นำท่านเที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู” 
สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย 
AMAZING NATURE
คิวชู, ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่น, kyushu 
สถานที่ท่องเที่ยว
ราคา 69,900.- บาท
กำหนดวันเดินทาง
29 ธ.ค.- 30 ม.ค. 61

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะอย่างต่ำ 35 ท่าน
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 69,900.- บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว 82,900.- บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 51,900.- บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 66,900.- บาท
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 15,000.- บาท

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ

23.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 4 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวก และดำเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาโกชิมา

01.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8104

08.30 น.

ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

09.30 น.

ออกเดินทางสู่ ตำบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เหลืออยู่ให้ชมมากมาย 

10.15 น.

นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟู วัดชินโตเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุด สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษา ชาวญี่ปุ่นที่ไปนมัสการขอพรนั้นจะต้องมีพิธีการตั้งแต่ล้างมือในบ่อน้ำให้สะอาด จากนั้นก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึ่งมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกับตบมือ 3 ครั้งแล้วก้มลงกราบ เป็นอันเสร็จพิธี

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

12.00 น.

ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.45 ชั่วโมง

12.45 น.

ถึง สถานีฮากาตะ 

13.18 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองคาโกชิม่า โดย รถไฟชินคันเซน เป็นรถไฟความเร็วสูงชั้นนำของโลกที่เชื่อมระหว่างเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

14.53 น.

เดินทางถึง เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศูนย์กลาง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดคาโกชิมา ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของเกาะคิวชู คาโกชิมามีชื่อเล่นอีกชื่อว่า “เนเปิลส์แห่งตะวันออก" ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวที่มีส่วนคล้ายกัน อากาศที่ร้อน และมีภูเขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยู่ใกล้เมือง 

15.30 น.

นำท่านชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เป็นการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่น ตามทางชายฝั่งด้านเหนือของตัวเมืองคาโกชิม่า โดยมองเห็นอ่าวคาโกชิม่ากับภูเขาไฟซากุระจิมะ ทำให้ได้วิวที่สวยงามมาก ภายในสวนยังรวมเอาสระน้ำเล็กๆ ธารน้ำ ศาลเจ้า และทางเดินใต้ร่มเงาของป่าไผ่เอาไว้ด้วย  สวนเซนกาเนนสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ ตรงส่วนกลางของสวนยังมีคฤหาสน์ของตระกูลไอโซะ ที่สร้างพร้อมกับสวน และยังคงสภาพเดิมมาจนถึงทุกวันนี้
เชิญชิมรสชาดของขนมญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กับจิบชาเขียว หลังจากเดินเล่นรอบสวนที่ถูกโอบล้อมไปด้วยกลิ่นของพืชพันธุ์ คือช่วงเวลาผ่อนคลายที่แสนยอดเยี่ยม

17.00 น.

ออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ
พักที่   KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: คาโกชิมา – อิบุซูกิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.30 น.

ออกเดินทางสู่ โรงงานผลิตน้ำส้มสายชูดำ

09.45 น.

นำท่านชม โรงงานผลิตน้ำส้มสายชูดำ “Tsubo Batake Black Vinegar” เชิญชิมผลิตผลจากไร่นํ้าส้มสายชูซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเมื่อรับประทานแล้วจะดีต่อสุขภาพ ทํา  ให้มีอายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากไร่โดยตรง

10.45 น.

ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวลาวาอาริมูระ 

11.30 น.

นำท่านชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจุดชมวิวลาวาอาริมูระ ตั้งอยู่บนเนินซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการสะสมของลาวาที่ไหลออกมาจากการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟซากุระจิมะ ล่าสุดเมื่อปี 1914 ตรงจุดนี้สามารถมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟ และกลุ่มควันที่ลอยอยู่เหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพันธุ์ที่เติบโตอยู่แถบนี้มากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปทางด้านฝั่งภูเขาไฟ ซึ่งมีทางเดินระยะ 1 กิโลเมตร เพื่อให้ชมบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมรอบๆ จุดชมวิวแห่งนี้ ถูกจัดให้เป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาทั้งภูเขาไฟ และอ่าวคินโกะ โดยสามารถนั่งอยู่ในศาลาเล็กๆ ก็เห็นได้ทุกมุมมองเลยทีเดียว

12.30 น.

ออกเดินทางสู่ภัตตาคาร 

12.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน 

13.45 น.

ออกเดินทางสู่ สวนลาวานากิซะ

14.00 น.

นำท่านผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อที่ สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ บ่อสปาเท้าริมทะเล ตั้งอยู่ในลานที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย มีทางเดินไม้ ศาลาเล็กๆ และจัดเก้าอี้ไว้เพื่อนั่งชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ในส่วนของบ่อทำสปามีความยาวกว่า 100 เมตร จากระเบียงไม้ริมทะเลยาวไปถึงกลางสนามหญ้า และมีหลังคาเล็กๆ เป็นระยะๆ โดยมีน้ำพุร้อนจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นบ่อน้ำสปาเท้ากลางแจ้งที่ยาวที่สุดอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

15.00 น.

ออกเดินทางสู่ท่าเรือ 

15.30 น.

นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ กลับสู่ เมืองคาโกชิมา

16.00 น.

ถึงท่าเรือคาโกชิมา จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองคาโกชิมา มือชื่อเสียงในด้านการอบทรายร้อน

18.00 น.

รับประทานอาหาร                       
พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับการอาบทรายร้อน (Black Sand Bath) ซึ่งมีชื่อเสียงมากของประเทศญี่ปุ่น ทรายร้อนที่ว่าสีค่อนจะออกสีดำ เนื่องด้วยกรด กำมะถันจากน้ำแร่ใต้พื้นดิน อีกทั้งท่านจะได้สวมใส่ชุดยูคาตะในการอบทรายร้อนอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติขอการแช่ทรายร้อนจะช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดี
พักที่   IBUSUKI seaside HOTEL, IBUSUKI PHOENIX HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อิบุซูกิ – คุมาโมโต้

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.

ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอิเคดะ

09.30 น.

นำท่านชม ทะเลสาบอิเคดะ ที่ใหญ่ที่สุดของคิวชู ที่มีความกว้าง 15 กิโลเมตร ความลึก 233 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีสีคราม สามารถมองเห็นวิวซัตสึมะ  ฟูจิ หรือที่เรียกว่าภูเขาไคมงดาเคะได้ มีปลาไหลตัวใหญ่ที่มีลำตัวยาว 2 เมตร รอบตัวกว้าง 50 เซ็นติเมตรอาศัยอยู่ และยังเป็นที่รู้จักในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร์ "อิชชี่" ด้วย ริมทะเลสาบมีต้นเรปซีด และดอกแบสซิก้าที่จะออกดอกสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ

12.00 น.

นำท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพค้า AEON ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู ท่านสามารถเลือกซื้อหาของใช้ประจำวันต่างๆ ที่น่าใช้ในสไตล์ญี่ปุ่นได้ รวมไปถึงเครื่องสำอางแบรนด์ญี่ปุ่นต่างๆ ตามเคาน์เตอร์ รวมไปถึงเครื่องอุปโภค และบริโภคชื่อดังมากมายทั้งขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงโรยข้าว เครื่องปรุง  สำเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ประจำวันอื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่ (อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)

15.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มรื่น และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตู  อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ
พักที่   ANA CROWNE PLAZA KUMAMOTO NEW SKY HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: คุมาโมโต้ – เฮ้าส์เทนบอช

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญี่ปุ่น เมืองชายทะเล

11.00 น.

เชิญท่านเพลิดเพลินกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) และชาวดัชท์ไว้ด้วยกัน ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นเชิญที่สวนสนุกเฮาเทนบอช ที่แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ล่องเรือไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และล่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece  
(รวมบัตรผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัด / 1 Day Passport) (อาหารกลางวัน และค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่)
พักที่   NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองที่โด่งดังมาจาก อุตสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะ-โอริ และ ตุ๊กตาดินฮากาตะ

11.00 น.

นำท่านช้อปปิ้งที่ ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)

15.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบิน

18.10 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8107

22.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
•   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
•   ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
•   ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
•   ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
•   ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
•   ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
•   ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง  จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
•   น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
•   ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
•   ค่าธรรมเนียมวีซ่า
•   ค่าทำหนังสือเดินทาง
•   ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
•   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 300 เยน หรือประมาณ 100 บาท ต่อท่าน (หรือประมาณ 600 บาทต่อท่าน
เงื่อนไข เงื่อนไขการชำระเงิน
•   กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง
•   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน 
หมายเหตุ 1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign