ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้สบาย เฮฮาสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
6วัน 4คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์
สถานที่ท่องเที่ยว
  • ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู สวนงามดั่งต้องมนต์
  • ไหว้พระใหญ่หลิงซาน...ชมพุทธศิล์ปศาลาฝานกง
  • ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้ง ถนนนานกิง
  • เช็คอิน Starbucks Reserve Roasteryสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี
  • เต็มอิ่มจุใจ กับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า)


         

กำหนดวันเดินทาง
เซี่ยงไฮ้สบายเฮฮา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักคู่
1ห้อง
ท่านละ
ผู้ใหญ่3ท่าน
1 ห้อง
ท่านละ
เด็กมีเตียง
(เด็กต่ำกว่า 12ปี)
พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน ท่านละ
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอต่ำกว่า 12ปี)
พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านท่านละ
INFANT
ท่านละ
จอยแลนด์ ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
24– 29 ก.ค. 61 19,991.- 19,991.- 19,991.- 19,991.- 6,991.- 12,991.- 4,499.-
07 –12 ส.ค. 61 21,991.- 21,991.- 21,991.- 21,991.- 6,991.- 12,991.- 4,499.-
12 –17 ต.ค.61 20,991.- 20,991.- 20,991.- 20,991.- 6,991.- 12,991.- 4,499.-
18 –23 ต.ค. 61 22,991.- 22,991.- 22,991.- 22,991.- 6,991.- 14,991.- 4,499.-
06 – 11 ธ.ค. 61 21,991.- 21,991.- 21,991.- 21,991.- 6,991.- 12,991.- 4,499.-

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง

23.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองประตู  2–4เคาน์เตอร์3 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เซี่ยงไฮ้–หังโจว– ผลิตภัณฑ์ยางพารา– ล่องเรือทะเลสาบซีหู– หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง– ถนนโบราณซ่งเหอฝั่งเจีย

00.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ XJ760

05.30 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบริเวณใกล้สนามบิน
นำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจวซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียงซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีนซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า“บนฟ้ามีสวรรค์บนดินมีซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนนเมืองหังโจว เคยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ลำดับต้นๆ ของเมืองจีน ในปัจจุบันนอกจากขึ้นชื่อเรื่องชาหลงจิ่งแล้ว  เมืองหังโจว ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ อาลีบาบา เจ้าพ่อธุรกิจ อีคอมเมอร์ซ ยักษ์ใหญ่ของโลก อีกด้วย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ..เมนูพิเศษ...ไก่ขอทาน+หมูตงโพ
นำทุกท่านล่องทะเลสาบซีหูตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรีมีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตรน้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตรสามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหูประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่งโดยจุดสำคัญก็ได้แก่หนึ่งภูเขาสองทางสามเกาะห้าทะเลสาบและสิบทิวทัศน์นำท่านล่องเรือผ่านชมสะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว”และชมโคมไฟ 3 ดวงทับแสงจันทร์น้ำลึก ซึง โคมไฟ 3 ดวงนี้ ยังถูกนำไปเป็นภาพประกอบธนบัตรของจีนอีกด้วย ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆทะเลสาบแห่งนี้ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า“พฤกษชาติในนครินทร์ในการประชุม G20  เมื่อปี 2016 ทะเลสาบซีหูยังเป็นที่รับรองของเหล่าผู้นำจากทั้ง 20 ประเทศอีกด้วยจากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง)แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีนให้ท่านได้ชิมชาขึ้นชื่อโดยกล่าวกันว่า“ดื่มชาหลงจิ่งเพียง 1 จิบปากจะหอมตลอดวัน”ชาหลงจิ่ง ถือเป็น 1 ใน 4 ยอดใบชาของโลก ควบคู่กับชาอัสสัม ชาซีลอน และชาเขียวญี่ปุ่น 

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจียเป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดีถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตรกว้าง120เมตรในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้วบ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีครามอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกและของเล่นมากมาย

พักที่ HANGZHOU BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หังโจว– ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม–อู๋ซี– พระใหญ่หลิงซาน– ศาลาฝานกง– ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นำท่านเข้าชมศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าขึ้นชื่อ ณ เมืองถงเซียง ในอดีตผ้าไหม เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน อีกทั้งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดเส้นทางสายไหมที่เปรียบเสมือนเส้นทางสายสำคัญของกาแลกเปลี่ยอารยธรรมของทั้งฝั่งตะวันตกและโลกฝั่งตะวันออก ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าพันคอฯลฯชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักรชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหมเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝาก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ....ซี่โครงหมูอู๋ซี

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองอู๋ซีซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบาและมีฉายาว่าเมืองเซี่ยงไฮ้น้อยเดิมมีชื่อว่าซีซานเล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่ามีอาวุธแผ่นดินจะไม่สงบหากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุขจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอู๋ซีแปลว่าไม่มีตะกั่ว นำท่านเดินทางสู่วัดพระใหญ่หลิงซานนมัสการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ(พระพุทธเจ้าปางประสูติ) จากนั้นนั่งรถกอล์ฟสู่พระพุทธรูปขนาดใหญ่สูง88 เมตรเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติลักษณะพระพักตร์สง่างามเชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเข้าชม ศาลาฝานกง เป็นส่วนหนึ่งของวัดพระใหญ่หลิงซาน ภายในมีการประดับประดาศิลปะแบบพุทธไว้มากมาย อีกทั้งการแสดงแสงสี ภาพเขียน เมื่อท่านได้เข้าไปแล้ว จะเปรียบเสมือนอยุ่ในสรวง สรรค์ชั้นดุสิตเลยทีเดียว จากนั้นนำท่าน แวะชมศูนย์เพาะเลี้ยงไข่มุกอู๋ซี ไข่มุกเมืองอู๋ซีเป็น ไข่มุกที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆ ของจีน ด้วยตัวเมืองอู๋ซีตั้งอยู่ใกล้เคียงกับทะเลสาบไท่หู ที่มีแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ หอยไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงที่มี ได้ให้ไข่มุกที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้ท่านได้เลือกชมครีมไข่มุก และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากไข่มุก 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก WUXI INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเทา4*

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อู๋ซี– เซี่ยงไฮ้– อิสระเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย  จากนั้นเดินทางสู่Shanghai Disneylandใหญ่เป็นอันดับสองของโลกดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการเช่นทูมอร์โรว์แลนด์อ่าวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นเมืองดิสนีย์หรือดิสนีย์ทาวน์ซึ่งประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารและสิ่งบันเทิงนอกจากนั้นยังมีโรงแรมที่พัก2แห่งรวมทั้ง“วิชชิ่งสตาร์ปาร์ก“ ( Wishing Star Park) บริเวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนื้อที่2,440ไร่และสวนโมเสกอันน่าตื่นตาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ12นักษัตรด้วยตัวละครของดิสนีย์นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมาโดยประสาทแห่งนี้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAY INN SHANGHAI  หรือเทียบเท่า 4*

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ– หาดไว่ทาน– อุโมงค์เลเซอร์– ศูนย์อัญมณีหยก– ถนนนานกิง– Shanghai Starbucks Reserve Roastery

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นำท่านเข้าฟังการสาธิตและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์จีนแผนโบราณอันขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านสู่บริเวณหาดไว่ทานตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์นานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลายเช่นสถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมศุลกากรโรงแรมและสำนักงานใหญ่ จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟอุโมงเลเซอร์ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ9 เมตรยาว646.7 เมตรภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...เมนูพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา

บ่าย

นำท่านแวะชม ศูนย์อัญมณีหยกอัญมณีล้ำค่าเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไรหยกแหวนหยกหรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีนนำท่านเดินทางสู่ถนนนานกิงถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทยหรือย่านออร์ชาร์ดของสิงคโปร์ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตรมีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้นำท่านชมร้านกาแฟStarbucks Reserve Roasteryสาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่าสาขาReserve Roasteryที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมามีไฮท์ไลท์นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้วยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลกถึง 88 ฟุตขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของStarbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆสัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆกว่า 100 เมนูรวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SHANGHAI XINYUE ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)

03.00 น.

MORNING CALL 
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง 

07.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ XJ761

10.15 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
          ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
           เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
          - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
          - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
          ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
          [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
          ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
          [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
9. น้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เท่านั้น
          ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามที่สายการบินกำหนด

อัตราบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ำหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป
          กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ท่าน/ทริป
8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน(แบบเดี่ยว ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท
กรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไข 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ  คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
    3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ10,000 บาท
    3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 – 20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
     4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
     4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
     4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
     4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / ร้าน
11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign