ทัวร์จีน หังโจว เซี่ยงไฮ้ ไฉไล
4วัน3คืน

โดยสายการบินแอร์ไชน่า(CA)

สถานที่ท่องเที่ยว
ไฮไลท์ทัวร์  
- เข้าหังโจว ออกเซี่ยงไฮ้ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถย้อนกลับ
- ชมร้าน Starbucks  Reserve Roastery สาขาใหญที่สุดในโลก
- ขึ้นตึกเซี่ยงไอ้ ทาวเวอร์ ชั้น 118 ตึกที่สร้างใหม่ล่าสุดของเซี่ยงไฮ้
- ลิ้มรสเมนูพิเศษ...ไก่เศรษฐี+หมูตงโพ, เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 


     

กำหนดวันเดินทาง
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสาร
จำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

 
หังโจว เซี่ยงไฮ้ ไฉไล  4 วัน 3 คืน โดย CA
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน
เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 17 – 20 พฤษภาค2561 13,991 13,991 13,991 2,999
วันที่ 26 – 29 พฤษภาค2561 15,991 15,991 15,991 2,999
วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2561 13,991 13,991 13,991 2,999
 
“จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว หักค่าตั๋วออกจากค่าทัวร์ 4,500 บาท”
“ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น”

**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***
ท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป
กรณีที่กรุ๊ปมีจำนวนลูกค้าน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม จ่ายท่านละ 250 หยวน/ท่าน/ทริป

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย

00.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน แอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

03.20 น.

ออกเดินทางสู่เมืองหังโจว โดยเที่ยวบินที่ CA716

07.30 น.

เดินทางถึง สนามบิน เมืองหังโจว หังโจวเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว =ซูหัง แปลว่า ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพี ก็มี ซู หัง”   นำท่านล่องทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทัศน์ นำท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ....เมนูพิเศษ...ไก่เศรษฐี+หมูตงโพ

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึ้นชื่อ โดยกล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน” นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและของเล่นมากมาย

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Liang an international  Hotel หรือเทียบเท่า 4* (หังโจว )

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: หังโจว –ชมหมู่บ้านแห่งไหมจีนถงเซียง-ชมร้านผ้าไหม-หมู่บ้านโบราณชีเปา-ร้านยางพารา-ร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหญที่สุดในโลก-ช้อปปิ้งGlobal Harbor

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย นำท่าน ชมหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งไหมจีนถงเซียง จากนั้น นำท่านเข้าชม ร้านผ้าไหม เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝาก นำท่านชม เมืองโบราณชีเป่า (Shanghai Qibao Ancient Town ) เป็นย่านเก่าที่ตั้งอยู่ในริมแม่น้ำผูฮุ่ย เขตมินฮัง ห่างจากตัวเมืองเซี่ยงไฮ้เพียง 18 กิโลเมตร เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าหนึ่งพันปีบวกกับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำที่สวยงาม ร่มรื่น เต็ม ไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกในอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณ ให้ท่านเอิสระถ่ายรูปเดินเล่นตามอัธยาศัย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย

นำท่านแวะชม  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำมาจากยางพาราอาทิ เช่น หมอน ผ้าห่ม เป็นต้น นำท่านชม ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมามีไฮท์ไลท์นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น นำท่านเดินทางสู่ GLOBAL HARBOR เป็น SHOPPING MALL ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะแบบ  โคโลเนียล  เป็นหนึ่งเดียวในประเทศจีน ให้คุณได้ความรู้สึกเหมือนช้อปปิ้งอยู่ยุโรปโดยไม่ต้องเดินทางไกลภายในนั้นมีสินค้ามากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชั้นสองเน้นสินค้าที่ออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและถ่ายรูป 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Yitel   Hotel   หรือเทียบเท่า 4 * (เซี่ยงไฮ้)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก SHANGHAI TOWER ชั้น 118 –หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์-ร้านยาสุมนไพรจีน-ถนนานกิง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านสู่ตึก SHANGHAI TOWER  ชั้น 118 เพื่อชมวิวตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกนี้มีความสูงถึง 632 เมตร มีการออกแบบตึกภายนอกที่แปลกตาด้วยรูปร่างตึกที่โค้งมนแลดูคล้ายเกลียวที่กำลังบิดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยและเอื้อประโยชน์ในการเก็บพลังงานลมมาใช้งาน ภายในสำหรับรองรับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของจีนพร้อมการตกแต่งที่ใครเดินเข้ามาเป็นต้องร้องว้าว เพราะจะมีการปรับเปลี่ยนชั้นต่าง ๆ 121 ชั้นให้มีทั้งห้องประชุม โรงแรม สวนลอยฟ้า ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก พร้อมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำอีกมากมาย และระบบสำหรับดึงพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ อาทิ กังหันลมและระบบกักเก็บน้ำฝน   จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ใต้แม่น้ำหวงผู่ลงไป 50 เมตรภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านสู่ร้านยาสมุนไพร พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา

พักที่ Yitel   Hotel   หรือเทียบเท่า 4 * (เซี่ยงไฮ้)

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เซี่ยงไฮ้ – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว –ร้านหยก- ตลาดก๊อปปี๊ TAOBAOCHENG – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai museum of History) ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลมและมีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และพื้นโลกตามหลักแนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครื่องทองเหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณ งานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ เครื่องหยกโบราณ เหรียญ เครื่องแต่งบ้านที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิง และ ชิง รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติต่างๆที่อาศัยในจีน  นำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …เมนูพิเศษ...กุ้งมังกร

บ่าย

จากนั้นเยี่ยมชม ศูนย์หยก หยกเปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่า เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งจุใจกับ ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม

เย็น

บริการอาหารเย็น   ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CA805

03.20 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราบริการนี้รวม
1.       ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.       ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.       ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.       ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.       ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.       ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
          ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
           เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
          - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
          - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
          ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
          [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
          ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
          [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.       รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
9.       น้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัม เท่านั้น
          ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามที่สายการบินกำหนด
 
อัตราบริการนี้ไม่รวม
1.       กระเป๋าเดินทาง
2.       กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ำหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3.       ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.       ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.       ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.       ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 200 หยวน /ท่าน/ทริป
          กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ท่าน/ทริป
8.       ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (วีซ่าเดี่ยว แบบธรรมดา 4 วันทำการ) 1,500 บาท
9.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


เงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ
1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
          ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ  
          คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.       การชำระค่าบริการ
          3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000. – บาท
          3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4.       การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
          4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
          4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
          4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
          4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 
กรณีคณะออกเดินทางได้
1.       คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.       คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3.       คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ หมายเหตุ
1.       บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.       บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.       หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.       รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.       ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.       กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.       มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.       หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.     เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
11.     ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
           ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1.       หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2.       หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม 
3.       รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้ามยิ้มเห็นฟัน ห้ามใส่แว่นตาดำ ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดข้าราชการ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์
4.       สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5.       สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6.       เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7.       กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
          -    กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ     ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
          -    กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8.       ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทำงานตำแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทำงานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9.       เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10.     โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
11.     ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12.     กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
          -    ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศ     ไทยเท่านั้น
          -    หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
          -    กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้     เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1.       หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2.       หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
          - เอกสารที่ต้องเตรียม            
1.       พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
          อย่างน้อย2หน้าเต็ม 
2.       รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.       ใบอนุญาตการทำงาน
4.       หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.       สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.       กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.       ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.       นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.       นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.       นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
 
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
 
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign