ครบสูตร ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน
โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
5วัน 4คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
ไฮไลท์ทัวร์ ….ซีอาน ลั่วหยาง  รถไฟความเร็วสูง  วัดเส้าหลิน
 • ชม...พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี
 • สัมผัสรถไฟความเร็วสูงไป-กลับซีอาน-ลั่วหยาง
 • ชมความงามอุทยานหยุนไถซาน การันตีความสวยระดับAAAA
 • ชมการแสดงกระบวนท่าวิทยายุทธของกังฟูวัดเส้า
 • ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ราชวงศ์ถัง การแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
 • เมนูพิเศษ. เป็ดย่างและ เกี๊ยวซีอาน อาหารขึ้นชื่อเมืองซีอาน

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

กำหนดวันเดินทาง
ครบสูตรซีอานลั่วหยางหยุนไถซาน 5วัน 4คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชีย
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน
เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 14 – 18  มี.ค. 2561 22,991 22,991 22,991 4,499
วันที่ 04 – 08 เม.ย. 2561 24,991 24,991 24,991 4,499
วันที่ 25 – 29 เม.ย. 2561 26,991 26,991 26,991 4,499
วันที่ 09 – 13 พ.ค. 2561 25,991 25,991 25,991 4,499
วันที่ 25 – 29 พ.ค. 2561 25,991 25,991 25,991 4,499
วันที่ 20 – 24 มิ.ย. 2561 25,991 25,991 25,991 4,499
วันที่ 27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 25,991 25,991 25,991 4,499

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ซีอาน-ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน

13.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 สายการบินTHAI AIRASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

16.35 น.

ออกเดินทางสู่เมืองซีอาน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD588 ** ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**
หมายเหตุ : กรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 14-18มีนาคม 61 เวลาไฟท์บินเป็น
ขาไป ดอนเมือง-ซีอาน FD588/09.25-14.35  //ขากลับซีอาน –ดอนเมือง  FD589/15.35-18.50

21.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองซีอานเมืองหลวงของมณฑลส่านซีตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่านมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปีได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม“นครฉางอาน”เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆรวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ์ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อมีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านผ่านชมกำแพงเมืองโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีกำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตรทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตรความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตรสูง 12 เมตรมีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้านรวม 13 ประตู

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TITAN CENTRAL PARK  HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ซีอาน– ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง– วัดถ้ำหลงเหมิน (รวมรถกอล์ฟ) – กระเบื้องสามสี– ศาลเจ้ากวนอู– ลั่วหยาง– เจียวจั่ว

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นำท่านสู่สถานีรถไฟเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง (G672/09.10-10.52 น.) มุ่งหน้าสู่เมืองลั่วหยางอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอานจักรพรรดินี“บูเซ็คเทียน”โปรดปรานเมืองลั่วหยางมากตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิงพระราชทานนามเมืองว่า“นครเสินตู”มีความหมายว่า“เทพนคร”(กระเป๋าเดินทางต้องลากเองเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชมถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู)หรือถ้ำประตูมังกร (รวมรถราง)หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียงเป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีนสร้างราวปีพ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถังโดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เทวดานางฟ้าทวารบาลรวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำสร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมากเพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลางปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 2000 นำชมวัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพกล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลักจากนั้นนำท่านแวะร้านกระเบื้องสามสีให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนานซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถังจากนั้นนำท่านชมสุสานขุนพลกวนอูตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตรภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดีคุณธรรมและความกล้าหาญของชาวจีนอีกทั้งยังเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเป็นผู้ที่จัดพิธีฝังให้อย่างสมเกียรติจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียวจั่ว

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHANYANG JIAN GUO HOTEL หรือเทียบเท่า5*

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เจียวจั่ว–อุทยานหยุนไถซาน– ร้านผ้าเยื่อไผ่– ซินหมี่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่อุทยานหยุนไถซานอุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนานระดับ 4A ของประเทศจีนมีพื้นที่ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตรสัมผัสหยุนไถซานอุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงามชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาดกระจายดุจดังสำลีตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปีโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซานจนทำให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่า"จิ่วไจ้โกวน้อย"อีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านแวะร้านผ้าเยื่อไผ่ที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นเป็นซื้อสินค้าที่ทำมาจากเยื่อไผ่เป็นสินค้าโอท็อปมีหลายรูปแบบอาทิยาสีฟันผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าถุงเท้าของใช้และของตกแต่งในบ้านต่างๆเป็นต้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CHEERED   HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ซินหมี่– เติงเฟิง– วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดีย์– ชมการแสดงกังฟู– ร้านผ้าไหม– เติงเฟิง– ลั่วหยาง–รถไฟความเร็วสูงซีอาน– โชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางสู่เมืองเติงเฟิงซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ขึ้นชื่อในด้านศิลปะมวยจีน (วิทยายุทธชาวจีน) นำท่านชมวัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) ตั้งอยู่อำเภอเติ้งฟงเมืองเจิ้งโจวราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ยซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า“พระโพธิธรรม”ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนเข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปีพ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม“กังฟู”นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตรวม 1,000 องค์นำท่านชมป่าเจดีย์หรือถ่าหลินที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลินจากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลินจากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าพื้นเมืองของจีนร้านผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจีน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยางอดีตราชธานีในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ (G659/16.04-17.40 น.) กลับสู่เมืองซีอาน

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(พิเศษอาหารขึ้นฃื่อเมืองซีอาน เกี๊ยวซีอาน)
นำชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสูงสุด
ที่พัก TITAN CENTRAL PARK  HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) –ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่- ซีอาน– กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นำท่านชมโรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซีจากนั้นชมพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอานที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้า) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสานซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปีค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัวหุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริงและมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัวมีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปีนำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศาผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสานคงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย

จากนั้นเที่ยวผ่านชมจัตุรัสหอกลองตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจียเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้งโดยรักษารูปแบบเดิมไว้มีความสูง 33 เมตรหน้ากว้าง 9 เมตรและลึก 3 เมตรโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้นฐานอิฐสูง 77 เมตรกว้าง 52.6 เมตรยาว 38 เมตรประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตรชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสร้างขึ้นในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์ของพระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงทางเดินผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิตมีความคงทนแข็งแรงทนทานพร้อมให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกฝั่งตรงข้ามเป็นจัตุรัสหอระฆังเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงเดิมแขวนระฆัง 1 ใบเพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวันสูง 38 เมตรฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสสง 8.6 เมตรกว้างและยาว 35.5 เมตรก่อด้วยอิฐดำมีประตูทั้ง 4 ทิศสูงและกว้าง 6 เมตรหลังคาสี่เหลี่ยมสองชั้นปลายแหลมและให้เวลาอิสระในการช้อปปิ้งนำท่านชมเจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda)แห่งวัดฉือเอินสร้างเสร็จในปีค.ศ. 652 โดยถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮ่องเต้องค์ที่สามแห่งราชวงศ์ถังและได้นิมนต์พระภิกษุสวนจั้งหรือรู้จักในนามพระถังซัมจั๋งพระเถระที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยถังซึ่งใช้เวลากว่า 15 ปีจาริกไปถึงอินเดียและได้นำพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนากลับมาเผยแผ่ในแผ่นดินจีนให้มาอยู่ที่วัดฉือเอินแห่งนี้พระถังซัมจั๋งได้ใช้เวลาออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอินเพื่อใช้ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎกที่ท่านได้นำมาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนับจำนวนกว่าพันเล่ม
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยาง

22.50 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสายการบินTHAI AIRASIA เที่ยวบินที่FD589  **ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**
หมายเหตุ : กรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 14-18มีนาคม 61 เวลาไฟท์บินเป็น
ขาไป ดอนเมือง-ซีอาน FD588/09.25-14.35  //ขากลับซีอาน –ดอนเมือง  FD589/15.35-18.50

01.25 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
 8. น้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เท่านั้น
 9. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามที่สายการบินกำหนด
อัตราบริการนี้ไม่รวม
 1. กระเป๋าเดินทาง
 2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ำหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 250 หยวน/ท่าน/ทริป -กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ท่าน/ทริป
 8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (วีซ่าเดี่ยว แบบธรรมดา 4 วันทำการ)1,500 บาท กรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


เงื่อนไข
เงื่อนไขการให้บริการ
1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
          ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ  
          คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.       การชำระค่าบริการ
          3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000บาท
          3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4.       การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
          4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
          4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
          4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
          4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.       คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.       คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3.       คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน /ร้าน
 11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign