มัสยิดเอ๋อหมิ่น ซูกงก่า
อูรูมูฉี ทะเลสาบเทียนฉือ สวนหงซาน พิพิธภัณฑ์ บาร์ซ่า ตลาดกลางคืน ระบำซินเกียง

เดินทาง สอบถาม 
* แจกกระเป๋า E

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋-ถ้ำฝูหยง-หลุมบ่อฟ้า-สะพานสวรรค์-เขานางฟ้า-ซุ่ยหนิง 6 วัน 5 คืน

• ชอบจริงๆ บินการบินไทย สายการบินแห่งชาติ
• พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน
• พิเศษ ล่องเรือแยงซียามค่ำ ชม Night View มหานครฉุงชิ่ง
• พิเศษ ชมโชว์ TOP OF SICHUAN และชิมอาหารสมุนไพร (ยาจีน) ที่เฉิงตู
• ชมต้าจู๋ DAZU BAODINGSHAN ผาพันพระมรดกโลก
• อู่หลงมรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• สนุกสนานเล่นไลด์หญ้า ลานสกี บนภูเขานางฟ้า
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก
• เยือนซุ่ยหนิง บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ตำนานเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
• ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์
** ราคายังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เดินทาง สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-OX) หลูซาน-อู้หยวน-ซานชิงซาน-หลงหู่ซาน-จิ่งเต๋อเจิ้น 6 วัน 5 คืน

• เจาะมณฑลเจียงซี เที่ยวภูเขาอย่างเมามัน หลูซาน-ซานชิงซาน-หลงหู่ซัน
 • หลูซาน ภูเขาตากอากาศไฮโซ ยุคเจียงไคเช็ค ปัจจุบันคนจีนไฝ่ฝันจะไปพักร้อนสักครั้ง
• ซานชิงซาน ยอดเขารูปร่างแปลกๆ ขึ้นกระเช้า เดินเลาะริมเขา ชมธรรมชาติ
• ภูเขาเซียนลัทธิเต๋า หลงหู่ซัน ไหว้พระเสริมบารมี ล่องแพธารน้ำอุ่นหลูซี
• อู้หยวน ชนบทจีน ชมเมืองโบราณ ชมบ้านเศรษฐีเก่า
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน หนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เดินทาง สอบถาม

35,999 บาท
(ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน

รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เริ่มวิ่งจากความเร็ว 70-80 กม.ต่อชั่วโมง จนปัจจุบันรถไฟในจีนสามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้กว่า 400 กม. ต่อชั่วโมง (วิ่งจริง 350) และจะพัฒนาต่อให้สามารถวิ่งได้จริงถึง 500 กม./ชั่วโมง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง รถไฟประเภท G=High-Speed (EMU) เป็นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains Gaotie (高铁) มีความเร็วสูงสุด 300 กม. /ชั่วโมง เป็นรถไฟเร็วที่สุดที่เปิดวิ่งในเส้นทางนี้ ในขณะนี้

ทัวร์จีน เดินทาง 19 ก.พ. 11,18,30 มี.ค. (35,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเทอะ-ทุ่งหญ้าเก๋อเกิ้น-เปาโถว 7 วัน

นำท่านเยือนมองโกเลียใน ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าเขียวขจี ใต้ฟ้าสีครามสดใส ที่ดูโล่งกว้าง เข้าถึงยาก เป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่มีประชากรเบาบางที่สุด ชื่อมองโกเลียอาจทำให้ทุกคนนึกถึง “เจงกีสข่าน” วีรบุรุษทะเลทราย ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวมองโกลทั้งปวง เจงกีสข่านพิชิตเอเชียกลางและยุโรปตะวัน ออกได้ในต้นทศวรรษ 1200 และในปี ค.ศ. 1215 มองโกลก็ยึดพื้นที่จีนตอนเหนือได้บางส่วน ครั้นถึงปี ค.ศ. 1279 กุบไลข่าน หลานชายเจงกีสข่าน ก็ล้มราชวงศ์ซ่งได้ ก่อตั้งราชวงศ์หยวนปกครองจีนมาเป็นเวลานับ 100 ปี

เดินทาง  สอบถาม 

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เส้นทางใหม่...ต๋ากู่ปิงชวน-ปี้เผิงโกว-ตูเจียงเยี่ยน-วัดสองกษัตริย์-โชว์พันหน้า 5 วัน 4 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 50 หยวน/คน/วัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 50 หยวน/คน/วัน
หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง  สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) เส้นทางใหม่ ! เจาะมณฑลหนิงเซี่ยะ 6 วัน 4 คืน

มณฑลหนิงเซี่ยะ (เขตปกครองตนเองชนชาติหุย-หนิงเซี่ยะ) มณฑลที่เล็กที่สุดในประเทศจีน ครึ่งบนของมณฑลบริเวณขอบนอกถูกคลุมด้วย “เถิงเก๋อหลี่” ทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของจีน ในอดีตหนิงเซี่ยะ เป็นที่ตั้งของอาณาจักรซีเซี่ยะ (Western Xia State / ค.ศ. 1038-1227) เป็นยุคที่รุ่งเรืองยุคหนึ่งของจีน มีการส่งเสริมการศึกษา มีการประดิษฐ์ตัวอักษร มีการก่อสร้างวังและสุสานที่ใหญ่โตโอฬาร ปฐมราชวงศ์ซีเซี่ยะ คือ “หลี่หยวนเฮ่า” สืบเชื้อสายมาจากเผ่าตังเซียง (Dǎngxiàng) ซีเซี่ยะล่มสลายโดยถูกกองทัพของเจงกีสข่านตีแตก แบบถอนรากถอนโคน เมืองถูกเผา ผู้ใหญ่และเด็กที่สูงกว่าล้อเกวียนถูกฆ่าหมด สุสานกษัตริย์และพระศพถูกขุดเผาทำลาย แต่เจงกีสข่านก็ไม่มีโอกาสอยู่ดูผลงานของตัวเอง เพราะเสียชีวิตในการรบก่อนตีเมืองซีเซี่ยะแตก
มณฑลหนิงเซี่ยะ มีสมบัติ 5 สี เป็นของดีประจำมณฑล อันได้แก่
สมบัติสีแดง - เก๋ากี้คุณภาพดีที่สุดของประเทศจีน บำรุงสายตา
สมบัติสีเหลือง - รากชะเอม พืชสมุนไพรรักษาอาการไอ บำรุงปอด แก้อาการชักกระตุก
สมบัติสีฟ้า - หินสีเห้อหลาน มีสีเขียวม่วง ใช้แกะสลักทำตราประทับ และเครื่องแขวน
สมบัติสีขาว - ขนแกะคุณภาพดี ยาว 8 ซม. สินค้าส่งออกมีชื่อ มีคุณสมบัติ เบา-นุ่ม-อบอุ่น
สมบัติสีดำ - สาหร่ายเส้นผม “ฝ่าช่าย” อุดมด้วยโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก

เดินทาง   สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เส้นทางใหม่...มู่เก๋อชั่ว-หลูติ้ง-คังติ้ง-ซีชาง-หลูกูหู 8 วัน 7 คืน

• เดินทางด้วยสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติ บริการแบบไทยๆ ประทับใจจริงๆ
• เที่ยวอุทยานทะเลสาบมู่เก่อชั่ว (ทะเลสาบคนป่า) ชมทะเลสาบเจ็ดสี
• เที่ยวหลูติ้ง ชมสะพานเหล็ก ตำนานกองทัพแดง
• เที่ยวอุทยานทะเลสาบหลูกูหู ทะเลสาบมารดาของชนเผ่ามัวซัว * รวมล่องเรือ
• เที่ยวทะเลสาบหลุกูหู ชมวัดลามะ สะพานคู่รัก ชมวิวพาโนรามา
• เที่ยวซีชาง ไหว้พระวัดกว่างฝูซื่อ พิพิธภัณฑ์สังคมทาสเผ่าหยี ล่องเรือทะเลสาบฉุงไห่
• ชิมอาหารยาจีนเมนูวีไอพี ที่เฉิงตู
• รวมประกันอุบัติเหตุ + เจ็บป่วย วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เดินทาง   สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เส้นทางสายไหมเหนือ (ไฮไลท์) 10 วัน

หลันโจว วัดเจดีย์ขาว มารดาแม่น้ำเหลือง กังหันสุ่ยเชอ ล่องเรือปิ่งหลิงซื่อ พิพิธภัณฑ์กานซู่ เจียยวี่กวาน ด่านเจียยวี้กวาน (รวมรถแบตตารี่) ตุนหวง ถ้ำโม่เกาคู ขี่อูฐหมิงซานซาน สระวงพระจันทร์ ด่านประตูหยก หย่าตันนครสายลม ฮามี่ สุสานจักรพรรดิฮามี่ สุสานไกซื่อ ขี่ม้าทุ่งหญ้าปาหลี่คุน ทูรูพาน เมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวไฟ เชียนฝอต้ง คานเอ๋อร์จิ่ง สวนองุ่น มัสยิดเอ๋อหมิ่น ซูกงก่า อูรูมูฉี ทะเลสาบเทียนฉือ สวนหงซาน (รวมรถแบตตารี่) บาร์ซ่า ตลาดกลางคืน ระบำซินเกียง
หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น ประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สายการบินเข้มงวด กระเป๋าใบใหญ่ต้องน้ำหนักต้องไม่เกิน 20 กก.

เดินทาง สอบถาม
        

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เทียนฉือ 8 วัน 7 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น

เดินทาง สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) สายไหมเหนือ-กลาง-ใต้+คานาสือ 25 วัน 24 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น ประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน

เดินทาง  สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-หวงซือจ้าย-เทียนจื่อซาน-เทียนเหมินซาน-เฟิ่งหวาง-ฉางซา-เสาซัน-บ้านเหมาฯ-ถ้ำน้ำหยด 7 วัน 6 คืน

มณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียง มีพื้นที่รวม 211,800 ตรกม. มีประชากรประมาณ 64 ล้านคน ฉางซาเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สุสานสตรีชั้นสูงในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เก่าแก่กว่า 2,100 ปี ถูกค้นพบที่นี่พร้อมสมบัติล้ำค่ากว่า 3,000 ชิ้น ที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดของผู้นำคนสำคัญของจีนหลายท่าน เช่น ท่านประธานเหมา ท่านหลิวเส้าฉี ท่านหูเอี้ยวปัง และท่านจูหรงจี เป็นต้น มณฑลหูหนานยังมีเขาวงกต จางเจียเจี้ย แหล่งรวมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มีสมญาว่า “ภูเขามหัศจรรย์ที่เป็นหนึ่งในใต้หล้า” ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกในปี ค.ศ. 1992

เดินทาง  สอบถาม