ไต้หวันเที่ยวครบ 3 อุทยาน
อุทยานอาลีซาน - อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเย๋หลิว
5 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินไทย TG
     
สถานที่ท่องเที่ยว
 • เจียอี้ อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • ไถจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ไถจง ชมวัดพระถังซำจั๋ง วัดจงไถซานซื่อ วัดเหวินหวู่
 • ไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตร)
 • ไทเป ช้อบปิ้งชิมอาหารตลาดกลางคืน ช้อบปิ้งซีเหมินติง
 • ชมหินราชินีที่เหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน
 • อุทยานทาโรโกะ
 • ชวนชิม เมนู ปลาประธานาธิบดี อาหารจีนซีฟุ๊ต

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

พักเดี่ยวเพิ่ม

27 เม.ย. – 1 พ.ค. 61

27,999.-

4,000.-


** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-ไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้น)-อนุสรณ์เจียงไคเช็ด-ยี่หลานเจียวซีอาบน้ำแร่

05.30 น.

เช็คอินพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เข้าทางประตู 2-3 สายการบินไทย ที่เกาะ D โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

08.25 น.

เดินทางสู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632 บริการอาหารและเครื่องดื่ม   บนเครื่อง ระหว่างการเดินทาง

13.05 น.

ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด
จากนั้นนำท่านไปชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือน เวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที
นำชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐาน อยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้าง เป็นไปตามวัฒนธรรมจีน ตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** เมนูพระกระโดดกำแพง
หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองยีหลาน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติ เพื่อให้ท่านเข้าสู่ที่พัก SUN SPRING RESORT 4* หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ยีหลาน – อุทยานทาโรโกะ (นั่งรถไฟไป-กลับ)-ชิมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง ตลาดซีเหมินติง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังรับประทานอาหาร นำท่าน นั่งรถไฟเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างการเดินทางนำท่าน เดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรู่เก๋อ ตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อของอำเภอ ฮวาเหลียน อำเภอไถจง และอำเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน มีเนื้อที่รวม 9.3 หมื่นเฮคตาร์ เป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน คำว่า ทาโรโกะ (Taroko) มาจากภาษาของชาวพื้นเมืองมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่ ภายในอุทยานประกอบด้วยภูเขาหินแกรนิตจำนวนมาก และหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำเป็นเวลานานนับล้านปี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านนั่งรถไฟ เดินทางกลับสู่เมืองยีหลาน   จากนั้นนำท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
นำท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือ ที่คนไทยเรียกว่าสยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก ที่ร้าน NET, UNIQLO รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุดในโลก หรือ เลือกซื้อของที่ร้านวัตสัน ซึ่งสินค้าบางอย่างราคาถูกกว่าเมืองไทย เช่น โฟม ล้างหน้าชื่อดัง SHISEIDO, มาร์คหน้า Beauty Diary และเครื่องสำอาง อื่นๆ อีกมากมาย และยังมี ร้านขายอาหารทานเล่น, ชานมไข่มุก ชื่อดัง, น้ำมะระขาว เพื่อสุขภาพ ที่ท่านไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลอง

ค่ำ

อิสระ ไม่รวมอาหาร
พักที่ CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า

                                                                                                               

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ไทเป-ไทจง-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ไทจง(ทางด่วน 2 ชั่วโมง)  นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูปลาประธานาธิบดี
จากนั้นนำท่านชม วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่เมืองเจี้ยอี้ เพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน                      *
*
สำหรับท่านที่เมารถแนะนำให้ทานยาแก้เมาช่วงเวลานี้ **


​ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร **เมนูอาหารจีนพื้นเมือง  
พักที่ TSUN HUANG HOTEL หรือ เทียบเท่า

                                                                                                                               

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เจี้ยอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน +นั่งรถไฟโบราณ –ชิมชาอู่หลง-ฟงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่ง พร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชื่นชมทะเลหมอก ดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมต้นสนสูงชัน ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ฯลฯ ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ  และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร **เมนูอาหารจีนบนเขา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน จำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจำทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม **แวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน 
จากนั้นให้ท่านเดินทางไป ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ

​ค่ำ

อิสระ ไม่รวมอาหาร  พักที่ IN HOUSE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ไทเป-ศูนย์ GERMANIUM-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน

​07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้านำท่าน ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี  ช่วยให้ ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย  
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

​13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูซีฟุ๊ต      
อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ซึ่งเดิมเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื้นชมจิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

17.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

20.35 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเที่ยวบิน TG632

22.50 .

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
 • ค่าบัตรโดยสาร (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ)
 • ค่าบริการได้รวมชุดค่าธรรมเนียมสนามบินไทยและไต้หวัน
 • ค่าที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน                        
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ            
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ        
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางฝากขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวไต้หวัน (หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องวีซ่าไต้หวัน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้าออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างด้าว / ส่วนต่างค่าธรรมเนียม  วีซ่าของหนังสือเดินทางสัญชาติอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด  ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 250 NT / คนขับรถ 250 NT และหัวหน้าทัวร์ 250 NT 
การชำระค่าบริการ : มัดจำ 10,000 บาท เมื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
เงื่อนไข
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่ายคนละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน ขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 18,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ :  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยว ในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาทิเช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล อุบัติเหตุ การล่าช้า การเปลี่ยนแปลงในกำหนดเวลาตารางการบิน ภัยธรรมชาติ การตอบปฏิเสธของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 250 NT, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 250 NT ต่อคน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 250 NT ต่อคน
Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign