Russia Aurora hunt พิชิตแสงเหนือ
จำนวน 8วัน 5คืน

สถานที่ท่องเที่ยว
·         ตามล่าหาแสงเหนือNorthern Lightsหรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ และเมืองคิรอฟสค์
·         ชม หมู่บ้านซามินั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนแบบชาวพื้นเมืองซามิ
·         สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนแบบชาวพื้นเมือง
·         ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้
·         ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
·         ชมการตกแต่งภายในของสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโกแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
·         ชมวิหารเซนต์บาซิลวิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
·         ชมจตุรัสแดงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ
·         ชมพระราชวังเครมลินอันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
·         ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
·         ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัตย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง 

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า
 
เดือน มกราคม
08 ม.ค. 61- 15 ม.ค. 61   55,888 54,888 52,888 8,900 -
10 ม.ค. 61- 17 ม.ค. 61   55,888 54,888 52,888 8,900 -
15 ม.ค. 61- 22 ม.ค. 61   55,888 54,888 52,888 8,900 -
17 ม.ค. 61- 24 ม.ค. 61   55,888 54,888 52,888 8,900 -
22 ม.ค. 61- 29 ม.ค. 61   55,888 54,888 52,888 8,900 -
24 ม.ค. 61- 31 ม.ค. 61   55,888 54,888 52,888 8,900 -
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
·         กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
·         กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
·         กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
·         กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
·         กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
·         หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
·         ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
·         ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
·         PASSPORTต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
·         ลูกค้าที่เดินทาง3 ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรมส่วนห้องTRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้นเด็กInfant-12 ปี
·         การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆจึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
·         โปรแกรมนี้มีไฟล์ทบินภายในประเทศฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)-เตหะราน(อิหร่าน)

19:00 น.

คณะพร้อมกันณท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์S สายการบิน MAHAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

23:35 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยเที่ยวบินที่ W5050

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เตหะราน(อิหร่าน) -มอสโคว์ -จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม

04:00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

08:15 น.

ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน MAHAN AIRเที่ยวบินที่ W5084

11:45 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานวนูโคโวหลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปีจากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่ของรัสเซียรถไฟใต้ดินมอสโคว์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านชมจัตุรัสแดงRed Squareเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซียสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆและการชุมนุมต่างๆท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์สถานเลนินหรือสุสานเลนินLenin Mausoleumซึ่งเก็บรักษาร่างของวลาดีมีร์เลนิน ผู้นำคนสำคัญของคอมมิวนิสต์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเคารพศพได้และ วิหารเซนต์บาซิลSaint Basil's Cathedralแห่งนี้ก็จะถือว่ามาไม่ถึงประเทศรัสเซียเป็นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียสร้างโดยซาร์อีวานที่ 4 หรือซาร์อีวานจอมโหดเพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกลที่กรีธาทัพมาเมืองคาซานเมื่อปีค.ศ. 1552 ผลจากชัยชนะครั้งนี้ทำให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่นจึงสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1555 มหาวิหารเซนต์บาซิลมีรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่นคือมีโดม 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลางทำให้อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยมด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณอันได้รับอิทธิพลมาจากไบแซนไทน์ที่เป็นโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ารัสเซียนกอธิกหอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอิทธิพลจากยุโรปตะวันตกผลลัพธ์ที่ออกมาจึงกลายเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนกำลังลุกไหม้บนปลายลำเทียนส่งความโชติช่วงชัชวาลย์เป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าบนสวรรค์มหาวิหารนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อปอสต์นิคยาคอฟเลฟPostnik Yakovlevและด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่าซาร์อีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสองเพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีกการกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานผู้โหดร้ายIvan The Terrible
อิสระท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุมGum ห้างสรรพ สินค้า ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองมอสโกแต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายชนิดห้างสรรพสินค้ากุมหรืออีกสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ห้างสรรพสินค้ากุมก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้นมีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกันแต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่าและที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากุมมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่นเสื้อผ้าของใช้ในครัวเรือนสินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อเครื่องสำอางค์น้ำหอมและสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึกซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
ที่พัก Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: พระราชวังเครมลิน -พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัต

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชมพระราชวังเครมลินGrand Kremlin Palaceบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของแกรนด์ปรินซ์ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 บนเนินโบโรวิตสกีออกแบบโดยทีมสถาปนิกภายใต้การบริหารจัดการของคอนสแตนตินธอนพระราชวังเครมลินมีเจตนาที่จะตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยรัสเซียคอนสแตนตินธอนยังเป็นสถาปนิกของเครมลินอาร์มรีและมหาวิหารพระคริสต์ผู้ไถ่พระราชวังเครมลินเดิมเคยเป็นพระตำนักของซาร์ในมอสโกการก่อสร้างพระราชวังรวมไปถึงขั้นตอนการระเบิดอดีตพระราชวังสถาปัตยกรรมบาโรกในบริเวณดังกล่าวซึ่งออกแบบโดยรัสเตรลลีและคริสตจักรนักบุญจอห์นแบ็พทิสต์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตามโครงการของอโลอีซิโอเดอะนิวแทนที่โบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในมอสโก   นำท่านชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์State Armoury Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียก่อตั้งมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์โรมานอฟอยู่ภายในปราการแห่งเครมลินพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมด้วยบรรดาของเก่าล้ำค่าหาชมยากสะท้อนให้เห็นถึงความพิถีพิถันวิจิตรบรรจงความละเอียดประณีตของช่างยุคโบราณและความมั่งคั่งแห่งราชวงศ์รวมแล้วมากกว่า 4,000 ชิ้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดเก็บมรดกทางประวัติศาสตร์ไว้ในตัวอาคารสองชั้นบริเวณชั้นบนจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาและข้าวของล้ำค่าอาทิคัมภีร์โบราณจอกศักดิ์สิทธิ์ชุดเครื่องเงินชุดเครื่องใช้บนโต๊ะเสวยรวมถึงไข่ฟาแบร์เชFabergeซึ่ง เป็นไข่อีสเตอร์แสนงดงามที่ทำขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าซาร์วันอีสเตอร์สำหรับชั้นล่างของอาคารมีการจัดแสดงเครื่องทรงอาทิทั้งชุดในพิธีพระบรมราชาภิเษกชุดในพระราชพิธีอภิเษกสมรสรวมถึงเครื่องแต่งกายของบรรดาขุนนางชั้นสูงนอกจากนี้ยังมีราชรถคันหรูบัลลังก์งาช้างประดับเพชรของพระเจ้าอีวานที่ 4 มงกุฎโมนามาดที่พระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ต้องสวมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งไม่ควรพลาดในความอลังการที่หาค่ามิได้พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพทย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่ยังคงสมบูรณ์แบบมีเพียง 3 แห่งเท่านั้นในโลกคือจัดแสดงอยู่ที่ประเทศรัสเซียอิหร่านและอังกฤษ ชมวิหารอัสสัมชัญAssumption Cathedralสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดสีทองอร่ามสวยงามชมโบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิลโบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจลไมเคิลเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราชชมระฆังพระเจ้าซาร์สร้างในปีค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกแต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตกปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์สร้างในปีค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลกทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตันและลูกกระสุนหนักลูกละ 1 ตัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรมงานจิตรกรรมงานสเตนกลาสกระจกสีอีกทั้งโคมไฟและงานประดับประดาต่างๆล้วนปราณีตวิจิตรบรรจงให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งถนนอารบัตย่านการค้ามีของซื้อของขายมากมายเป็นถนนที่ขึ้นชื่อของกรุงมอสโคว์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก  Ibis Dynamo Hotel หรือเทียบเท่า
 

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: มอสโคว์-มูร์มันสค์-อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่**โปรแกรมและเมืองที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบินและสภาพอากาศ**

--:--น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชเรเมเตียโวโดยสายการบิน ………..เที่ยวบินที่ .........(ระยะเวลาประมาณ 2:20 ชั่วโมง)

--:--น.

เดินทางถึง เมืองมูร์มันสค์ประเทศรัสเซียนำท่านเดินทางสู่เมืองมูร์มั นสค์Murmanskซึ่งเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์อ๊อบลาสต์Murmansk Oblastอยู่บริเวณอ่าวโคลาKola Bayโดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทรเป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติกจากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์อโลชาAlyosha Memorialที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมันเป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตรสูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ รูปปั้นกะลาสีเรือ และเยี่ยมชมสวนสาธารณะที่มีความสวยงาม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้Siberian Husky Farm ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมากโดยอาศัยอยู่ในเขตเมืองหนาวซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อนHusky Sleddingโดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อนขนมพื้นเมืองกับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ได้เวลานําท่านตามล่าหาแสงเหนือNorthern Lightsหรือแสงออโรร่าAurora Borealisเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่งในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นซึ่งแสงจะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน**การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญและโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**
ที่พัก Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า
 

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง- หมู่บ้านซามิ- ตามล่าหาแสงเหนือ

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear Powered Icebreakers รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูร์มันสค์Murmanskในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณหมู่บ้านซามิ
เดินทางสู่หมู่บ้านซามิSami Villageณหมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ Reindeer หมาป่าFoxes เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน Reindeer Sledding แบบชาวพื้นเมืองซามิ 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ได้เวลานําท่านตามล่าหาแสงเหนือNorthern Lightsหรือแสงออโรร่าAurora Borealisเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่งในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นซึ่งแสงจะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน**การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญและโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**
ที่พัก Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง- อนุสาวรีย์อโลชา - มอสโคว์ -เรือตัดน้ำแข็ง -สถานีรถไฟใต้ดิน -ถนนอารบัต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมูร์มันสค์เมืองมูร์มันสค์ประเทศรัสเซีย
**โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ**

--:--น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว เมืองมอสโก ประเทศรัสเซียโดยสายการบิน ............เที่ยวบินที่ ...........

--:--น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย
พิเศษ..ถ้ามีเวลานำท่านล่องเรือตัดน้ำแข็งMoscow  Icebreaker River Cruise by Radisson Cruiseชม ความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำมอสกาวาMoskva ดื่มด่ำบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวโดยอาจมีหิมะและน้ำแข็งเต็มในแม่น้ำทั้งสองข้างทาง **เป็นโปรแกรมเสริมมีค่าใช้จ่ายสอบถาม มัคคุเทศก์ การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและในกรณีน้ำในแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งที่หนามากจนทำให้ไม่สามารถล่องเรือได้
**
จากนั้นแวะถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ซาเวียร์St. Saviour Cathedralเป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติสร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ได้เวลาเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชเรเมเตียโวกรุงมอสโคว์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: มอสโคว์ - เตหะราน

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาเดินทางสู่ท่าอากาศยานวนูโคโวกรุงมอสโคว์

13:15 น.

เดินทางสู่ท่าอากาศยานกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านโดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ยวบินที่ W5085

17:15 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงเตหะราน(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

21:45 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบิน MAHAN AIRเที่ยวบินที่ W5051

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

07:45 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน MAHAN AIR
·  ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
·  ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
·  ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
·  ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ  
·  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
·  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น390 บาทขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
·  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
·  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
·  ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 Euro/ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
·  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
·  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
·  ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
·  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
·  ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
·  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไข
การจอง หรือสำรองที่นั่ง
·  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำงวดแรก20,000 บาท
·  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 
การยกเลิก
·  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·  แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
·  แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100%ของราคาทัวร์
·  ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
·  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
·  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign