เจาะลึกอียิปต์ 10 วัน7 คืน โดย อียิปต์แอร์

สถานที่ท่องเที่ยว
-ชมเมือง กีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ์ ซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก
-ชมเมือง ไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ ในยุคต่างๆ และห้องแสดง  สมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี่ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโร เยือน ป้อมซิทาเดล ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี”
-ชม เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ย้อนยุคไปถึงสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชของกรีก และเป็นเมืองสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา ปกครองประเทศอียิปต์
-คอมออมโบ ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำไนล์ ชมวิหารของเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค และ เทพเจ้าฮาโรเอริส เทพเจ้าแห่งการแพทย์
-ชม เมืองเอ็ดฟู เข้าชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหาร อียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด เป็น  วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส มีเศียรเป็นเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว วิหารนี้มีขนาดใหญ่และสวยงาม
-ชม เมืองลักซอร์  เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ชม วิหารลักซอร์ วิหารทรายเนื้อละเอียดขนาดใหญ่และ วิหารคาร์นัค วิหารโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เยือน หุบผากษัตริย์ ที่พักสุดท้ายของฟาโรห์ 62 พระองค์ โดยเฉพาะ ฟาโรห์หนุ่มตุตันคาเมน&วิหาร พระนางฮัคเซฟซุท
-ชมเมืองอัสวาน สถานที่ตั้งเขื่อนยักษ์และถือว่าเป็นที่พักผ่อนอันสวยงามมีอากาศดีตลอดปี ล่องเรือชมทิวทัศน์ของ แม่น้ำไนล์ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก &เยือนเกาะ Elephant Tile
-ชม เมืองอาบูซิมเบล ซึ่งมี มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2และ วิหารของ เนเฟอร์ตารี 
กำหนดวันเดินทาง
16 – 25 พฤศจิกายน 2560
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ

22.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาน์เตอร์ Q  สายการบินอียิปต์แอร์ (MS) ประตู 8 มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – ไคโร (9.10 ชม.)

00.50 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์  เที่ยวบินที่ MS961 บินตรงสู่ไคโร  (บนเครื่องบริการอาหารและเครื่องดื่ม)

06.00 น.

ถึงสนามบินกรุงไคโร (เวลาท้องถิ่นที่ไคโรช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ระหว่างทางแวะชมสุสานทหารนิรนาม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักชั่วกาลนานของทหารอียิปต์ที่เสียชีวิตในสงครามกับอิสราเอล และเป็นสุสานของอดีตประธานาธิบดีอัลวา ซาดัด ที่เสียชีวิตด้วยฝีมือทหารองค์รักษ์ของเขาเองขณะที่กำลังตรวจพลสวนสนาม  

09.00 น.

ถึงโรงแรมเชิญรับประทานอาหารเช้า  จากนั้นเชิญท่านพักผ่อน

12.00 น.

นำท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำชม มหาปิระมิด แห่งเมืองกีซ่า(Pyramids of Giza) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่ลือชื่อของอียิปต์  ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่าสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ใครเป็นผู้สร้าง  และก่อสร้างอย่างไร  สันนิษฐานกันได้แต่เพียงว่า  น่าจะมีอายุ ประมาณ 3,500-4,000 ปีมาแล้ว 
ชม สฟิงซ์ (Sphinx)ประติมากรรมขนาดใหญ่ เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่ ที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าปิระมิดเครเฟร (Khafre) ขึ้นเป็นรูปกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์  คือมีร่างกายเป็นสิงโต (ตัวผู้) และมีพระพักตร์เป็นฟาโรห์  ซึ่งชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า 
นำท่านชม Valley Templeซึ่งเป็นวิหารที่สร้างขึ้นประกอบพิธีพระศพของฟาโรห์ และเชื่อกันว่าการทำมัมมี่เป็นหนึ่งในพิธีกรรมนั้น

พิเศษฟรี

ให้ท่านขี่อูฐชมปิรามิดวิวในมุมกว้าง (กรุณาทิปคนจูงอูฐคนละ $1) จากนั้นนำท่านชมการสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส(Papyrus Factory)กระดาษชนิดแรกของโลกซึ่งทำจากต้นกก (Kok) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณ และ ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม(Original Real Purfume Shop)มีให้ท่านเลือกหากว่า 100 กลิ่น อาทิ กลิ่น Aroma, Sandol Wood,

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารจีน 
จากนั้นนำท่านกลับที่พัก พักที่  Le Meridian Pyramids Hotel ระดับ 5 ดาว พัก 2 คืน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ไคโร – อเล็กซานเดรีย – ไคโร

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

08.00 น.

ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ในช่วงที่ถูกปกครองโดยชาวกรีก  ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ในช่วงปี 332 ก่อนคริสตกาล เพื่อใช้เป็นเมืองท่าสำคัญในการติดต่อกับเมืองมาซิโดเนียเมืองเกิดของพระองค์  และเป็นเมืองที่พระนางคลีโอพัตราเคยประทับและสิ้นพระชนม์  นำท่านชมสถานที่สำคัญๆ ในเมือง 
- ชม Montaza Garden & Palaceที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ฟารุค เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ ไม้ต่าง นานาชนิดของทวีปแอฟริกาปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกพิเศษของประเทศ  อีกตึก เป็นที่ตั้งของโรงแรม 6 ดาว
- ชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย  (Catacombs ofKom Ash-shuqqafa) สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็นสุสานประกอบพิธีศพในยุคกรีก-โรมัน
- ชม Pompey’ s  Pillarโบราณสถานที่เก่าแก่ และเป็นเสาหินที่สูงที่สุดของเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเสาหินแกรนิตสีแดงจากเมืองอัสวาน สูง 30 เมตร หัวเสาประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะกรีก) สร้างถวายจักรพรรดิ์ Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกันมีรูปแกะสลักสฟิงซ์
3 ตัว และ Nilometersหลงเหลืออยู่

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบซีฟู้ด ณ.ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านได้ถ่ายภาพกับป้อมปราการเก่าแก่ Fort of Qaitbayหนึ่งในป้อมขนาดใหญ่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน สร้างเมื่อ คศ.1479 เพื่อป้องกันการรุกรานทางทะเลทราย ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและมีการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ จากนั้นชม หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย สถานที่รวบรวมหนังสือตำรานานาชนิด  ภายในตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับไคโร

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคารอาหารจีน
นำเข้าที่พักโรงแรม Le Meridian Pyramids

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ไคโร / ลักซอร์ (1.10 ชม.)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

นำท่านชม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์  ซึ่งเก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย  อาทิ  เตียงชำแหละศพในการทำมัมมี่  ตู้ทำด้วยหินอ่อนสำหรับเก็บอวัยวะภายในในการทำมัมมี่  และที่สำคัญก็คือ ขุมทรัพย์มหาศาลที่ค้นพบในหลุมฝังศพของ “ตุตันคาเมน” อันประมาณค่ามิได้  ไม่ว่าจะเป็นโลงศพทองคำแท้  หน้ากากทองคำ ฯลฯ เพียงแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้ว  

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารไทย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปสนามบิน

16.40 น.

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 359สู่เมืองลักซอร์ (Luxor)เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า “ฮาเร็มแห่งทักษิณ”  อยู่ทางตอนใต้ของนครธีบส์โบราณ (Thebes) มีโรงแรมและร้านขายของที่ระลึกสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แห่กันเข้ามาชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่โดยรอบเมือง  มีวิหารเทพอามุน-รา (Amun-Ra) ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพทั้งปวงตระหง่านเหมือนเทพพิมานบนสรวงสวรรค์  อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำไนล์  

17.50 น.

ถึงลักซอร์  นำท่านเข้าที่พัก 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรมที่พัก  

ที่พัก

โรงแรม Steigenberger , Luxorระดับ 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ลักซอร์ - ล่องเรือสำราญ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม แล้วเช็คเอ้าท์

เช้า

นำท่านชมเมืองลักซอร์  ชม วิหารแห่งลักซอร์(Temple of Luxor) ที่อเมนโนฟิสที่ 3 โปรดให้สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นวิหารหินทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่โตและสูงกว่าเดิม  บนพื้นที่ลาดด้วยแผ่นเงินและเครื่องหอม  ต่อมา รามเซสที่ 2 โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารอลังการด้วยรูปประติมากรรมที่ทำด้วยหินแกรนิต
ชม วิหารแห่งคาร์นัค(Karnak Temple) ซึ่งอยู่ในเขตของธีบส์บนฝั่งขวาของแม่น้ำไนล์  เป็นวิหารที่ประกอบด้วยอาคารต่างๆ มากมายใหญ่โตที่สุดของอียิปต์  ซึ่งได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อเติมจากฟาโรห์หลายราชวงศ์ ตั้งแต่ยุคอาณาจักรกลางจนถึงสมัยโรมันครอง
นำท่านลงเรือสำราญ “ ระดับ Super Deluxe Cruise ”  

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ

บ่าย

นำท่านนั่งรถม้าชมบรรยากาศรอบๆ เมืองลักซอร์เป็นเมืองเก่าของอียิปหรืออีกชื่อคือ นครธีป นครที่เก็บซ่อนความลี้ลับ แห่งทรัพย์สมบัติของเหล่ากษัตริย์ฟาร์โร ผู้ยิ่งใหญ่แห่งดินแดนอียิปต์โบราณเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถาน มีประวัติมากว่า 3,000 ปี 

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ  ค้างคืนบนเรือ M/S FarahNile Cruise

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ลักซอร์ - เอสน่า - เอ็ดฟู

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ

08.00 น.

นำท่านเดินทางข้ามไปเขตเวสแบ้ง (West Bank)
- ชม ประติมากรรมมหึมาแห่งเมมนอน(Colossi of Memnon)  อันเป็นพระบรมรูปของอเมนโนฟิสที่ 3 (Amenophis III) ประมาณ 3,398 - 3,362 ปีมาแล้ว  เป็นประติมากรรมสลักที่ใหญ่ที่สุด  หนึ่งในสองของอียิปต์  ที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง
- ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) หุบผาแห่งกษัตริย์นั้นตั้งอยู่ทางเหนือเลยยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาตะวันตกในธีบส์  เป็นที่ราบสูงหินปูนซึ่งได้รับมโนคติของชาวอียิปต์ในเรื่องความกลมกลืนของจักรวาลที่สั่นสะเทือนแต่ไม่เคลื่อนไหว  ณ สถานที่แห่งนี้เองที่เป็นสุสานของฟาโรห์หลายพระองค์และพระญาติวงศ์  ภาษาอารบิคเรียกว่า “ทวารแห่งกษัตริย์” (The Gateof the Kings)  เป็นที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์สมัยอาณาจักรใหม่  ตั้งแต่ทุสโมซิสที่ 1 จนถึงรามเซสที่ 11 เมื่อ 3,000 กว่าปีมาแล้ว
- ชมวิหารฮัคเชฟซุต(Temple of Queen Hatshepsut)ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รู้จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันในเรือ

บ่าย

เรือล่องสู่เมืองเอ็ดฟู  โดยผ่าน เมืองเอสน่า (Esna)เอสน่าในสมัยฟาโรห์เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมสมัยอาณาจักรใหม่  และมีเทพประจำเมืองหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นคนุม (KHNUM) เทพเจ้าหัวแพะผู้สร้างชีวิต  และนางสนม 2 องค์ซึ่งนับถือกันว่าเป็นเทพีของชนบทองค์หนึ่ง  และอีกองค์หนึ่งเป็นเทพหัวสิงห์พร้อมผ่านชมวิหารเอสน่า Esna Templeหลังจากนั้นล่องเรือสู่ เมืองเอ็ดฟู (Edfu) เป็นเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยโบราณบนฝั่งซ้ายแม่น้ำไนล์ในอียิปต์ตอนบน  อยู่ใต้ลักซอร์ประมาณ 100 กม.  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองฟากฝั่ง

16.00 น.

เชิญดื่มน้ำชา  บนดาดฟ้าเรือ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ  ค้างคืนบนเรือ M/S Farah

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: เอ็ดฟู - คอม ออมโบ – อัสวาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าบนเรือสำราญ

เช้า

นำท่านขึ้นฝั่ง  นั่งรถม้าชม วิหารเอ็ดฟู(Temple of Horus of Edfu)ศึกษาสถาปัตยกรรมและฉากประเพณีความเป็นอยู่ซึ่งถือกันว่าเป็นประวัติศาสตร์อารยธรรมของอียิปต์ทั้งประเทศทีเดียว และชมการต่อสู้ของเทพเจ้าฮอรัส (Horus) ซึ่งพุ่งฉมวกปราบเซธ์ (Seth) คือใต้ฝุ่น  ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับเรือเพื่อเดินทางต่อไปยัง คอม ออมโบ (KomOmbo)

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

ชม วิหารคอม ออมโบ(The Temple of KomOmbo) ซึ่งอยู่เหนืออัสวานขึ้นไปประมาณ 50 กิโลเมตร  เป็นศิลปะกรีก-โรมัน ซึ่งชื่นชมกันว่าน่ารักที่สุดในอียิปต์  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือเพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองอัสวาน

16.00 น.

เพลิดเพลินกับน้ำ บนดาดฟ้าเรือ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ  ค้างคืนบนเรือ M/S Farah

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: อัสวาน / อบูซิมเบล / อัสวาน

06.55 น.

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS407 สู่ เมืองอาบู ซิมเบล (Abu Simbel)

07.40

นำท่านชมวิหารอบูซิมเบล (Temple of Ramses II Abu Simbel) เป็นวิหารที่สร้างเฉลิมฉลองชัยชนะของฟาโรห์ Ramesses II ใน Battle of Kadesh และเพื่อบูชาเทพเจ้าทั้ง 3 คือ Ptah, Amun-Ra และ Ra-horakhteเป็นมหาวิหารของอียิปต์โบราณอันประกอบขึ้นจากหินขนาดใหญ่สองก้อน มีลักษณะเป็นรูปปั้นองค์ฟาโรห์ทั้งสี่ ส่วนองค์ที่สองถล่มลงเนื่องจากแผ่นดินไหว และเป็นโบราณสถานหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
จากนั้นนำท่านชม Temple of Nefertari (Temple of Hathor)เป็นราชินีของฟาโรห์ Ramses II เชื่อว่าเป็นที่รักยิ่งของฟาโรห์องค์นี้ เพราะมีการสร้างวิหารไว้เคียงข้างกัน รูปสลักหน้าวิหารก็สร้างให้สูงพอๆ กับรูปสลักของ Ramses II และสุสานของ Nefertariใน Valley of the Queens ก็มีขนาดใหญ่มากและสวยงามมากเช่นกัน

10.40 น.

เดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS410กลับ เมืองอัสวาน

11.25 น.

ถึงอัสวาน  นำท่านกลับเรือ ระหว่างทางชม เขื่อนยักษ์(High  Dam) ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตชาวอียิปต์โดยสิ้นเชิงสร้างขึ้นขวางกั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ ใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อปี

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ

บ่าย

จากนั้นลงเรือยนต์ชม วิหารแห่งพิเลย์(Temple of Philae)สร้างในสมัยราชวงศ์สุดท้ายของอียิปต์โบราณประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว  ชม แหล่งตัดหินแกรนิตโบราณ ที่นำหินจากที่นี่ไปสร้างโอเบลิสค์ (Obelisk)  และชม เสาหินโบราณ ที่ยังตัดไม่เสร็จค้างคานานนับพันๆ ปี  เสาหินเหล่านี้ปกติจะสร้างเป็นคู่  แต่ที่สร้างต้นเดียวก็มี  ตามประเพณีที่เชื่อถือสุริยะ  โอเบลิสค์ส่วนมากตัดมาจากหินแกรนิตสีแดงที่อัสวาน  ปัจจุบันนี้ไม่ใคร่รู้กันดีนักว่า “การตัด  การขนส่ง และการตั้งขึ้นให้ตรงนั้น  ช่างโบราณทำได้อย่างไร ?” เพราะแต่ละต้นก็หนักหลายร้อยตัน  ต้นที่ใหญ่ที่สุดที่ยังตัดไม่เสร็จก็อยู่ที่อัสวานนี่เอง  มีน้ำหนักหลายร้อยตันทีเดียว  กระนั้นก็ตามก็ยังมีมือดีขนย้ายไปต่างประเทศแต่โบราณกาลแล้ว  เริ่มตั้งแต่อัชเชอร์ บานิปาล (AshurBanipal) ขน 2 ต้นไปนินเนเวห์  (Nineveh) จักรพรรดิโรมันขนไปโรมและกรุงคอนสแตนติโนเปิล  และสมัยหลังๆ  ก็ขนกันไปยุโรปและอเมริกากว่า 50 ต้นเหลือให้คนอียิปต์ได้ชื่นชมกันไม่กี่ต้น
- นำท่าน ล่องเรือใบสไตล์อียิปต์แท้ ที่แล่นโดยใช้แรงลมเพียงอย่างเดียว  ขอย้ำอีกครั้งว่า  ไม่ต้องห่วงในเรื่องความปลอดภัยแม้แต่น้อยเพราะปลอดภัย 100%  ชมทิวทัศน์ที่สวยงามสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์  ท่านจะได้เห็นเกาะคิชเนอร์(Kitccchner  Island)และ มอสโซเลียม(Mausoleum) ของ “อัคฮาข่าน” (Aagha Khan) บนเนินเขาที่สามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์ทั้งหมดของแม่น้ำไนล์เบื้องล่าง  ผ่านชม โรงแรมคาตาแร็ค (Cataract) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง  “Death on the Nile”  ประพันธ์โดยอากาธา คริสตี้ (Agatha Christie) นักประพันธ์ชุดนักสืบปัวโรต์ที่มีชื่อเสียง  เธอชื่นชมโบราณคดีเป็นชีวิตจิตใจ  สามีเป็นนักโบราณคดีอังกฤษ  และเป็นอาจารย์สอนโบราณคดีมหาวิทยาลัยลอนดอน

16.00 น.

เชิญดื่มชาบนดาดฟ้าเรือ  พร้อมชมภาพพระอาทิตย์ตกที่แสนจะโรแมนติก

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ค้างคืนบนเรือ M/S Farah

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: อบูซิมเบล / ไคโร / กรุงเทพ

05.00 น.

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมแล้วเช็คเอ้าท์ (กรุณาทิปพนักงานในเรือรวม US$ 20/ท่าน)

07.40 น.

โดย MS 095นำท่านเดินทางกลับกรุงไคโร (สัมภาระเช็คทรูไปกรุงเทพฯ)

09.10 น.

ถึงกรุงไคโร นำทานนำชม Citadelเมืองเก่าชม ป้อมปราการ สร้างในปีค.ศ. 1176 สมัยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของ ศัตรู สมัยสงครามครูเสด ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการราชการอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ฃไกลถึงปิรามิดที่กีเซ่ห์ 
- ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี(Mohammad Al)สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม  บริเวณตรงกลางน้ำพุ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albasterตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลามหน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญแลกกับเสาโอเบลิสก์ที่ตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
- ชมโบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส  (Church of Saint Sergius) -โบสถ์คริสต์ของชาวมุสลิม อยู่ใจกลางเมืองไคโรเก่า เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในกำแพงเสาหินดั่งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 3-4 (อยู่ต่ำจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้น) เป็นที่หลบภัย 

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่ตลาด แกรนด์ บาซาร์  (Khan ElKhanlili Bazaar)หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ, เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์ อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคารอาหารไทย  จากนั้นนำท่านเดินทางปสนามบิน

23.15 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960 (8.50 ชม.)

keyboard_arrow_right
วันที่ 10 :: กรุงเทพ

12.40 น.

ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ  และความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการ   จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่าน
ผู้ใหญ่ท่านละ                       69,000.-  บาท  (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีท่านละ   65,000.-  บาท  (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ              12,000.-  บาท
 
หมายเหตุ   มีตั๋วเอง(BKK/CAI/BKK)ลดได้ 13,500.- บาท เดินทางโดยชั้นธุรกิจ  เพิ่มท่านละ 50,000.-บาท(ที่นั่งจำกัด) 

อัตรานี้รวม    
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมัน สายการบินอียิปต์แอร์ (MS) MS.: BKK/CAI/LXR—ASW/ABS/ASW/CI/BKK ชั้นทัศนาจร
ค่าที่พักในโรงแรมและเรือสำราญระดับ Super Deluxe Cruiseรวม7 คืน
ค่าอาหารชั้นดีทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวในอียิปต์ตลอดการเดินทาง
ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในโปรแกรม
ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ (ในกรณีที่ถือพาสปอร์ตไทย)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ค่ามัคคุเทศก์จากไทย
 
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าหนังสือเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย


เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง
1.    มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
2.    ค่าเดินทางส่วนที่เหลือ  ชำระก่อน วันที่ 14 ตุลาคม  2560
หมายเหตุ ***ในกรณีที่เกิดการล่าช้า หรือ ยกเลิกเที่ยวบินตามโปรแกรม จนทำให้โปรแกรมการท่องเที่ยวต้องเสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน  เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้***
 
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าอียิปต์  (ใช้เวลาทำการประมาณ 21 วัน ไม่นับวันหยุดราชการ)
1. หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือใช้งานเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. รูปถ่ายสีพื้นหลังขาว  หน้าตรง ขนาด 4.5 ซม.x 3.5 ซม. จำนวน 2 รูป
3. หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) พร้อมประทับตราธนาคาร
4. จดหมายรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมประทับตราของหน่วยงาน
    - ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ  ใช้หนังสือรับรองของบริษัทฯ ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการ  และ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ จากศูนย์การแปลฯ
    - ถ้าหากเป็นเด็กนักเรียนขอหนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนจากโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน  (ภาษาอังกฤษ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน + เบอร์โทรศัพท์
7. คู่สมรส  ต้องแนบทะเบียนสมรสที่ผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว
8. ที่อยู่ปัจจุบัน (เขียนใส่กระดาษ) โดยละเอียดชัดเจน  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign