ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน
ระดับ 5 ดาวบวก
President Cruise No.7 or No.8
สถานที่ท่องเที่ยว
“President Cruise NO.7 และ NO.8” เป็นกลุ่มเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ระดับ 5 ดาว เป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุด สามารถจุคนได้มากที่สุด และ ปลอดภัยที่สุด ในแม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาว 146.8 เมตรและกว้าง 20.2 เมตร บนเรือมี 215 ห้องมาตรฐาน ห้อง มีห้อง  luxury executive 13 ห้อง มีห้องชุดสวีท 2 ห้อง ความจุผู้โดยสารตั้งแต่ 460-580 คน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในทุกลำเรือ เช่น บิสซีเนสเซ็นเตอร์ ห้องเต้นรำ ห้องเคทีวีส่วนตัว ห้องนวด ห้องพยาบาล ห้องไพ่นกกระจอก ห้องคาราโอเกะ บาร์ ห้องชมวิวภายในลำเรือ คาเฟ่ ห้องออกกำลังกาย ดาดฟ้าชมวิว ห้องสูบบุหรี่ ห้องชมภาพยนตร์ ห้องเด็กเล็ก สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟในร่มขนาดเล็ก ห้องเสริมสวย
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
11-15 พ.ย. 60 27,900 11,500 รวมแล้ว
18-22 พ.ย. 60 27,900 11,500 รวมแล้ว
20-25 พ.ย. 60 27,900 11,500 รวมแล้ว
ไม่มีราคาเด็ก ไม่มีเตียงเสริม
เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงบนเรือไม่สามารถจัดห้อง 3 เตียงได้
 
ราคารวม  ค่าวีซ่าจีน(กรุ๊ป 800 บาท) / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ) / ค่าทิปเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเรือ CREW TIPS ท่านละ 150 หยวน
หมายเหตุ  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * ครบ 20 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดเส้นทาง * อาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน
ราคายังไม่ได้รวม  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปไกด์ไกด์เรือ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น วันละ 10 หยวน/ คน/วัน (100 หยวน)
 
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-กวางเจา-หยีชาง-เรือสำราญ

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ เกาะ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

12.00 น.

เดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 358  

15.50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานไป่หยุน นครกวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วรอต่อเที่ยวบินเพื่อเดินทางสู่เมืองหยีชาง (ไม่ออกนอกสนามบิน)  

17.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารในสนามบิน หรือจัดบริการอาหารเย็นท่านด้วยชุด MAC DONALD หรือชุด KFC ที่สนามบิน

19.10 น.

เหิรฟ้าสู่เมืองหยีชาง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3311

21.05 น.

ถึงหยีชาง เมืองเล็กๆในมณฑลเหอเป่ย มีพลเมืองประมาณ 3 แสนคน เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเมื่อรัฐบาลจีนสร้างเขื่อนต้าป้า เขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นที่เมืองหยีชาง
นำท่านลงเรือ President Criuse No.7 หรือ No.8 พักบนเรือสำราญ President Cruise NO.7 หรือ NO.8

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้าป้า

เช้า

รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
นำชม เขื่อนยักษ์ที่อลังการใหญ่ที่สุดในโลก ซันเสียต้าป้า เมื่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 จะครองตำแหน่งเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สันเขื่อนมีความยาว 3035 เมตร สูง185เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน สองส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า หนึ่งส่วนกลางสำหรับระบายน้ำ อีกสองส่วนเป็นประตูสำหรับเรือผ่าน ส่วนที่หนึ่งสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำ 3000-10,000ตัน และอีกส่วนสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน ช่องระบายน้ำของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ลำดับชั้น เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือน จากแผ่นดินไหว ได้ถึง 7 ริกเตอร์ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมหลากสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง และสามารเก็บกักน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน นำท่านชมการปรับระดับน้ำเมื่อเรือผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น ท่านจะได้ชมการระบายน้ำเมตรต่อเมตรของแต่ละขั้นประตู อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนำท่านกลับลงเรือ เพื่อเริ่มต้นการล่องแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของประเทศจีน (6,380 กม.) และยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก มีต้นกำเนิดจากเขตปกครองตนเองทิเบต ไหลเข้าสู่มณฑลยูนนาน เสฉวน หูเป่ย หูหนาน เจียงซี อานฮุย เจียงซู ผ่านมหานครเซี่ยงไฮ้ แล้วไหลออกทะเลตะวันออก

กลางวัน

รับประทานอาหารบนเรือ

บ่าย

เรือจะล่องแล่นสู่ ซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร สมัยก่อนช่องแคบซีหลิงถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่สุดในการแล่นเรือ เนื่องจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกที่นับไม่ถ้วน และผุดโผล่อยู่ตามน้ำ

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ...
พักบนเรือสำราญ President Cruise NO.7 หรือ NO.8 (ระดับ 5 ดาว)
*** คืนนี้เรือจะแล่นผ่านอูเสีย (WU GORGE) มีความยาว 44 ก.ม. ซึ่งเป็นช่องแคบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา 3 ช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาหวูซัน ซึ่งมีแนวหน้าผาสูงชัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง(ช่องแคบฉวีถังเสีย,ช่องแคบอูเสีย)-เสินหนงซี

เช้า

รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
{ เรือแล่นผ่านเมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง หรือเรียกว่า เมืองจักรพรรดิขาว อยู่ในเขตอำเภอเฟิงเจีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของปากช่องแคบฉวีถังเสีย บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตร ที่ตั้งของเมืองล้อมรอบด้วยน้ำ 3 ด้าน และภูเขาอยู่ด้านซ้าย ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ประกอบด้วยวัดอู่หัว, ตำหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างราชวงศ์หมิง และชิง นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพของหลิวเป่ย,จูเกอะเหลียง, กวนอู, จางเฟ่ย ในยุคสามก๊ก (รายการเมืองโบราณไป๋ตี้เฉิงนี้เป็นรายการออฟชั่น หากจำนวนคนบนเรือครบ 50ท่านขึ้นไป ทางเรือจะจอดและเที่ยวพร้อมกัน  หากไม่ถึง 50 ท่าน  จะแล่นผ่านไม่จอดชม  ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ LOBBY ชั้นสอง  ราคา 290 หยวนต่อท่าน)
เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ { เรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาว 42 ก.ม. ซึ่งเป็นช่องแคบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา 3 ช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาหวูซัน ซึ่งมีแนวหน้าผาสูงชัน ซึ่งเป็นช่องแคบมี่มีฉายาว่า อูเสียเป็นช่องแคบที่งามสง่า โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวภูเขาหินผาสลับซับซ้อนที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบก่อให้เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อันลือชื่อ เชื่อกันว่า มาล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ไม่เห็นนางฟ้า เท่ากับมาไม่ถึงแม่น้ำแยงซีเกียง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ
หลังจากนั้นนำท่านลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เสินหนงซี ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียง มีแหล่งต้นกำเนิดที่นครฉงชิ่ง อำเภออู่ซัน เขตกวนตู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันคือ ตอนต้นสายชื่อกวนตู้  ตอนกลางชื่อจื่อหยาง ตอนปลายชื่อเสินหนี่วซี ซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น้ำแยงซีเกียง  มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ทัศนียภาพรอบๆสองฟากฝั่ง ความใสบริสุทธิ์ของอากาศ ความเงียบสงบกับบรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนท่านได้เยื้องย่างเข้าสู่แดนสุขาวดี โดยมีเรื่องเล่าสืบขานกันว่าธารน้ำแห่งนี้ได้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน้ำกัน จากนั้นเรือจะล่องแล่นสู่ ซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 70  กิโลเมตร สมัยก่อนช่องแคบซีหลิง ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่สุดในการแล่นเรือ เนื่องจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกที่นับไม่ถ้วน แต่หลังจากที่ได้สร้างเขื่อนขึ้น แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนี้ได้ถูกทำลายไปเสียส่วนใหญ่ อีกทั้งระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จึงทำให้อุปสรรคการเดินเรือสะดวกขึ้น นำท่านกลับลงเรือ

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ...พบกับการเลี้ยงต้อนรับโดยกัปตัน
พักบนเรือสำราญ President Cruise NO.7 หรือ NO.8

ค่ำๆ

เรือจะผ่านเข้าสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย XILING GORGE เป็นช่องแคบที่ยาวที่สุดของต้าซานเสีย มีความยาวถึง 76 กม. ปัจจุบันน้ำท่วมสูง จนโตรกผาไม่มีความสูงชันเช่นเดิม แต่เติมบรรยากาศใหม่ๆ เสมือนล่องอยู่กลางทะเลสาบสวยงามกว้างใหญ่

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: แม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบฉวีถังเสีย-เจดีย์สือเป่าจ้าย

เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ฉวีถังเสีย ช่องแคบชวีถังเสีย(ช่องแคบที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา) ชึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควรโดยเฉพาะประตูขุยเหมินบริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมากเนื่องจากน้ำที่มีหน้ากว้างกว่าหนึ่งกิโลเมตรและถูกบีบให้   ไหลผ่านที่ประตูขุยเหมินเพียง 300 เมตรเท่านั้น ทั้งทางน้ำยังหักสอกไม่เห็นทางน้ำ เรือต้องกลับลำอย่างกระทันหัน โดยเฉพาะในอดีตเรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัย(เปรียบนัยดังคนเมื่อพานพบอุปสรรคในชีวิตแล้วต้องอย่าท้อถอยหรือยอมแพ้ที่จะฝ่าฟันไปให้พ้น)

กลางวัน

รับประทานอาหารบนเรือ...
จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชมความงามของ เจดีย์สือเป่าจ้าย ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหวี้อิ้น ทางทิศเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านลี่ โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทำจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้
นำท่านกลับลงเรือ รับประทานอาหารเย็นบนเรือ
พักบนเรือสำราญ President Cruise NO.7 หรือ NO.8

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: แม่น้ำแยงซีเกียง-ฉุงชิ่ง-ศาลามหาประชาคม-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-สุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหาร เช้าที่โรงแรม

08.00 น.

(เวลาประมาณ) เรือเทียบท่านครฉุงชิ่ง มหานครขึ้นตรงต่อส่วนกลาง 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีแม่น้ำสำคัญมาบรรจบกัน 2 สาย คือ แม่น้ำแยงซี และ แม่น้ำเจียเหลียง ใจกลางเมืองใหญ่ล้วนมีตึกสูงแทงยอดเสียดฟ้าเช่นเดียวกับมหานครอื่นๆ เติมแต่งด้วยแฟชั่นการแต่งตัวของผู้คนทันสมัยไม่แพ้เมืองใหญ่ใดๆ ของโลก
โปรดทราบ  ถ้ามีเวลา { อิสระช้อบปิ้งที่ถนนคนเดินเจียฟ่างเปย เลือกชมสินค้าทันสมัยในห้างใหญ่ในกลางมหานครฉุงชิ่ง อาทิ รองเท้างาม กระเป๋าสวย ฯลฯ

10.30 น.

แล้วเดินทางไปสนามบิน

13.25 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่ CZ3406  

15.25 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ค่าบริการ      พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 11,500 บาท
อัตรานี้รวม     ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าวีซ่าจีน(กรุ๊ป 800.-) / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงYR, ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ YQ)
อัตรานี้ไม่รวม  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น 2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละประมาณ 10 หยวนต่อคนต่อวัน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น วันละประมาณ 10 หยวน / คน / วัน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไข สำรองที่นั่ง   มัดจำ 10,000 บาท * ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เงื่อนไขการยกเลิก   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
เอกสารวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา อย่างชัดเจน ถ้าถ่ายไม่ชัด-มืด-ดำ-ซีดขาวเกินไป อาจใช้ไม่ได้ กรุณาแก้ไข ด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสือเดินทางใหม่ค่ะ
หมายเหตุ
 การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยื่นได้ที่หลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึ่งกฎเกณฑ์การยื่น ค่าธรรมเนียม การใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน้า หรืออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิด จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
สรุปแผนความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สำหรับผู้เดินทางในแผนท่องเที่ยวข้างต้น
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
 
ความคุ้มครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน
ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (Accident Medical Expense while travelling.) ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ (เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  (Personal Liability) 200,000 บาท
การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน ฯลฯ, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่าย  ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสูงสุด  ต่ออุบัติเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกิน สี่สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย แต่เป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ที่โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงตามความประสงค์ของบริษัทหลักที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ทำประกันไว้ เช่น ต้องการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้า หรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้น ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซื้อประกันและชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้โดยติดต่อที่ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซื้อกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู้จักและพอใจ

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign