เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
5D 4N สายการบินนกแอร์

สถานที่ท่องเที่ยว
ลาวไก  ซาปา : ยอดเขาฮัมรอง  ยอดเขาฟานซิปัน  Silver Water Fall  พัก 2 คืนซาปา
ฮาลอง  :  ล่องเรือ อ่าวฮาลอง  ถ้ำ Thien Cung มรดกโลก 
ฮานอย  :  พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  วัดเจดีย์เสาเดียว   วิหารวรรณกรรม  โชว์หุ่นกระบอกน้ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
กำหนดวันเดินทาง
วันที่ ราคา พักเดี่ยว
8-12 พ.ย. 60 16,955. 3,000.
15-19 พ.ย. 60 16,955. 3,000.
22-26 พ.ย. 60 16,955. 3,000.
29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60 16,955. 3,000.
6-10 ธ.ค. 60 16,955. 3,000.
13-17 ธ.ค. 60 16,955. 3,000.
20-24 ธ.ค. 60 16,955. 3,000.

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก – ซาปา

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.10 น.

เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสาย การบินนกแอร์  เที่ยวบินที่  DD 3202

08.20 น.

ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่าน เดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้า  มาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม  สัมผัสอากาศเย็นสบายๆ
(โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชม.โดยการนั่งรถโค้ชปรับอากาศ)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.30 น.

แล้วให้ท่านอิสระเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ ชมการแต่งกายที่สวยงามพร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกของคนท้องถิ่น พร้อมบันทึกภาพความประทับใจ ยามได้มาเยือน เดินชมเมืองอย่างเต็มอิ่ม

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNNY MOUTAIN  HOTEL คืนที่ 1  หรือระดับใกล้เคียงกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานซิปัน – Silver Water Fall – หมู่บ้านทาวัน – ซาปาคืนที่ 2

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร..นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง เดินทางสู่กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยัง ยอดเขาฟานซิปัน เป็นสายที่ยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ฟานซีปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “ หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่ง สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก ชมทะเลหมอก ระหว่างเดินทางสู่สถานีสุดท้ายบนยอดเขา จากนั้นเชิญเดินเท้าขึ้นบันใด 450 ขั้นเพื่อพิชิตยอดเขา ชมภาพที่ระลึกกับป้ายหิน Fansipan 3.143 เมตรที่สลักใว้บนยอดเขา ซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล  มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม แล้วนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านทาวัน (Tavan Village) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา บันทึกภาพในมุมมองต่างๆ สัมผัสอากาศที่เย็นสบาย ธรรมชาติยังบริสุทธิ์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…..บันทึกภาพยามราตรีเมืองซาปา ที่มีนักท่องเที่ยวออกมาชมเมือง......
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNNY MOUTAIN  HOTEL คืนที่ 2  หรือระดับใกล้เคียงกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ซาปา – ฮานอย – ฮาลอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้น นำคณะเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ผ่านเส้นทางที่สูงชัน เพลิดเพลินกับธรรมชาติ ของฝืนป่า ทิวเขา
ชมความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามสองข้างทาง บันทึกภาพความประทับใจยามได้มาเยือน แวะจุดพักชมธรรมชาติ ที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส เป็นเส้นทางธรรมชาติอย่างแท้จริง 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางต่อ หลังจากชมธรรมชาติแบบทิวเขา มาเข้าบรรยากาศแบบชายทะเลแหล่งพักผ่อนอีกรูปแบบของเวียดนาม เดินทางสู่ ฮาลอง ซึ่งมีความงดงามและสมบูรณ์มาก จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ.2537 เมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Blue Sky Hotel  www.halongblueskyhotel.com.vn    

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านลอยน้ำ – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาใต้น้ำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า  เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี้เมืองครั้งดึกดำบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ และนำท่านชม บ้านลอยน้ำ จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ ชม กระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สำหรับเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮานอย  เมืองหลวง ของเวียดนาม 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 
ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย แสดงศิลปวัฒนธรรมของเวียดนามพื้นบ้าน หุ่นกระบอกน้ำ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก...
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Delight Hotel  Ha Noi  หรือระดับใกล้เคียงกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ฮานอย - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านชม ชมสุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโส อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดี อยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่
(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจ้าขงจื้อ และสานุศิษย์ ปัจจุบันเป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ ถึงเมืองฮานอย  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 
.....ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ   กรุงฮานอย ...

20.50 น.

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่   DD 3207

23.00 น.

คณะเดินทางถึง  ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วโดยสารชั้นประหยัด โดยสารการบินนกแอร์  ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ฮานอย – กรุงเทพฯ
ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯและฮานอย
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
มัคคุเทศก์ภาษาไทย และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง 
ค่าทิปไกด์เวียดนาม และ คนขับรถเวียดนาม (ไกด์ไทยตามความพึงพอใจในการบริการ)
ค่าประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 1,000,000 บาท)  (ตามเงือนไขบริษัทฯ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

เงื่อนไข - การจองครั้งแรกจ่ายเงินทั้งหมดหรือมัดจำท่านละ 10,000 บาทส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
- กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 - 30 วัน คิดค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
- กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของยอดจำนวนเต็ม
- ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 1-6 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้แก่ท่าน
- ในระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจาก คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ท่านไม่สามารถ  เรียกร้องเงินหรือค่าบริการส่วนที่ขาดจากบริษัทฯได้
หมายเหตุ - บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทฯ
- ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
แว่นตากันแดด, หมวก, รองเท้าใส่สบาย, ยาประจำตัว หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign