IRAN EXPERT
ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน 4 คืน
เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-คาชาน

สถานที่ท่องเที่ยว
เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-คาชาน
กำหนดวันเดินทาง
20-25 ต.ค. 60 10-15 พ.ย. 60 08-13 ธ.ค. 60
59,900.- 59,900.- 59,900.-

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-เตหะราน

12.30

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว H-J ใกล้ประตูหมายเลข 4 ชั้น 4 ขาออก ที่ด้าน หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทย พบจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับท่าน

15.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG-527 ซึ่งจะใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง สู่กรุงเตหะราน

20.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี ซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงเตหะรานลงไปประมาณ 60กิโลเมตร (สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่อง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ต้องกรอกเอกสารใดๆ เจ้าหน้าที่จะดูเพียงหน้าพาสปอร์ตและวีซ่าเท่านั้น เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พักและรับประทานอาหารค่ำ ที่โรงแรม NOVOTELAIRPORT HOTEL ในกรุงเตหะราน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เตหะราน-พระราชวังโกเลสตาน-มิราจ ทาวเวอร์

06.00 น.

บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.00 น.

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ซึ่งเปิดมาแล้วกว่า 70 ปี ซึ่งไม่ใช่แค่เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ ที่ใหญ่ที่สุดทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของประเทศอิหร่าน แต่ยังเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อสียงมากที่สุดในโลกที่มีโบราณวัตถุหลากยุค หลายสมัยที่ได้จัดแสดงไว้ที่นี่ มากกว่า 300,000 ชิ้น จึงเป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยว จากต่างแดนจะได้เริ่มต้นรู้จัก อิหร่านและคนอิหร่าน และความเป็นมาของอาณาจักรเปอร์เชียจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
นำท่านเที่ยวชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งหลังการปฏิวัติโดยอิหม่ามโคมัยนี  พระราชวังแห่งนี้ก็ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ ถูกปล่อยทิ้งร้างอย่างน่าอัปยศอดสูเช่นเดียวกับวังอื่นๆ  เพิ่งจะมีการบูรณะเมื่อเริ่มเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งราวๆห้าปีที่ผ่านมานี่เอง  อย่างไรก็ตามวังแห่งนี้ก็ยังคงความงดงามในการตกแต่งภายในด้วยกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเพชรที่สุดอลังการ และการตกแต่งภายนอกด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะยุคกอญัร  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาได้ในทุกตารางนิ้วของพระราชวังแห่งนี้ ก็ด้วยพระปรีชาของกษัตริย์องค์หนึ่งของราชวงศ์กอญัร คือ Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแต่งขึ้นตามแบบยุโรป ที่ท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหน้านั้น 

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00.น

ชมพิพิธภัณฑ์อัญมณี(Jewelry Museum) ซึ่งตั้งอยู่ในห้องนิรภัยของธนาคารกลางแห่งชาติอิหร่าน กลางกรุงเตหะราน ที่นี่ได้เก็บรวบรวมอัญมณี จากทุกยุคทุกสมัย ของกษัตริย์ ทุกราชวงศ์ ที่เคยปกครองอาณา จักรเปอร์เชีย (ยกเว้นราชวงศ์แรก) จนกระทั่งกลายมาเป็นประเทศอิหร่านในปัจจุบัน ที่มีจำนวนมากมายที่สุด อลังการที่สุดในโลกคนส่วนใหญ่มักใฝ่ฝัน ที่จะได้มาชม เพชรสีชมพู ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักถึง 182 กะรัต และบัลลังก์นกยูงอันลือชื่อ ในพิพิธภัณฑ์อัญมณี แห่งนี้ยังมีสมบัติ มีค่าอีกมากมาย ที่ได้จัดแสดงใว้ให้ผู้มาเยือนได้ชม

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารพื้นเมือง

20.10 น.

ออกเดินทางสู่เมือง ชีราช โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบิน W51087 (อาหารว่างบนเครื่อง)

21.30 น.

เที่ยวบิน W51087 นำท่านเดินทางถึงท่าอากายานเมืองชีราช
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พร้อมรับประทานอาหารค่ำ
โรงแรม ELYSEE HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ในเมืองชีราซ

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ชีราช-มัสยิดสี

ชีราช-มัสยิดสี

บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

08.00 น.

ออกเดินทางสู่สนามบิน มัสยิดสีชมพูหรือ NASIR- OL MOLK ที่ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องโทนสีแดง-ชมพู–เหลือง เป็นสีหลักซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศอิหร่าน ความสวยถึงขนาดได้รับคัดเลือกให้เป็นภาพหน้าปกหนังสืออิหร่าน ตอนย้อนรอยอารยันของ นักเขียนนามเชนทร์ ชนะการณ์มาแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระราชวังโบราณ เปอร์ซีโปลิส  (PERSEPOLIS) ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองชีราซ ขึ้นไปประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งที่สองนับตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นเมื่อปี 559 ก่อนคริสตศักราช (พระราชวังและเมืองหลวงแห่งแรกคือพาซากาดสร้างโดยกษัตริย์ไซรัสมหาราช) เปอร์ซีโปลีสเริ่มสร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชในปี 512 ก่อนคริสตศักราช
หลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอีก 5 รัชกาลต่อมาแต่ก็ยังไม่เคยเสร็จสมบูรณ์จนกระทั่งมาถูกยึดครองและเผาทำลายอย่างย่อยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนีย (อาณาจักรกรีซ) ในปี 330 ก่อนคริสต ศักราชแต่กระนั้นก็ตามพระราชวังแห่งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์อันยิ่งใหญ่ตลอดกาลทั้งความใหญ่โตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางด้านสถาปัตยกรรมดังนั้นในเวลา 2 ชั่วโมงของการเที่ยวชมพระราชวังเปอร์ซีโปลีสจึงเป็น 2 ชั่วโมงที่คละเคล้าไปด้วยความระทึกใจความประหลาดใจและความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม

12.30. น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่ร่มรื่น

บ่าย

จากนั้นนำท่านแวะชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชวังเปอร์ซีโปลิส ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น นั่นคือนครหลังความตายนัค-เชรอสตัม(NAQSH-E-ROSTAM) หรือที่นักเขียนคนหนึ่งซึ่งเคยตะลุยอิหร่านมานักต่อนักแล้ว บัญญัติคำในภาษาไทยว่าสุสานสี่กษัตริย์นั่นเองที่นี่เป็นสุสานของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ อะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียและเคยประทับที่พระราชวังปอร์ซีโปลิสมาก่อนที่จะสวรรคต แต่ด้วยความเชื่อตามหลักคำสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ว่า หลังจากสิ้นชีวิตจากความเป็นมนุษยโลกแล้วชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อไป เพียงแต่จะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งในอีกมิติหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องสร้างสุสานแห่งนี้ให้มีความยิ่งใหญ่อลังการเช่นเดียวกับพระราชวังที่กษัตริย์เหล่านั้นเคยประทับมาก่อนและที่ไม่ธรรมดาก็คือเป็นสุสานที่ขุดเจาะเข้าไปเป็นห้องขนาดใหญ่บนหน้าผาหินซึ่งอยู่สูงจากพื้นถึง 20 เมตรและยังมีการแกะสลักหินส่วนหน้าให้มีความงดงามอีกด้วย
จากสุสานสี่กษัตริย์หรือนัค-เชรอสตัม นำท่านเดินทางสู่เมืองอิสฟาฮาน นำท่านเดินทางไปยังเมือง
อิศฟาฮาน ซึ่งมีอายุเก่าแก่ร่วม 1,800 ปี นับตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซัสซาเนียนปกครองเปอร์เซียเป็นต้นมาและเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียระหว่างปี ค.ศ.1587-1749 ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครอง  อดีตเมืองหลวงแห่งนี้เคยรุ่งเรืองสูงสุดในศตวรรษที่ 16-17 จนได้รับสมญานามว่า ESFAHAN IS HALF OF THE WORLD และปัจจุบันนี้เป็นเมืองมรดกโลกโดยการขึ้นทะเบียนขององค์การยูเนสโกเรียบร้อยแล้ว

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักที่ KOWSAR HOTEL ESFAHAN ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองอิสฟาฮาน


keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: พระราชวังเชเฮลโซตุน-พระราชวังอะลีคาปู-ชีคล้อตฟุลเลาะห์

06.00 น.

บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

08.30 น.

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองอิศฟาฮาน ซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบจัตุรัสอิหม่ามที่อยู่ใจกลางเมือง (กรุณาเตรียมของใช้ส่วนตัวให้ครบถ้วนก่อนลงจากรถเพราะรถจะมารับอีกครั้งหนึ่ง   
นำท่านเที่ยวชมชมพระราชวังเชเฮลโซตุน ChehelSotun Palace ตั้งอยู่บนถนนอีกเส้นหนึ่งด้านหลังพระราชวังอะลีคาปูประมาณ 200 เมตร  สร้างในปี 1614 สมัยชาห์อับบาสที่ 1 แล้วเสร็จในปี1647สมัยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 2 เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสังสรรค์ต่างๆ  โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามินิดซึ่งเป็นยุคแรกของเปอร์เซีย แต่ใช้เสาคอลัมน์เป็นเสาไม้แทนหิน มีเสาไม้สูงที่โถงด้านหน้า 20ต้นซึ่งทอดเงาลงไปบนผืนน้ำที่ใสนิ่งในสระซึ่งอยู่ด้านหน้าวัง  นับทั้งต้นเสาจริงและเงาที่สะท้อนอยู่ในผืนน้ำอีก 20 ต้นรวมเป็นเสา40ต้นตามความหมายของชื่อพระราชวัง  ในห้องโถงด้านในของเชเฮลโซตุน มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลายภาพที่มีชื่อเสียงโดยฝีมือของศิลปินประจำยุคซาฟาวิด ส่วนรอบๆ ตัววังนั้นร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยที่อยู่รายรอบ จึงถือเป็นต้นแบบของสวนแบบเปอร์เซียที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
จากนั้นนำท่านชมมัสยิดอิหม่ามImam Mosque ตั้งอยู่ปลายสุดทางด้านทิศใต้ของจัตุรัส  เป็นหนึ่งในมัสยิดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างในปี 1611 สมัยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 และเสร็จสมบูรณ์ในอีก 4 ปีต่อมา นอกจากขนาดที่ใหญ่โตโอฬารแล้ว ยังเป็นมัสยิดที่มีองค์ประกอบทางด้าน สถาปัตย์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอิหร่าน  โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สร้างคร่อมกันเป็นสองชั้นขนานกันตลอดทุกตารางนิ้ว  ซึ่งมีผลต่อการระบายอากาศและการกระจายของเสียงผู้นำสวดให้แผ่ออกไปจนได้ยินอย่างชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชมพระราชวังอะลีคาปู Ali Qapu Palace สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของจัตุรัสอิหม่าม เป็นอาคาร 6 ชั้นที่ใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างบนชั้น 3 ของพระราชวังสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหน้าเข้าหาจัตุรัสอิหม่ามสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไว้ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ  และปัจจุบันกลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างที่อยู่บนจัตุรัสได้อย่างชัดเจน จากนั้นเข้าชมมัสยิดชีคล้อตฟุลเลาะห์ Sheikh Lotfollah Mosque ซึ่งเป็นมัสยิดเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นที่จะเข้ามาทำการละหมาดได้  สร้างโดยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ระหว่างปี 1602-1619 ขึ้นชื่อว่าวิจิตรสวยงามที่สุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดมประธานซึ่งอยู่ตรงกลางห้องโถงใหญ่ จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝาก บริเวณ บาซาร์ รอบๆจนถึงเวลานัดหมายจากนั้นเที่ยวชมสะพานสะพานคาจู (Khaju Bridge) เป็นสะพานที่สร้างข้ามสองฝั่งของแม่น้ำสาย เดรู๊ดโดยกษัตริย์ ซาห์อับบาสที่ 2 แห่งราชวงศ์ ซาฟาวิด เมื่อปี ค.ศ. 1650  เป็นสะพานที่สร้างสองระดับ โครงสร้างตอนล่างเป็นหิน ส่วนตอนบนเป็นอิฐ มีพลับพลาที่ประทับสำหรับการเสด็จประทับชั่วคราว ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่กึ่งกลางบนชั้นที่สอง สะพานแห่งนี้เมื่อปี ค.ศ.1650 สะพานแห่งนี้ยังสร้างเพื่อกักเก็บน้ำอีกด้วย

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Shahzad Restaurant
พักที่ KOWSAR HOTEL ESFAHAN ระะดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองอิสฟาฮาน

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: อะบียาเน่ห์-คาชาน-สนามบิน

06.00 น.

บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านเดินทางจากเมืองเตหะรานสู่หมู่บ้านโบราณที่อยู่บนเทือกเขาซาร์โกรส ซึ่งใกล้กับบริเวณที่เรียกว่ายอดเขาคาคาสซึ่งมีความสูงถึง 3,899 เมตร นั่นก็คือหมู่บ้านอะบียาเนห์นั่นเอง (Abyaneh Village) หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองอิศฟาฮาน ประมาณ 2.45 ชั่วโมง โดยทางรถยนต์แต่ยังอยู่ในเขตจังหวัดอิศฟาฮาน ถึงแล้วให้ท่านได้ชื่นชมความงามของหมู่บ้าน ซึ่งเชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปีเศษ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามและมีอากาศเย็นสบายแม้ในฤดูร้อน ชาวบ้านที่นี่แต่งกายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและเชื่อว่าเป็นชนชาติที่สืบเชื้อสายมาจากพวก อีลาไมท์  ในอาณาจักรอีแลมซึ่งเก่าแก่ราวๆ สามพันปีมาแล้ว แต่ปัจจุบันคนเหล่านี้คือชาวอิหร่านตามกฎหมายและนับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับชาวอิหร่านทั่วไป  พูดภาษาพื้นเมืองฟาซีเช่นเดียวกับคนพื้นราบโดยไม่ผิดเพี้ยน ลูกหลานของชาวบ้านที่นี่มีสิทธิ์เท่าเทียมกับเด็กๆชาวอิหร่านในเมืองต่างๆ  ที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งมัธยมหรือแม้แต่ระดับอุดมศึกษาหากพวกเขาต้องการจากหมู่บ้านอะบียาเน่ห์ เดินทางสู่เมืองคาชาน ซึ่งอยู่ถัดไปทางตอนเหนือประมาณ 1.30 ชั่วโมง (บริการอาหารว่างบนรถ

13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองคาชาน ที่ SetarehSeilk Restaurant

14.30 น

ชมคฤหาสน์เศรษฐีชื่อ Borujerdi  Ancient  Houseที่มีมาตั้งแต่ยุคที่เมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้าในอดีตสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์เซีย(ศตวรรษที่ 16-17) ให้ท่านได้เก็บภาพ ความงาม ของคฤหาสน์ แห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Imam Khomeini International Airport ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองคาชานขึ้นไปทางเหนือประมาณ 2.30 ชั่วโมงตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเหนือ

18.30 น.

รับประทานอาหาร ค่ำ ณ สนามบินก่อนการเช็คอิน

22.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG-528

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: กรุงเทพฯ

06.55น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
                 อัตราค่าบริการ พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว
ผู้ใหญ่ พัก ห้องละ 2 ท่าน / ท่านละ 59,900.-
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 44,900.-
พักห้องเดี่ยว กรณีเดินทางท่านเดียว เพิ่ม 10,000.-

ช่วงเวลาที่แนะนำ      
ต.ค.
– พ.ย. ฤดูใบไม้ร่วง อากาศเย็น บรรยากาศสวยมากๆ
ธ.ค. – ก.พ. ฤดูหนาว มีหิมะ อากาศหนาวไม่มาก บรรยากาศสวยมากๆ เช่นกัน
มี.ค. – ต้น พ.ค. ฤดูใบไม้ผลิ อากาศยังเย็นสบาย บรรยากาศสวยไปด้วยดอกไม้
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ    
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ
ค่าอาหารตามรายการ    
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                            
ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                    
ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                 
ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                    
ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวก
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินคนละ 1,000,000.-บาท
ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 100,000.-บาท
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 5 USD /ต่อคน/ต่อวัน หรือประมาณ 2,000 บาท / ต่อท่าน / หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารที่สั่งเอง, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าภาษีหัก ณ ที่  จ่าย ฯลฯ
3. ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก.
 


เงื่อนไข การจองและชำระเงิน
- กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง
- กรุณาชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน ช่วง LOW SEASON / 45 วัน ช่วง HIGH SEASON  
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางเพื่อการยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทางอย่างน้อย  30 วัน  โดยจัดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจนและสมบูรณ์ และ ครบถ้วน พรอ้มสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 5,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-44 วัน ไม่คืนมัดจำ 10,000 บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่องมาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง อุบัติเหตุภัยธรรมชาติปัญหาการจราจร การล่าช้า หรือยกเลิกเที่ยวบิน แต่เราจะแก้ไขให้ดีที่สุด
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,500  บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี)
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลที่สงสัยว่าจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ
- เป็นทัวร์โปรโมชั่น ไม่มีกระเป๋าเล็กสมนาคุณ
- ท่านสามารถ นำบัตรเครดิต เช่น VISA, MASTER ไปใช้ได้เฉพาะในร้านค้าขนาดใหญ่ เท่านั้น
 

   Add Line สอบถาม :   

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign