นำท่านเที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู” 
สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย 
KYUSHU FREE & EASY HIGHLIGHT  

คิวชู, ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่น, kyushu
สถานที่ท่องเที่ยว
ราคา 47,900.- บาท

·       อุนเซน เมืองน้ำพุร้อนที่อยู่ใกล้กับยอดเขาอุนเซน
·       ออนเซนเท้า ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น Obama Onsen-Hot Foot
·       เมืองแห่งปลาคาร์ฟของญี่ปุ่น ชิมาบาระ
·       แช่ออนเซน ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู เบ๊บปุ
·       เดินเล่นที่ หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขา เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม  
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 29 ธ.ค.-3 ม.ค.61 (ปีใหม่)

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะอย่างต่ำ 35 ท่าน
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 47,900.- บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว 60,900.- บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 41,900.- บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 42,900.- บาท
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 15,000.- บาท

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ

23.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 4 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวก และดำเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – นางาซากิ

01.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8104

08.30 น.

ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

09.30 น.

ออกเดินทางสู่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคคิวชู เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึ่งอาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ให้ท่านสสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 

13.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าทางการค้า จุดแรกเริ่มที่อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่เข้าสู่ญี่ปุ่นเมืออดีต            

15.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ สวนสันติภาพ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งนี้ได้สร้างอนุสาวรีย์รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และความสงบสุขของมนุษยชาติ อีกทั้งยังมีน้ำพุ และแผ่นศิลาหินสีดำ ที่สร้างขึ้นเพื่อไว้อาลัยแด่ผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตเนื่องจากระเบิดปรมาณู และน้ำพุนี้สร้างเพื่อไว้อาลัยแด่ผู้ที่ขาดน้ำภายหลังจากทั้งเมืองเต็มไปด้วยกัมมันตภาพรังสี
เดินเล่นถ่ายรูปบริเวณ เนินฮอลแลนด์ (Hollander Slope, Dutch Slope) เดินขึ้นเนินตามทางที่ปูจากหินผ่านกำแพงอิฐเก่าสลับอาคารแบบตะวันตก ที่นี่เคยเป็นชุมชนของชาวดัตช์ ปัจจุบันเหลืออยู่ไม่กี่หลัง ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า โอรันดะ ซางะ (Oranda Zaga) บ้านเลขที่ 12 Higashiyamate นั้นถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีและจักเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์ของนางาซากิ และการเข้ามาของชาวดัตช์
ถ่ายรูปกับ สะพานแว่นตาเมงาเนะบาชิ สะพานหินเก่าแก่ทออดข้ามแม่น้ำนากาชิมะ แม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองนางาซากิ สะพานนี้สร้างโดยพระภิกษุจากวัดโคฟุกุจิ ในปี พ.ศ.2177 เพื่อเป็นหนทางไปสู่ตัววัด เดิมสะพานแห่งนี้เป็นสะพานหินโค้งที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น แต่เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยใหญ่ พ.ศ.2505 ตัวสะพานได้พังทลายลง สะพานที่เห็นปัจจุบันเป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาโดยการเลียนแบบสะพานเดิม

17.00 น.

นำท่านลงทะเบียนเข้าพักที่โรงแรม (อาหารค่ำตามอัธยาศัย)       
พักที่   NEW NAGASAKI HOTEL   

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: นางาซากิ – อุนเซน – ชิมาบาระ – คุมาโมโต้

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอุนเซน เมืองน้ำพุร้อนที่อยู่ใกล้กับยอดเขาอุนเซน

10.00 น.

สัมผัสประสบการณ์ออนเซ็นแช่เท้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น Obama Onsen-Hot Foot 105 ผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อ ก็ต้องมาแช่ออนเซ็นเท้า เป็นออนเซ็นเท้า ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น มีที่นั่งไว้สำหรับแช่น้ำแร่ยาวถึง 105 เมตร พร้อมกับชมวิวที่สวยงาม หรือจะเดินไปบนทางเดินคอนกรีตพื้นขรุขระที่ตั้งใจทำขึ้นสำหรับนวดเท้า มีน้ำร้อนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เดินไปก็ได้นวดเท้าไปด้วย 

10.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองชิมาบาระ เมืองแห่งปลาคาร์ฟของญี่ปุ่น เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อุดมไปด้วยแหล่งน้ำใต้ดิน

12.00 น.

นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองชิมาบาระ เมืองที่ท่อระบายน้ำใสสะอาดจนมองเห็นปลาคาร์ฟหลากสีสันที่อาศัยอยู่ตามบ่อน้ำ และคูน้ำต่างๆ ข้างท้องถนน นอกจากนี้แล้วเมืองชิมาบาระยังมีชื่อเสียงในเรื่องของออนเซ็น เป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษตรงที่มีส่วนผสมของแร่กำมะถัน และมีความเป็นกรดสูง มีสรรพคุณในการช่วยบำบัด และรักษาสุขภาพ ชมบ้านที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)           

13.15 น.

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

13.50 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ โดย เรือเฟอร์รี่ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้นับสิบคันข้ามทะเล ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับการให้อาหารฝูงนกนางนวล จำนวนมาก และบินตามมาส่งท่าน

14.30 น.

ถึงท่าเรือ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มรื่นและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว

15.15 น.

นำท่านลงทะเบียนเข้าพักที่โรงแรม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ช้อปปิ้งในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำแก่ท่าน
รายการแนะนำ
-          ปราสาทคุมาโมโต้
-          เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien)
-          ศาลเจ้าคาโต้
(อาหารค่ำตามอัธยาศัย)       
พักที่   KUMAMOTO HOTEL CASTLE หรือเทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: คุมาโมโต้ – ยูฟูอิน – เบ๊บปุ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนที่ราบกลางหุบเขาของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู 

12.00 น.

เชิญท่านเดินชมหมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านต้นแบบ OTOP ของญี่ปุ่น ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงวันละ 11,000 คน ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ
ห้ามพลาด
-          Milch Yufuin ชีสคัพ ที่อร่อยที่สุดในโลก
-          B Speak  โรลเค้กชื่อดังของยูฟูอิน
-          ทะเลสาบคิรินโกะ
(อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)

15.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเบ๊บปุ เมืองตากอากาศสำหรับอาบน้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ
เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน น้ำแร่ธรรมชาติแท้ ผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกาย ให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้   ว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
พักที่   KAMENOI HOTEL   

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เบ๊บปุ – ฟุคุโอกะ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองที่โด่งดังมาจาก อุตสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะ-โอริ และ ตุ๊กตาดินฮากาตะ

11.00 น.

นำกระเป๋าฝากไว้ที่โรงแรม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ช้อปปิ้งในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำแก่ท่าน
รายการแนะนำ
-          ศาลเจ้าดาไซฟุ
-          วัดโทโชจิ
-          สวนสาธารณะริมทะเล โมโมชิ และหอคอยฟุกุโอกะ
-          ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น้ำ (Yatai Food Stall)
(อาหารกลางวัน และค่ำตามอัธยาศัย)
พักที่   IP CITY HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลอดวัน

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ช้อปปิ้งในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำแก่ท่าน
- ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
- คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจำลองนี้จะมีการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย       
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ้งแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน สินค้าก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทั่วๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร้านที่มีสินค้าจากเต้าหู้ มีทั้งมาสก์เต้าหู้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้แท้ๆ ของฟุกุโอกะที่ต้องลอง
- ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื้อของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชั้นใต้ดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ที่ชั้น 1 มีทั้งโซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนั้นยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย
- หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิดให้ลูกค้าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการของร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกี้โฮเต้” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า ร้านดองกี้ ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสุดประหยัดของญี่ปุ่น
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)

15.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบิน

18.10 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8107

22.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
•   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
•   ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
•   ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
•   ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
•   ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
•   ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
•   ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง  จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
•   น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
•   ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
•   ค่าธรรมเนียมวีซ่า
•   ค่าทำหนังสือเดินทาง
•   ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
•   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 300 เยน หรือประมาณ 100 บาท ต่อท่าน (หรือประมาณ 600 บาทต่อท่าน)

เงื่อนไข เงื่อนไขการชำระเงิน
•   กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง
•   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน 
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign