อัตราการแลกเปลี่ยน
CHINA ทัวร์จีน
26,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-เฉิงเต๋อ-วังไกลกังวล-กระเช้ากำแพงปะต้าหลิง-หุ่นขี้ผึ้ง-หูถง-อร่อยไม่อั้น BBQ SHABU SHABU 6 วัน 5 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
เฉิงเต๋อ อยู่ทางจากปักกิ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในอดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมมองโกล จึงสร้างพระราชวังฤดูร้อนแห่งใหม่ขึ้นที่นี่ จักรพรรดิในราชวงศ์ชิงเสด็จแปรพระราชฐานมาในทุกช่วงฤดูร้อน จักรพรรดิเฉียนหลงได้โปรดให้สร้างวัดเลียนแบบวังโปตาลากงในทิเบต เพื่อเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา เฉิงเต๋อมีขุนเขาและธรรมชาติที่งดงามหลายแห่ง
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
หมายเหตุ
- รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทยติดตามคณะ แต่มีไกด์พูดไทยรับที่ปักกิ่ง)
- 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
- กรุณาเตรียมทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปสำหรับคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก ผีซิว จำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชมประมาณร้านละ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 22-27 ต.ค. 58 (26,900.-)
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-SC) จี่หนาน-ไท่ซาน-ชวี่ฝู่ (บ้านเกิดขงจื้อ)-เผิงไหล (ตำนาน 8 เซียนข้ามสมุทร)-เยียนไถ-ชิงเต่า 6 วัน 4 คืน

ราคารวม ค่าวีซ่าจีน+ภาษีสนามบินไทย+จีน+รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR)-ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)+รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน
3. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
4. อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 19 ก.พ.59 (29,999.-) 25 มี.ค. (30,999.-)
เดินทาง 11,12 เม.ย. 59 (สอบถาม) 19 พ.ค. (31,999.-)

20,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-สุสาน 13 กษัตริย์-วัดลามะ-Golden Jaguar 6 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 18 ก.ย. (20,999.-),16 ต.ค.(23,900.-)
เดินทาง 22 ต.ค. (24,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

21,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) CAEXPO-หนานหนิง-กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน

The 12th China Asean Expo 2015
1. ชมงาน CAEXPO ฟรี
2. ที่พักฟรี 4 ดาว 2 คืน (Twin Sharing)+อาหารค่ำ
3. เที่ยวกุ้ยหลิน ชมเขาสวย หินงาน น้ำใส
4. ชมโชว์ประจำเมือง Dream Like Li Jiang
สมัคร พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 4 รูป นามบัตรธุรกิจ 4 ใบ
* ส่งเอกสาร ภายใน 14 ส.ค. 58

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชมอย่างน้อย 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เดินทาง 18-23 กันยายน 2558 (21,900.-)

15,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) เจ๊จัดให้ ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท * ค่าตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 30 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 40 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน

เดินทาง 30 ก.ย. 2 ต.ค. (15,999.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า
* เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ราคา 19,999.- (นับจากพาสปอร์ต)
* เงื่อนไข: พร้อมส่งเอกสาร พร้อมจ่ายเต็ม พร้อมออกตั๋ว *

41,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ครบถ้วนกระบวนเที่ยว "หูหนาน" 8 วัน 7 คืน

ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน / ทิปคนรถท้องถิ่น 80 หยวน / ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 80 หยวน
หมายเหตุ 10 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) / รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) แต่มีไกด์พูดไทยรับที่ฉางซา / ครบ 16 ท่านออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์คนไทยดูแลและเดินทางไป-กลับตลอดทาง
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
ประกาศ รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และเมืองเฟิ่งหวาง มณฑลหูหนาน ได้ออกระเบียบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้กำหนดให้โรงแรมรวมถึงสถานที่พักตากอากาศ ให้ยกเลิกการให้บริการวางฟรีสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง อันได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าผู้เข้าพักต้องการใช้สิ่งของดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยจ่ายตามราคาที่โรงแรมทุกที่กำหนดไว้ หรือกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาเอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ (กรุณาสอบถาม โรงแรมบางแห่งอาจไม่วางไว้ในห้องอาบน้ำ แต่โรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ในห้องอาบน้ำแต่คิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอาท์)
โปรดทราบ ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติ ที่มีการใช้เส้นทางภูเขา หากมีอุปสรรค์ใดๆ ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น ถนนปิด กระเช้าหยุด เรือไม่วิ่ง เพราะอากาศไม่ดี หมอกจัด ลมแรง หิมะตก เพื่อความปลอดภัย หรือในกรณีอื่นๆ บริษัทรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว หรือมีการจัดรายการอื่นทดแทน จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ
ประกาศ
เรียนลูกค้าทุกท่าน
เริ่มจากวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ทางการท่องเที่ยวจางเจียเจี้ยและผู้จัดการการท่องเที่ยวบนภูเขาเทียนเหมินซาน จะเปลี่ยนแปลงระบบการใช้กระเช้าขึ้น-ลงภูเขาใหม่ เพื่อจะแก้ไขปัญหาความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้มีการยืนรอคิวขึ้นกระเช้าและขึ้นรถเป็นเวลานานมาก (เที่ยวละ 2-3 ชั่วโมง) เพื่อลดปัญหาดังกล่าว จึงประกาศปรับเส้นทางขึ้น-ลงภูเขาออกเป็น 2 ทางดังนี้
เส้น A นั่งกระเช้าจากในเมืองถึงยอดเขาแล้วต่อบันใดเลื่อนลงมาถึงช่องประตูเทียนเหมินต้ง แล้วขาลงจะนั่งรถอุยานกลับลงไปถึงในเมือง (ขาลงจะไม่นั่งกระเช้า จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถแทน / นั่งกระเช้าเฉพาะขาขึ้นเท่านั้น)
เส้น B นั่งรถอุทยานถึงช่องประตูเทียนเหมินต้ง ต่อบันใดเลื่อนถึงยอดเขา แล้วลงกระเช้าทีเดียวถึงในเมือง (ซึ่งขาขึ้นจะไม่นั่งกระเช้า เปลี่ยนเป็นนั่งรถแทน / นั่งกระเช้าเฉพาะขาลงเท่านั้น)
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว ณ. สถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางให้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
2015年4月24日

เดินทาง 12 ก.ย. 21 พ.ย. 19 ธ.ค. (41,900.-)
เดินทาง 19 ก.ย. 10 ต.ค. (42,900.-)
- 10 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)

12,999 บาท
(ML-SL-A) เจาะลึกเบตง ใต้สุดสยาม 4 วัน 3 คืน (ราคานี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

7 ที่สุดเบตง (ข้อมูล วิกิพีเดีย https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอเบตง)
1. พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์สุพิธาน ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 14.29 เมตร น้ำหนักประมาณ 40 ตัน ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส
2. ตึกที่สูงที่สุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง มีความสูง 25 ชั้น
3. ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ต้นสมพงษ์ ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10
4. ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นรูปกลมทรงกระบอกแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนฐานและส่วนตัวตู้ ส่วนสูงของตัวตู้ คือ 2.9 เมตร นับจากฐานขึ้นไปรวมความสูงของตู้ด้วย วัดได้ 3.2 เมตร
5. เสาธงชาติไทยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 มีความสูงรวม 65 เมตร ธงยาว 18 เมตร กว้าง 9.2 เมตร
6. อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรง ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระยะทางยาว 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวการจราจรคู่กว้าง 7 เมตร
7. สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 เป็นโครงการตามพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ราคารวม  ค่ารถตู้ ค่าด่าน ค่าอาหาร ค่าที่พัก รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ครบ 6 ท่านออกเดินทาง มีไกด์ไทยรับที่สนามบินหาดใหญ่ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ

ค่าบริการ
ลูกค้า 4-5 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 12,999 บาท / คน
ลูกค้า 6-7 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 12,999-ลด 500 บาท
ลูกค้า 8-9 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 12,999-ลด 1,000 บาท
- ส่วนลด *คืนที่สนามบินดอนเมือง
- ห้องเดี่ยวเพิ่ม 3,500 บาท (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)
- เดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุด ค่าทัวร์อาจเพิ่ม 1,000-6,000 บาท

14,999 บาท
(ML-SL-B) ปีนังยุคใหม่-เบตงใต้สุดสยาม 4 วัน 3 คืน

ชิมเมนูเด็ด: เสต็กเป็ดปีนัง-บาบาย่าหยา-ไก่สับสูตรเบตง-ปลาจีนนึ่งบ๊วย เคาหยกนึ่งเผือก ผัดผักน้ำ ผัดหมี่เหลืองเบตง วุ้นดำ กม. 4
ราคารวม ค่ารถตู้รุ่นใหม่ ค่าด่าน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าบัครผ่านประตู รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ครบ 4 ท่านออกเดินทาง มีไกด์ไทยรับที่สนามบินหาดใหญ่ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ

ค่าบริการ
4-5 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 14,999 บาท / คน
6-7 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 14,999-ลด 500 บาท
8-9 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 14,999-ลด 1,000 บาท
- ส่วนลด *คืนที่สนามบินดอนเมือง
- ห้องเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)
- เดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุด ค่าทัวร์อาจเพิ่ม 1,000-6,000 บาท

9,900 บาท
ทัวร์สิบสองปันนา(รถ-PW) เชียงของ-สิบสองปันนา-เมืองหล้า-หลวงน้ำทา-เชียงของ 6 วันทัวร์(รถตู้)

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประตูสู่อินโดจีน สปป.ลาว, เวียดนาม, จีน เราเป็นผู้ชำนาญเส้นทาง GATEWAY INDOCHINA เชิญท่านสัมผัสวิถีชีวิติและวัฒนธรรมชนชาติไตลื้อ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า เชียงรุ่ง, เชียงรุ้ง, เชียงฮุ้ง หรือ สิบสองปันนา ปัจจุบันจีนเปลี่ยนชื่อเป็น “จิ่งหง เขตปกครองตนเองของชาวไตลื้อสิบสองปันนา ประกอบด้วย 2 อำเภอ 1 เมือง คืออำเภอเมืองฮัม หรือกานหลันป้า อำเภอเมืองไห่ และเมืองเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไตลื้อ โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไตลื้ออพยพมาจากจีน สู่ประเทศลาว และตั้งรกรากอยู่ที่ สปป.ลาว ส่วนหนึ่ง อีกส่วนเดินทางมาตั้งรกรากที่ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางสาย R3a คุนหมิง-กรุงเทพฯ ระยะทาง 1,880 กิโลเมตร เริ่มต้นจากนครคุนหมิง เมืองเอกของมณทลยูนาน ลงมาทางเมืองซือเหมา สิบสองปันนา เมืองหล้า บ่อหาน ผ่านเข้า สปป.ลาว ที่เมืองบ่อเตน(แขวงหลวงน้ำทา) ผ่านเมืองเวียงภูคา เมืองห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว) ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย โดยจะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ภายในปี 2554 แล้วเสร็จภายในปี 2556 (เปิดสะพาน วันที่ 11 ธันวาคม 2556) ชมเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง วัดหลวงเมืองลื้อ สวนป่าดงดิบ สวนม่านทิง วิหารวัดป่าเจ และเยี่ยมชมหมู่บ้านไตลื้อบ้านฮ่อป้อง ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติสิบสองปันนา และรับประทานอาหารพื้นเมืองขันโตกไตลื้อพร้อมการแสดง และสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือชมการแสดงจินตลา ชุดม็องบาลานาซี(เมืองพาราณสี) อันงดงามตระการตา จนถูกเปรียบเปรยว่า หากใครไม่ได้รับชม ประหนึ่งดังไม่ได้มาสิบสองปันนา เชิญท่านไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก่อนใคร ชมศิลปะตื่นตาตื่นใจ สัมผัสเส้นทางธรรมชาติในเส้นทางดังกล่าว ท่านจะไม่ไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต?

เดินทาง 16 ก.ย.58 (9,900.-)
เดินทาง 21 ต.ค./18 พ.ย./ 3 ธ.ค.58 (9,900.-)
เดินทาง 29 ธ.ค.58 (10,900.-)

32,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋-ถ้ำฝูหยง-หลุมบ่อฟ้า-สะพานสวรรค์-เขานางฟ้า-ซุ่ยหนิง 6 วัน 5 คืน

• ชอบจริงๆ บินการบินไทย สายการบินแห่งชาติ
• พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน
• พิเศษ ล่องเรือแยงซียามค่ำ ชม Night View มหานครฉุงชิ่ง
• พิเศษ ชมโชว์ TOP OF SICHUAN และชิมอาหารสมุนไพร (ยาจีน) ที่เฉิงตู
• ชมต้าจู๋ DAZU BAODINGSHAN ผาพันพระมรดกโลก
• อู่หลงมรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• สนุกสนานเล่นไลด์หญ้า บนภูเขานางฟ้า
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก
• เยือนซุ่ยหนิง บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ตำนานเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
• ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน (180 หยวน)
หมายเหตุ
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

เดินทาง 28 ส.ค. 4,11 ก.ย. 58 ราคา 32,900 บาท
เดินทาง 19-24 ต.ค. 58 ราคา 38,900 บาท
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

34,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA-B) หวงซาน-จิ่วหัวซาน-ถุนซี 6 วัน 4 คืน

หวงซาน - ภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีน
จิ่วหัวซาน –พุทธคีรี แห่ง...กษิติครรภโพธิสัตว์

เดินทาง 18 ก.ย. (ค้างบนเขา-38,900.-)
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA-A) หวงซาน-สวนจิ่วหัวซาน-ถุนซี 6 วัน 4 คืน

หวงซาน - ภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีน
จิ่วหัวซาน – สวนพุทธคีรี แห่ง...กษิติครรภโพธิสัตว์

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

49,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ต้าถง-หยุนกั่ง-อู่ไถซาน-ไท่หยวน-ผิงเหยา-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 9 วัน 7 คืน

รวมรถไฟความเร็วสูง GAOTIA ปักกิ่ง-ไท่หยวน-ปักกิ่ง
• มรดกโลก !“หยุนกั่งสือคู”
• มหัศจรรย์ ! อารามลอยฟ้า “วัดเสวียนคงซื่อ”
• เหลือเชื่อ ! เจดีย์ไม้ยิ่งเซี่ยะ ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว 
• มรดกโลก !“เขาพระพุทธ “อู่ไถซาน” ไหว้พระแบบเน้นๆ...อิ่มใจ...อิ่มบุญ
• โอ่อ่า โอฬาร ! บ้านตระกูลเฉียว ตระกูลคหบดี เศรษฐีดังแห่งมณฑลซานซี
• มรดกโลก !“ผิงเหยากู่เฉิง” 
• วัดซวงหลิง และ อารามจิ้นฉือ Jinci Temple

** รายการนี้ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง **

เดินทาง  11 ก.ย. 18 ก.ย. 58 (49,900.-)

23,900 บาท
(ML-CA) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-หูถง-2โชว์ 5 วัน 4 คืน

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่า บัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

เดินทาง 16 ต.ค. (23,900.-) 22 ต.ค. (24,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

19,999 บาท
(ML-CA) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-หูถง-2โชว์ 5 วัน 4 คืน

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

เดินทาง 16 ต.ค. (23,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

34,900 บาท
(ML-TG-C-Standard) จิ่วไจ้โกว-หวงหลง-หมีแพนด้า-2 โชว์ 6 วัน 5 คืน

หมายเหตุ เดือนตุลาคมเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวจิ่วไจ้โกว ราคาค่ารถและค่าห้องพัก จะสูงมากกว่าเดือนอื่น ๆ หลายเท่าตัว ดังนั้นราคาทัวร์จะแตกต่างกันเป็นหลักหมื่นขึ้นไปตามคุณภาพ ถ้าท่านไม่ได้เจาะจงไปเที่ยวในฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี ในเดือนตุลาคม และต้องการซื้อทัวร์ที่ราคาถูกไม่แพง แนะนำให้จองทัวร์ที่เดินทางในเดือน ก.ค. ส.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เพราะราคาห้องพักจะลดลงอย่างมากมาย
ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน (180 หยวน)
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า หยก ผ้าไหม หินตาสวรรค์ จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

ทัวร์จิ่วไจ้โกว เดินทาง  28 ส.ค. 58 (34,900.-)
ทัวร์จิ่วไจ้โกว เดินทาง 19-24 ต.ค. 58 (43,900.-)

52,900 บาท
(ML-TG-A-DELUXE-พัก 5 ดาว) จิ่วไจ้โกว 2 ครั้ง-หวงหลง-เล่อซาน-ง้อไบ้+3 โชว์ 8 วัน 7 คืน

• เดินทางด้วยสายการบินไทย รับคณะละ 20 คน / ใช้รถบัส 35 ที่นั่ง
• พักโรงแรม 5 ดาว (ไม่แขวนป้าย) 6 คืน + 4 ดาว เม่าเสี้ยน 1 คืน
• อาหารค่ำ ลงเมนูทุกมื้อ ชวนชิมเมนูพิเศษ+อาหารยาจีนเมนูวีไอพี+เมนูน้องกุ้งคิดถึงบ้าน
• อุทยานธารสวรรค์ จิ่วไจ้โกว เข้าชมอุทยาน 2 ครั้ง + รถเหมา 20 ที่นั่ง 2 วัน
• มหัศจรรย์ อุทยานหวงหลง สระอโนดาตมังกรเหลือง ** รวมกระเช้าขาขึ้น
• มหัศจรรย์ หลวงพ่อโต เล่อซาน + ภูโพธิสัตว์ เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ้)
• รวม 3 โชว์ โชว์ทิเบต + กังฟูเส้าหลินที่ง้อไบ้ + TOP OF SICHUAN SHOW
• รวมหมีแพนด้า-ศาลสามก๊ก-วังแพะเขียว-วัดมัญชูศรี+ซอยหวานใจ
• รวมประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ เดือนตุลาคมเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวจิ่วไจ้โกว ราคาค่ารถและค่าห้องพัก จะสูงมากกว่าเดือนอื่น ๆ หลายเท่าตัว ดังนั้นราคาทัวร์จะแตกต่างกัน เป็นหลักหมื่นขึ้นไปตามคุณภาพ ดังนั้นถ้าท่านไม่ได้เจาะจงไปเที่ยวในฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี ในเดือนตุลาคม และต้องการซื้อทัวร์ที่ราคาถูกไม่แพง แนะนำให้จองทัวร์ที่เดินทางในเดือน ก.ค. ส.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เพราะราคาห้องพักจะลดลงอย่างมากมาย ขอย้ำถูกลงหลายเท่าตัว

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ. วันออกตั๋วเป็นสำคัญ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ ค่าทิปกระเป๋าขึ้นลงท่านละ 1 ใบ
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีสวยที่สุด
เดินทาง 09,12 ต.ค. 58 (65,900.-)
เดินทาง 14,16 ต.ค. 58 (66,900.-)
เดินทาง 20,21 ต.ค. 58 (67,900.-)
เดินทาง 4,6,11,13 พ.ย. 58 (52,900.-)

17,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-FD) คุนหมิง-ป่าหิน-ถ่ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน

ราคารวม ค่าวีซ่าจีน กรุ๊ป 800 บาท / ค่าน้ำหนักกระเป๋าฝากขึ้นเครื่อง AIR ASIA 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / ค่าอาหารเสิร์ฟบนเครื่องเที่ยวไป และเที่ยวกลับ / ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน
หมายเหตุ บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อควรทราบ ทัวร์ที่เดินทางด้วยตั๋ว AIR ASIA มีระเบียบการจ่ายเงินเคร่งครัด
1. เมื่อจองแล้วต้องชำระเงินจองสิทธิ์ทันทีท่านละ 3,000 บาท และไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 2. 15 วันนับจากวันชำระเงินจองสิทธ์จะต้องชำระเงินเพิ่มอีก 10,000 บาท ซึ่งเมื่อชำระแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 3. ชำระเงินค่าทัวร์เต็มอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง 4. เมื่อออกตั๋วแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อน การเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าเปลี่ยนชื่อ 1,600 บาท / ครั้ง / ชื่อ 5. เงื่อนไขการออกทัวร์ สำหรับเที่ยวบินแอร์เอเซีย ยังต้องใช้ระเบียบปกติ คือ ครบ 15 คน ออกเดินทาง หากจำนวนลูกค้าไม่ครบ และบริษัทฯ เป็นฝ่ายแจ้งยกเลิกลูกค้าเอง บริษัทฯ รับผิดชอบคืนเงินค่ามัดจำตามที่รับมาจริงเท่านั้น
• ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน, ทิปคนรถท้องถิ่น 40 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 40 หยวน
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะบวกนวดเท้า หยก ไข่มุก ผ้าไหม จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน

เดินทาง สอบถาม
*ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

20,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-FD) ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง+2 โชว์ 5 วัน 4 คืน

Hot Sales 20,900.-
รวม 2 โชว์อลังการ จิ้งจอกขาว และ โชว์สายฝนในม่านหมอก

ประกาศ
เรียนลูกค้าทุกท่าน
      เริ่มจากวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ทางการท่องเที่ยวจางเจียเจี้ยและผู้จัดการการท่องเที่ยวบนภูเขาเทียนเหมินซาน มีประกาศว่าจะ มีการเปลี่ยนแปลงระบบการใช้กระเช้าขึ้น-ลงภูเขาใหม่ เพื่อจะแก้ไขปัญหาความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้มีการยืนรอคิวขึ้นกระเช้าและขึ้นรถเป็นเวลานานมาก (เที่ยวละ 2-3 ชั่วโมง)

     ขณะนี้มีการเปิดให้บริการ บันไดเลื่อนจากช่องประตูเทียนเหมินต้งถึงยอดภูเขาแล้ว ดังนั้นจึงประกาศมาเพื่อปรับเส้นทางขึ้น-ลงภูเขาออกเป็น 2 ทาง เพื่อลดปัญหาที่กล่าวมา
เส้น A จะนั่งกระเช้าจากในเมืองถึงยอดเขาแล้วต่อบันใดเลื่อนลงมาถึงช่องประตูเทียนเหมินต้ง แล้วขาลงจะนั่งรถอุยานกลับลงไปถึงในเมือง (ขาลงจะไม่นั่งกระเช้า จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถแทน / นั่งกระเช้าเฉพาะขาขึ้นเท่านั้น) เส้น B จะนั่งรถอุทยานถึงช่องประตูเทียนเหมินต้งแล้วต่อบันใดเลื่อนถึงยอดเขา แล้วลงกระเช้าทีเดียวถึงในเมือง (ซึ่งขาขึ้นจะไม่นั่งกระเช้า เปลี่ยนเป็นนั่งรถแทน / นั่งกระเช้าเฉพาะขาลงเท่านั้น)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
2015年4月24日

ประกาศ รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และเมืองเฟิ่งหวาง มณฑลหูหนาน ได้ออกระเบียบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้กำหนดให้โรงแรมรวมถึงสถานที่พักตากอากาศ ให้ยกเลิกการให้บริการวางฟรีสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง อันได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าผู้เข้าพักต้องการใช้สิ่งของดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยจ่ายตามราคาที่โรงแรมทุกที่กำหนดไว้ หรือกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาเอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ (กรุณาสอบถาม โรงแรมบางแห่งอาจไม่วางไว้ในห้องอาบน้ำ แต่โรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ในห้องอาบน้ำแต่คิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอาท์)

โปรดทราบ ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติ ที่มีการใช้เส้นทางภูเขา หากมีอุปสรรค์ใดๆ ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น ถนนปิด กระเช้าหยุด เรือไม่วิ่ง เพราะอากาศไม่ดี หมอกจัด ลมแรง หิมะตก เพื่อความปลอดภัย หรือในกรณีอื่นๆ บริษัทรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว หรือมีการจัดรายการอื่นทดแทน จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม

* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

19,999 บาท
(ML-CA) หังโจว–Hello Kitty-เซี่ยงไฮ้–เจียซิน 5 วัน 3 คืน

(นั่งรถไฟความเร็วสูง GAOTIE หังโจว-เซี่ยงไฮ้)
ทัวร์โลกหวานสีชมพูแหวว
HELLO KITTY เฮลโลคิตตี

ทัวร์จีน เดินทาง 19,26 ส.ค. (21,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก

36,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) เจาะลึกผู่ถ่อซาน 8 วัน 6 คืน

เสริมบุญ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมสุขสมใจ
- ผู่ถ่อซาน (สถานที่ประทับ)
- ลั่วเจียซาน (สถานที่บำเพ็ญเพียร)
- เกาะดอกท้อ (สถานที่ออกบวช)
คุ้ม หังโจว-หนินปอ-เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี-Kitty

ทัวร์จีน เดินทาง 16 ส.ค. (36,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 6,20 ก.ย. (38,999.-)
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

19,999 บาท
(ML-CA) หังโจว–Hello Kitty-เซี่ยงไฮ้–เจียซิน 5 วัน 3 คืน

(นั่งรถไฟความเร็วสูง GAOTIE หังโจว-เซี่ยงไฮ้)
ทัวร์โลกหวานสีชมพูแหวว
HELLO KITTY เฮลโลคิตตี

ทัวร์จีน เดินทาง 26 ส.ค. (21,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก

27,999 บาท
(ML-CA-ไม่ลงร้าน-รวมทิปแล้ว) หังโจว–HELLO KITTY-อูเจิ้น-ซูโจว–เจียซิน 5 วัน 3 คืน

ค่าบริการได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน/ลูกค้า 1 ท่าน
ค่าบริการได้รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 40 หยวน/ลูกค้า 1 ท่าน
ค่าบริการได้รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน/ลูกค้า 1 ท่าน
ค่าบริการได้รวม ค่าทิปขนกระเป๋าขาขึ้นโรงแรม 5 หยวน/กระเป๋า 1 ใบ/คน
ค่าบริการได้รวม ค่าทิปขนกระเป๋าขาลงโรงแรม 5 หยวน/กระเป๋า 1 ใบ/คน
จัดอาหารทัวร์หัวละประมาณ 50 หยวน (ทัวร์เซี่ยงไฮ้ทั่วไป 30-35 หยวน)
บริการน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ทัวร์ไม่ลงร้าน+รวมทิปแล้ว
ทัวร์จีน เดินทาง 19,26 ส.ค. (27,999.-)
* ไม่มีแจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
* ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง no shopping

24,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

ทัวร์จีน เดินทาง 11 ก.ย. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 21-26 ตุลาคม (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20,27 พ.ย. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 2-7 ธันวาคม (24,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

24,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

ทัวร์จีน เดินทาง 21 ส.ค. 4,11 ก.ย. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 21-26 ตุลาคม (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20,27 พ.ย. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 2-7 ธันวาคม (24,999.-)
*ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

32,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
ชมเมืองเก่าต้าลี่
ชมเมืองเก่าลี่เจียง
ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)

ทัวร์จีน เดินทาง 11 ก.ย. (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 18-25 ตุลาคม (37,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20,27 พ.ย. (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 3-10 ธันวาคม (32,999.-)

31,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
ชมเมืองเก่าต้าลี่
ชมเมืองเก่าลี่เจียง
ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)

ทัวร์จีน เดินทาง 21,28 ส.ค. 4,11 ก.ย. (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง
18-25 ตุลาคม (37,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง
20,27 พ.ย. (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 3-10 ธันวาคม (32,999.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

28,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-ฉางซา 6 วัน 5 คืน

* DINNER อาหารเย็น UP GRADE มื้อละประมาณ 100 หยวน/คน *
* พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ไม่แขวนป้าย 5 คืน *
* บริการด้วยระโค้ช VIP เบาะที่นั่งกว้างใหญ่ 2+1/แถว *
* บริการฟรี WIFI บนรถ *

มณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียง มีพื้นที่รวม 211,800 ตรกม. มีประชากรประมาณ 64 ล้านคน ฉางซาเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สุสานสตรีชั้นสูงในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เก่าแก่กว่า 2,100 ปี ถูกค้นพบที่นี่พร้อมสมบัติล้ำค่ากว่า 3,000 ชิ้น ที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดของผู้นำคนสำคัญของจีนหลายท่าน เช่น ท่านประธานเหมา ท่านหลิวเส้าฉี ท่านหูเอี้ยวปัง และท่านจูหรงจี เป็นต้น มณฑลหูหนานยังมีเขาวงกต จางเจียเจี้ย แหล่งรวมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มีสมญาว่า “ภูเขามหัศจรรย์ที่เป็นหนึ่งในใต้หล้า” ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกในปี ค.ศ. 1992
รวม 2 โชว์อลังการ จิ้งจอกขาว และ โชว์สายฝนในม่านหมอก
าคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * ครบ 16 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดเส้นทาง * เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน / ทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน / ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวน
โปรดทราบ ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติ ที่มีการใช้เส้นทางภูเขา หากมีอุปสรรค์ใดๆ ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น ถนนปิด กระเช้าหยุด เรือไม่วิ่ง เพราะอากาศไม่ดี หมอกจัด ลมแรง หิมะตก เพื่อความปลอดภัย หรือในกรณีอื่นๆ บริษัทรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว หรือมีการจัดรายการอื่นทดแทน จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

泰国组团社:长沙市、张家界市、凤凰县政府为了环保,从2010年04月01日起,规定张家界市、凤凰县所有宾馆,酒店取消主动提供一次性牙膏、牙刷、拖鞋、梳子、洗发水、淋浴液、香皂、浴帽等日用品,如客人需要此项服务必须另行支付费用,(具体金额须根据酒店的规定而定)。特此通知
ประกาศ รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และเมืองเฟิ่งหวาง มณฑลหูหนาน ได้ออกระเบียบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้กำหนดให้โรงแรมรวมถึงสถานที่พักตากอากาศ ให้ยกเลิกการให้บริการวางฟรีสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง อันได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าผู้เข้าพักต้องการใช้สิ่งของดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยจ่ายตามราคาที่โรงแรมทุกที่กำหนดไว้ หรือกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาเอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ (กรุณาสอบถาม โรงแรมบางแห่งอาจไม่วางไว้ในห้องอาบน้ำ แต่โรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ในห้องอาบน้ำแต่คิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอาท์)

เดินทาง สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

28,500 บาท
(ML-O8) PACKAGE HENAN+SHAANXI 6 DAYS

เจิ้งโจว-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-หลินเป่า
ซีอาน-โชว์ราชวงศ์ถัง รวมรถไฟความเร็วสูง GAITIE

* เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
* มีหัวหน้าทัวร์พูดไทย และมีไกด์ไทยบริการ
ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม
( ไม่รวมค่าวีซ่าจีน) 

22,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-ฉางซา 6 วัน 5 คืน

มณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียง มีพื้นที่รวม 211,800 ตรกม. มีประชากรประมาณ 64 ล้านคน ฉางซาเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สุสานสตรีชั้นสูงในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เก่าแก่กว่า 2,100 ปี ถูกค้นพบที่นี่พร้อมสมบัติล้ำค่ากว่า 3,000 ชิ้น ที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดของผู้นำคนสำคัญของจีนหลายท่าน เช่น ท่านประธานเหมา ท่านหลิวเส้าฉี ท่านหูเอี้ยวปัง และท่านจูหรงจี เป็นต้น มณฑลหูหนานยังมีเขาวงกต จางเจียเจี้ย แหล่งรวมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มีสมญาว่า “ภูเขามหัศจรรย์ที่เป็นหนึ่งในใต้หล้า” ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกในปี ค.ศ. 1992
ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน (ประกาศ 21 เม.ย. 2558) * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * ครบ 16 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดเส้นทาง * เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน / ทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน / ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวน
泰国组团社:长沙市、张家界市、凤凰县政府为了环保,从2010年04月01日起,规定张家界市、凤凰县所有宾馆,酒店取消主动提供一次性牙膏、牙刷、拖鞋、梳子、洗发水、淋浴液、香皂、浴帽等日用品,如客人需要此项服务必须另行支付费用,(具体金额须根据酒店的规定而定)。特此通知
ประกาศ รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และเมืองเฟิ่งหวาง มณฑลหูหนาน ได้ออกระเบียบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้กำหนดให้โรงแรมรวมถึงสถานที่พักตากอากาศ ให้ยกเลิกการให้บริการวางฟรีสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง อันได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าผู้เข้าพักต้องการใช้สิ่งของดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยจ่ายตามราคาที่โรงแรมทุกที่กำหนดไว้ หรือกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาเอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ (กรุณาสอบถาม โรงแรมบางแห่งอาจไม่วางไว้ในห้องอาบน้ำ แต่โรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ในห้องอาบน้ำแต่คิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอาท์)
โปรดทราบ ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติ ที่มีการใช้เส้นทางภูเขา หากมีอุปสรรค์ใดๆ ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น ถนนปิด กระเช้าหยุด เรือไม่วิ่ง เพราะอากาศไม่ดี หมอกจัด ลมแรง หิมะตก เพื่อความปลอดภัย หรือในกรณีอื่นๆ บริษัทรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว หรือมีการจัดรายการอื่นทดแทน จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

เดินทาง 24 ก.ย. (22,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

23,888 บาท
ทัวร์จีน (ML-MF) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-บ้านดินถู่โหลว-หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบิน+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ รวมประมาณ 6,200 บาท * อัตราเช็คเมื่อ 8 ก.ย. 2557 * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 50 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน (150 หยวน)
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม

29,999 บาท
(ML-O8) สวยที่สุดหยุนไถซาน-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ไคเฟิง 6 วัน 5 คืน

เยือน 3 เมืองหลวงโบราณของจีน - เจิ้งโจว 郑州 เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน 1 ใน 8 เมืองหลวงโบราณ ประกาศเมื่อ ค.ศ. 2004 - ไคเฟิง 开封 เมืองหลวงโบราณ เดิมชื่อ เปี้ยนโจว - เปี้ยนจิง แล้วเปลี่ยนเป็น ไคเฟิง ตามลำดับ - ลั่วหยาง 洛阳 หรือ ลกเอี๋ยง เป็นเมืองหลวงโบราณ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในประเทศจีน เยือนที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่พลาดไม่ได้ - เติงฟง - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์กังฟูเส้าหลิน - ไคเฟิง - ศาลเปาบุ้นจิ้น - เจดีย์เหล็ก - ศาลามังกรหลงถิง - ลั่วหยาง - ผาแกะสลักหลงเหมินสือคู - วัดม้าขาว - ศางกวนอู - สวนโบตั๋น - ถนนโบราณ เยือนที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสวยที่สุด - อุทยานหยุนไถซาน - โตรกผาหินแดง ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวน หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * ครบ 10 คนออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับกรุ๊ป แต่มีไกด์พูดไทยรับที่เจิ้งโจว * ครบ 16 คน มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง ทัวร์ไม่ลงร้าน SHOPPING ข้อควรทราบ 1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

เจาะเหอหนาน ภาค-1
เดินทาง
สอบถาม
** ทัวร์ไม่ลงร้าน SHOPPING ** ไม่มีราคาเด็ก

 

29,999 บาท
(ML-O8) หยุนไถซาน-ไท่หังซาน-คลองธงแดง-อานหยาง-พิพิธภัณฑ์ตัวหนังสือจีน ไคเฟิง-ล่องแม่น้ำเหลือง 6 วัน 5 คืน

ภาษาถิ่นในจีนมีมากมาย ทำอย่างไรจะสื่อสารไม่ให้ผิดพลาด ภาษาเขียนจึงเริ่มต้นมาจากอักษรภาพ จีนพัฒนาภาษาเขียนมาจาก “กระดูกเทพพยากรณ์” ที่คนในสมัยโบราณใช้เขียนลงบนกระดูกสัตว์ เช่น กระดองเต่า กระดูกสะบักวัว เพื่อเสี่ยงทายในเรื่องของการทำสงครามและการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตร เป็นต้น โดยนำกระดูกที่จารึกอักษรไปเผาไฟ และอ่านคำทำนายจากรอยแตก จารึกบนกระดองเต่าและกระดูกสัตว์เหล่านี้ ถูกขุดพบที่ซากเมืองอิน (อานหยาง) เมืองหลวงของราชวงศ์ซาง (1,700-1,100 ปี ก่อนคริสตกาล) ถือเป็นการค้นพบการจารึกอักษรจีนที่เก่าแก่ที่สุดของจีน
มณฑลเหอหนานเป็นแหล่งกำเนิดอารยะธรรมเก่าแก่ของจีน มีหลักฐานปรากฏว่ามีมนุษย์ดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ในบริเวณมณฑลเหอหนานเมื่อ 50,000-60,000 ปีก่อน ในอดีตประเทศจีนแบ่งออกเป็น 9 ส่วน มณฑลเหอหนานถือเป็นศูนย์กลางของดินแดนทั้งหมด กษัตริย์กว่า 200 พระองค์ และกว่า 20 ราชวงศ์ ได้เลือกแผ่นดินในมณฑลเหอหนานให้เป็นชัยภูมิที่ตั้งของราชธานี เหอหนานจึงสะสมขุมทองแห่งวัฒนธรรม และมีโบราณสถานเก่าแก่มากมาย เส้นทางนี้จึงเหมาะสำหรับทุกท่านที่ ชื่นชอบประวัติศาสตร์...ปลื้มของเก่า...ชอบเข้าพิพิธภัณฑ์ ค่ะ!
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวน
หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * ครบ 10 คนออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับกรุ๊ป แต่มีไกด์พูดไทยรับที่เจิ้งโจว * ครบ 16 คน มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง ** ทัวร์นี้ไม่ลงร้าน SHOPPING
ข้อควรทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

เจาะเหอหนาน ภาค-2
เดินทาง
สอบถาม
** ทัวร์ไม่ลงร้าน SHOPPING ** ไม่มีราคาเด็ก

34,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน

ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน (300 บาท) และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน (300 บาท)
หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * ครบ 15 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * เที่ยวบินภายในมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบิน * อาจมีการเปลี่ยนเส้นทางเป็นเข้าซีอาน/ออกเจิ้งโจว

ทัวร์จีน เดินทาง 19 ก.ย. (34,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 31 ต.ค. (35,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

21,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-ZH) SUPER SAVE XI’AN 4D3N

ซีอาน-สุสานทหารหุ่น- กำแพงโบราณ-ห่านป่าใหญ่
พิธภัณฑ์ส่านซี-ตลาดหอกลอง-ตลาดอิสลาม

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
*ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

27,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ-DLX) กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยังซั่ว-ถ้ำมงกุฏ+3 โชว์ 6 วัน 5 คืน

• เที่ยวบินปกติ CZ China Southern Airlines
• พักโรงแรม UP GRADE 5 ดาว (ไม่แขวนป้าย)
• กุ้ยหลิน ขึ้นชมเขางวงช้าง ขึ้นชมเจดีย์เงินทอง
• กุ้ยหลิน นั่งกระเช้าขึ้นเขาเหยาซาน ชมถ้ำขลุ่ยอ้อ
• กุ้ยหลิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเหนินเหยิน
• หลงเซิ่น สันหลังมังกรหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุด
• หลงเซิ่น ชมการแสดงของเผ่าเย้าแดง
• หยังซั่ว ล่องหลีเจียง+ถ้ำมงกุฏ
• ชมโชว์ Dream Like Lijiang
• ชมโชว์ใหม่ล่าสุด Mirage
• ชมโชว์แม่น้ำ Impression Liu Sagjie
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
• กระเป๋าน้ำหนัก 23 กก. 1 ใบ
ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชมอย่างน้อย 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เดินทาง  17 ก.ย. (27,900.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก

23,888 บาท
ทัวร์จีน (ML-MF) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-ถู่โหลว-หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบิน+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ รวมประมาณ 6,200 บาท * อัตราเช็คเมื่อ 8 ก.ย. 2557 * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 50 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน (150 หยวน)
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซี-ถงหลี่ 6 วัน 5 คืน

- รวมบุฟเฟ่ 5 ดาว Golden Jaguar
- รวมหอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-รถไฟใต้น้ำ
- ช้อบปิ้งถนนนานกิง ช้อบปิ้งตลาดเถาเป่า ช้อบปิ้งตลาดร้อยปี
หมายเหตุ ค่าบริการยังไม่ได้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน * รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาสม * เที่ยวบินช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน
ราคารวม ค่าวีซ่า 1,000 บาท, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื่อเพลิงแล้ว * หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระค่าทัวร์เพิ่มขึ้นตามจริง

เดินทาง สอบถาม
* ทัวร์ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

28,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 4 คืน

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

เดินทาง สงกรานต์ สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

31,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋ 2 ผา-ฝูหยง-หลุมบ่อฟ้า-ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน

รวมโชว์ใหญ่ Impression Wolong ที่อุทยานอู่หลง
ล่องเรือชมแม่น้ำ 2 สี แยงซีเกียง+มหานครฉุงชิ่งยามค่ำ

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
** ทัวร์ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง

33,999 บาท
(ML-TG-พัก 5 ดาว) เซี่ยงไฮ้..ไม่ย้ายบ้าน 6 วัน 4 คืน (อาหารเมนู)

(การบินไทย TG) เซี่ยงไฮ้.....ไม่ย้ายบ้าน
(พัก SHERATON FOUR POINTS HOTEL 5 ดาว 4 คืน ไม่ย้ายโรงแรม)

ทัวร์จีน 11 ก.ย. (33,999.-) 
* ทัวร์ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

 

28,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน

เที่ยวบินบินตรงฉางซา
จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-โชว์จิ้งจอกขาว
DINNER UP GRADE มื้อละประมาณ 100 หยวน
บริการด้วยรถใหม่ VIP ที่นั่ง 2+1 / แถว

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม

24,900 บาท
ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-สามล้อหูถง-หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม

*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

25,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-เทียนสิน-สุสาน 13 กษัตริย์-สะพานมาร์โคโปโล6 วัน 4 คืน

ปักกิ่งเที่ยวครบ+เทียนสิน+สุสาน 13 กษัตริย์+สะพานมาร์โคโปโล
เพิ่ม ! สุสาน 13 กษัตริย์+สะพานมาร์โคโปโล

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

69,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG-5 ดาว) Deluxe ลาซา-หยางจงยง-เจียงซือ-เย่คาจือ-จาสือหลุนปูซื่อ 8 วัน 7 คืน

หมายเหตุ
• ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 หยวน
• รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / เที่ยวบินภายในประเทศ และ รถไฟทิเบตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• ค่าบริการได้รวมชุดค่าธรรมเนียมตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX- อัตราวันที่ 17 ม.ค. 2558) หากมีการปรับขึ้นหลังจากนี้อีกผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ. วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
• ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า วัดในลาซาบางแห่ง บางครั้งอาจมีประกาศปิดไม่ให้เข้า บริษัทฯจะจัดวัดอื่นให้ชมแทน ถ้าจัดไม่ได้หรือเวลาไม่เพียงพอ จะคืนเงินค่าบัตรผ่านประตูวัดนั้นๆ
• เนื่องจากทิเบต เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินรับทราบและเข้าใจสถานการณ์ว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน บริษัทฯถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อกรุ๊ปหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าตามจริงได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ โรงแรม หรือจากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น

ผู้ที่มีโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง ไม่เหมาะที่จะเดินทางไปทิเบต
เมื่อจอง กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางทันที เพราะจะต้องตรวจรายละเอียดในหนังสือเดินทางล่วงหน้า
ส่งเอกสารตัวจริงล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง เพราะต้องทำวีซ่าจีนก่อนเพื่อทำวีซ่าทิเบต
ผู้ที่ถือบัตร APEX ยังคงต้องทำวีซ่าจีนปกติ ไม่มีวีซ่าจีนปกติ ไม่สามารถทำวีซ่าทิเบตได้
รายการและเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทัวร์จีน เดินทาง 9,12,14 ต.ค. 58 (69,999.-) กระเป๋า F
(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง เพราะต้องยื่นวีซ่าจีนก่อนเพื่อทำวีซ่าทิเบต)
รับคณะละไม่เกิน 16 ท่าน + 1 หัวหน้าทัวร์
ทัวร์นี้ไม่ลงร้าน SHOPPING

48,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงการีล่า เต๋อชิ่ง+3 กระเช้า 3 เมืองเก่า 9 วัน 8 คืน

ไม่ถึงเต๋อชิ่ง ไม่ได้สัมผัสดินแดนแชงการีล่าแท้ๆ “แชงการีล่า” สถานที่เล่าขานถึงดินแดนแห่งความสุข สงบ สวยงาม ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชัน ที่ซึ่งเปรียบเสมือนดินแดนต้องห้าม อันเป็นความฝันของชายหนุ่มชาวยุโรป ที่ต้องการจะเดินทางแสวงหาขอบฟ้าใหม่ที่ยังไม่มีการค้นพบ เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษ ผู้ถ่ายทอดภาพฝันของดินแดนแห่งที่ราบสูงในเขตจงเตี้ยน ออกมาเป็นแดนสวรรค์ “แชงการีล่า” ไว้ในนวนิยายอมตะ ชื่อ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย”
พิเศษ ! ชมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง  ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)
ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ+YR+CN TAX+TH TAX แล้ว ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มจากนี้
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว *ครบ 14 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินคุนหมิง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สงกรานต์  สอบถาม
* แจกกระเป๋า E

42,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงการีล่า เต๋อชิ่ง+3 กระเช้า 3 เมืองเก่า 9 วัน 8 คืน

ไม่ถึงเต๋อชิ่ง ไม่ได้สัมผัสดินแดนแชงการีล่าแท้ๆ “แชงการีล่า” สถานที่เล่าขานถึงดินแดนแห่งความสุข สงบ สวยงาม ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชัน ที่ซึ่งเปรียบเสมือนดินแดนต้องห้าม อันเป็นความฝันของชายหนุ่มชาวยุโรป ที่ต้องการจะเดินทางแสวงหาขอบฟ้าใหม่ที่ยังไม่มีการค้นพบ เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษ ผู้ถ่ายทอดภาพฝันของดินแดนแห่งที่ราบสูงในเขตจงเตี้ยน ออกมาเป็นแดนสวรรค์ “แชงการีล่า” ไว้ในนวนิยายอมตะ ชื่อ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย”
พิเศษ ! ชมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง  ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)
ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ+YR+CN TAX+TH TAX แล้ว ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มจากนี้
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว *ครบ 14 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินคุนหมิง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง 25 ก.ค. 58 (42,999.-)
* แจกกระเป๋า F

29,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋-หลุมบ่อฟ้า-เขานางฟ้า-ซุ่ยหนิง 6 วัน 5 คืน

• พิเศษ ล่องเรือแยงซียามค่ำ ชม Night View มหานครฉุงชิ่ง
• พิเศษ ชมโชว์ TOP OF SICHUAN
• ชมต้าจู๋ DAZU BAODINGSHAN ผาพันพระมรดกโลก
• อู่หลงมรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• สนุกสนานเล่นไลด์หญ้า ลานสกี บนภูเขานางฟ้า
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก
• เยือนซุ่ยหนิง บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ตำนานเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้

ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม

29,999 บาท
(TG-5ดาว-VIP-WIFI) จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-โชว์ 6 วัน 5 คืน

ครบถ้วนกระบวนเที่ยว "หูหนาน"
TG Thai Smile บินกลางวัน เข้า-ออกฉางซา
* DINNER อาหารเย็น UP GRADE มื้อละประมาณ 100 หยวน/คน
* พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 5 คืน
- รถใหม่ VIP / ฟรี WIFI บนรถ

ทัวร์จีน เดินทาง 9 ก.ย. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20-25 ตุลาคม (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 18 พ.ย. 2 ธ.ค. (29,999.-)

39,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-MF) ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-ฉางชุน-จิหลิน-ฮาร์บิ้น 8 วัน 7 คืน

Super Save อีสานจีน
• รวม เสื้อหนาว-หมวก-ผ้าพันคอ-ถุงมือ (รับที่ต้าเหลียน)
• รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น และ รวมทิปคนขับรถท้องถิ่น
• รวม Express Train (Dongche) ฮาร์บิ้น-ต้าเหลียน
• รวม ค่าบัตรเข้างานแกะสลักน้ำแข็ง “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”
• No Shopping
ข้อควรทราบ
- ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือ ท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการสลับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- ผู้เดินทางรับทราบว่า ค่าบริการข้างต้นได้รวมค่า TAX YQ+YR+CN, หากสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายหลังผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยจะถืออัตราค่าธรรมเนียมที่สายการบินเรียกเก็บในวันที่ทำการออกตั๋วเป็นสำคัญ
- ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน, และ/หรือ รัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
- ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
- ไม่ต้องการชุดกันหนาว แจ้งเมื่อจอง รับส่วนลด 600 บาท
- ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า การเดินทางด้วยรถไฟในประเทศจีน กระเป๋าที่นำไปต้องมีน้ำหนักและขนาดที่ท่านสามารถดูแลจัดการด้วยตนเองได้

ทัวร์จีน เดินทาง    สอบถาม

39,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ฮาร์บิ้น-ปักกิ่ง-หลงชิ่งเสีย 8 วัน 7 คืน

Triple Ice Festival ชอบจุงเบย !!! 3 เทศกาลน้ำแข็ง
• ปักกิ่ง เที่ยวกำแพงเมืองจีนด่านใหญ่ “ปะต้าหลิง” (รวมกระเช้า)
• ปักกิ่ง เที่ยวเทียนอันเหมิน-วังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน+กายกรรมปักกิ่ง-นั่ง 3 ล้อหูถง
• ปักกิ่ง (1) ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "หลงชิ่งเสีย"
• ฮาร์บิ้น (2) ชมงานแกะสลักน้ำแข็งดั้งเดิม ที่สวนเจ้าหลิน
• ฮาร์บิ้น (3) ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง (งานใหญ่) ICE & SNOW FESTIVAL
• ฮาร์บิ้น เที่ยวเอ้อร์หลังซานสกีเซนเตอร์-เที่ยวสวนเสือไซบีเรีย-เที่ยวเกาะสุริยา
• ฮาร์บิ้น เข้าชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย-สวนสตาลิน-ถนนจงยางต้าเจีย-สวนตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม

39,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-MU) เซี่ยงไฮ้-เทศกาลน้ำแข็งฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน

• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (เซี่ยงไฮ้ 2 คืน / ฮาร์บิ้น 2 คืน)
• ฮาร์บิ้น เข้าชมสวนเสือไซบีเรีย+เข้าชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย
• ฮาร์บิ้น ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง (งานใหญ่) ICE & SNOW FESTIVAL
• ฮาร์บิ้น ชมเกาะสุริยา (รวมรถแบตารี่)+ชมการโชว์ว่ายน้ำ ในสระน้ำแข็ง
• ฮาร์บิ้น ชมสวนสตาลิน-ช้อบปิ้งถนนจงยางต้าเจีย
• เซี่ยงไฮ้ ชมตลาดน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว+ชมหาดไว่ทาน+ขึ้นตึก SWFC-101
• SHOPPING ถนนนานกิง+ช้อบปิ้งตลาดเถาเป่า+อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ Golden Jaguar

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม

29,900 บาท
(CTC-HU) มุมมองใหม่ไหหลำ 6 วัน

     นั่งรถไฟความเร็วสูง เยือนถิ่น"ฮาวายตะวันออก" "นมัสการเจ้าแม่กวนอิมยืนกลางทะเลที่สูงที่สุดในโลก" ชม "อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง" และ "การแสดงของชนกลุ่มน้อยหลีแม้ว" "ไหว้พระลัทธิเต๋า" "ล่องเรือโบ๋อ่าว" เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของไหหลำ ใน"พิพิธภัณฑ์ไหหนาน" "สักการะไหรุ่ย เปาบุ้นจิ้นไหหลำ" ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลองลิ้มชิมรส "ข้าวมันไก่ไหหลำแท้ สูตรต้นตำรับ" และเมนูอาหารทะเลสด

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
 

29,999 บาท
(ML-CZ) ล่องแยงซีเกียง *ไม่ลงร้าน 5 วัน 4 คืน

YANGTZE GOLD เป็นกลุ่มเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ระดับ 5 ดาว มีเรือใหม่ในเครือจำนวน 8 ลำ มีความสูง 5-6 ชั้น ความจุผู้โดยสารตั้งแต่ 400-570 คน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในทุกลำเรือ เช่น บิสซีเนสเซ็นเตอร์ ห้องเต้นรำ ห้องเคทีวีส่วนตัว ห้องนวด ห้องพยาบาล ห้องไพ่นกกระจอก ห้องคาราโอเกะ บาร์ ห้องชมวิวภายในลำเรือ คาเฟ่ ห้องออกกำลังกาย ดาดฟ้าชมวิว ห้องสูบบุหรี่ ห้องชมภาพยนตร์ ห้องเด็กเล็ก สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟในร่มขนาดเล็ก ห้องเสริมสวย
ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * ครบ 20 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดเส้นทาง * อาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน
ราคาค่าบริการได้รวม ค่าทิปเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเรือ CREW TIPS ท่านละ 150 หยวนแล้ว
ราคายังไม่ได้รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปไกด์ไกด์เรือ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น วันละ 10 หยวน/คน/วัน

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง บนเรือไม่สามารถจัดห้อง 3 เตียงได้

เดินทาง สอบถาม

35,999 บาท
(ML-CZ) ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-หยีชาง-ฉุงชิ่ง 6 วัน 5 คืน

YANGTZE GOLD เป็นกลุ่มเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ระดับ 5 ดาว มีเรือในเครือจำนวน 8 ลำ มีความสูง 5-6 ชั้น ความจุผู้โดยสารตั้งแต่ 400-570 คน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในทุกลำเรือ เช่น บิสซีเนสเซ็นเตอร์ ห้องเต้นรำ ห้องเคทีวีส่วนตัว ห้องนวด ห้องพยาบาล ห้องไพ่นกกระจอก ห้องคาราโอเกะ บาร์ ห้องชมวิวภายในลำเรือ คาเฟ่ ห้องออกกำลังกาย ดาดฟ้าชมวิว ห้องสูบบุหรี่ ห้องชมภาพยนตร์ ห้องเด็กเล็ก สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟในร่มขนาดเล็ก ห้องเสริมสวย ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * ครบ 16 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดเส้นทาง * อาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน
ราคาค่าบริการได้รวม ค่าทิปเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเรือ CREW TIPS ท่านละ 150 หยวนแล้ว
ราคายังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปไกด์ไกด์เรือ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน/คน/วัน

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง บนเรือไม่สามารถจัดห้อง 3 เตียงได้

เดินทาง   สอบถาม

36,999 บาท
(ML-TG-B) Super Budget จิ่วไจ้โกว-หวงหลง-เล่อซาน-สุ้ยหนิง-2 โชว์ 8 วัน 7 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ  * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 80 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 80 หยวน (240 หยวน)
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เดินทาง 09-16 ตุลาคม (44,900.-)
เดินทาง 12-19 ตุลาคม (44,900.-)
เดินทาง 14-21 ตุลาคม (45,900.-)
เดินทาง 16-23 ตุลาคม (45,900.-)
เดินทาง 20-27 ตุลาคม (47,900.-)
เดินทาง 21-28 ตุลาคม (47,900.-)
เดินทาง 4,6,11,13 พ.ย. (36,999.-)
หมายเหตุ หลังวันที่ 15 พ.ย. จะไม่จัดรายการ
ขึ้นอุทยานหวงหลงแล้ว เพราะหิมะจดตกหนัก
ขึ้น จนรถก็ผ่านไม่ได้ คนก็เดินขึ้นไม่ไหว และ
กระเช้าก็จะปิดถ้าอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตราย
** ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

62,222 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เส้นทางสายไหมไฮไลท์ 10 วัน

เที่ยวเส้นทางสายไหม ในฤดูกาลที่ดีที่สุด ผลไม้ เขตทะเลทราย ออกผลในช่วงนี้ ชิมแตงฮามี องุ่น ทับทิม รสชาติหวานสุดๆ
- ชมโชว์สุดสวย โชว์ซินเกียง ที่อูรูมูฉี
- ขี่อูฐ เนินเขาทรายร้องไห้ 30 นาที
- ขี่ม้า ทุ่งหญ้าปาหลี่คุณ 30 นาที
- ล่องเรือชมทะเลสาบ “เทียนฉือ”
- ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ชมวัดปิ่งหลิงซื่อ
- เขตภูเขาอัศจรรย์ หย่าตันนครแห่งสายลม
- ชมฝอเยี่ยนซาน “ภูเขาเปลวไฟ”
- ปาหลี่คุน ทุ่งหญ้าใหญ่อันดับ 2 ของซินเกียง

เดินทาง สอบถาม
* แจกกระเป๋า E * ไม่มีราคาเด็ก

53,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เทียนฉือ 7 วัน 6 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ ** บริการน้ำดื่ม 2 ขวด / 1 วันท่องเที่ยว
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายยังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 90 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 90 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 หยวน / คน
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาบิน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม
- สายการบินเข้มงวด อนุญาตให้ฝากกระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
- หากน้ำหนักเกิน 23 กก. ทางสายการบินเก็บเพิ่มที่สนามบิน 1,000 หยวน
- หากกระเป๋าเกิน 1 ใบ สายการบินเก็บเพิ่มใบละ 400 หยวน

ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี สวยที่สุดของคานาสือ
เดินทาง สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) มั่นใจเสมอกับการบินไทย ! ปักกิ่งภัทรา-กระเช้าปะต้าหลิง-บุฟเฟ่ 5 ดาว Golden Jaguar-อาหารไทยรสแท้ร้านดังภัทรา 5 วัน 4 คืน

- ชวนชิม ! เป็ดปักกิ่ง ต้นตำหรับ
- ชวนชิม ! สุกี้มองโกล น้ำจิ้มไทยรสจัด
- ชวนชิม ! เมนูอาหารกวางตุ้งรสอร่อย
- พิเศษ ! อร่อยไม่อั้น บุฟเฟ่ 6 ดาว
GOLDEN JAGUAR RESTAURANT
- สนับสนุนคนไทย ! ล้ำลึกรสชาดอาหารไทย
ร้านอาหารภัทรา “PATARA” สาขาปักกิ่ง

มหานครปักกิ่งเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองขึ้นตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสุดยอดของโลก ปักกิ่งได้รับการจัดตั้ง ให้เป็นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปักกิ่งมีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย ไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป (800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR)+ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน / รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่า บัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

เดินทาง สอบถาม

28,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ตงชวน-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง 6 วัน

ศิลปะคือแปลงไร่แปลงนา ศิลปินคือชาวนาชาวไร่
ปลูกเพาะเกี่ยวผลแบบตั้งใจ สีสันสวยวิไลแบบบังเอิญ

ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ + YR + CN TAX+TH TAX แล้ว * ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋ว
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ คนรถท้องถิ่น 60 หยวน (รวม 120 หยวน = 600 บาท)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง, ครบ 10 คน ออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์ ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ

เดินทาง  27 ก.พ. 14,25 มี.ค. (28,999.-)

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เฉิงตู-ไห่โหลวโกว-ภูเขาหิมะซีหลิง-เล่อซาน-ง้อไบ้-แพนด้า 8 วัน 7 คืน

• นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน – นมัสการสมันตภัทธโพธิสัตว์ (ผู่เสียนทรงช้าง) บนยอดง้อไบ้
• เล่นหิมะสนุก ที่ภูเขาหิมะซีหลิง แหล่งสกีใกล้เฉิงตู / ขึ้นกระเช้าถึงลานพระอาทิตย์พระจันทร์
• ชมธารน้ำแข็งละติจูดต่ำที่ไห่โหลวโกว / ชมภูเขาเงิน ภูเขาทอง
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• แจกตุ๊กตาหมีแพนด้าคนละ 1 ตัวฟรี ! (รับที่เฉิงตู)
หมายเหตุ
1. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 80 หยวน และ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน
2. ครบ 15 คน ออกเดินทาง และมีไกด์ไทยเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
3. หากสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมัน ผู้เดินทางรับทราบว่า จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง

เดินทาง สอบถาม

39,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) แพ๊คคู่ ! งานน้ำแข็งฮาร์บิ้น (ดั้งเดิม+งานใหญ่)-สกีเอ้อหลังซาน-ปักกิ่ง-หอฟ้า-กระเช้าปะต้าหลิง-สามล้อหูถง-กู้กง 7 วัน 6 คืน

ท้าทายความหนาว เยือนเมืองน้ำแข็ง ในเขตตงเป่ยอีสานจีน “แมนจูเรีย” ดินแดนที่มีฤดูหนาวยาวนานถึง 6 เดือน พิชิตความหนาวในอุณหภูมิติดลบประมาณ 20 องศา ท่องเที่ยวเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง “ฮาเอ่อร์ปิง” ที่ลือเลื่องไปทั่วโลก ชมน้ำแข็งแกะสลักขนาดเล็กเท่าถ้วยตะไลกระทั่งใหญ่เป็นปราสาท ถ้าคุณโชคดีอาจได้เห็น “ซู่กว้า” น้ำแข็งแก้วที่จับเกาะอยู่ตามกิ่งไม้กระทบแสงแวววาวงดงาม
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 6 คืน (ปักกิ่ง 4 คืน / ฮาร์บิ้น 2 คืน)
• ปักกิ่ง เที่ยวกำแพงเมืองจีนด่านใหญ่ “ปะต้าหลิง” (รวมกระเช้า)
• ปักกิ่ง เที่ยวเทียนอันเหมิน-วังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน+กายกรรมปักกิ่ง
• ฮาร์บิ้น เที่ยวเอ้อร์หลังซานสกีเซนเตอร์-เที่ยวสวนเสือไซบีเรีย-เที่ยวเกาะสุริยา
• ฮาร์บิ้น ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง (งานใหญ่) ICE & SNOW FESTIVAL
• ฮาร์บิ้น ชมงานแกะสลักน้ำแข็งดั้งเดิม ที่สวนเจ้าหลิน
• ฮาร์บิ้น เข้าชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย-สวนสตาลิน-ถนนจงยางต้าเจีย-สวนตลาดรัสเซีย
ราคารวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าบัตรผ่านประตู, ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท
ราคาไม่รวม
 ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน ต่อคนต่อวัน และไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นวันละ 10 หยวน ต่อคนต่อวัน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์
หมายเหตุ
 ผู้เดินทางรับทราบว่า ค่าบริการข้างต้นได้รวมค่า TAX ต่างๆของสายการบิน: YQ+YR+CN TAX หากสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายหลังผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยจะถืออัตราค่าธรรมเนียมที่สายการบินเรียกเก็บในวันที่ทำการออกตั๋วเป็นสำคัญ  ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน, และ/หรือ รัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว  ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง และมีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
ข้อควรทราบ
1. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการสลับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
ฝากสัมภาระ (โหลดกระเป๋า) ได้เพียง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
สัมภาระต้องมีขนาด DIMENSION (ยาว+กว้าง+หนา) รวมแล้วไม่เกิน 158 ซม.

เดินทาง  สอบถาม
** แจกเสื้อหนาว+หมวก+ถุงมือ+ที่ปิดหูหรือผ้าพันคอ รับที่ปักกิ่ง ** 
(ไม่ต้องการชุดเครื่องกันหนาว แจ้งทันทีเมื่อจอง... รับส่วนลดค่าทัวร์ 900 บาท)

49,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) อีสานจีนรอบใหญ่ ! ฮาร์บิ้น-งานน้ำแข็ง-จิหลิน-ฉางชุน- เสิ่นหยาง-อันซาน-ต้าเหลียน 10 วัน 9 คืน

ปีละครั้งท้าทายความหนาว เยือนเมืองน้ำแข็ง ดินแดนตงเป่ยอีสานจีน ที่ชาว ตะวันตกเรียกว่า “แมนจูเรีย” ดินแดนที่เคยเป็นต้นเหตุ กรณีพิพาทระหว่างจีน-รัสเซีย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ดินแดนแถบนี้มีฤดูหนาวยาวนานถึง 6 เดือน พิชิตความหนาวในอุณหภูมิติดลบประมาณ 20 องศา ท่องเที่ยวเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง “ฮาเอ่อร์ปิง” ที่ลือเลื่องไปทั่วโลก ถ้าคุณโชคดีอาจได้เห็น “ซู่กว้า” น้ำแข็งแก้วที่จับเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ ดูแวววามสวยงามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ….
ข้อควรทราบ
1. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการสลับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
ราคารวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่า TAX ต่างๆของสายการบิน: YQ+YR+CN TAX , ค่ารถ, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าบัตรผ่านประตู, ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท
ราคาไม่รวม
 ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน ต่อคนต่อวัน และไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นวันละ 10 หยวน ต่อคนต่อวัน
หมายเหตุ
 ผู้เดินทางรับทราบว่า ค่าบริการข้างต้นได้รวมค่า TAX YQ+YR+CN TAX (อัตราเช็คเมื่อ 17 ต.ค. 2555 = 7,600.-) หากสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายหลังผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยจะถืออัตราค่าธรรมเนียมที่สายการบินเรียกเก็บในวันที่ทำการออกตั๋วเป็นสำคัญ  ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน, และ/หรือ รัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว  ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
ฝากสัมภาระ (โหลดกระเป๋า) ได้เพียง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
สัมภาระต้องมีขนาด DIMENSION (ยาว+กว้าง+หนา) รวมแล้วไม่เกิน 158 ซม.

เดินทาง สอบถาม
** เพื่อให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้้อเครื่องกันหนาวตามชอบใจ รายการนี้จึงไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ **

35,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน

รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เริ่มวิ่งจากความเร็ว 70-80 กม.ต่อชั่วโมง จนปัจจุบันรถไฟในจีนสามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้กว่า 400 กม. ต่อชั่วโมง (วิ่งจริง 350) และจะพัฒนาต่อให้สามารถวิ่งได้จริงถึง 500 กม./ชั่วโมง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง รถไฟประเภท G=High-Speed (EMU) เป็นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains Gaotie (高铁) มีความเร็วสูงสุด 300 กม. /ชั่วโมง เป็นรถไฟเร็วที่สุดที่เปิดวิ่งในเส้นทางนี้ ในขณะนี้

ทัวร์จีน เดินทาง 27 ส.ค. 4,9 ก.ย.25 พ.ย. (35,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 17-23 ตุลาคม (38,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

17,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-ถ้ำมงกุฎ+2 โชว์ 6 วัน 5 คืน

• ใหม่ “ถ้ำมงกุฎ” สนุก...นั่งเรือ...นั่งรถไฟเล็ก...ขึ้นลิฟท์ภายในถ้ำ
• ใหม่ “ถ้ำวังสวรรค์” นั่งเรือมังกร ไปชมหินงอกหินย้อยสวยตระการตา
• ใหม่ “เมืองโบราณต้าชวี้” บ้านเก่าคลาสิก อายุ 200 ปี ริมแม่น้ำหลีเจียง
• รวม โชว์ไฮไลท์ DREAM LIKE LI JIANG
• ชมโชว์ใหม่ล่าสุด แสงสีเริดหรู ในโรงละครหลีเจียง MIRAGE GUILIN
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ทุกที่นั่งมีประกันวงเงิน 1 ล้านบาท (*เงื่อนไข)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ครบ 10 คน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

ทัวร์จีน เดินทาง 17 ก.ย. (17,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 16 ต.ค. (19,999.-)
* ไม่แจกกระเป่า , ไม่มีราคาเด็ก

 

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เส้นทางสายไหมเหนือ (ไฮไลท์) 11 วัน 9 คืน

หลันโจว วัดเจดีย์ขาว มารดาแม่น้ำเหลือง กังหันสุ่ยเชอ ล่องเรือปิ่งหลิงซื่อ พิพิธภัณฑ์กานซู่
เจียยวี่กวาน ด่านเจียยวี้กวาน (รวมรถแบตตารี่)
ตุนหวง ถ้ำโม่เกาคู ขี่อูฐหมิงซานซาน สระวงพระจันทร์ ด่านประตูหยก หย่าตันนครสายลม
ฮามี่ สุสานจักรพรรดิฮามี่ สุสานไกซื่อ ขี่ม้าทุ่งหญ้าปาหลี่คุน
ทูรูพาน เมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวไฟ เชียนฝอต้ง คานเอ๋อร์จิ่ง สวนองุ่น มัสยิดเอ๋อหมิ่น ซูกงก่า
อูรูมูฉี ทะเลสาบเทียนฉือ สวนหงซาน พิพิธภัณฑ์ บาร์ซ่า ตลาดกลางคืน ระบำซินเกียง
หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น ประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สายการบินเข้มงวด ฝากกระเป๋าใบใหญ่ได้ 1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 23 กก.

 

เดินทาง สอบถาม 
* แจกกระเป๋า E

0 บาท
ทัวร์จีน (CZ DISCOVERY) อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง (ไท่เหอซาน)-เขื่อนสามผา 6 วัน 5 คืน

เขาบู๊ตึ้ง 武当山 WUDANG SHAN (ไท่เหอซาน 太和山) ตั้งอยูในเขตเมืองสือเอี้ยน 十堰 มี 72 ยอดเขา 36 หน้าผา 24 ถ้ำ เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของลัทธิเต๋า ถือว่าเป็นดินแดนสุขาวดี เป็นแหล่งฝึกวิชาบำเพ็ญฌานของนักพรตเต๋าทั้งหลาย รวมถึงเทพเจ้าเสวียนหวู่ 玄武神 (เจ้าพ่อเสือ) มาบำเพ็ญพรตบนเขาจนสำเร็จเป็นเซียน มหาเทพเง็กเซียนฮ่องเต้มีบัญชาให้เฝ้าพิทักษ์เขาทางด้านทิศเหนือ เทพเสวียนหวู่ เจ้าพ่อเสือ (เฮียงบู้) เทพผู้พิทักษ์ขุนเขาทางทิศเหนือ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนจีนเพื่อขอพรให้โชคดี เฮียงบู้มีวรกายสูงถึง 9 ฟุต ดวงตามีอำนาจ ศาลเจ้านิยมสร้างองค์เฮี่ยงบู้ไว้บูชา โดยมีคู่มิตร เต่า งู อยู่เคียงองค์ เชื่อว่าถ้าไหว้ท่านด้วยน้ำและไฟ จะช่วยให้พ้นภัยพิบัตินานา ฮ่องเต้จีนบางองค์ไหว้ เฮี่ยงบู้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพราะเชื่อว่า เฮี่ยงบู้ เป็นผู้ดูแลโชคชะตาของคน จึงไหว้เพื่อขอพรให้ทรงพระชนมายุยืนยาว
ราคารวม ค่าตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วกรุ๊ป), ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, รวมถึงค่าธรรมเนียม (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน), ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
หมายเหตุ บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ผู้โดยสารเป็นผู้ซื้อและจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินเอง / รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์

เดินทาง  สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-FD) อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง (ไท่เหอซาน)-เขื่อนสามผา 6 วัน 5 คืน

มหาเทพตั่วเหล่าเอี้ย เง็กเซียนฮ่องเต้ รู้จักกันดีในนาม เทียนกง 天公 แปลว่า “ปู่สวรรค์” เป็นเทพเจ้าสูงสุดของจีน ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวฮกเกี้ยนและชาวไต้หวันเรียกขานนามของพระองค์ เชื่อว่าไหว้ท่านแล้วจะโชคดี มีแต่ความรุ่งเรือง เทพเจ้าไฉสิ่งเอี้ย เป็นเทพเจ้าของจีนที่ให้คุณทางด้านเงินทอง โชคลาภ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ชาวจีนถือเป็นเทพเจ้า ที่มีความสำคัญที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ เนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกในปีใหม่จีน เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา เป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์ทุกคน โดยปกติเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยจะมีทั้งสิ้น 60 องค์ จะผลัดกันมาทำหน้าที่รักษาและคุ้มครองดวงปี โดยแต่ละองค์จะช่วยดลบันดาล ความสุข โชคเคราะห์ ทุกข์ภัย ก็ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของท่าน จึงมีประเพณีปฏิบัติในการไหว้ฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วยเอี๊ย เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดีหรือบรรเทาเบาบางลง เทพเสวียนหวู่ เจ้าพ่อเสือ (เฮียงบู้) เทพผู้พิทักษ์ขุนเขาทางทิศเหนือ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนจีนเพื่อขอพรให้โชคดี เฮียงบู้มีวรกายสูงถึง 9 ฟุต ดวงตามีอำนาจ ศาลเจ้านิยมสร้างองค์ เฮี่ยงบู้ ไว้บูชา โดยมีคู่มิตร เต่า งู อยู่เคียงองค์ เชื่อว่าถ้าไหว้ท่านด้วยน้ำและไฟ จะช่วยให้พ้นภัยพิบัตินานา ฮ่องเต้จีนบางองค์ไหว้ เฮี่ยงบู้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพราะเชื่อว่า เฮี่ยงบู้ เป็นผู้ดูแลโชคชะตาของคน จึงไหว้เพื่อขอพรให้ทรงพระชนมายุยืนยาว
ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าน้ำหนักกระเป๋าฝากขึ้นเครื่อง AIR ASIA เที่ยวไป กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น 15 กก. และเที่ยวกลับ อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ 20 กก. / ค่าอาหารเสริฟบนเครื่องเที่ยวไป (ชุดข้าวกระเพราไก่) และเที่ยวกลับ (ชุดข้าวแกงเขียวหวาน) / ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน
หมายเหตุ บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ตั๋ว AIR ASIA มีการชำระเงินล่วงหน้า จองแล้วต้องชำระเงินมัดจำทันทีและไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเปลี่ยนชื่อ 1,600 บาท / ครั้ง / ชื่อ
ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์

เดินทาง  สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) จี่หนาน-เผิงไหล-เยียนไถ-ชิงเต่า-ชวี่ฝู่ บ้านเกิดขงจื้อ-ภูเขาเซียนอันดับหนึ่ง

ราคารวม ค่าวีซ่าจีน+ภาษีสนามบินไทย+จีน+รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR)-ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)+รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
3. อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง  สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เทียนฉือ 7 วัน 6 คืน อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ-ขุยถุน-คาราหม่าอี้-ทุ่งน้ำมันร้อยลี้-เมืองปีศาจ-ปู๋เอ่อร์ชินธาร 5 สี-สือหลินสือกวาน-คานาสือ-ทะเลสาบเทียนฉือ

ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เทียนฉือ 7 วัน 6 คืน
อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ-ขุยถุน-คาราหม่าอี้-ทุ่งน้ำมันร้อยลี้-เมืองปีศาจ-ปู๋เอ่อร์ชินธาร 5 สี-สือหลินสือกวาน-คานาสือ-ทะเลสาบเทียนฉือ

เดินทาง สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เส้นทางสายไหมเหนือ (ไฮไลท์) รายการสวยกว่า ครบกว่า...หลันโจว-เจียยวี่กวาน- ตุนหวง-หย่าตัน-ฮามี่-ทูรูพาน-อูรูมูฉี 11 วัน 9 คืน

หลันโจว วัดเจดีย์ขาว มารดาแม่น้ำเหลือง กังหันสุ่ยเชอ ล่องเรือปิ่งหลิงซื่อ พิพิธภัณฑ์กานซู่ เจียยวี่กวาน
ด่านเจียยวี้กวาน (รวมรถแบตตารี่) 
ตุนหวง ถ้ำโม่เกาคู ขี่อูฐหมิงซานซาน สระวงพระจันทร์ ด่านประตูหยก หย่าตันนครสายลม ฮามี่ สุสานจักรพรรดิฮามี่ สุสานไกซื่อ ขี่ม้าทุ่งหญ้าปาหลี่คุน
ทูรูพาน เมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวไฟ เชียนฝอต้ง คานเอ๋อร์จิ่ง สวนองุ่น มัสยิดเอ๋อหมิ่น ซูกงก่า
อูรูมูฉี ทะเลสาบเทียนฉือ สวนหงซาน พิพิธภัณฑ์ บาร์ซ่า ตลาดกลางคืน ระบำซินเกียง

เดินทาง สอบถาม 
* แจกกระเป๋า E

49,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) อีสานจีนรอบใหญ่ ฮาร์บิ้น-งานน้ำแข็ง-จิหลิน-ฉางชุน-เสิ่นหยาง-อันซาน-ต้าเหลียน 10 วัน 9 คืน

ปีละครั้งท้าทายความหนาว เยือนเมืองน้ำแข็ง ดินแดนตงเป่ยอีสานจีน ที่ชาว ตะวันตกเรียกว่า “แมนจูเรีย” ดินแดนที่เคยเป็นต้นเหตุ กรณีพิพาทระหว่างจีน-รัสเซีย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ดินแดนแถบนี้มีฤดูหนาวยาวนานถึง 6 เดือน พิชิตความหนาวในอุณหภูมิติดลบประมาณ 20 องศา ท่องเที่ยวเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง “ฮาเอ่อร์ปิง” ที่ลือเลื่องไปทั่วโลก ถ้าคุณโชคดีอาจได้เห็น “ซู่กว้า” น้ำแข็งแก้วที่จับเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ ดูแวววามสวยงามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ….
- ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินเลื่อนเวลา เที่ยวบินยกเลิก อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยว หรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- การแวะลงร้านค้าสินค้าพื้นเมืองของจีน มีผลกับราคาค่าทัวร์ ดังนั้นกรุณาลงแวะชมทุกร้านตามที่รายการระบุไว้ ส่วนการซื้อของเป็นเรื่องความพอใจของท่าน

ทัวร์จีน เดินทาง    สอบถาม

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋-ถ้ำฝูหยง-หลุมบ่อฟ้า-สะพานสวรรค์-เขานางฟ้า-ซุ่ยหนิง 6 วัน 5 คืน

• ชอบจริงๆ บินการบินไทย สายการบินแห่งชาติ
• พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน
• พิเศษ ล่องเรือแยงซียามค่ำ ชม Night View มหานครฉุงชิ่ง
• พิเศษ ชมโชว์ TOP OF SICHUAN และชิมอาหารสมุนไพร (ยาจีน) ที่เฉิงตู
• ชมต้าจู๋ DAZU BAODINGSHAN ผาพันพระมรดกโลก
• อู่หลงมรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• สนุกสนานเล่นไลด์หญ้า ลานสกี บนภูเขานางฟ้า
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก
• เยือนซุ่ยหนิง บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ตำนานเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
• ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์
** ราคายังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เดินทาง (29,900.-)

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-OX) หลูซาน-อู้หยวน-ซานชิงซาน-หลงหู่ซาน-จิ่งเต๋อเจิ้น 6 วัน 5 คืน

• เจาะมณฑลเจียงซี เที่ยวภูเขาอย่างเมามัน หลูซาน-ซานชิงซาน-หลงหู่ซัน
 • หลูซาน ภูเขาตากอากาศไฮโซ ยุคเจียงไคเช็ค ปัจจุบันคนจีนไฝ่ฝันจะไปพักร้อนสักครั้ง
• ซานชิงซาน ยอดเขารูปร่างแปลกๆ ขึ้นกระเช้า เดินเลาะริมเขา ชมธรรมชาติ
• ภูเขาเซียนลัทธิเต๋า หลงหู่ซัน ไหว้พระเสริมบารมี ล่องแพธารน้ำอุ่นหลูซี
• อู้หยวน ชนบทจีน ชมเมืองโบราณ ชมบ้านเศรษฐีเก่า
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน หนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เดินทาง สอบถาม

35,999 บาท
(ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน

รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เริ่มวิ่งจากความเร็ว 70-80 กม.ต่อชั่วโมง จนปัจจุบันรถไฟในจีนสามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้กว่า 400 กม. ต่อชั่วโมง (วิ่งจริง 350) และจะพัฒนาต่อให้สามารถวิ่งได้จริงถึง 500 กม./ชั่วโมง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง รถไฟประเภท G=High-Speed (EMU) เป็นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains Gaotie (高铁) มีความเร็วสูงสุด 300 กม. /ชั่วโมง เป็นรถไฟเร็วที่สุดที่เปิดวิ่งในเส้นทางนี้ ในขณะนี้

ทัวร์จีน เดินทาง 9 ก.ย. 25 พ.ย. (35,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 17-23 ตุลาคม (38,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

39,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเทอะ-ทุ่งหญ้าเก๋อเกิ้น-เปาโถว 7 วัน

นำท่านเยือนมองโกเลียใน ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าเขียวขจี ใต้ฟ้าสีครามสดใส ที่ดูโล่งกว้าง เข้าถึงยาก เป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่มีประชากรเบาบางที่สุด ชื่อมองโกเลียอาจทำให้ทุกคนนึกถึง “เจงกีสข่าน” วีรบุรุษทะเลทราย ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวมองโกลทั้งปวง เจงกีสข่านพิชิตเอเชียกลางและยุโรปตะวัน ออกได้ในต้นทศวรรษ 1200 และในปี ค.ศ. 1215 มองโกลก็ยึดพื้นที่จีนตอนเหนือได้บางส่วน ครั้นถึงปี ค.ศ. 1279 กุบไลข่าน หลานชายเจงกีสข่าน ก็ล้มราชวงศ์ซ่งได้ ก่อตั้งราชวงศ์หยวนปกครองจีนมาเป็นเวลานับ 100 ปี

เดินทาง  สอบถาม 

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เส้นทางใหม่...ต๋ากู่ปิงชวน-ปี้เผิงโกว-ตูเจียงเยี่ยน-วัดสองกษัตริย์-โชว์พันหน้า 5 วัน 4 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 50 หยวน/คน/วัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 50 หยวน/คน/วัน
หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง  สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) เส้นทางใหม่ ! เจาะมณฑลหนิงเซี่ยะ 6 วัน 4 คืน

มณฑลหนิงเซี่ยะ (เขตปกครองตนเองชนชาติหุย-หนิงเซี่ยะ) มณฑลที่เล็กที่สุดในประเทศจีน ครึ่งบนของมณฑลบริเวณขอบนอกถูกคลุมด้วย “เถิงเก๋อหลี่” ทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของจีน ในอดีตหนิงเซี่ยะ เป็นที่ตั้งของอาณาจักรซีเซี่ยะ (Western Xia State / ค.ศ. 1038-1227) เป็นยุคที่รุ่งเรืองยุคหนึ่งของจีน มีการส่งเสริมการศึกษา มีการประดิษฐ์ตัวอักษร มีการก่อสร้างวังและสุสานที่ใหญ่โตโอฬาร ปฐมราชวงศ์ซีเซี่ยะ คือ “หลี่หยวนเฮ่า” สืบเชื้อสายมาจากเผ่าตังเซียง (Dǎngxiàng) ซีเซี่ยะล่มสลายโดยถูกกองทัพของเจงกีสข่านตีแตก แบบถอนรากถอนโคน เมืองถูกเผา ผู้ใหญ่และเด็กที่สูงกว่าล้อเกวียนถูกฆ่าหมด สุสานกษัตริย์และพระศพถูกขุดเผาทำลาย แต่เจงกีสข่านก็ไม่มีโอกาสอยู่ดูผลงานของตัวเอง เพราะเสียชีวิตในการรบก่อนตีเมืองซีเซี่ยะแตก
มณฑลหนิงเซี่ยะ มีสมบัติ 5 สี เป็นของดีประจำมณฑล อันได้แก่
สมบัติสีแดง - เก๋ากี้คุณภาพดีที่สุดของประเทศจีน บำรุงสายตา
สมบัติสีเหลือง - รากชะเอม พืชสมุนไพรรักษาอาการไอ บำรุงปอด แก้อาการชักกระตุก
สมบัติสีฟ้า - หินสีเห้อหลาน มีสีเขียวม่วง ใช้แกะสลักทำตราประทับ และเครื่องแขวน
สมบัติสีขาว - ขนแกะคุณภาพดี ยาว 8 ซม. สินค้าส่งออกมีชื่อ มีคุณสมบัติ เบา-นุ่ม-อบอุ่น
สมบัติสีดำ - สาหร่ายเส้นผม “ฝ่าช่าย” อุดมด้วยโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก

เดินทาง   สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เส้นทางใหม่...มู่เก๋อชั่ว-หลูติ้ง-คังติ้ง-ซีชาง-หลูกูหู 8 วัน 7 คืน

• เดินทางด้วยสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติ บริการแบบไทยๆ ประทับใจจริงๆ
• เที่ยวอุทยานทะเลสาบมู่เก่อชั่ว (ทะเลสาบคนป่า) ชมทะเลสาบเจ็ดสี
• เที่ยวหลูติ้ง ชมสะพานเหล็ก ตำนานกองทัพแดง
• เที่ยวอุทยานทะเลสาบหลูกูหู ทะเลสาบมารดาของชนเผ่ามัวซัว * รวมล่องเรือ
• เที่ยวทะเลสาบหลุกูหู ชมวัดลามะ สะพานคู่รัก ชมวิวพาโนรามา
• เที่ยวซีชาง ไหว้พระวัดกว่างฝูซื่อ พิพิธภัณฑ์สังคมทาสเผ่าหยี ล่องเรือทะเลสาบฉุงไห่
• ชิมอาหารยาจีนเมนูวีไอพี ที่เฉิงตู
• รวมประกันอุบัติเหตุ + เจ็บป่วย วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เดินทาง   สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เส้นทางสายไหมเหนือ (ไฮไลท์) 10 วัน

หลันโจว วัดเจดีย์ขาว มารดาแม่น้ำเหลือง กังหันสุ่ยเชอ ล่องเรือปิ่งหลิงซื่อ พิพิธภัณฑ์กานซู่ เจียยวี่กวาน ด่านเจียยวี้กวาน (รวมรถแบตตารี่) ตุนหวง ถ้ำโม่เกาคู ขี่อูฐหมิงซานซาน สระวงพระจันทร์ ด่านประตูหยก หย่าตันนครสายลม ฮามี่ สุสานจักรพรรดิฮามี่ สุสานไกซื่อ ขี่ม้าทุ่งหญ้าปาหลี่คุน ทูรูพาน เมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวไฟ เชียนฝอต้ง คานเอ๋อร์จิ่ง สวนองุ่น มัสยิดเอ๋อหมิ่น ซูกงก่า อูรูมูฉี ทะเลสาบเทียนฉือ สวนหงซาน (รวมรถแบตตารี่) บาร์ซ่า ตลาดกลางคืน ระบำซินเกียง
หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น ประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สายการบินเข้มงวด กระเป๋าใบใหญ่ต้องน้ำหนักต้องไม่เกิน 20 กก.

เดินทาง สอบถาม
        

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เทียนฉือ 8 วัน 7 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น

เดินทาง สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) สายไหมเหนือ-กลาง-ใต้+คานาสือ 25 วัน 24 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น ประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน

เดินทาง  สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-หวงซือจ้าย-เทียนจื่อซาน-เทียนเหมินซาน-เฟิ่งหวาง-ฉางซา-เสาซัน-บ้านเหมาฯ-ถ้ำน้ำหยด 7 วัน 6 คืน

มณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียง มีพื้นที่รวม 211,800 ตรกม. มีประชากรประมาณ 64 ล้านคน ฉางซาเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สุสานสตรีชั้นสูงในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เก่าแก่กว่า 2,100 ปี ถูกค้นพบที่นี่พร้อมสมบัติล้ำค่ากว่า 3,000 ชิ้น ที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดของผู้นำคนสำคัญของจีนหลายท่าน เช่น ท่านประธานเหมา ท่านหลิวเส้าฉี ท่านหูเอี้ยวปัง และท่านจูหรงจี เป็นต้น มณฑลหูหนานยังมีเขาวงกต จางเจียเจี้ย แหล่งรวมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มีสมญาว่า “ภูเขามหัศจรรย์ที่เป็นหนึ่งในใต้หล้า” ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกในปี ค.ศ. 1992

เดินทาง  สอบถาม