PRO ! จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-Sky Bridge-เฟิ่งหวาง
6วัน5คืน

จางเจียเจี้ย

                   
สถานที่ท่องเที่ยว
* บริการด้วยรถโค้ช VIP เบาะที่นั่งกว้างใหญ่ 2+1/แถว *
* บริการฟรี WIFI บนรถ * 
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่า
14-19 ก.ย. 60 16,999 4,500 1,200
24-29 พ.ย. 60 16,999 4,500 1,200
22-27 ธ.ค. 60 16,999 4,500 1,200
* ไม่แจกกระเป๋า* ไม่มีราคาเด็ก
ราคารวม 
* รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (กรุ๊ป)
* รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX)
* รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
* รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ–ฉางซา–เมืองโบราณเฟิ่งหวาง ** วันนี้เดินทางไกล

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.25 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 606

10.35 น.

ถึง “ฉางซา” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวันออกติดภูเขาลัว เซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000 ปี  ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

11.30 น.

รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง (5 ชั่วโมง) ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียวกว่า 20 สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง  ท่านยังได้ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเมืองสร้างขึ้นด้วยหินมีชื่อว่า  “หวงซือเฉียวกู่เฉิง”  เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอ มีจุดเด่น คือ กำแพงโบราณซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่ได้รับความนิยมและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัติของท่านเสิ่นฉงเหวินทำให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร  
เฟิ่งหวางยามค่ำ ชมเขตเมืองเก่า บรรยากาศยามค่ำที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบาร์ที่คึกคักริมแม่น้ำถัว ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินค้า HANDMADE ทำเองกับมือ มีเสื้อยืด รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันจะๆ มีเสื้อผ้าพื้นเมืองปักลาย และของพื้นเมือง ต่างๆ ฯลฯ
พักที่ JIUXIU FENGHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สะพานหนานหัวเหมิน-เมืองเก่าเฟิ่งหวาง-สะพานหงเฉียว–จางเจียเจี้ย (อุทยานอู่หลิงหยวน)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านสู่จุดชมวิว ที่สวยที่สุดของเมืองโบราณเฟิ่งหวาง สะพานหนานหัวเหมิน ที่ครอบคลุมจุดชมวิวสำคัญ ของเมืองเฟิ่งหวางไว้ทั้งหมด เช่น แม่น้ำถัวเจียง สะพาน 3 ระดับ  1. สะพานกระโดดหิน 2. สะพานลมฝน 3. สะพานสายรุ้ง ชมบ้านโบราณริมน้ำที่เรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำ ถ้าวันนี้เป็นวันของเรา ท่านจะอิ่มเอมที่เห็นแสงสีทองค่อยๆ สาดส่องฉาดฉายพ้นขอบขุนเขา เข้าไล้อาบหมู่บ้าน ลำน้ำ สวยจริงๆ (รายการนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ)
ลงจากสะพานหนานหัวเหมิน นำท่านเดินชมเมืองโบราณเฟิ่งหวาง เฟิ่งหวางมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย เรียงรายด้วยร้านขายของพื้นเมือง อาหารขนมหลากชนิด มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวางกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยนำท่านชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวาง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ
(หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์ไม่ได้รวมค่าล่องเรือในแม่น้ำถั๋วเจียง และบัตรเข้าชมบ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน สำหรับท่านที่ต้องการล่องเรือในแม่น้ำถั๋วเจียง และเข้าชมบ้านเกิดของกวีชื่อดัง เสิ่นฉงเหวิน กรุณาแจ้งความประสงค์กับไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า และท่านต้องจ่ายค่าล่องเรือและค่าบัตรเข้าชมเพิ่มท่านละ 140 หยวน ) 

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่จางเจียเจี้ย (3.5 ชั่วโมง-ทางด่วน) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264  ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี  ค.ศ.  1982  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. เขตวนอุทยานแห่งชาติ 2. หุบเขาซูยี่ 3. ภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่นี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงาม จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO ระหว่างทางรถจะวิ่งข้าม สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว Aizhai Bridge เป็นสะพานแขวนข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจี๋โสว่ประมาณ 20 กิโลเมตร ตัวสะพานตั้งอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 330 เมตร เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012   ช่วงที่เป็นสะพานแขวนสร้างโดยไม่มีตอม่อ ตัวสะพานมีความยาว 1,176 เมตร ข้ามผ่านหุบเขาที่อยู่ใกล้ๆ ตำบลอ่ายจ้าย ที่มีแม่น้ำเต๋อห่างเหอไหลผ่านกลางหุบเขา นับว่าเป็นวิวทิวทัศน์อันแสนงดงามตระการตา   
นำท่านสู่ ร้านยาบัวหิมะ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2533 ครั้งนั้นรัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะ อันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟลวก ไฟไหม้ทั่วตัว ทำให้แผลที่โดยไฟลวก และ ไฟไหม้นั้น แห้งหายได้โดยเร็ว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบริการนวดฝ่าเท้าฟรี เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
พักที่  BAIZHANGXIA HOTEL หรือเทียบเท่า         

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: SKY BRIDGE-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย

07.00 น.

รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
นำชมสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ด้วยความยาวถึง 430 เมตร (1,410 ฟุต) กว้าง 6 เมตร (20 ฟุต) สูงถึง 300 เมตร (984 ฟุต) วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สุดหวิว.....สุดเสียว และสวยงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ 
In comparison, the Grand Canyon Skywalk in the United States is 21 meters (69 feet) in length and stands 219 meters (718 feet) above the canyon floor. Canada's Glacier Skywalk in Alberta, which opened last year, extends 35 meters (115 feet) from the cliff and is a little bit shy of 300 meters in height.
หมายเหตุ
- หากลูกค้าไม่ต้องการเดินสะพานกระจก สามารถไปถ่ายรูปที่หัวสะพานได้
- เนื่องจากสะพานแก้ว GRAND CANYON SKYWALK มีความยาวถึง 430 เมตร สูงถึง 300 เมตร หากเกิดภาวะลมแรงหรือฝนตก เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินข้ามสะพาน
- เนื่องจากสะพานแก้ว GRAND CANYON SKYWALK เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยขั้นสูงสุด และต้องได้รับหนังสือรับรองจากรัฐบาลจีนจึงจะเปิดให้บริการได้ หากในวันที่ท่านไปชมสะพาน สะพานปิดให้บริการไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร
กรณียังไม่ได้ซื้อบัตร ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่เที่ยวอื่นทดแทน ในราคาบัตรที่ใกล้เคียงกัน
กรณีซื้อบัตรแล้ว ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร         
นำชมหยกจีนของล้ำค่าที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณและความกล้าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยและมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านเลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก   
แวะร้านผ้าไหม ชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
อิสระเดินเล่นย่อยอาหาร และช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่ถนนคนเดิน XIBUJIA (ซีปู้เจีย) ถนนคนเดินแห่งนี้ เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ โดยการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่น ออกแบบให้เป็นบ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์ชิง ให้เป็นสถานที่ช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่อุทยานอู่หลิงหยวน 

19.00 น.

รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
พักที่  BAIZHANGXIA HOTEL หรือเทียบเท่า         

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ร้านใบชา-เขาเทียนเหมินซาน–ทางเดินกระจก-ประตูสวรรค์

07.00 น.

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม       
เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจางเจียเจี้ย เดินทางสู่ร้านชา ชิมชาอวู่หลงและชาผู่เอ๋อ ซึ่งเป็นชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ผู้เดินทางรับทราบว่าความเสี่ยงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆหากขึ้นเขาเทียนเหมินซานไม่ได้ บริษัทรับผิดชอบเพียง  คืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ)
เดินทางสู่เทียนเหมินซาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำ ตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วยในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยม ใน การบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับ ร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวนพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
เส้นทาง A นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” โดยใช้เวลา 40 นาที ระหว่างทางท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ท่านจะได้เห็นเส้นทางขึ้นเขาที่มี โค้งถึง 99 โค้ง นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจก ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร *** สร้างเสร็จแล้วใหม่ล่าสุดบันไดเลื่อนลอยฟ้า ความยาว 12 ช่วง ๆ ละประมาณ 70    เมตร สร้างขนาบกับช่องเขาและยอดเขาเทียนเหมินซาน  นำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร จากนั้นนั่งรถของการท่องเที่ยวท้องถิ่นกลับลงมาที่เชิงเขา ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร        กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร
หมายเหตุ การเที่ยวเทียนเหมินซานอาจมีการสลับเส้นทาง โดยเปลี่ยนเป็น เส้นทาง B (ขึ้นรถ-บันไดเลื่อนขาขึ้น-ลงด้วยกระเช้า) ซึ่งเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้ตัดสินใจ ในกรณีที่คิวนักท่องเที่ยว เข้าคิวยาวมากจนเกินไป (รวมผ้าหุ้มรองเท้าเวลาเดินทางสะพานกระจก)

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร
พักที่  SHANSHUI ZHONGTIAN HOTEL หรือเทียบเท่า   
เลือกซื้อทัวร์เสริมคืนนี้ (กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และไกด์ล่วงหน้า :โชว์นางจิ้งจอกขาว ชำระเพิ่มท่านละ 350 หยวน
THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX เป็นโชว์ประกอบเพลงรักไพเราะเพราะจับ ใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้ง อลังการ มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว  ซาบซึ้งตรึงดวงใจ ในความรักของจิ้งจอก ขาวสาวสวยและ  ชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรัก จนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่ และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี (โชว์นี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ ท่านที่สนใจต้องซื้อทัวร์เสริม)

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ร้านหมอนยางพารา-ภาพเขียนทราย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ฉางซา ** วันนี้เดินทางไกล

07.00 น.

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม  
นำท่านชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ทำจากยางพารา เช่น หมอน ที่นอน และเครื่องใช้เพื่อสุขภาพต่างๆ
นำท่านชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน (ภาพเขียนทราย)  สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ด ทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและคำชมมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก ภาพวาดทรายเป็นอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความปราณีตในการทำ โดยการโรยผงทรายสีต่างๆลงมาบนแผ่นกาว แล้วกลายมาเป็นภาพจิตรกรรมภาพทิวทัศน์สามมิติที่มีคุณค่าแก่การเก็บสะสม
นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย ที่รวมรวมประวัติศาสตร์ของชนเผ่า รวมไปถึงวัฒนธรรมในยุคสมัยโบราณให้ท่านได้เรียนรู้ความเป็นมาของพื้นถิ่นจางเจียเจี้ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

12.00 น.

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม  

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา (4 ชั่วโมง) ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉินราชสำนักได้สั่งการให้มีการจัดตั้งเขตฉางซาเป็นลักษณะเขตการปกครอง  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซา นครฉางซาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
พักที่  DOLTON GRAND SOURCE HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ฉางซา–พิพิธภัณฑ์บันทึกไม้ไผ่-ช้อบปิ้งหวงซิงลู่-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเข้าชมมหาสมบัติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (ไม่มีค่าบัตรผ่านประตู/ปิดทุกวันอังคาร) พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ฉางซาเจี่ยนตู๋ ฉางซามีการขุดพบแผ่นบันทึกไม้ไผ่และแผ่นไม้ซานมู่ อายุเก่าแก่ราว 1700-3700 ปี ได้รวบรวมจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ CHANGSHA JIANDU MUSEUM เมื่อราวปี ค.ศ. 1993 ได้มีการขุดพบบันทึกไม้ไผ่ในยุคซีฮั่นฉางซากั๋วหวังโฮ่ว (206 ก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 25) ที่สุสานราชินียวี่หยาง ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 มีการขุดพบแผ่นบันทึกไม้ไผ่ในสมัยซุนหวู่ (สามก๊ก ค.ศ. 220-280) ที่ฉางซาเจ๋าหม่าโหลว และในปี ค.ศ. 2003 ขุดพบแผ่นบันทึกไม้ไผ่สมัยซีฮั่นเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก
ชมบันทึกไม้ไผ่ สมัยซุนหวู่ ที่เขียนลงบนชิ้นไม้ไผ่เรียวยาว ข้อความในไม้ไผ่เมื่อกว่า 1700 ปีก่อน แสดงถึงทะเบียนราษฎร์ แสดง ชื่อ แซ่ เพศ อายุ ตำแหน่งในบ้าน ตำหนิ และจำนวนคนในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีบันทึกประเภทบุคคล เช่น “ลี่หมิงปู้” คือบุคคลธรรมดาและข้าราชการ “ซื่อจั่วปู้” คือชื่อขุนนางระดับสูง “ฟั่นโจวเหรินหมิงปู้” คือชื่อบุคคลต้องโทษ นักโทษ ผู้หนีโทษ
ชมบันทึกไม้ซานมู่แผ่นใหญ่ สมัยซุนหวู่ เป็นบันทึกระดับหมู่บ้านหรือตำบล มีข้อความแสดงถึงจำนวนที่ดิน ชื่อผู้ครอบครอง ขนาดกว้าง-ยาวของที่ดิน เวลาจัดส่งภาษี ชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บภาษี
ชมบันทึกไม้ซานมู่แผ่นใหญ่ สมัยซุนหวู่ เป็นบันทึกในระดับจังหวัด มีข้อความแสดงถึงบัญชีคงคลังจังหวัด ระบุ จำนวนสิ่งของเงิน ทอง ข้าว ฯลฯ
ชมบันทึกแผ่นไม้ สมัยซีฮั่นฉางซากั๋วหวังโฮ่ว เป็นแผ่นไม้ที่ได้รับพระราชทานจากฮ่องเต้ ขุดพบใน สุสานราชินียวี่หยาง
นอกจากบันทึกไผ่แล้ว ท่านจะได้ชมวัตถุโบราณที่คงคุณค่าอีกหลายชิ้น เช่น “จู้” เครื่องดนตรีโบราณที่เป็นต้นแบบของเครื่องดนตรี “กู่เจิง” ที่หลายท่านรู้จักดี และหยกลายตุ่ม “วอหลุน” และหน้ากากบรอนซ์ “หยินเหลยขลุ๋ยหลง” ที่สร้างขึ้นในสมัยซางเฉา ที่มีอายุราว 3,700 ปี ฯลฯ

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
อิสระช้อบปิ้งบนถนนคนเดินหวงซิง เลือกซื้อของที่ระลึกถูกใจ ได้เวลานัดหมาย เดินทางไปสนามบิน 

19.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ605

21.55 น.

เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
泰国组团社:长沙市、张家界市、凤凰县政府为了环保,从2010年04月01日起,规定张家界市、凤凰县所有宾馆,酒店取消主动提供一次性牙膏、牙刷、拖鞋、梳子、洗发水、淋浴液、香皂、浴帽等日用品,如客人需要此项服务必须另行支付费用,(具体金额须根据酒店的规定而定)。特此通知
ประกาศ รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และเมืองเฟิ่งหวาง มณฑลหูหนาน ได้ออกระเบียบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้กำหนดให้โรงแรมรวมถึงสถานที่พักตากอากาศ ให้ยกเลิกการให้บริการวางฟรีสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง อันได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าผู้เข้าพักต้องการใช้สิ่งของดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยจ่ายตามราคาที่โรงแรมทุกที่กำหนดไว้ หรือกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาเอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ (กรุณาสอบถาม โรงแรมบางแห่งอาจไม่วางไว้ในห้องอาบน้ำ แต่โรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ในห้องอาบน้ำแต่คิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอาท์)

อัตราค่าบริการ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท / เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี ราคาเท่าผู้ใหญ่
อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ–ฉางซา-กรุงเทพฯ (กรุ๊ป) ชั้นประหยัด / ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่ / ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท / ค่าภาษีสนามบินจีน / ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง / ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม  / ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการไม่รวม ค่าวีซ่าประเทศจีน (กรุ๊ป 1,200 บาท) /ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าวีซ่าเดี่ยว 1,700 บาท / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 1,500 บาท / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน / ค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลง
หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
สำรองที่นั่ง มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน   

เงื่อนไข เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
ความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินและป้องกันการสูญหาย บริษัทเมอร์รี่แลนด์ฯ ไม่มีนโยบายส่งพนักงานใดๆไปเก็บ (เงินสด) ตรงกับลูกค้า
แต่มีนโยบายในการรับชำระเงินค่าทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมที่พักฯลฯ ดังนี้
 
- กรุณาเขียนเช็คสั่งจ่าย “คุณโฆษิต เดชวาทิน” CHEQUE PAY TO MR. KOSIT DEJVATIN
- หรือ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี OR TRANFER DEPOSIT TO THE ACCOUNT OF
 
1. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต เดชวาทิน และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานเหลือง บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 005–2–11271-4 (MR. KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT, A/C NO. 005–2–11271-4,SIAM COMMERCIAL BANK, SAPPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
2. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 012-1-52523-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT A/C NO. 012-1-52523-8 BANK OF AYUDHAYA PUBLIC COMPANY LIMITED, SAPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
3. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 108–0–55541-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT A/C NO. 108–0–55541–8 BANGKOK BANK, SAPANLUENG BRANCH)หรือ / OR
4. ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต เดชวาทิน และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 017–2–38808-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN,SAVING DEPOSIT, A/C   NO.017–2–38808-8, KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED,KLONGTOEY BRANCH
 
เพื่อยืนยันการชำระเงิน เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว  กรุณาเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่านลงในใบโอน แล้วแฟกซ์มาที่
FAX: 022401285 6
หมายเหตุ
1. ราคายังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,200 บาท
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น 1,500 บาท และทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ 
5. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดทราบ 
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ นวดฝ่าเท้า หยก ชา ผ้าไหม หมอนยางพารา ภาพวาดทราย จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 500 หยวน / คน / วัน
สรุปแผนความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สำหรับผู้เดินทางในแผนท่องเที่ยวข้างต้น
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุ้มครอง (COVERAGE)
  เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน
ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (Accident Medical Expense while traveling) ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ (เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  (Personal Liability) 200,000 บาท
 
การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่าย ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบัติเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกิน สี่สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยเป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ที่โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่าง การเดินทาง ดังกล่าวเป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะให้ตรงตามความประสงค์ของบริษัทหลักที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ทำประกันไว้ เช่น ต้องการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้า หรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้น ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซื้อประกันและชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้โดยติดต่อที่ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซื้อกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู้จักและพอใจ
ท่านที่ถือบัตร APEX
 
- ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้
- ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพื่อทำเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอทำวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 
เอกสารวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา อย่างชัดเจน ถ้าถ่ายไม่ชัด-มืด-ดำ-ซีดขาวเกินไป อาจใช้ไม่ได้ กรุณาแก้ไข ด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสือเดินทางใหม่ค่ะ
หมายเหตุ การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยื่นได้ที่หลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึ่งกฎเกณฑ์การยื่น ค่าธรรมเนียม การใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน้า หรืออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิด จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign