อัตราการแลกเปลี่ยน
CHINA ทัวร์จีน
27,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ-DLX) กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยังซั่ว-ถ้ำมงกุฏ+3 โชว์ 6 วัน 5 คืน

• เที่ยวบินปกติ CZ China Southern Airlines
• พักโรงแรม UP GRADE 5 ดาว (ไม่แขวนป้าย)
• กุ้ยหลิน ขึ้นชมเขางวงช้าง ขึ้นชมเจดีย์เงินทอง
• กุ้ยหลิน นั่งกระเช้าขึ้นเขาเหยาซาน ชมถ้ำขลุ่ยอ้อ
• กุ้ยหลิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเหนินเหยิน
• หลงเซิ่น สันหลังมังกรหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุด
• หลงเซิ่น ชมการแสดงของเผ่าเย้าแดง
• หยังซั่ว ล่องหลีเจียง+ถ้ำมงกุฏ
• ชมโชว์ Dream Like Lijiang
• ชมโชว์ใหม่ล่าสุด Mirage
• ชมโชว์แม่น้ำ Impression Liu Sagjie
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
• กระเป๋าน้ำหนัก 23 กก. 1 ใบ
ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชมอย่างน้อย 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เดินทาง สงกรานต์ 10-15 เม.ย. (27,900.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

23,888 บาท
ทัวร์จีน (ML-MF) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-บ้านดินถู่โหลว-หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบิน+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ รวมประมาณ 6,200 บาท * อัตราเช็คเมื่อ 8 ก.ย. 2557 * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 50 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน (150 หยวน)
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

ทัวร์จีน เดินทาง 20 พ.ค. 11 มิ.ย. 15 ก.ค. 58 (23,888.-)

21,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง+เทียนสิน-มาดามทูสโซ+2 โชว์ 6 วัน 4 คืน พัก 5 ดาว ไม่แขวนป้าย

เที่ยว มากกว่าใคร !
เทียนสิน+สุสาน 13 กษัตริย์+หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูสโซ
ชมโชว์ มากกว่าใคร !
โชว์กายกรรมปักกิ่ง+โชว์กังฟูเส้าหลิน
พักดี มากกว่าใคร !
โรงแรม 5 ดาว (ไม่แขวนป้าย) 4 คืนเต็ม

ทัวร์จีน เดินทาง 30 เม.ย. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 15,22,29 พ.ค. (21,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12,16,26 มิ.ย. (21,999.-)

21,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA)ปักกิ่ง+เทียนสิน-มาดามทูสโซ+2 โชว์ 6 วัน 4 คืน พัก 5 ดาว ไม่แขวนป้าย

เที่ยว มากกว่าใคร !
เทียนสิน+สุสาน 13 กษัตริย์+หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูสโซ
ชมโชว์ มากกว่าใคร !
โชว์กายกรรมปักกิ่ง+โชว์กังฟูเส้าหลิน
พักดี มากกว่าใคร !
โรงแรม 5 ดาว (ไม่แขวนป้าย) 4 คืนเต็ม

ทัวร์จีน เดินทาง 30 เม.ย. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 15,22,29 พ.ค. (21,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12,19,26 มิ.ย. (21,999.-)

20,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-มาลีลีลา-มาดามทูสโซ 5 วัน 4 คืน (2 โชว์)

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่า บัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเ

เดินทาง 1 พ.ค. (23,999.-)
เดินทาง 15,22,29 พ.ค. (20,999.-)
เดินทาง 12, 19 มิ.ย. (20,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

20,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-มาลีลีลา-3D-มาดามทูสโซ 5 วัน 4 คืน (2 โชว์)

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

เดินทาง 1 พ.ค. (23,999.-) / 15,22,29 พ.ค. (20,999.-)
เดินทาง 12,19 มิ.ย. (20,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซี-ถงหลี่ 6 วัน 5 คืน

- รวมบุฟเฟ่ 5 ดาว Golden Jaguar
- รวมหอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-รถไฟใต้น้ำ
- ช้อบปิ้งถนนนานกิง ช้อบปิ้งตลาดเถาเป่า ช้อบปิ้งตลาดร้อยปี
หมายเหตุ ค่าบริการยังไม่ได้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน * รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาสม * เที่ยวบินช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน
ราคารวม ค่าวีซ่า 1,000 บาท, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื่อเพลิงแล้ว * หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระค่าทัวร์เพิ่มขึ้นตามจริง

เดินทาง 1-6 พ.ค. 58 (29,999.-)
* ทัวร์ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

28,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 4 คืน

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

เดินทาง สงกรานต์ 11-17 เม.ย. 58 (28,900.-)
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

31,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋ 2 ผา-ฝูหยง-หลุมบ่อฟ้า-ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน

รวมโชว์ใหญ่ Impression Wolong ที่อุทยานอู่หลง
ล่องเรือชมแม่น้ำ 2 สี แยงซีเกียง+มหานครฉุงชิ่งยามค่ำ

ทัวร์จีน เดินทาง 1-5 พ.ค. (31,999.-)

** ทัวร์ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง

38,900 บาท
(ML-TG-พัก 5 ดาว) เซี่ยงไฮ้..ไม่ย้ายบ้าน 6 วัน 4 คืน (อาหารเมนู)

(การบินไทย TG) เซี่ยงไฮ้.....ไม่ย้ายบ้าน
(พัก SHERATON FOUR POINTS HOTEL 5 ดาว 4 คืน ไม่ย้ายโรงแรม)

ทัวร์จีน สงกรานต์ 11-16 เม.ย. (38,900.-)
* ทัวร์ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า E

28,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-เทียนสิน-สุสาน 13 กษัตริย์-สะพานมาร์โคโปโล 6 วัน 4 คืน

ปักกิ่งเที่ยวครบ+เทียนสิน+สุสาน 13 กษัตริย์+สะพานมาร์โคโปโล
เพิ่ม ! สุสาน 13 กษัตริย์+สะพานมาร์โคโปโล

ทัวร์จีน เดินทาง 11 เม.ย. (มี 3 ที่ - 28,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12 เม.ย. (เต็ม)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

28,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน

เที่ยวบินบินตรงฉางซา
จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-โชว์จิ้งจอกขาว
DINNER UP GRADE มื้อละประมาณ 100 หยวน
บริการด้วยรถใหม่ VIP ที่นั่ง 2+1 / แถว

ทัวร์จีน เดินทาง 12-17 เม.ย. 58 (28,900.-) * เต็ม

24,900 บาท
ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-สามล้อหูถง-หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ทัวร์จีน เดินทาง 4,24 เม.ย. (24,900.-) * รับได้
ทัวร์จีน สงกรานต์ 10-14 เม.ย. (27,999.-) * เต็ม
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

25,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-เทียนสิน-สุสาน 13 กษัตริย์-สะพานมาร์โคโปโล6 วัน 4 คืน

ปักกิ่งเที่ยวครบ+เทียนสิน+สุสาน 13 กษัตริย์+สะพานมาร์โคโปโล
เพิ่ม ! สุสาน 13 กษัตริย์+สะพานมาร์โคโปโล

ทัวร์จีน เดินทาง 13 เม.ย. (25,900.-) * เต็ม
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

45,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋-ฝูหยง-หลุมบ่อฟ้า-เขานางฟ้า-ซุ่ยหนิง-ซานซิงตุย 8 วัน 7 คืน

• ชอบจริงๆ บินการบินไทย สายการบินแห่งชาติ
• พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว รวม 7 คืน
• พิเศษ ล่องเรือแยงซียามค่ำ ชม Night View มหานครฉุงชิ่ง
• พิเศษ ชมโชว์ TOP OF SICHUAN และชิมอาหารสมุนไพร (ยาจีน) ที่เฉิงตู
• ชมต้าจู๋ BEISHAN และ DAZU BAODINGSHAN ผาพันพระมรดกโลก
• อู่หลงมรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• สนุกสนานเล่นไลด์หญ้า บนภูเขานางฟ้า
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก
• เยือนซุ่ยหนิง บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ตำนานเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้
• ชมพิพิธภัณฑ์ปริศนา "ซานซิงตุย"
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
• ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์
หมายเหตุ
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชมอย่างน้อย 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เดินทาง 10 เม.ย. (45,999.-)
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน
** ทิปคนขับรถท้องถิ่น 80 หยวน หัวหน้าทัวร์ 80 หยวน
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) Super Pro (3 กระเช้า) คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 8 วัน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง  ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)
เที่ยวครบ เที่ยวคุ้มกว่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า
- คุนหมิง เมืองเก่ากวนตู้-วัดหยวนทง-ตำหนักทอง-ช้อบปิ้ง
- ต้าหลี่ หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่า-โรงถ่าย 8 เทพอสูรฯ-กระเช้าชางซาน
- ลี่เจียง กระเช้าใหญ่ ภูเขาหิมะมังกรหยก-เมืองเก่า-หมู่บ้านน้ำหยก- วัดยี่เฟิง-สระมังกรดำ-โค้งแรกแยงซีเกียง-หุบผาเสือกระโจน
- จงเตี้ยน กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองเก่าจงเตี้ยน
ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบิน จีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 80 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 80 หยวน
3. ครบ 14 คน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับ เปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน

เดินทาง สงกรานต์ 11 เม.ย. (39,999.-) * รับได้
เดินทาง 18 เม.ย. (33,999.-)
เดินทาง 20 มิ.ย. 25 ก.ค. (29,999.-)
เดินทาง 9 ส.ค. (30,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า **ไม่มีราคาเด็ก

48,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงการีล่า เต๋อชิ่ง+3 กระเช้า 3 เมืองเก่า 9 วัน 8 คืน

ไม่ถึงเต๋อชิ่ง ไม่ได้สัมผัสดินแดนแชงการีล่าแท้ๆ “แชงการีล่า” สถานที่เล่าขานถึงดินแดนแห่งความสุข สงบ สวยงาม ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชัน ที่ซึ่งเปรียบเสมือนดินแดนต้องห้าม อันเป็นความฝันของชายหนุ่มชาวยุโรป ที่ต้องการจะเดินทางแสวงหาขอบฟ้าใหม่ที่ยังไม่มีการค้นพบ เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษ ผู้ถ่ายทอดภาพฝันของดินแดนแห่งที่ราบสูงในเขตจงเตี้ยน ออกมาเป็นแดนสวรรค์ “แชงการีล่า” ไว้ในนวนิยายอมตะ ชื่อ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย”
พิเศษ ! ชมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง  ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)
ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ+YR+CN TAX+TH TAX แล้ว ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มจากนี้
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 100 หยวน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว *ครบ 14 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินคุนหมิง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สงกรานต์ 11-19 เม.ย. (48,999.-)
* แจกกระเป๋า E

36,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 7 วัน 6 คืน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
นั่งกระเช้า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง
 ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน

ทัวร์จีน เดินทาง สงกรานต์ 11-17 เม.ย. 58 ราคา 36,999.-

* ไม่แจกกระเป๋า

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) Super Pro (3 กระเช้า) คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 8 วัน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง  ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)
เที่ยวครบ เที่ยวคุ้มกว่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า
- คุนหมิง เมืองเก่ากวนตู้-วัดหยวนทง-ตำหนักทอง-ช้อบปิ้ง
- ต้าหลี่ หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่า-โรงถ่าย 8 เทพอสูรฯ-กระเช้าชางซาน
- ลี่เจียง กระเช้าใหญ่ ภูเขาหิมะมังกรหยก-เมืองเก่า-หมู่บ้านน้ำหยก- วัดยี่เฟิง-สระมังกรดำ-โค้งแรกแยงซีเกียง-หุบผาเสือกระโจน
- จงเตี้ยน กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองเก่าจงเตี้ยน
ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 80 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 80 หยวน
3. ครบ 14 คน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน

ทัวร์จีน เดินทาง สงกรานต์ 11 เม.ย. (39,999.-) * รับได้
ทัวร์จีน เดินทา20 มิ.ย. 25 ก.ค. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 9 ส.ค. (30,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า **ไม่มีราคาเด็ก

36,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 7 วัน 6 คืน

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
นั่งกระเช้า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง
 ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน

ทัวร์จีน เดินทาง สงกรานต์ 11-17 เม.ย. (36,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า

22,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

-32 ปี-Hot Sales 21,999.-
-พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
-นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

ทัวร์จีน เดินทาง 12 เม.ย. (30,999.-) * เต็ม
ทัวร์จีน เดินทาง 21 เม.ย. 1 พ.ค. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 22 พ.ค. 1 ก.ค.  8 ส.ค. (23,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12,19 มิ.ย. 29 ก.ค. (22,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

22,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

-32 ปี-Hot Sales 22,999.-
-พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
-นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

ทัวร์จีน เดินทาง 21 เม.ย. 1 พ.ค.  (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 22 พ.ค.1 ก.ค. 8 ส.ค. (23,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12,19 มิ.ย. 29 ก.ค. (22,999.-)
*ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

22,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง+เทียนสิน+Snow World 6 วัน 4 คืน เพิ่ม ! ไร่สตอเบอร์รี่

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
เทียนสิน เป็นเมืองขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ห่างจากปักกิ่ง 120 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นเมืองท่าที่สำคัญในการขนส่งทางเรือไกลและใกล้ และการค้าขายระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมเก่าของเมืองเทียนสิน มีเหล็กกล้า การผลิตเครื่องจักร เคมี พลังงานไฟฟ้า ปั่นทอ วัตถุก่อสร้าง ทำกระดาษและขนม อุตสาหกรรมใหม่มี ทำเรือ รถยนต์ ขุดน้ำมันปิโตเลียม แทรกเตอร์ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช นาฬิกา เครื่องโทรทัศน์ และอุปกรณ์ถ่ายรูป ฯ
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

29,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋-หลุมบ่อฟ้า-เขานางฟ้า-ซุ่ยหนิง 6 วัน 5 คืน

• พิเศษ ล่องเรือแยงซียามค่ำ ชม Night View มหานครฉุงชิ่ง
• พิเศษ ชมโชว์ TOP OF SICHUAN
• ชมต้าจู๋ DAZU BAODINGSHAN ผาพันพระมรดกโลก
• อู่หลงมรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• สนุกสนานเล่นไลด์หญ้า ลานสกี บนภูเขานางฟ้า
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก
• เยือนซุ่ยหนิง บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ตำนานเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้

ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม

24,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-NX) ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-เจียซิน 6 วัน 5 คืน

SHOCK SALES 2 มหานคร ภาคประหยัด
ปักกิ่ง-พระราชวังต้องห้าม-พระราชวังฤดูร้อน
กำแพงเมืองจีน หังโจว-ล่องคลองขุด-วัดเซียงจี
เจียซิน-ล่องเรือหนานหู
เซี่ยงไฮ้ ตึก SWFC-ตลาดเถาเป่า

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม

20,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-C-5 ดาว) กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยังซั่ว-ถ้ำมงกุฏ+3 โชว์ 6 วัน 5 คืน

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยังซั่ว-ถ้ำมงกุฏ+3 โชว์ 6 วัน 5 คืน
1. ชมโชว์ประจำเมือง Dream Like Lijiang
2. ชมโชว์สุดสวยใหม่ล่าสุด MIRAGE

3. ชมโชว์แม่น้ำ Impression Liu Sanjie

ทัวร์จีน เดินทาง  13 มี.ค. (20,900.-) ** รับได้ 4 ที่
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

16,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-B) กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-เขาฝูโบว-เขาเตี๋ยฉ่าย-เหยาซาน-โชว์ดรีม 6 วัน 5 คืน

 กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-ถ้ำเทียนกง-ฝูโบว-เขาเตี๋ยฉ่าย-เหยาซาน-โชว์ดรีม 6 วัน 5 คืน
• เที่ยวบินมีบริการของว่าง+เครื่องดื่ม+น้ำหนัก 15 กก.
• กุ้ยหลิน ขึ้นชมเขางวงช้าง ชมเชาฝูโบว เขาเตี๋ยฉ่าย
• กุ้ยหลินนั่งกระเช้าขึ้นเขาเหยาซาน
• หยังซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง+ลี่เจียงวาน-ถ้ำเทียนกง
• หยังซั่ง เที่ยวชมเมืองลับแล ชมถ้ำเงินตระการตา
• ชมโชว์ประจำเมืองกุ้ยหลิน "DREAM LIKE LIJIANG"

ทัวร์จีน เดินทาง 17,24,29 เม.ย. (18,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 15 เม.ย. (19,900.-)
ทัวร์จีน วันแรงงาน (หยุด 5 วัน) 1-6 พ.ค. (20,900.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

15,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-A) กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-โชว์ดรีม 5 วัน 4 คืน

บินตรงกุ้ยหลิน New Gen Airways (E3)
• เที่ยวบินมีบริการของว่าง+เครื่องดื่ม+น้ำหนัก 15 กก.
• กุ้ยหลิน ล่องเรือชมเมือง+กระเช้าเหยาซาน
• หยังซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง+ลี่เจียงวาน-ถ้ำเทียนกง
• ชมโชว์ประจำเมืองกุ้ยหลิน "DREAM LIKE LIJIANG"
• เล่นสไลด์หญ้า และชิมน้ำเต้าหู้แช่น้ำตก ที่สวนมังกรพ่นน้ำ

ทัวร์จีน เดินทาง 20,27 เม.ย. (15,900.-) * มี 1 ที่
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก   / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

23,999 บาท
(ML-CZ) จางเจียเจี้ย 3 ภูเขา-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 6 วัน 5 คืน

CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
ฉางซา-จางเจียเจี้ย 3 ภูเขา-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน เดินทาง 20,27 มี.ค. 58 (25,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

28,999 บาท
(TG-5ดาว-VIP-WIFI) จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-โชว์ 6 วัน 5 คืน

ครบถ้วนกระบวนเที่ยว "หูหนาน"
TG Thai Smile บินกลางวัน เข้า-ออกฉางซา
* DINNER อาหารเย็น UP GRADE มื้อละประมาณ 100 หยวน/คน
* พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 5 คืน
- รถใหม่ VIP / ฟรี WIFI บนรถ

ทัวร์จีน เดินทาง 2 พ.ค. 7 ส.ค. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 27 พ.ค. 12 มิ.ย. 31 ก.ค. (28,999.-)

16,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-B) กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-ฝูโบว-เหยาซาน-โชว์ดรีม 6 วัน 5 คืน

บินตรงกุ้ยหลิน New Gen Airways (E3
• เที่ยวบินมีบริการของว่าง+เครื่องดื่ม+น้ำหนัก 15 กก.
• กุ้ยหลิน ขึ้นชมเขางวงช้าง ชมเชาฝูโบว เขาเตี๋ยฉ่าย
• กุ้ยหลินนั่งกระเช้าขึ้นเขาเหยาซาน
• หยังซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง+ลี่เจียงวาน-ถ้ำเทียนกง
• หยังซั่ง เที่ยวชมเมืองลับแล ชมถ้ำเงินตระการตา
• ชมโชว์ประจำเมืองกุ้ยหลิน "DREAM LIKE LIJIANG"

ทัวร์จีน เดินทาง 27 มี.ค. (16,900.- - รับได้)
ทัวร์จีน เดินทาง 1,3,17,24,29 เม.ย. (18,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง  8,15 เม.ย. (19,900.-)
ทัวร์จีน สงกรานต์ 10-15 เม.ย. (20,900.-) * เต็ม
ทัวร์จีน วันแรงงาน 1-6 พ.ค. (20,900.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

14,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-A) กุ้ยหลิน-เหยาซาน-ถ้ำเทียนกง-โชว์ 5 วัน 4 คืน

บินตรงกุ้ยหลิน New Gen Airways (E3)
• เที่ยวบินมีบริการของว่าง+เครื่องดื่ม+น้ำหนัก 15 กก.
• กุ้ยหลิน ล่องเรือชมเมือง+กระเช้าเหยาซาน
• หยังซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง+ลี่เจียงวาน-ถ้ำเทียนกง
• ชมโชว์ประจำเมืองกุ้ยหลิน "DREAM LIKE LIJIANG"
• เล่นสไลด์หญ้า และชิมน้ำเต้าหู้แช่น้ำตก ที่สวนมังกรพ่นน้ำ

ทัวร์จีน เดินทาง 6,27 เม.ย. (15,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 13-17 เม.ย. (17,900.-) * * เต็ม
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

39,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-MF) ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-ฉางชุน-จิหลิน-ฮาร์บิ้น 8 วัน 7 คืน

Super Save อีสานจีน
• รวม เสื้อหนาว-หมวก-ผ้าพันคอ-ถุงมือ (รับที่ต้าเหลียน)
• รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น และ รวมทิปคนขับรถท้องถิ่น
• รวม Express Train (Dongche) ฮาร์บิ้น-ต้าเหลียน
• รวม ค่าบัตรเข้างานแกะสลักน้ำแข็ง “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”
• No Shopping
ข้อควรทราบ
- ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือ ท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการสลับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- ผู้เดินทางรับทราบว่า ค่าบริการข้างต้นได้รวมค่า TAX YQ+YR+CN, หากสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายหลังผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยจะถืออัตราค่าธรรมเนียมที่สายการบินเรียกเก็บในวันที่ทำการออกตั๋วเป็นสำคัญ
- ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน, และ/หรือ รัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
- ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
- ไม่ต้องการชุดกันหนาว แจ้งเมื่อจอง รับส่วนลด 600 บาท
- ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า การเดินทางด้วยรถไฟในประเทศจีน กระเป๋าที่นำไปต้องมีน้ำหนักและขนาดที่ท่านสามารถดูแลจัดการด้วยตนเองได้

ทัวร์จีน เดินทาง    สอบถาม

39,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ฮาร์บิ้น-ปักกิ่ง-หลงชิ่งเสีย 8 วัน 7 คืน

Triple Ice Festival ชอบจุงเบย !!! 3 เทศกาลน้ำแข็ง
• ปักกิ่ง เที่ยวกำแพงเมืองจีนด่านใหญ่ “ปะต้าหลิง” (รวมกระเช้า)
• ปักกิ่ง เที่ยวเทียนอันเหมิน-วังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน+กายกรรมปักกิ่ง-นั่ง 3 ล้อหูถง
• ปักกิ่ง (1) ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "หลงชิ่งเสีย"
• ฮาร์บิ้น (2) ชมงานแกะสลักน้ำแข็งดั้งเดิม ที่สวนเจ้าหลิน
• ฮาร์บิ้น (3) ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง (งานใหญ่) ICE & SNOW FESTIVAL
• ฮาร์บิ้น เที่ยวเอ้อร์หลังซานสกีเซนเตอร์-เที่ยวสวนเสือไซบีเรีย-เที่ยวเกาะสุริยา
• ฮาร์บิ้น เข้าชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย-สวนสตาลิน-ถนนจงยางต้าเจีย-สวนตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม

27,999 บาท
ทัวร์จีน (TG-ML) Winter Pro-4 (โลกคริสตัล/ไม่ลงร้าน) เฉินตู-จิ่วไจ้โกว 5 วัน 4 คืน

• ชอบจริงๆ บินการบินไทย สายการบินแห่งชาติ
• ตื่นตากับโลกหิมะและน้ำแข็งที่จิ่วไจ้โกว อุทยานธารสวรรค์
• ชมโชว์ทิเบต ตระการตาศิลปการแสดงพื้นถิ่นที่สวยงาม
• ชมหมีแพนด้าน่ารัก ทูตไมตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
• ชมศาลสามก๊ก อึ้งทึ่งกับประวัติความสัมพันธ์ 3 พี่น้องร่วมสาบาน

ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) Winter Pro-3 (หิมะซีหลิง+พุทธคีรี) เฉินตู-ซีหลิง-เล่อซาน-ง้อไบ้ 5 วัน 4 คืน

เฉินตู-ภูเขาหิมะซีหลิง-เล่อซาน-ง้อไบ้ 5 วัน 4 คืน
ชอบจริงๆ บินการบินไทย สายการบินแห่งชาติ
• สนุกสนานเล่นหิมะที่ภูเขาหิมะซีหลิง ลานสกีธรรมชาติที่ใกล้เมืองไทยที่สุด
• ขึ้นกระเช้าชมวิวที่ลานสุริยันจันทรา
• นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน พระริมผา สูง 71 เมตร
• ขึ้นยอดจินติ่ง นมัสการผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) สูง 48 เมตร

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม

23,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) Winter Pro-1 (ตามรอยTransformers4) ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุ่มบ่อฟ้า 5 วัน

• ชอบจริงๆ บินการบินไทย สายการบินแห่งชาติ
• พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน
• พิเศษ ล่องเรือแยงซียามค่ำ ชม Night View มหานครฉุงชิ่ง
• พิเศษ ชมโชว์ TOP OF SICHUAN และชิมอาหารสมุนไพร (ยาจีน) ที่เฉิงตู
• มรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• มรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “TRANSFORMERS 4 ”
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก
• เยือนซุ่ยหนิง บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ตำนานเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้

ทัวร์จีน เดินทาง  4 มี.ค. (25,999.-)

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) Winter Pro-2 (หิมะซีหลิง+หิมะธารน้ำแข็ง) เฉินตู-ซีหลิง-ไห่โหลวโกว 5 วัน 4 คืน

Winter PRO-2 (หิมะซีหลิง+ธารน้ำแข็ง)
• ชอบจริงๆ บินการบินไทย สายการบินแห่งชาติ
• สนุกสนานเล่นหิมะที่ภูเขาหิมะซีหลิง ลานสกีธรรมชาติที่ใกล้เมืองไทยที่สุด
• ขึ้นกระเช้าชมวิวที่ลานสุริยันจันทรา
• ชมธารน้ำแข็งละติจูดต่ำที่สุด "ไห่โหลวโกว"

ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม

39,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-MU) เซี่ยงไฮ้-เทศกาลน้ำแข็งฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน

• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (เซี่ยงไฮ้ 2 คืน / ฮาร์บิ้น 2 คืน)
• ฮาร์บิ้น เข้าชมสวนเสือไซบีเรีย+เข้าชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย
• ฮาร์บิ้น ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง (งานใหญ่) ICE & SNOW FESTIVAL
• ฮาร์บิ้น ชมเกาะสุริยา (รวมรถแบตารี่)+ชมการโชว์ว่ายน้ำ ในสระน้ำแข็ง
• ฮาร์บิ้น ชมสวนสตาลิน-ช้อบปิ้งถนนจงยางต้าเจีย
• เซี่ยงไฮ้ ชมตลาดน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว+ชมหาดไว่ทาน+ขึ้นตึก SWFC-101
• SHOPPING ถนนนานกิง+ช้อบปิ้งตลาดเถาเป่า+อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ Golden Jaguar

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม

29,900 บาท
(CTC-HU) มุมมองใหม่ไหหลำ 6 วัน

     นั่งรถไฟความเร็วสูง เยือนถิ่น"ฮาวายตะวันออก" "นมัสการเจ้าแม่กวนอิมยืนกลางทะเลที่สูงที่สุดในโลก" ชม "อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง" และ "การแสดงของชนกลุ่มน้อยหลีแม้ว" "ไหว้พระลัทธิเต๋า" "ล่องเรือโบ๋อ่าว" เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของไหหลำ ใน"พิพิธภัณฑ์ไหหนาน" "สักการะไหรุ่ย เปาบุ้นจิ้นไหหลำ" ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลองลิ้มชิมรส "ข้าวมันไก่ไหหลำแท้ สูตรต้นตำรับ" และเมนูอาหารทะเลสด

ทัวร์จีน เดินทาง สอบถาม
 

17,500 บาท
(AL-HX) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ซัวเถา 4 วัน 3 คืน

หมายเหตุ
• ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ
• กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน
• รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
• เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด

เดินทาง 5,12,19,26 มี.ค. (18,500.-)

29,999 บาท
(ML-CZ) ล่องแยงซีเกียง *ไม่ลงร้าน 5 วัน 4 คืน

YANGTZE GOLD เป็นกลุ่มเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ระดับ 5 ดาว มีเรือใหม่ในเครือจำนวน 8 ลำ มีความสูง 5-6 ชั้น ความจุผู้โดยสารตั้งแต่ 400-570 คน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในทุกลำเรือ เช่น บิสซีเนสเซ็นเตอร์ ห้องเต้นรำ ห้องเคทีวีส่วนตัว ห้องนวด ห้องพยาบาล ห้องไพ่นกกระจอก ห้องคาราโอเกะ บาร์ ห้องชมวิวภายในลำเรือ คาเฟ่ ห้องออกกำลังกาย ดาดฟ้าชมวิว ห้องสูบบุหรี่ ห้องชมภาพยนตร์ ห้องเด็กเล็ก สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟในร่มขนาดเล็ก ห้องเสริมสวย
ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * ครบ 20 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดเส้นทาง * อาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน
ราคาค่าบริการได้รวม ค่าทิปเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเรือ CREW TIPS ท่านละ 150 หยวนแล้ว
ราคายังไม่ได้รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปไกด์ไกด์เรือ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น วันละ 10 หยวน/คน/วัน

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง บนเรือไม่สามารถจัดห้อง 3 เตียงได้

เดินทาง สอบถาม

21,999 บาท
(ML-CA) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัย จิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก มหานครปักกิ่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 35 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน - ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสมควร
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

ทัวร์จีน เดินทาง 20 มี.ค. 58 (21,999.-)
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

22,900 บาท
(ML-CA) ปักกิ่ง+เทียนสิน-เจ้าแม่กวนอิม 6 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราช วงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประ วัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
เทียนสิน เป็นเมืองขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ห่างจากปักกิ่ง 120 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นเมืองท่าที่สำคัญในการขนส่งทางเรือไกลและใกล้ และการค้าขายระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมเก่าของเมืองเทียนสิน มีเหล็กกล้า การผลิตเครื่องจักร เคมี พลังงานไฟฟ้า ปั่นทอ วัตถุก่อสร้าง ทำกระดาษและขนม อุตสาหกรรมใหม่มี ทำเรือ รถยนต์ ขุดน้ำมันปิโตเลียม แทรกเตอร์ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช นาฬิกา เครื่องโทรทัศน์ และอุปกรณ์ถ่ายรูป ฯ
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

ทัวร์จีน เดินทาง 3,13 มี.ค. 58 (22,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20 มี.ค.58 (23,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

22,888 บาท
ทัวร์จีน (ML-MF) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-ถู่โหลวหย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ  * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 50 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน (150 หยวน)
หมายเหตุ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม

** ไม่แจกกระกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

34,900 บาท
(ML-OX) DLX-C พัก 5 ดาว จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง+2 โชว์ 6 วัน 5 คืน

- เที่ยวครบ 3 ภูเขา / พักโรงแรมระดับ 5 ดาว * ไม่แขวนป้าย
- อาหาร UP GRADE มื้อเที่ยง /เย็น ลงเมนู
- รวม 2 โชว์ 1. โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 2. โชว์จิ้งจอกขาว
- No Shopping /  บริการด้วยรถ VIP แถวละ 3 ที่นั่ง (1+2)
- ฟรี WIFI บนรถตลอดการเดินทาง
ราคารวม * ค่าตั๋วเหมาลำชั้นประหยัดไปกลับ* รวมค่าวีซ่าจีน * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ *กรุณาอ่านรายการทัวร์ วันที่เดินทางและเงื่อนไขของทัวร์ ให้ละเอี่ยดก่อนตัดสินใจจองและชำระเงินทุกครั้ง

 photo vipbuscopy_zps003b5456.jpg

เดินทาง สอบถาม
* แจกกระเป๋า F * ไม่มีราคาเด็ก

35,999 บาท
(ML-CZ) ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-หยีชาง-ฉุงชิ่ง 6 วัน 5 คืน

YANGTZE GOLD เป็นกลุ่มเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ระดับ 5 ดาว มีเรือในเครือจำนวน 8 ลำ มีความสูง 5-6 ชั้น ความจุผู้โดยสารตั้งแต่ 400-570 คน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในทุกลำเรือ เช่น บิสซีเนสเซ็นเตอร์ ห้องเต้นรำ ห้องเคทีวีส่วนตัว ห้องนวด ห้องพยาบาล ห้องไพ่นกกระจอก ห้องคาราโอเกะ บาร์ ห้องชมวิวภายในลำเรือ คาเฟ่ ห้องออกกำลังกาย ดาดฟ้าชมวิว ห้องสูบบุหรี่ ห้องชมภาพยนตร์ ห้องเด็กเล็ก สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟในร่มขนาดเล็ก ห้องเสริมสวย ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * ครบ 16 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดเส้นทาง * อาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน
ราคาค่าบริการได้รวม ค่าทิปเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเรือ CREW TIPS ท่านละ 150 หยวนแล้ว
ราคายังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปไกด์ไกด์เรือ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน/คน/วัน

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง บนเรือไม่สามารถจัดห้อง 3 เตียงได้

เดินทาง   สอบถาม

61,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) จิ่วไจ้โกว 2 ครั้ง (รถเหมา)-หวงหลง-เล่อซาน-ง้อไบ้+2 โชว์ 8 วัน 7 คืน

• เดินทางด้วยสายการบินไทย รับคณะละ 20 คน / ใช้รถบัส 35-39 ที่นั่ง
• อุทยานธารสวรรค์ จิ่วไจ้โกว เข้าชมอุทยาน 2 ครั้ง + รถเหมา 2 วัน มารับถึงหน้าโรงแรม
• มหัศจรรย์ อุทยานหวงหลง สระอโนดาตมังกรเหลือง ** รวมกระเช้าขาขึ้น
• มหัศจรรย์ หลวงพ่อโต เล่อซาน + ภูโพธิสัตว์ เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ้)
• รวม 2 โชว์ โชว์ทิเบต + TOP OF SICHUAN SHOW
• รวมหมีแพนด้า-ศาลสามก๊ก-วังแพะเขียว-วัดมัญชูศรี+ซอยหวานใจ
• ชวนชิมสุกี้เห็ดเมนู Plus+ชวนชิมอาหารยาจีนเมนูวีไอพี+เมนูน้องกุ้งคิดถึงบ้าน
• รวมประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาขายรวม
ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายรวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 80 หยวน และรวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 80 หยวนแล้ว
หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินและป้องกันการสูญหาย
บริษัทเมอร์รี่แลนด์ฯ ไม่มีนโยบายส่งพนักงานใดๆไปเก็บ (เงินสด) ตรงกับลูกค้า
แต่มีนโยบายในการรับชำระเงินค่าทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมที่พักฯลฯ ดังนี้

-กรุณาเขียนเช็คสั่งจ่าย “คุณโฆษิต เดชวาทิน” CHEQUE PAY TO MR. KOSIT DEJVATIN
-หรือ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี OR TRANFER DEPOSIT TO THE ACCOUNT OF
1. ชื่อบัญชี “บริษัทเมอร์รี่แลนด์ แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด” ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 017-2-16934-3 (MERRYLANDTRAVEL SERVICE CO.,LTD. ,SAVING DEPOSIT, A/C 017-2-16934-3, KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED,KLONGTOEY BRANCH
2. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต เดชวาทิน และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานเหลือง บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 005 – 2 – 11271-4 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT, A/C NO.005 – 2 – 11271-4, SIAM COMMERCIAL BANK, SAPPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
3. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 012-1-52523-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT A/C NO. 012-1-52523-8 BANK OF AYUDHAYA PUBLIC COMPANY LIMITED, SAPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
4. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 108–0–55541-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT A/C NO. 108–0–55541–8 BANGKOK BANK, SAPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
5. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต เดชวาทิน และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย บัญชีออม ทรัพย์ เลขที่ 017–2–38808-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN,SAVING DEPOSIT, A/C NO.017–2–38808-8, KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED,KLONGTOEY BRANCH
เพื่อยืนยันการชำระเงิน เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณาเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่านลงในใบโอน
แล้วแฟกซ์มาที่ FAX: 02–2401285 – 6

25 เมษายน พ.ศ. 2557

เดินทาง สอบถาม

62,222 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เส้นทางสายไหมไฮไลท์ 10 วัน

เที่ยวเส้นทางสายไหม ในฤดูกาลที่ดีที่สุด ผลไม้ เขตทะเลทราย ออกผลในช่วงนี้ ชิมแตงฮามี องุ่น ทับทิม รสชาติหวานสุดๆ
- ชมโชว์สุดสวย โชว์ซินเกียง ที่อูรูมูฉี
- ขี่อูฐ เนินเขาทรายร้องไห้ 30 นาที
- ขี่ม้า ทุ่งหญ้าปาหลี่คุณ 30 นาที
- ล่องเรือชมทะเลสาบ “เทียนฉือ”
- ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ชมวัดปิ่งหลิงซื่อ
- เขตภูเขาอัศจรรย์ หย่าตันนครแห่งสายลม
- ชมฝอเยี่ยนซาน “ภูเขาเปลวไฟ”
- ปาหลี่คุน ทุ่งหญ้าใหญ่อันดับ 2 ของซินเกียง

เดินทาง สอบถาม
* แจกกระเป๋า E * ไม่มีราคาเด็ก

53,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เทียนฉือ 7 วัน 6 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ ** บริการน้ำดื่ม 2 ขวด / 1 วันท่องเที่ยว
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายยังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 90 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 90 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 หยวน / คน
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาบิน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม
- สายการบินเข้มงวด อนุญาตให้ฝากกระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
- หากน้ำหนักเกิน 23 กก. ทางสายการบินเก็บเพิ่มที่สนามบิน 1,000 หยวน
- หากกระเป๋าเกิน 1 ใบ สายการบินเก็บเพิ่มใบละ 400 หยวน

ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี สวยที่สุดของคานาสือ
เดินทาง สอบถาม

23,999 บาท
(ML-TG-A3) อู่หลง-หลุมบ่อฟ้า-สถานที่ถ่ายทำ Tranformers 4-สุ้ยหนิง 5 วัน 4 คืน

พัก 4 ดาว+รวมโชว์ดังที่เฉิงตู Top of Sichuan
ล่องเรือ Chao Tian Gong ชมแยงซีเกียง+มหานครฉุงชิ่งยามค่ำ
• ชอบจริงๆ บินการบินไทย สายการบินแห่งชาติ
• พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน
• พิเศษ ล่องเรือแยงซียามค่ำ ชม Night View มหานครฉุงชิ่ง
• พิเศษ ชมโชว์ TOP OF SICHUAN และชิมอาหารสมุนไพร (ยาจีน) ที่เฉิงตู
• มรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• มรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “TRANSFORMERS 4 ”
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก
• เยือนซุ่ยหนิง บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ตำนานเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
• ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน หัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เดินทาง 28 ก.พ. / 4 มี.ค. 58 (25,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก
(เงื่อนไข: พร้อมจ่าย-พร้อมส่งชื่อ-พร้อมออกตั๋ว)

26,999 บาท
ML-CZ จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-เทียนจื่อซาน-เทียนเหมินซาน-เฟิ่งหวาง-เกาะส้ม 6 วัน

• ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
3. สายการบินเหมาลำ อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ครบ 10 คน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน

เดินทาง สอบถาม
** ไม่แจกกระเป๋า **ไม่มีราคาเด็ก

19,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) NEW ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนเป๋ยไห่-สะพานมาร์โคโปโล-สามล้อหูถง 5 วัน 4 คืน * 2 โชว์ (กายกรรม-โชว์หน้ากาก อาหารเสฉวน)

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก มหานครปักกิ่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่า บัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน - ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง  สอบถาม 
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) จิ่วไจ้โกว-หวงหลง-เล่อซาน-ง้อไบ้+3 โชว์ 8 วัน 7 คืน

• เดินทางด้วยสายการบินไทย รับคณะละ 20+1 หัวหน้าทัวร์ / ใช้รถบัส 35-39 ที่นั่ง
• มหัศจรรย์ อุทยานธารสวรรค์ จิ่วไจ้โกว สวยอิ่มประทับใจ
• มหัศจรรย์ อุทยานหวงหลง สระอโนดาตมังกรเหลือง
• มหัศจรรย์ หลวงพ่อโต เล่อซาน + ภูโพธิสัตว์ เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ้)
• รวม 3 โชว์ โชว์ทิเบต + TOP OF SICHUAN SHOW+ โชว์กังฟู ง้อไบ้
• เฉินตู - รวมหมีแพนด้า-ศาลสามก๊ก-วังแพะเขียว-วัดเจ้าเจี๋ย
• ชวนชิมอาหารยาจีนเมนูพิเศษ ที่เฉิงตู
• รวมประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 80 หยวน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อควรทราบ สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับ เปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
โปรดทราบ 1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็น ต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง  สอบถาม
** ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซี+Golden Jaguar 6 วัน 5 คืน

* ชมเมืองโบราณเฟิงจิง 1 ใน 4 เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดจีน
* ล่องเรือคลองขุดใหญ่ “ต้าหยุ่นเหอ” / ไหว้พระใหญ่อู๋ซี หลิงซานต้าฝอ
* ชมและรับประทานอาหารบนหอไข่มุก/ ทานอาหารมื้อใหญ่ Golden Jaguar
* บริการน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
* มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อควรทราบ สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับ เปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็น ต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็น จำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สอบถาม

39,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-OX-บินตรงจางเจียเจี้ย) DELUXE-C-พัก 5 ดาว จางเจียเจี้ย 3 ภูเขา+เฟิ่งหวาง 6 วัน 5 คืน (รวม 2 โชว์) *ไม่ลงร้านรัฐบาล *อาหาร up grade *ใช้รถบัส VIP แถวละ (1+2)

- เที่ยวครบ 3 ภูเขา / พักโรงแรมระดับ 5 ดาว * ไม่แขวนป้าย
- อาหาร UP GRADE มื้อเที่ยง 50 /เย็น 100 หยวน ลงเมนู
- รวม 2 โชว์ 1. โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 2. โชว์จิ้งจอกขาว
- ไม่ลงร้านรัฐบาล / บริการด้วยรถ VIP แถวละ 3 ที่นั่ง (1+2)
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
3. สายการบินเหมาลำ อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหายทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
4. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการสลับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สอบถาม
** พัก 5 ดาว ** 2 โชว ** ไม่ลงร้านรัฐบาล
* แจกกระเป๋า F * ไม่มีราคาเด็ก

26,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-OX-บินตรงจางเจียเจี้ย) SUPER PROMOTION-A จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-GRAND CANYON-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
3. สายการบินเหมาลำ อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหายทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
4. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการสลับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า* ไม่มีราคาเด็ก

31,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-OX-บินตรงจางเจียเจี้ย) SUPER PROMOTION-B จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-เฟิ่งหวาง-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
3. สายการบินเหมาลำ อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหายทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
4. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการสลับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า* ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) NEW ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนเป๋ยไห่-สะพานมาร์โคโปโล-สามล้อหูถง 5 วัน 4 คืน * 2 โชว์ (กายกรรม-โชว์หน้ากาก อาหารเสฉวน)

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก มหานครปักกิ่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน - ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สอบถาม
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) หวงซาน-จิ่วหัวซาน-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน

หวงซาน - ภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีน
หวงซาน ตั้งอยู่ในมณฑลอานฮุย ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก กวี “สีเสี้ยเค้อ” ได้แต่งกลอนเขียนชมหวงซานไว้ว่า….. “หวู่เยี่ยกวุยหลายปู้ค่านซาน หวงซานกวุยหลายปู้ค่านเยี่ย” (ชมห้าภูมาแล้ว เห็นดอยไม่อยากชำเลือง ไปภูเหลือง (หวงซาน) มาแล้ว ไม่อยากชมภูเขาอื่นอีก) พิสูจน์ว่าสวรรค์บนดินมีจริงหรือไม่ ด้วยดวงตาที่ยังสดใส ด้วยสองเท้าที่ยังก้าวได้ เก็บเกี่ยวประสพการณ์นี้ไว้ในความทรงจำ…
จิ่วหัวซาน - พุทธคีรี แห่ง...กษิติครรภโพธิสัตว์
จิ่วหัวซาน (ภู 9 บัว หรือ ภูเก้าวิจิตร) ภูเขาศักดิสิทธิ์ทางพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน สูง 1,342 เมตร มีวัดวามากมาย ทุกๆปี จะมีพุทธศาสนิกชนมาท่องบุญ เพราะเชื่อว่าจิ่วหัวซาน เป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภโพธิสัตว์ หรืออีกชื่อคือ “ตี้จ้างหวางผู่สัก” พระโพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์ ในศตวรรษที่ 8 มีพระภิกษุชาวเกาหลีชื่อจินเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) มาบวชบำเพ็ญฌานที่นี่ถึง 75 ปี จนสำเร็จถึงขั้นสูงสุด
ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อควรทราบ สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็น ต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สอบถาม

41,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) จิ่วไจ้โกว-หวงหลง-เล่อซาน-ง้อไบ้+3 โชว์ 8 วัน 7 คืน

• เดินทางด้วยสายการบินไทย รับคณะละ 20+1 หัวหน้าทัวร์ / ใช้รถบัส 35-39 ที่นั่ง
• มหัศจรรย์ อุทยานธารสวรรค์ จิ่วไจ้โกว สวยอิ่มประทับใจ
• มหัศจรรย์ อุทยานหวงหลง สระอโนดาตมังกรเหลือง
• มหัศจรรย์ หลวงพ่อโต เล่อซาน + ภูโพธิสัตว์ เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ้)
• รวม 3 โชว์ โชว์ทิเบต + TOP OF SICHUAN SHOW+ โชว์กังฟู ง้อไบ้
• เฉินตู - รวมหมีแพนด้า-ศาลสามก๊ก-วังแพะเขียว-วัดเจ้าเจี๋ย
• ชวนชิมอาหารยาจีนเมนูพิเศษ ที่เฉิงตู
• รวมประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 80 หยวน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อควรทราบ สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อวันและเวลาไว้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
โปรดทราบ 1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็น ต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง  สอบถาม
** ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เจาะลึกแชงการีล่า-เต๋อชิ่ง-ภูเขาหิมะเหม่ยลี่-ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง+3 กระเช้า 3 เมืองเก่า 9 วัน 8 คืน

ไม่ถึงเต๋อชิ่ง ไม่ได้สัมผัสดินแดนแชงการีล่าแท้ๆ “แชงการีล่า” สถานที่เล่าขานถึงดินแดนแห่งความสุข สงบ สวยงาม ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชัน ที่ซึ่งเปรียบเสมือนดินแดนต้องห้าม อันเป็นความฝันของชายหนุ่มชาวยุโรป ที่ต้องการจะเดินทางแสวงหาขอบฟ้าใหม่ที่ยังไม่มีการค้นพบ เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษ ผู้ถ่ายทอดภาพฝันของดินแดนแห่งที่ราบสูงในเขตจงเตี้ยน ออกมาเป็นแดนสวรรค์ “แชงการีล่า” ไว้ในนวนิยายอมตะ ชื่อ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย”
ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ + YR + CN TAX +TH TAX แล้ว ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋ว
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 90 หยวน และ คนรถท้องถิ่น 90 หยวน (รวม 180 หยวน = 900 บาท)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว *ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินคุนหมิง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

เดินทาง * แจกกระเป๋า F

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) มั่นใจเสมอกับการบินไทย ! ปักกิ่งภัทรา-กระเช้าปะต้าหลิง-บุฟเฟ่ 5 ดาว Golden Jaguar-อาหารไทยรสแท้ร้านดังภัทรา 5 วัน 4 คืน

- ชวนชิม ! เป็ดปักกิ่ง ต้นตำหรับ
- ชวนชิม ! สุกี้มองโกล น้ำจิ้มไทยรสจัด
- ชวนชิม ! เมนูอาหารกวางตุ้งรสอร่อย
- พิเศษ ! อร่อยไม่อั้น บุฟเฟ่ 6 ดาว
GOLDEN JAGUAR RESTAURANT
- สนับสนุนคนไทย ! ล้ำลึกรสชาดอาหารไทย
ร้านอาหารภัทรา “PATARA” สาขาปักกิ่ง

มหานครปักกิ่งเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองขึ้นตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสุดยอดของโลก ปักกิ่งได้รับการจัดตั้ง ให้เป็นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปักกิ่งมีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย ไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป (800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR)+ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน / รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่า บัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

เดินทาง สอบถาม

19,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-MU-F) ผู่ถ่อซาน-เซี่ยงไฮ้+โชว์ERA 6 วัน 4 คืน

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า ซึ่งเนื้อแท้ของพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ จะทรงนิรมิตพระองค์ไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่น ปางประธาน ปางพันมือพันตา ปาง 11 หน้า และปางที่เป็น “เจ้าแม่กวนอิม” ที่คนจีนเรียกว่า “อาเนี้ย” เป็นต้น เชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมีที่ประทับอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาโปตละ บนเกาะกลางทะเล ทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรม ขากลับได้เชิญองค์เจ้าแม่กวนอิม กลับมาด้วย ระหว่างทางเจอพายุจึงต้องแวะพักที่เกาะแห่งหนึ่งเป็นเวลานานมาก จนเชื่อว่าองค์เจ้าแม่ฯจะไม่ไปที่ไหน ประสงค์จะอยู่ที่เกาะแห่งนี้จึงได้สร้างศาลเพื่อประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเช่นที่ประทับของเจ้าแม่กวนอิมตามตำนานเดิม และเกาะแห่งนี้คือ “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพท้อซัว) หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญ่ของจีน….
หมายเหตุ ค่าบริการยังไม่ได้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน * รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ราคารวม ค่าวีซ่า 1,000 บาท, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื่อเพลิงแล้ว * หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระค่าทัวร์เพิ่มขึ้นตามจริง * ช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน

เดินทาง สอบถาม
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

28,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ตงชวน-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง 6 วัน

ศิลปะคือแปลงไร่แปลงนา ศิลปินคือชาวนาชาวไร่
ปลูกเพาะเกี่ยวผลแบบตั้งใจ สีสันสวยวิไลแบบบังเอิญ

ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋ว YQ + YR + CN TAX+TH TAX แล้ว * ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋ว
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ คนรถท้องถิ่น 60 หยวน (รวม 120 หยวน = 600 บาท)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง, ครบ 10 คน ออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์ ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ

เดินทาง  27 ก.พ. 14,25 มี.ค. (28,999.-)

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี-เกาะส้ม 5 วัน 4 คืน

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เนื่องจากสายการบิน อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด
泰国组团社:长沙市、张家界市、凤凰县政府为了环保,从2010年04月01日起,规定张家界市、凤凰县所有宾馆,酒店取消主动提供一次性牙膏、牙刷、拖鞋、梳子、洗发水、淋浴液、香皂、浴帽等日用品,如客人需要此项服务必须另行支付费用,(具体金额须根据酒店的规定而定)。特此通知
ประกาศ รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และเมืองเฟิ่งหวาง มณฑลหูหนาน ได้ออกระเบียบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้กำหนดให้โรงแรมรวมถึงสถานที่พักตากอากาศ ให้ยกเลิกการให้บริการวางฟรีสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง อันได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าผู้เข้าพักต้องการใช้สิ่งของดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยจ่ายตามราคาที่โรงแรมทุกที่กำหนดไว้ หรือกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาเอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ (กรุณาสอบถาม โรงแรมบางแห่งอาจไม่วางไว้ในห้องอาบน้ำ แต่โรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ในห้องอาบน้ำแต่คิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอาท์)

เดินทาง สอบถาม * ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เฉิงตู-ไห่โหลวโกว-ภูเขาหิมะซีหลิง-เล่อซาน-ง้อไบ้-แพนด้า 8 วัน 7 คืน

• นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน – นมัสการสมันตภัทธโพธิสัตว์ (ผู่เสียนทรงช้าง) บนยอดง้อไบ้
• เล่นหิมะสนุก ที่ภูเขาหิมะซีหลิง แหล่งสกีใกล้เฉิงตู / ขึ้นกระเช้าถึงลานพระอาทิตย์พระจันทร์
• ชมธารน้ำแข็งละติจูดต่ำที่ไห่โหลวโกว / ชมภูเขาเงิน ภูเขาทอง
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• แจกตุ๊กตาหมีแพนด้าคนละ 1 ตัวฟรี ! (รับที่เฉิงตู)
หมายเหตุ
1. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 80 หยวน และ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน
2. ครบ 15 คน ออกเดินทาง และมีไกด์ไทยเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
3. หากสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมัน ผู้เดินทางรับทราบว่า จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง

เดินทาง สอบถาม

27,999 บาท
(ML-CZ บินตรงฉางซา) จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-เกาะส้ม-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน และทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง สอบถาม

 

39,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) แพ๊คคู่ ! งานน้ำแข็งฮาร์บิ้น (ดั้งเดิม+งานใหญ่)-สกีเอ้อหลังซาน-ปักกิ่ง-หอฟ้า-กระเช้าปะต้าหลิง-สามล้อหูถง-กู้กง 7 วัน 6 คืน

ท้าทายความหนาว เยือนเมืองน้ำแข็ง ในเขตตงเป่ยอีสานจีน “แมนจูเรีย” ดินแดนที่มีฤดูหนาวยาวนานถึง 6 เดือน พิชิตความหนาวในอุณหภูมิติดลบประมาณ 20 องศา ท่องเที่ยวเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง “ฮาเอ่อร์ปิง” ที่ลือเลื่องไปทั่วโลก ชมน้ำแข็งแกะสลักขนาดเล็กเท่าถ้วยตะไลกระทั่งใหญ่เป็นปราสาท ถ้าคุณโชคดีอาจได้เห็น “ซู่กว้า” น้ำแข็งแก้วที่จับเกาะอยู่ตามกิ่งไม้กระทบแสงแวววาวงดงาม
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 6 คืน (ปักกิ่ง 4 คืน / ฮาร์บิ้น 2 คืน)
• ปักกิ่ง เที่ยวกำแพงเมืองจีนด่านใหญ่ “ปะต้าหลิง” (รวมกระเช้า)
• ปักกิ่ง เที่ยวเทียนอันเหมิน-วังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน+กายกรรมปักกิ่ง
• ฮาร์บิ้น เที่ยวเอ้อร์หลังซานสกีเซนเตอร์-เที่ยวสวนเสือไซบีเรีย-เที่ยวเกาะสุริยา
• ฮาร์บิ้น ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง (งานใหญ่) ICE & SNOW FESTIVAL
• ฮาร์บิ้น ชมงานแกะสลักน้ำแข็งดั้งเดิม ที่สวนเจ้าหลิน
• ฮาร์บิ้น เข้าชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย-สวนสตาลิน-ถนนจงยางต้าเจีย-สวนตลาดรัสเซีย
ราคารวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าบัตรผ่านประตู, ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท
ราคาไม่รวม
 ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน ต่อคนต่อวัน และไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นวันละ 10 หยวน ต่อคนต่อวัน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์
หมายเหตุ
 ผู้เดินทางรับทราบว่า ค่าบริการข้างต้นได้รวมค่า TAX ต่างๆของสายการบิน: YQ+YR+CN TAX หากสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายหลังผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยจะถืออัตราค่าธรรมเนียมที่สายการบินเรียกเก็บในวันที่ทำการออกตั๋วเป็นสำคัญ  ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน, และ/หรือ รัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว  ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง และมีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
ข้อควรทราบ
1. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการสลับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
ฝากสัมภาระ (โหลดกระเป๋า) ได้เพียง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
สัมภาระต้องมีขนาด DIMENSION (ยาว+กว้าง+หนา) รวมแล้วไม่เกิน 158 ซม.

เดินทาง  สอบถาม
** แจกเสื้อหนาว+หมวก+ถุงมือ+ที่ปิดหูหรือผ้าพันคอ รับที่ปักกิ่ง ** 
(ไม่ต้องการชุดเครื่องกันหนาว แจ้งทันทีเมื่อจอง... รับส่วนลดค่าทัวร์ 900 บาท)

49,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) อีสานจีนรอบใหญ่ ! ฮาร์บิ้น-งานน้ำแข็ง-จิหลิน-ฉางชุน- เสิ่นหยาง-อันซาน-ต้าเหลียน 10 วัน 9 คืน

ปีละครั้งท้าทายความหนาว เยือนเมืองน้ำแข็ง ดินแดนตงเป่ยอีสานจีน ที่ชาว ตะวันตกเรียกว่า “แมนจูเรีย” ดินแดนที่เคยเป็นต้นเหตุ กรณีพิพาทระหว่างจีน-รัสเซีย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ดินแดนแถบนี้มีฤดูหนาวยาวนานถึง 6 เดือน พิชิตความหนาวในอุณหภูมิติดลบประมาณ 20 องศา ท่องเที่ยวเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง “ฮาเอ่อร์ปิง” ที่ลือเลื่องไปทั่วโลก ถ้าคุณโชคดีอาจได้เห็น “ซู่กว้า” น้ำแข็งแก้วที่จับเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ ดูแวววามสวยงามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ….
ข้อควรทราบ
1. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการสลับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
ราคารวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่า TAX ต่างๆของสายการบิน: YQ+YR+CN TAX , ค่ารถ, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าบัตรผ่านประตู, ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท
ราคาไม่รวม
 ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน ต่อคนต่อวัน และไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นวันละ 10 หยวน ต่อคนต่อวัน
หมายเหตุ
 ผู้เดินทางรับทราบว่า ค่าบริการข้างต้นได้รวมค่า TAX YQ+YR+CN TAX (อัตราเช็คเมื่อ 17 ต.ค. 2555 = 7,600.-) หากสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายหลังผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยจะถืออัตราค่าธรรมเนียมที่สายการบินเรียกเก็บในวันที่ทำการออกตั๋วเป็นสำคัญ  ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน, และ/หรือ รัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว  ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
ฝากสัมภาระ (โหลดกระเป๋า) ได้เพียง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
สัมภาระต้องมีขนาด DIMENSION (ยาว+กว้าง+หนา) รวมแล้วไม่เกิน 158 ซม.

เดินทาง สอบถาม
** เพื่อให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้้อเครื่องกันหนาวตามชอบใจ รายการนี้จึงไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ **

34,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน

รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เริ่มวิ่งจากความเร็ว 70-80 กม.ต่อชั่วโมง จนปัจจุบันรถไฟในจีนสามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้กว่า 400 กม. ต่อชั่วโมง (วิ่งจริง 350) และจะพัฒนาต่อให้สามารถวิ่งได้จริงถึง 500 กม./ชั่วโมง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง รถไฟประเภท G=High-Speed (EMU) เป็นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains Gaotie (高铁) มีความเร็วสูงสุด 300 กม. /ชั่วโมง เป็นรถไฟเร็วที่สุดที่เปิดวิ่งในเส้นทางนี้ ในขณะนี้

ทัวร์จีน เดินทาง 21 มี.ค. (34,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 27,28 มี.ค. (35,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 1 พ.ค. (36,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 22 พ.ค. (35,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 19 มิ.ย. 25 ก.ค. 8 ส.ค. (34,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

17,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-ถ้ำมงกุฎ+2 โชว์ 6 วัน 5 คืน

• ใหม่ “ถ้ำมงกุฎ” สนุก...นั่งเรือ...นั่งรถไฟเล็ก...ขึ้นลิฟท์ภายในถ้ำ
• ใหม่ “ถ้ำวังสวรรค์” นั่งเรือมังกร ไปชมหินงอกหินย้อยสวยตระการตา
• ใหม่ “เมืองโบราณต้าชวี้” บ้านเก่าคลาสิก อายุ 200 ปี ริมแม่น้ำหลีเจียง
• รวม โชว์ไฮไลท์ DREAM LIKE LI JIANG
• ชมโชว์ใหม่ล่าสุด แสงสีเริดหรู ในโรงละครหลีเจียง MIRAGE GUILIN
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ทุกที่นั่งมีประกันวงเงิน 1 ล้านบาท (*เงื่อนไข)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ครบ 10 คน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

ทัวร์จีน เดินทาง  30 เม.ย. 1 พ.ค. (19,999.-)
ทัวร์จีน
เดินทาง  29 พ.ค. (18,999.-)

ทัวร์จีน
เดินทาง  5,12,26,28 มิ.ย. (17,999.-)
* ไม่แจกกระเป่า , ไม่มีราคาเด็ก

 

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ/FM) เจิ้งโจว-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน-หยุนไถซาน-ไคเฟิง 6 วัน 4 คืน

เที่ยวบินเหมาลำพิเศษ บินเข้า-ออกเจิ้งโจว
*รวมรถไฟความเร็วสูง High Speed EMU Guotie ซีอาน-เจิ้งโจว
ราคาขายรวม ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าบัตรผ่านประตู, ค่าโชว์ตามรายการ, ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท, ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR, ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ)
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน (250 บาท) และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 50 หยวน (250 บาท)
หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เดินทาง สอบถาม
*ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-MU) คานาสือ-เทียนฉือ-ทูรูพาน 9 วัน 8 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายยังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น ประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สายการบินเข้มงวด กระเป๋าฝาก 1 ใบใหญ่ น้ำหนักต้องไม่เกิน 20 กก.

เดินทาง สอบถาม 
***แจกกระเป๋า E

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) Super Save จิ่วไจ้โกว-หวงหลง-เล่อซาน-ง้อไบ้+3 โชว์ 8 วัน 7 คืน

• เดินทางด้วยสายการบินไทย รับคณะละ 20 คน / ใช้รถบัส 35-39 ที่นั่ง
• มหัศจรรย์ อุทยานธารสวรรค์ จิ่วไจ้โกว สวยอิ่มประทับใจ
• จิ่วไจ้โกว...รวมค่ารถเหมาพิเศษเฉพาะกรุ๊ปขนาด 22 ที่นั่ง มารับ-ส่งที่หน้าโรงแรมที่พัก
• มหัศจรรย์ อุทยานหวงหลง สระอโนดาตมังกรเหลือง ** รวมกระเช้าขาขึ้น
• มหัศจรรย์ หลวงพ่อโต เล่อซาน + ภูโพธิสัตว์ เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ้)
• รวม 3 โชว์ โชว์ทิเบต + โชว์พันหน้า + TOP OF SICHUAN
• รวมหมีแพนด้า-ศาลสามก๊ก-วังแพะเขียว-วัดมัญชูศรี
• ชวนชิมอาหารยาจีนเมนูวีไอพี ที่เฉิงตู
• รวมประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ  * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 80 หยวน
หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เดินทาง สอบถาม
* แจกกระเป๋า F

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เส้นทางสายไหมเหนือ (ไฮไลท์) 11 วัน 9 คืน

หลันโจว วัดเจดีย์ขาว มารดาแม่น้ำเหลือง กังหันสุ่ยเชอ ล่องเรือปิ่งหลิงซื่อ พิพิธภัณฑ์กานซู่
เจียยวี่กวาน ด่านเจียยวี้กวาน (รวมรถแบตตารี่)
ตุนหวง ถ้ำโม่เกาคู ขี่อูฐหมิงซานซาน สระวงพระจันทร์ ด่านประตูหยก หย่าตันนครสายลม
ฮามี่ สุสานจักรพรรดิฮามี่ สุสานไกซื่อ ขี่ม้าทุ่งหญ้าปาหลี่คุน
ทูรูพาน เมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวไฟ เชียนฝอต้ง คานเอ๋อร์จิ่ง สวนองุ่น มัสยิดเอ๋อหมิ่น ซูกงก่า
อูรูมูฉี ทะเลสาบเทียนฉือ สวนหงซาน พิพิธภัณฑ์ บาร์ซ่า ตลาดกลางคืน ระบำซินเกียง
หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น ประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สายการบินเข้มงวด ฝากกระเป๋าใบใหญ่ได้ 1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 23 กก.

 

เดินทาง สอบถาม 
* แจกกระเป๋า E

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-ZH) เส้นทางสายไหม อูรูมูฉี-ทูรูพาน-ตุนหวง-เจียยวี่กวาน-หลันโจว 10 วัน 8 คืน

โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมี การจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว * หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเวลาบิน
สายการบินเข้มงวดมาก กระเป๋าโหลดได้ 1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 23 กก.

เดินทาง  สอบถาม 
*กระเป๋า E

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-ZH) ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เส้นทางตะวันออก+ระบำซินเกียง 8 วัน 6 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น ประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สายการบินเข้มงวด อนุญาตให้ฝากกระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.

เดินทาง  สอบถาม 
*แจกกระเป๋า E

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) จื่อก่ง-ต้าจู๋-อู่หลง-ซุ่ยหนิง-ซานซิงตุย 8 วัน 7 คืน

• ชอบจริงๆ บินการบินไทย
• พัก โรงแรมระดับ 4-5ดาว รวม 7 คืน
• ชมซานซิงตุย+พิพิธภัณฑ์เสฉวน
• เที่ยวจื่อก่ง ชมบ้านเกิดไดโนเสาร์ และ เหมืองเกลือโบราณ
• ชมต้าจู๋ BEISHAN และ BAODINGSHAN ผาพันพระมรดกโลก
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก
• สนุกสนานเล่นไลด์หญ้า บนภูเขานางฟ้า
• อู่หลงมรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• พิเศษ ล่องเรือแยงซียามค่ำ ชม Night View มหานครฉุงชิ่ง
• เยือนซุ่ยหนิง บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ตำนานเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้
• พิเศษ ชมโชว์ TOP OF SICHUAN และชิมอาหารสมุนไพร (ยาจีน) ที่เฉิงตู
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
• ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์

เดินทาง สอบถาม
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน และ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 80 หยวน
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

0 บาท
ทัวร์จีน (CZ DISCOVERY) อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง (ไท่เหอซาน)-เขื่อนสามผา 6 วัน 5 คืน

เขาบู๊ตึ้ง 武当山 WUDANG SHAN (ไท่เหอซาน 太和山) ตั้งอยูในเขตเมืองสือเอี้ยน 十堰 มี 72 ยอดเขา 36 หน้าผา 24 ถ้ำ เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของลัทธิเต๋า ถือว่าเป็นดินแดนสุขาวดี เป็นแหล่งฝึกวิชาบำเพ็ญฌานของนักพรตเต๋าทั้งหลาย รวมถึงเทพเจ้าเสวียนหวู่ 玄武神 (เจ้าพ่อเสือ) มาบำเพ็ญพรตบนเขาจนสำเร็จเป็นเซียน มหาเทพเง็กเซียนฮ่องเต้มีบัญชาให้เฝ้าพิทักษ์เขาทางด้านทิศเหนือ เทพเสวียนหวู่ เจ้าพ่อเสือ (เฮียงบู้) เทพผู้พิทักษ์ขุนเขาทางทิศเหนือ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนจีนเพื่อขอพรให้โชคดี เฮียงบู้มีวรกายสูงถึง 9 ฟุต ดวงตามีอำนาจ ศาลเจ้านิยมสร้างองค์เฮี่ยงบู้ไว้บูชา โดยมีคู่มิตร เต่า งู อยู่เคียงองค์ เชื่อว่าถ้าไหว้ท่านด้วยน้ำและไฟ จะช่วยให้พ้นภัยพิบัตินานา ฮ่องเต้จีนบางองค์ไหว้ เฮี่ยงบู้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพราะเชื่อว่า เฮี่ยงบู้ เป็นผู้ดูแลโชคชะตาของคน จึงไหว้เพื่อขอพรให้ทรงพระชนมายุยืนยาว
ราคารวม ค่าตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วกรุ๊ป), ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, รวมถึงค่าธรรมเนียม (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน), ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
หมายเหตุ บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ผู้โดยสารเป็นผู้ซื้อและจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินเอง / รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์

เดินทาง  สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า

34,900 บาท
ทัวร์จีน (CZ) เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน

ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์
หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * ครบ 15 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * อาจการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบิน * อาจมีการเปลี่ยนเส้นทางเป็นเข้าซีอาน/ออกเจิ้งโจว

ทัวร์จีน เดินทาง 26 เม.ย. 10 พ.ค. (34,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 24 พ.ค. 7,21 มิ.ย. (34,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า * ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก

24,999 บาท
(ML-TG-A3) อู่หลง-หลุมบ่อฟ้า-สถานที่ถ่ายทำ Tranformers 4-สุ้ยหนิง 5 วัน 4 คืน

พัก 4 ดาว+รวมโชว์ดังที่เฉิงตู Top of Sichuan
ล่องเรือ Chao Tian Gong ชมแยงซีเกียง+มหานครฉุงชิ่งยามค่ำ
• ชอบจริงๆ บินการบินไทย สายการบินแห่งชาติ
• พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน
• พิเศษ ล่องเรือแยงซียามค่ำ ชม Night View มหานครฉุงชิ่ง
• พิเศษ ชมโชว์ TOP OF SICHUAN และชิมอาหารสมุนไพร (ยาจีน) ที่เฉิงตู
• มรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
• มรดกโลกหลุมบ่อฟ้า สถานที่ถ่ายทำหนังดัง “TRANSFORMERS 4 ”
• ชมถ้ำฝูหยง ถ้ำสวยมหัศจรรย์ระดับโลก
• เยือนซุ่ยหนิง บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ตำนานเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
• ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน หัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เดินทาง สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก
(เงื่อนไข: พร้อมจ่าย-พร้อมส่งชื่อ-พร้อมออกตั๋ว)

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-FD) อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง (ไท่เหอซาน)-เขื่อนสามผา 6 วัน 5 คืน

มหาเทพตั่วเหล่าเอี้ย เง็กเซียนฮ่องเต้ รู้จักกันดีในนาม เทียนกง 天公 แปลว่า “ปู่สวรรค์” เป็นเทพเจ้าสูงสุดของจีน ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวฮกเกี้ยนและชาวไต้หวันเรียกขานนามของพระองค์ เชื่อว่าไหว้ท่านแล้วจะโชคดี มีแต่ความรุ่งเรือง เทพเจ้าไฉสิ่งเอี้ย เป็นเทพเจ้าของจีนที่ให้คุณทางด้านเงินทอง โชคลาภ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ชาวจีนถือเป็นเทพเจ้า ที่มีความสำคัญที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ เนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกในปีใหม่จีน เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา เป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์ทุกคน โดยปกติเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยจะมีทั้งสิ้น 60 องค์ จะผลัดกันมาทำหน้าที่รักษาและคุ้มครองดวงปี โดยแต่ละองค์จะช่วยดลบันดาล ความสุข โชคเคราะห์ ทุกข์ภัย ก็ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของท่าน จึงมีประเพณีปฏิบัติในการไหว้ฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วยเอี๊ย เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดีหรือบรรเทาเบาบางลง เทพเสวียนหวู่ เจ้าพ่อเสือ (เฮียงบู้) เทพผู้พิทักษ์ขุนเขาทางทิศเหนือ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนจีนเพื่อขอพรให้โชคดี เฮียงบู้มีวรกายสูงถึง 9 ฟุต ดวงตามีอำนาจ ศาลเจ้านิยมสร้างองค์ เฮี่ยงบู้ ไว้บูชา โดยมีคู่มิตร เต่า งู อยู่เคียงองค์ เชื่อว่าถ้าไหว้ท่านด้วยน้ำและไฟ จะช่วยให้พ้นภัยพิบัตินานา ฮ่องเต้จีนบางองค์ไหว้ เฮี่ยงบู้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพราะเชื่อว่า เฮี่ยงบู้ เป็นผู้ดูแลโชคชะตาของคน จึงไหว้เพื่อขอพรให้ทรงพระชนมายุยืนยาว
ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าน้ำหนักกระเป๋าฝากขึ้นเครื่อง AIR ASIA เที่ยวไป กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น 15 กก. และเที่ยวกลับ อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ 20 กก. / ค่าอาหารเสริฟบนเครื่องเที่ยวไป (ชุดข้าวกระเพราไก่) และเที่ยวกลับ (ชุดข้าวแกงเขียวหวาน) / ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน
หมายเหตุ บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ตั๋ว AIR ASIA มีการชำระเงินล่วงหน้า จองแล้วต้องชำระเงินมัดจำทันทีและไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเปลี่ยนชื่อ 1,600 บาท / ครั้ง / ชื่อ
ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์

เดินทาง  สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-OX) 2 ทะเลสาบ 3 ทะเลทราย 4 ภูผาอัศจรรย์ --- เส้นทางสายไหมไฮไลท์+คานาสือ ซินเกียงเหนือ 11 วัน 10 คืน (บินตรงหลันโจว เที่ยวมณฑลกานซู่+มณฑลซินเกียง) * รวม 2 โชว์ (โชว์ตุนหวง+โชว์ซินเกียง)

อุรุมฉี-ทูรูพาน-ตุนหวง-หย่าตัน-เจียยีว์กวาน-หลันโจว คาราหม่าอี้-ปู๋เอ่อร์ชิน-คานาสือ - รวม 2 โชว์สุดสวย โชว์ซินเกียง+โชว์ตุนหวง - รวม ขี่อูฐเนินเขาทรายร้องไห้ 30 นาที - รวม ล่องเรือทะเลสาบ “คานาสือ” - รวม ล่องเรือทะเลสาบ “เทียนฉือ” - รวม 4 เขตภูเขาอัศจรรย์: เมืองปีศาจ, ธารห้าสี อ่าวหลากสี และ หย่าตันนครแห่งสายลม

เดินทาง  สอบถาม
* แจกกระเป๋า E * ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) จี่หนาน-เผิงไหล-เยียนไถ-ชิงเต่า-ชวี่ฝู่ บ้านเกิดขงจื้อ-ภูเขาเซียนอันดับหนึ่ง

ราคารวม ค่าวีซ่าจีน+ภาษีสนามบินไทย+จีน+รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR)-ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)+รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
3. อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

เดินทาง  สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เจิ้งโจว-หยุนไถซาน-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน-ต้าหมิงกง 6 วัน 5 คืน

ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน (300 บาท) และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน (300 บาท)
หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * ครบ 15 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * เที่ยวบินภายในมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบิน * อาจมีการเปลี่ยนเส้นทางเป็นเข้าซีอาน/ออกเจิ้งโจว

เดินทาง  สอบถาม
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เทียนฉือ 7 วัน 6 คืน อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ-ขุยถุน-คาราหม่าอี้-ทุ่งน้ำมันร้อยลี้-เมืองปีศาจ-ปู๋เอ่อร์ชินธาร 5 สี-สือหลินสือกวาน-คานาสือ-ทะเลสาบเทียนฉือ

ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เทียนฉือ 7 วัน 6 คืน
อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ-ขุยถุน-คาราหม่าอี้-ทุ่งน้ำมันร้อยลี้-เมืองปีศาจ-ปู๋เอ่อร์ชินธาร 5 สี-สือหลินสือกวาน-คานาสือ-ทะเลสาบเทียนฉือ

เดินทาง สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เส้นทางสายไหมเหนือ (ไฮไลท์) รายการสวยกว่า ครบกว่า...หลันโจว-เจียยวี่กวาน- ตุนหวง-หย่าตัน-ฮามี่-ทูรูพาน-อูรูมูฉี 11 วัน 9 คืน

หลันโจว วัดเจดีย์ขาว มารดาแม่น้ำเหลือง กังหันสุ่ยเชอ ล่องเรือปิ่งหลิงซื่อ พิพิธภัณฑ์กานซู่ เจียยวี่กวาน
ด่านเจียยวี้กวาน (รวมรถแบตตารี่) 
ตุนหวง ถ้ำโม่เกาคู ขี่อูฐหมิงซานซาน สระวงพระจันทร์ ด่านประตูหยก หย่าตันนครสายลม ฮามี่ สุสานจักรพรรดิฮามี่ สุสานไกซื่อ ขี่ม้าทุ่งหญ้าปาหลี่คุน
ทูรูพาน เมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวไฟ เชียนฝอต้ง คานเอ๋อร์จิ่ง สวนองุ่น มัสยิดเอ๋อหมิ่น ซูกงก่า
อูรูมูฉี ทะเลสาบเทียนฉือ สวนหงซาน พิพิธภัณฑ์ บาร์ซ่า ตลาดกลางคืน ระบำซินเกียง

เดินทาง สอบถาม 
* แจกกระเป๋า E

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-OX-บินตรงหลันโจว) หลันโจว-ปิ่งหลิงซื่อ-เทียนสุ่ย-พุทธจำหลักอันดับ 4 ม่ายจี๋ซาน-บ้านตระกูลหู 6 วัน

• ตามรอยเส้นทางสายไหมต้นทาง เมื่อคาราวานออกเดินทางจากเมืองซีอาน...สู่เมืองหลันโจว
• เทียนสุ่ย ชมม่ายจี๋ซาน ผาพันพระ 1 ใน 4 ของจีน พุทธศรัทธาที่มากับเส้นทางสายไหม
• เทียนสุ่ย ชมศาลเจ้าฝูซี บรรพบุรุษของชาวจีน เทพเกษตร / เดินชมถนนช้อบปิ้ง “ฝูจื่อเมี่ยว”
• เทียนสุ่ย ชมบ้านตระกูลหู บ้านขุนนางเก่า รุ่งเรืองติดต่อกันมากว่า 20 รุ่น
• หลันโจว ล่องแม่น้ำเหลือง ขึ้นชมผาพันพระปิ่งหลิงซื่อ ร่องรอยอารยะธรรมเส้นทางสายไหม
• หลันโจว ชมวัดเจดีย์ขาว / ชมน้ำพุ 5 ตา ตำนานงมหินได้ลูกชาย งมกระเบื้องได้ลูกสาว
• หลันโจว ชมสะพานเหล็กหวงเหอ / สุ่ยเฌอ กังหันน้ำโบราณ / รูปปั้นมารดาแม่น้ำเหลือง
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / มีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน  * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่มจะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
 หมายเหตุ
บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์, ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน, รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เดินทาง  สอบถาม
(ทัวร์ราคาพิเศษ-ไม่แจกกระเป๋า-ไม่มีราคาเด็ก)

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-OX-บินตรงหลันโจว) COMPACT เส้นทางสายไหม 6 วัน (อูรูมูฉี-ทูรูพาน-ตุนหวง-เจียยวี่กวาน-หลันโจว)

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สายการบินเข้มงวด กระเป๋าใบใหญ่น้ำหนักต้องไม่เกิน 20 กก.
การเดินทางด้วยรถไฟในประเทศจีน
กระเป๋าที่นำไปต้องมีน้ำหนักและขนาดที่ท่านสามารถดูแลจัดการด้วยตัวเองได้

เดินทาง สอบถาม
* ทัวร์ราคาพิเศษ * ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZเหมาลำ-A) เจิ้งโจว-หยุนไถซาน-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 4 คืน

• สวยมีระดับ อุทยานหยุนไถซาน ชมหุบเขาผาแดง
• ไคเฟิง เที่ยวศาลเปาบุ้นจิ้น+ศาลามังกร
• เติงฟง เที่ยววัดเส้าหลิน+ป่าเจดีย์+ชมกังฟู
• ลั่วหยาง เที่ยวหลงเหมินสือคู+ชมสวนดอกโบตั๋น
• ซีอาน สุสานทหารหุ่น-พิพิธภัณฑ์ส่านซี-เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ซีอาน กำแพงเมือง-ตลาดอิสลาม-เกี้ยวซีอาน-ชมโชว์ถัง

เดินทาง  สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) SUPER SAVE จิ่วไจ้โกว 2 ครั้ง-หวงหลง-เล่อซาน-ง้อไบ้+2 โชว์ 8 วัน 7 คืน

• เดินทางด้วยสายการบินไทย รับคณะละ 20+1 หัวหน้าทัวร์ / ใช้รถ35-39 ที่นั่ง
• มหัศจรรย์ อุทยานธารสวรรค์ จิ่วไจ้โกว สวยอิ่มประทับใจ เข้าชมอุทยาน 2 ครั้ง
• มหัศจรรย์ อุทยานหวงหลง สระอโนดาตมังกรเหลือง ** รวมกระเช้าขาขึ้น
 • มหัศจรรย์ หลวงพ่อโต เล่อซาน + ภูโพธิสัตว์ เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ้)
• รวม 2 โชว์ โชว์ทิเบต + TOP OF SICHUAN SHOW
• รวมหมีแพนด้า-ศาลสามก๊ก-วังแพะเขียว
• ชวนชิมอาหารยาจีนเมนูวีไอพี ที่เฉิงตู
• รวมประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ  * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 80 หยวน
หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เดินทาง สอบถาม

49,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) อีสานจีนรอบใหญ่ ฮาร์บิ้น-งานน้ำแข็ง-จิหลิน-ฉางชุน-เสิ่นหยาง-อันซาน-ต้าเหลียน 10 วัน 9 คืน

ปีละครั้งท้าทายความหนาว เยือนเมืองน้ำแข็ง ดินแดนตงเป่ยอีสานจีน ที่ชาว ตะวันตกเรียกว่า “แมนจูเรีย” ดินแดนที่เคยเป็นต้นเหตุ กรณีพิพาทระหว่างจีน-รัสเซีย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ดินแดนแถบนี้มีฤดูหนาวยาวนานถึง 6 เดือน พิชิตความหนาวในอุณหภูมิติดลบประมาณ 20 องศา ท่องเที่ยวเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง “ฮาเอ่อร์ปิง” ที่ลือเลื่องไปทั่วโลก ถ้าคุณโชคดีอาจได้เห็น “ซู่กว้า” น้ำแข็งแก้วที่จับเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ ดูแวววามสวยงามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ….
- ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินเลื่อนเวลา เที่ยวบินยกเลิก อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยว หรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และรายการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- การแวะลงร้านค้าสินค้าพื้นเมืองของจีน มีผลกับราคาค่าทัวร์ ดังนั้นกรุณาลงแวะชมทุกร้านตามที่รายการระบุไว้ ส่วนการซื้อของเป็นเรื่องความพอใจของท่าน

ทัวร์จีน เดินทาง    สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-OX) หลูซาน-อู้หยวน-ซานชิงซาน-หลงหู่ซาน-จิ่งเต๋อเจิ้น 6 วัน 5 คืน

• เจาะมณฑลเจียงซี เที่ยวภูเขาอย่างเมามัน หลูซาน-ซานชิงซาน-หลงหู่ซัน
 • หลูซาน ภูเขาตากอากาศไฮโซ ยุคเจียงไคเช็ค ปัจจุบันคนจีนไฝ่ฝันจะไปพักร้อนสักครั้ง
• ซานชิงซาน ยอดเขารูปร่างแปลกๆ ขึ้นกระเช้า เดินเลาะริมเขา ชมธรรมชาติ
• ภูเขาเซียนลัทธิเต๋า หลงหู่ซัน ไหว้พระเสริมบารมี ล่องแพธารน้ำอุ่นหลูซี
• อู้หยวน ชนบทจีน ชมเมืองโบราณ ชมบ้านเศรษฐีเก่า
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน หนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เดินทาง สอบถาม

34,999 บาท
(ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน

รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เริ่มวิ่งจากความเร็ว 70-80 กม.ต่อชั่วโมง จนปัจจุบันรถไฟในจีนสามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้กว่า 400 กม. ต่อชั่วโมง (วิ่งจริง 350) และจะพัฒนาต่อให้สามารถวิ่งได้จริงถึง 500 กม./ชั่วโมง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง รถไฟประเภท G=High-Speed (EMU) เป็นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains Gaotie (高铁) มีความเร็วสูงสุด 300 กม. /ชั่วโมง เป็นรถไฟเร็วที่สุดที่เปิดวิ่งในเส้นทางนี้ ในขณะนี้

ทัวร์จีน เดินทาง 1 พ.ค. (36,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 22 พ.ค. (35,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 19 มิ.ย. 25 ก.ค. 8 ส.ค. (34,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

39,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเทอะ-ทุ่งหญ้าเก๋อเกิ้น-เปาโถว 7 วัน

นำท่านเยือนมองโกเลียใน ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าเขียวขจี ใต้ฟ้าสีครามสดใส ที่ดูโล่งกว้าง เข้าถึงยาก เป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่มีประชากรเบาบางที่สุด ชื่อมองโกเลียอาจทำให้ทุกคนนึกถึง “เจงกีสข่าน” วีรบุรุษทะเลทราย ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวมองโกลทั้งปวง เจงกีสข่านพิชิตเอเชียกลางและยุโรปตะวัน ออกได้ในต้นทศวรรษ 1200 และในปี ค.ศ. 1215 มองโกลก็ยึดพื้นที่จีนตอนเหนือได้บางส่วน ครั้นถึงปี ค.ศ. 1279 กุบไลข่าน หลานชายเจงกีสข่าน ก็ล้มราชวงศ์ซ่งได้ ก่อตั้งราชวงศ์หยวนปกครองจีนมาเป็นเวลานับ 100 ปี

เดินทาง  สอบถาม 

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เส้นทางใหม่...ต๋ากู่ปิงชวน-ปี้เผิงโกว-ตูเจียงเยี่ยน-วัดสองกษัตริย์-โชว์พันหน้า 5 วัน 4 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 50 หยวน/คน/วัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 50 หยวน/คน/วัน
หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง  สอบถาม
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) เส้นทางใหม่ ! เจาะมณฑลหนิงเซี่ยะ 6 วัน 4 คืน

มณฑลหนิงเซี่ยะ (เขตปกครองตนเองชนชาติหุย-หนิงเซี่ยะ) มณฑลที่เล็กที่สุดในประเทศจีน ครึ่งบนของมณฑลบริเวณขอบนอกถูกคลุมด้วย “เถิงเก๋อหลี่” ทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของจีน ในอดีตหนิงเซี่ยะ เป็นที่ตั้งของอาณาจักรซีเซี่ยะ (Western Xia State / ค.ศ. 1038-1227) เป็นยุคที่รุ่งเรืองยุคหนึ่งของจีน มีการส่งเสริมการศึกษา มีการประดิษฐ์ตัวอักษร มีการก่อสร้างวังและสุสานที่ใหญ่โตโอฬาร ปฐมราชวงศ์ซีเซี่ยะ คือ “หลี่หยวนเฮ่า” สืบเชื้อสายมาจากเผ่าตังเซียง (Dǎngxiàng) ซีเซี่ยะล่มสลายโดยถูกกองทัพของเจงกีสข่านตีแตก แบบถอนรากถอนโคน เมืองถูกเผา ผู้ใหญ่และเด็กที่สูงกว่าล้อเกวียนถูกฆ่าหมด สุสานกษัตริย์และพระศพถูกขุดเผาทำลาย แต่เจงกีสข่านก็ไม่มีโอกาสอยู่ดูผลงานของตัวเอง เพราะเสียชีวิตในการรบก่อนตีเมืองซีเซี่ยะแตก
มณฑลหนิงเซี่ยะ มีสมบัติ 5 สี เป็นของดีประจำมณฑล อันได้แก่
สมบัติสีแดง - เก๋ากี้คุณภาพดีที่สุดของประเทศจีน บำรุงสายตา
สมบัติสีเหลือง - รากชะเอม พืชสมุนไพรรักษาอาการไอ บำรุงปอด แก้อาการชักกระตุก
สมบัติสีฟ้า - หินสีเห้อหลาน มีสีเขียวม่วง ใช้แกะสลักทำตราประทับ และเครื่องแขวน
สมบัติสีขาว - ขนแกะคุณภาพดี ยาว 8 ซม. สินค้าส่งออกมีชื่อ มีคุณสมบัติ เบา-นุ่ม-อบอุ่น
สมบัติสีดำ - สาหร่ายเส้นผม “ฝ่าช่าย” อุดมด้วยโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก

เดินทาง   สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เส้นทางใหม่...มู่เก๋อชั่ว-หลูติ้ง-คังติ้ง-ซีชาง-หลูกูหู 8 วัน 7 คืน

• เดินทางด้วยสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติ บริการแบบไทยๆ ประทับใจจริงๆ
• เที่ยวอุทยานทะเลสาบมู่เก่อชั่ว (ทะเลสาบคนป่า) ชมทะเลสาบเจ็ดสี
• เที่ยวหลูติ้ง ชมสะพานเหล็ก ตำนานกองทัพแดง
• เที่ยวอุทยานทะเลสาบหลูกูหู ทะเลสาบมารดาของชนเผ่ามัวซัว * รวมล่องเรือ
• เที่ยวทะเลสาบหลุกูหู ชมวัดลามะ สะพานคู่รัก ชมวิวพาโนรามา
• เที่ยวซีชาง ไหว้พระวัดกว่างฝูซื่อ พิพิธภัณฑ์สังคมทาสเผ่าหยี ล่องเรือทะเลสาบฉุงไห่
• ชิมอาหารยาจีนเมนูวีไอพี ที่เฉิงตู
• รวมประกันอุบัติเหตุ + เจ็บป่วย วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เดินทาง   สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-เหมาลำ-B) SUPER SAVE ต้าถง-อู่ไถซาน-ผิงเหยา-อารามลอยฟ้า 6 วัน 4 คืน

ชวนชิมสุกี้ต้าถง-อาหารเจอู่ไถซาน-บะหมี่พื้นเมืองซานซี รวมกระเช้าวัดไต้โหลวติ่งซื่อ-รวมรถแบตตารี่ผิงเหยา+หยุนกั่ง
ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่มจะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ทิปคนรถท้องถิ่น 50 หยวน, รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เดินทาง   สอบถาม 
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เส้นทางสายไหมเหนือ (ไฮไลท์) 10 วัน

หลันโจว วัดเจดีย์ขาว มารดาแม่น้ำเหลือง กังหันสุ่ยเชอ ล่องเรือปิ่งหลิงซื่อ พิพิธภัณฑ์กานซู่ เจียยวี่กวาน ด่านเจียยวี้กวาน (รวมรถแบตตารี่) ตุนหวง ถ้ำโม่เกาคู ขี่อูฐหมิงซานซาน สระวงพระจันทร์ ด่านประตูหยก หย่าตันนครสายลม ฮามี่ สุสานจักรพรรดิฮามี่ สุสานไกซื่อ ขี่ม้าทุ่งหญ้าปาหลี่คุน ทูรูพาน เมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวไฟ เชียนฝอต้ง คานเอ๋อร์จิ่ง สวนองุ่น มัสยิดเอ๋อหมิ่น ซูกงก่า อูรูมูฉี ทะเลสาบเทียนฉือ สวนหงซาน (รวมรถแบตตารี่) บาร์ซ่า ตลาดกลางคืน ระบำซินเกียง
หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น ประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สายการบินเข้มงวด กระเป๋าใบใหญ่ต้องน้ำหนักต้องไม่เกิน 20 กก.

เดินทาง สอบถาม
        

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) ดินแดนพิสุทธิ์คานาสือ+เทียนฉือ 8 วัน 7 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น

เดินทาง สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) สายไหมเหนือ-กลาง-ใต้+คานาสือ 25 วัน 24 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว และชุดภาษีตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CH TAX) แล้ว ** หากสายการบินมีประการขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีตั๋ว ผู้เดินทางทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น ประมาณวันละ 15 หยวน ต่อคนต่อวัน

เดินทาง  สอบถาม

0 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-หวงซือจ้าย-เทียนจื่อซาน-เทียนเหมินซาน-เฟิ่งหวาง-ฉางซา-เสาซัน-บ้านเหมาฯ-ถ้ำน้ำหยด 7 วัน 6 คืน

มณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียง มีพื้นที่รวม 211,800 ตรกม. มีประชากรประมาณ 64 ล้านคน ฉางซาเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สุสานสตรีชั้นสูงในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เก่าแก่กว่า 2,100 ปี ถูกค้นพบที่นี่พร้อมสมบัติล้ำค่ากว่า 3,000 ชิ้น ที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดของผู้นำคนสำคัญของจีนหลายท่าน เช่น ท่านประธานเหมา ท่านหลิวเส้าฉี ท่านหูเอี้ยวปัง และท่านจูหรงจี เป็นต้น มณฑลหูหนานยังมีเขาวงกต จางเจียเจี้ย แหล่งรวมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มีสมญาว่า “ภูเขามหัศจรรย์ที่เป็นหนึ่งในใต้หล้า” ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกในปี ค.ศ. 1992

เดินทาง  สอบถาม