เจาะทิเบต...หลังคาโลก
ลาซา-โปตาลา-โหลวปูลินคา-เซรา
โจคังตลาด8 เหลี่ยม-เจ๋อปัง-หยางจงยงหู
6 วัน5 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว
(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทางเพราะต้องยื่นวีซ่าจีนก่อนเพื่อทำวีซ่าทิเบต)
(โรงแรมคืนแรกที่สายการบินจัดให้ไม่มีห้องพักเดี่ยว)
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
24-29 พ.ย. 60 37,900 5,800 รวมแล้ว
15-20 ธ.ค. 60 37,900 5,800 รวมแล้ว

หมายเหตุ
•ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 70 หยวนค่าทิปคนรถท้องถิ่น 70 หยวนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 70 หยวน
•รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / เที่ยวบินภายในประเทศและรถไฟทิเบตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
•ค่าบริการได้รวมชุดค่าธรรมเนียมตั๋วหากมีการปรับขึ้นหลังจากนี้อีกผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริงโดยถืออัตราณ. วันออกตั๋วเป็นสำคัญ
•ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่าวัดในลาซาบางแห่งบางครั้งอาจมีประกาศปิดไม่ให้เข้าบริษัทฯจะจัดวัดอื่นให้ชมแทนถ้าจัดไม่ได้หรือเวลาไม่เพียงพอจะคืนเงินค่าบัตรผ่านประตูวัดนั้นๆ
•เนื่องจากทิเบตเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมืองผู้เดินรับทราบและเข้าใจสถานการณ์ว่าในกรณีที่มีเพียงข่าวยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีนบริษัทฯถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไปเพราะตั๋วเครื่องบิน, ห้องพัก, วีซ่าต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้าแต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่าเมื่อกรุ๊ปหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้เช่นค่าวีซ่าค่ามัดจำตั๋วฯลฯซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้หรือดำเนินเรื่องขอคืนได้บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าตามจริงได้ก็ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบินหรือโรงแรมหรือจากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู

15.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ W) เคาเตอร์สายการเสฉวนแอร์ไลท์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10) 

18.40 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน 3U 8146

22.25 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ทิเบต เมี้ยว หุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำเข้าที่พัก โดยใช้รถรับส่งและโรงแรมที่สายการบินจัดให้ AIRLINES HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว โรงแรม AIRLINES HOTEL ที่สายการบินจัดให้ ระดับ 3 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู-ทิเบต-ลาซา หลังคาโลก-พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูลินคา

08.25 น.

โดยเที่ยวบินที่ 3U 8695 หรือ 3U 8619 หรือ 3U 8657 นำท่านเดินทางสู่นครลาซา นครศักดิ์สิทธิ์เมืองหลวงของทิเบต 

10.50 น.

ถึงลาซา ดินแดนหลังคาโลกซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร มีแม่น้ำยาลูจ้างปู้เจียงไหลผ่าน 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าที่พัก** พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย
เขตปกครองตนเองทิเบต (ทิเบต:བོད་- โบด์; จีน: 西藏ซีจ้าง) ชาวทิเบตมีเชื้อสายมาจากชาวอินเดียมีพระเป็นผู้นำของเขตปกครองพิเศษนี้ นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน คล้ายกับประเทศภูฏานทิเบตตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า หลังคาโลก ทิเบตมีอากาศที่หนาวเย็นและมีความกดอากาศและอ๊อกซิเจนต่ำ พลเมืองชายของทิเบตกว่าครึ่งบวชเป็นพระก่อนจีนจะยึดครองทิเบต ทิเบตมีสามเณริกามากที่สุดในโลก ในทิเบตเคยมีคัมภีร์มากมาย พลเมืองนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด จนได้รับฉายาว่า "แดนแห่งพระธรรม" (land of dharma) ทิเบต ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตปกครองตนเองชินเจียงอุยกูร์และมณฑลชิงไห่ (ประเทศจีน) ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศเนปาล ประเทศภูฏาน มณฑลยูนนาน (ประเทศจีน) รัฐอัสสัม รัฐนาคาแลนด์ (ประเทศอินเดีย) ในปัจจุบัน บริเวณที่มีเขตติดต่อกับประเทศอินเดียนี้ ยังเป็นบริเวณพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและอินเดียซึ่งอินเดียได้อ้างกรรมสิทธิ์เข้ามาปกครอง และเรียกดินแดนบริเวณนี้ว่า อรุณาจัลประเทศ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลเสฉวน (ประเทศจีน) ทิศตะวันตก ติดต่อกับ รัฐชัมมูและแคชเมียร์(ประเทศอินเดีย) และประเทศปากีสถาน

15.00 น.

นำชมพระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา สร้างในปี ค.ศ. 1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 และทุกรัชกาล จะสร้างต่อเติมขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามสมบูรณ์ พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซา เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ดาไลลามะองค์ปัจจุบัน ที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศเคยกล่าวว่า ท่านพอใจที่จะพักในพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามแห่งนี้มากกว่า พำนักอยู่ที่พระราชวังโปตาลาที่อับทึบ 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ YATINGSHELI HOTEL (JARDIN SECRET) หรือเทียบเท่า 4 ดาว
สำคัญคืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกายลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากจึงมีแรงกดอากาศต่ำมีออกซิเจนน้อยร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลียอาการแพ้ที่สูงที่อาจพบได้เช่นบางท่านอาจจะปวดศีรษะหรือท้องเสียท้องอืดหรือคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับหายในลำบากทานอาหารรสกร่อยจึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอเมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น
**  ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุราไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ถ้าอาบน้ำอย่าให้นานเกิน5 นาที

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ลาซา-วังโปตาลา-วัดโคจัง-อารามเซรา-ย่านถนนแปดเหลี่ยม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- ชมเมืองลาซา เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,300 ปี เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวทิเบตเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในเขตเอเชียกลาง ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามา กษัตริย์ทิเบตองค์แรกมีพระนามว่า “นยาตรีเชนโป” ในปี ค.ศ.1720 จีนเริ่มแผ่อำนาจเข้ามาทิเบต และในปลายศตวรรษที่ 19 อังกฤษเริ่มเข้าแทรกแซงทิเบตรวมถึงรัสเซีย จนจีนมีการปฏิวัติวุ่นวายและเมื่อจีนสามารถตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ในปี ค.ศ. 1949 ในปีถัดไปจีนก็บุกทิเบตทันที หลายปีผ่านมาทางการจีนยอมคืนเสรีภาพให้ชาวทิเบตในระดับหนึ่ง ชาวทิเบตยังคงก่อการประท้วงเรื่อยมาแต่ทางการจีนก็ปราบปรามอย่างหนักทุกครั้ง
- นำชมวัดโปตาลากงหรือพระราชวังโปตาลากงเป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลกสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่13มีเนื้อที่120,000ตารางเมตรตั้งอยู่บนยอดเขาแดง (มาร์โปรี) เป็นอาคาร13 ชั้นมีห้อง1,000ห้องสูง1,017เมตรสร้างโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปในค.ศ.  7สร้างขึ้นไว้สำหรับพระมเหสี2องค์ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาลต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาพระธรรมมีพระลามะเป็นผู้ปกครองโดยแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนสีขาวเขตสังฆาวาสใช้เป็นที่พำนักของสงค์ส่วนสีแดงเป็นส่วน พุทธาวาสประกอบด้วยสถูปทองคำและของมีค่าต่างๆส่วนสุดท้ายคือส่วนสีเหลืองจะเป็นตัวเชื่อมกลาง

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
- นำชมวัดต้าเจาหรือวัดโจคังวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลาซาสร้างขึ้นในคศ. 7พร้อมพระราชวังโปตาลากงโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปกษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้ามาวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหุ้มทองคำประดับด้วยอัญมณีมีค่าที่องค์หญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถังซึ่งเป็นมเหสีชาวจีนนำเข้ามาชาวทิเบตเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “โจโบ”และในปีค.ศ. 1961ได้สงวนไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติในอดีตวัดนี้เป็นที่อยู่ของดาไลลามะและปันเชนลามะด้านหลังวัดโจคังจะมองเห็นวังโปตาลาและเห็นถนนบาร์ฆอร์ซึ่งเป็นเส้นทางประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
- นำชมอารามเซราซึ่งตั้งอยู่บนเขาตาติปูสร้างเมื่อปีพ.ศ. 1419โดยพระนิกายหมวกเหลืองลูกศิษย์ของพระสังกัปปะวัดเซราเคยมีพระจำพรรษาอยู่ถึง5,000รูปปัจจุบันวัดนี้มีพระจำพรรษาอยู่ราว300รูป ยังมีสีสันและจิตวิญญาณของทิเบตอย่างสมบูรณ์ที่นี่เคยใช้เป็นที่ฝังศพบนฟ้าของชาวทิเบต (เคยมีการแพร่ภาพพิธีนี้ออกอากาศในยุโรปจนรัฐบาลจีนสั่งห้ามมิให้คนภายนอกเข้าไปในสถานที่ทำพิธีหลังวัดโดยเด็ดขาด)
- นำทุกท่านไปช้อปปิ้งของฝากที่ถนนแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นย่านร้านขายของพื้นเมืองทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซาลามีความยาว800เมตรเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงวางขายสินค้าสารพันมากมายตลอด2ข้างทางและมีพระธุดงค์ที่นั่งสมาธิอยู่ริมทางซึ่งจะสวดมนต์ให้พรหากได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเลือกชมสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่YATINGSHELI HOTEL (JARDIN SECRET) หรือเทียบเท่า4ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ลาซา-ทะเลสาบหยางจง-อารามเจ๋อปัง-อินเตอร์บุฟเฟ่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- เดินทางไต่ภูเขาสูงข้ามขอบฟ้าสู่ที่ราบสูงชิงไห่ ห่างจากลาซาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 100 กม. ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่กว้างไกลสุดขอบฟ้ามีภูเขาหิมะเรียงรายสลับเป็นชั้นสวยงาม
- นำท่านไปชมทะเลสาบหยางจงยงหู (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบ 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสีเทอร์คอยส์ใสเรียบดังกระจก ทุกๆ ปี จะมีคนนับแสน เดินทางมาประกอบพิธีล้างบาป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมมือถึง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้า ฝูงแกะ ฟาร์ม วัว พันธุ์ไม้ป่าหลากสีสัน 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารแล้วกลับเช้าตัวเมืองลาซา
- จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ๋อปัง (เดรปุง) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1416 โดยลูกศิษย์ผู้หนึ่งของพระสังกัปปะ วัดนี้เป็นศูนย์กลางทางการเมืองของนิกายลามะหมวกเหลือง เคยใช้เป็นที่ประทับของดาไลลามะองค์แรกๆ ก่อนที่จะย้ายเข้าไปพักที่วังโปตาลา วัดนี้เป็นที่ตั้งของสถูปพระศพดาไลลามะองค์ที่ 2, 3, 4  ในยุคที่รุ่งเรืองสุดๆ วัดนี้เคยมีลามะจำพรรษาถึง 10,000 รูป

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *  INTERNATIONAL BUFFET ที่ Jadin Secret Hotel
พักที่ YATINGSHELI HOTEL (JARDIN SECRET) หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ลาซา-เฉิงตู-ซอยหวานใจ-โชว์หน้ากาก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   แล้วเดินทางไปสนามบิน

10.35 น.

เดินทางกลับ โดยเที่ยวบิน 3U 8696 หรือ เที่ยวบิน 3U 8658 (09.20-11.20 น.)

12.40 น.

ถึงสนามบินเฉิงตู
บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
- นำท่านไปเที่ยวที่ “ซอยหวานใจ” ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนรุ่นเก่า นั่งจิบน้ำชา จับก๊วนคุยกันเล่นไพ่นกกระจอก สังสรรค์กับเพื่อนฝูง นัดทานข้าว จับจ่ายซื้อของฝากคุณนายที่บ้าน ในซอยกว้าง และพบกับชาวจีนรุ่นใหม่ ที่ร้านกาแฟเท่ห์ๆ ร้านเบียร์จ๊าบๆ  ร้านไอศครีมเก๋ๆ ชิว...ชิว ในซอยแคบ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

20.00 น.

นำท่านเข้าชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
พักที่ MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เฉิงตู-วัดเหวินซู-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   แล้วเดินทางไปสนามบิน
- นำชมวัดมัญชุศรี วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตู มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดิมชื่อวัด “สินเซี่ยงจื้อ” แต่โดนทำลายเพราะสงครามในปลายราชวงศ์หมิง ต่อมาในรัชการคังซี ราชวงศ์เช็ง ได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตย์มัญชุศรีภายหลังมีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเหวินซูซึ่งมีความหมายเดียวกับ“มัญชุศรี” ภายในวัดมีวิหารท้าวจตุรมหาโลกบาล วิหารไตรมหาโพธิสัตย์ (มัญชุศรี/สมัตภัทร/อวโลกิเตศวร)และวิหารรัตนมหาชาติ(ศากยมุณีเจ้า) นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *อาหารสมุนไพรเสฉวนชุดพิเศษ
(ข้อมูล-ร้านอาหารสมุนไพรยาจีน “Qinshanzhai” เฉิงตู / มื้อนี้ไม่มีน้ำอัดลม, ไม่มีเบียร์, ไม่มีพริกน้ำปลาบริการ)

เมนูอาหารจานเย็น สมุนไพร ประโยชน์
1. แซลมอนขึ้นบก วาซาบิ บำรุงเลือดลม
2. เป็ดจ๋าเป็ด ติงเซียง, โย่วกุ้ย ร่างกายอบอุ่น เลือดลมหมุนเวียน
3. ความลับในโอ่ง ห่อเซียง บรรเทาอาการร้อนใน
4. ไข่สามก๊ก โสมยุ่ยจู๋ บำรุงเลือด, บำรุงหัวใจ
เมนูอาหารจานร้อน    
5. กุ้งกรอบใบชา ใบชาเถี่ยะกวนอิม ลดไขมันในเลือดบำรุงสมอง
6. อุทัยไม่กลัวเผ็ด ยี่จู๋เซิน ช่วยระบบหายใจ
7. ปลาไม่ปวดหัว เทียนมั้ว บรรเทาปวดหัว บำรุงสมอง
8. ซี่โครงอ้อยใจ ปาจี๋เทียน บำรุงร่างกาย
9. น้ำแกงไก่ดำตุ๋นโสม โสม พุทราแดง เก๋ากี้ ตังกุย ตังเซิง บำรุงไต
10. สำเภาทะเลทอง หงฮวา ช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี
11. ทรายห้าสี                  ธัญพืชชนิดต่างๆ บำรุงม้าม ช่วยระบบขับถ่าย
12. ผักกาดขาว ว้าว..ว้าว เทียนตง บรรเทาอาการร้อนใน บำรุงปอด
ของว่างพื้นเมือง 5 อย่าง 1. เปี๊ยะเสี้ยวเกี่ยวรัก 2.ทองก้อนซ่อนเปรี้ยว 3. เผือกกวนม้วนใจ 
4. ฟักทองล่องหน   5. ซาลาเปาไส้เห็ด  /  ข้าวสวย, ผลไม้รวม, น้ำชา, เหล้าดอง

16.05 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน 3U 8145 

17.25 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด / ค่าที่พัก2ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ / ค่าภาษีสนามบินไทย700บาท, จีน90หยวน / ค่าวีซ่าประเทศจีน (เดี่ยว) / ค่าวีซ่าทิเบต / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักไม่เกินท่านละ23กิโลกรัม / ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่าบริการไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถ70หยวน, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น70หยวนและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย70หยวน / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี7 % และภาษี3%

เงื่อนไข สำรองที่นั่งมัดจำ20,000บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง20วัน
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
     1.ชื่อเป็นชายแต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก
     2.  นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า6เดือนมาใช้
     3. นำรูปถ่ายเล่นๆมีวิวด้านหลังยืนเอียงข้างฯลฯมาตัดใช้เพื่อยื่นวีซ่า
     4. ใช้รูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์หรือใช้รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า6เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออกอย่างน้อย2หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี1.5 X 2นิ้วถ่ายไม่เกิน6เดือน2ใบและต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือRe-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
    - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรตัวถ่ายเอกสาร
    - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดามารดาต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทำงานตำแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทำงานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่าดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์อย่างน้อย15วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสารเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูตและบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการหรือใช้บัตรAPEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเองเนื่องจากบริษัททัวร์ฯไม่ทราบกฎกติกาการยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตรAPEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดีหากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทางท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย2อาทิตย์
12.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
   -  ทางบริษัทฯสามารถขอวีซ่าให้ได้เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
   -  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทยผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
   -  กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองเนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
เงื่อนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง30วัน-หักค่าใช้จ่าย10,000บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง21-29วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย20,000บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง7-20วัน-เก็บค่าใช้จ่าย75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง1-6วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด100 %
ความรับผิดชอบบริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
•ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ
•การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน1,000,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

บัตรAPEX หรือPP ราชการ
ผู้ที่ถือบัตรAPEX เดินทางเข้าทิเบตต้องทำวีซ่าจีนปกติ
เดินทางไปท่องเที่ยวไม่สามารถใช้หนังสือเดินทางราชการเข้าทิเบตได้
หนังสือเดินทางราชการเข้าทิเบตได้ต่อเมื่อไปในกิจราชการเท่านั้น
สรุปต้องใช้หนังสือเดินทางธรรมดาและยื่นวีซ่าจีนปกติ

(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้า20วันก่อนเดินทางเพราะต้องยื่นวีซ่าจีนก่อนเพื่อทำวีซ่าทิเบต)
 
สรุปแผนความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สำหรับผู้เดินทางในแผนท่องเที่ยวข้างต้น
รับประกันภัยโดยNEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุ้มครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน
ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ (เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  (Personal Liability) 200,000 บาท

การประกันไม่คุ้มครองกรณีที่เสียชีวิตหรือเจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ายการยึดพาหนะและการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่าย ทุกกรณีต้องมีใบเสร็จและมีเอกสารรับรองทางการแพทย์หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบัติเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกินสี่สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล– รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยแต่เป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์คุณสมชายประทุมสุวรรณที่โทร02-649-1049และมือถือ081-6515209
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางดังกล่าวเป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะให้ตรงตามความประสงค์ของบริษัทหลักที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทางรับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ทำประกันไว้เช่นต้องการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้าหรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้นฯลฯท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซื้อประกันและชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้โดยติดต่อที่คุณสมชายประทุมสุวรรณตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์โทร02-649-1049และมือถือ081-6515209หรือเลือกซื้อกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู้จักและพอใจ

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign