กุ้ยหลิน-หยังซั่ว
กระเช้าเหยาซาน-ถ้ำมงกุฎ+2 โชว์
 6 วัน 5 คืน

โดยสายการบิน ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ (CZ)

สถานที่ท่องเที่ยว
ใหม่ “ถ้ำมงกุฎ” สนุก...นั่งเรือ...นั่งรถไฟเล็ก...ขึ้นลิฟท์ภายในถ้ำ
ใหม่ “ถ้ำวังสวรรค์” นั่งเรือมังกร ไปชมหินงอกหินย้อยสวยตระการตา
ใหม่ “เมืองโบราณต้าชวี้” บ้านเก่าคลาสิก อายุ 200 ปี ริมแม่น้ำหลีเจียง
รวม โชว์ไฮไลท์ DREAM LIKE LI JIANG
ชมโชว์ใหม่ล่าสุด แสงสีเริดหรู ในโรงละครหลีเจียง MIRAGE GUILIN
บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ทุกที่นั่งมีประกันวงเงิน 1 ล้านบาท (*เงื่อนไข)  
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่า
2-7 มี.ค. 61 17,999.- 4,000 รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน

10.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน 

13.10 น.

ออกเดินทางไปกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยเที่ยวบินที่ CZ 6100

16.30 น.

แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ที่นครหนานหนิง แล้วกลับขึ้นเครื่องบินลำเดิม

17.30 น.

เดินทางต่อไปยังเมืองกุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ CZ 6100

18.10 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
พักที่ HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTELหรือ GUILIN PAREVIEW HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-นวดสมุนไพร-สวนหยูซาน-ร้านยางพารา-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- ชมเมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี ชื่อเมืองกุ้ยหลินมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนเมื่อ 214 ปีก่อนคริสต์ศักราช ครั้งจิ๋นซีฮ่องเต้มีบัญชาให้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชื่อมเส้นทางเคลื่อนทัพส่งเสบียงจากภาคกลางเพื่อเข้าตีดินแดนจีนตอนใต้ กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงามมากมาย
- นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง ท่านที่เป็นคู่รัก  สามารถอธิฐานคล้องกุญแจคำมั่นสัญญา
แวะเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้า OTOP ชั้นนำของจีน

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
- นำชมสวนหยูซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกุ้ยหลิน เป็นสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองกุ้ยหลิน เป็นที่พักผ่อนของผู้คนในเมืองกุ้ยหลินในวันหยุด สวนหยูซานนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สวนหยูซานทิศเหนือ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การใช้เวลาในการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ กับสวนหยูซานทิศใต้ซึ่งจะเป็นส่วนที่ตกแต่งให้ดูทันสมัย
- นำชมร้านนวดฝ่าเท้า ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า และซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก 

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
นำท่านชมโชว์เด่นประจำเมืองกุ้ยหลินที่ท่านพลาดไม่ได้ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่องราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง ม่งว่านหลีเจียงมีการลงทุนสูงในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า ฉาก และแสงสี
พักที่ HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือ GUILIN PAREVIEW HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: กุ้ยหลิน-ลี่เจียงวาน-หยังซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ถนนฝรั่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่อำเภอลี่ผู่ เมืองเล็กๆกลางขุนเขา { นำท่านไปล่องเรือชมอ่าวลี่เจียงวาน แม่น้ำสาขาแยกมาจากแม่น้ำหลีเจียงสายใหญ่ มีชนเผ่าพื้นเมือง “หย่องซูลี่ เป็นบรรพบุรุษของชาวลี่ผู่ ตามรอยวิถีชีวิตของเผ่าหย่องซูลี่ในสมัยโบราณ แล้วนั่งเรือมังกรเพื่อไปเที่ยวถ้ำวังสวรรค์ (เทียนกง) ซึ่งเป็นถ้ำที่เชื่อม ต่อกับแม่น้ำใต้ดิน ชมวิวหินงอกหินย้อยที่สะท้อนน้ำในถ้ำดูเสมือนดินแดนแห่งเทพนิยาย จนมีคำเปรียบเปรยว่าเป็น “จิ่วไจ้สวนสวรรค์”

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *ชวน ชิมเผือกคริสตัล
นำท่านล่องเรือชมลำน้ำหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ // ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ชมภูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม
แล้วแวะชิมชาจีนเพื่อสุขภาพ หรือร้านผ้าไหม สินค้า OTOP ชั้นนำของจีน

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร *ชวนชิมปลาแช่เบียร์
* อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อบปิ้งของที่ระลึกที่ถนนฝรั่ง (ถนนข้าวสารจีน)
ที่พัก NEW LIJIANG HOTELหรือ NEW CENTURY HOTELหรือเทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: หยั่งซั่ว-ยี่เจียงหยวน-วัดกวนอิม-ร้านหยก-เจดีย์เงินทอง-โชว์ MIRAGE GUILIN

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมเขตท่องเที่ยวยี่เจียงหยวน เป็นสถานที่รวมชนกลุ่มน้อยแห่งแรกของเมืองกุ้ยหลิน ท่านจะได้ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในมณฑลกวางสีอย่างใกล้ชิด

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเหนินเหยิน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน มีแต่แม่ชีที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ { ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อของฝากล้ำค่าจากจีน คือหยกจีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก เครื่องประดับนำโชค
ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง (ไม่ขึ้นเจดีย์) แล้วนำท่านเดินชมสวนสวยริม ทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมสะพานแก้วคริสตัล

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นภัตตาคาร

20.00 น.

ชมโชว์ MIRAGE GUILIN บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE (ความจุ 1,182 ที่นั่ง) ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์มนต์รักชาวเรือ ที่นำมาทำดนตรีใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย พริ้วไหวกับบัลเลย์กายกรรม ล้ำสมัยด้วยเทคนิค ปิดฉากสุดท้ายเร้าใจกับกับชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ที่เรียกเสียงปรบมือดังกระหึ่ม I WANT TO GO TO GUILIN.(บัตรราคาระดับที่ 3 ที่นั่งแถว B1-B3 (ชั้นล่าง) และ B4-B9 (ชั้นบน) * ตามคิวจอง
พักที่ HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือ GUILIN PAREVIEW HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: กุ้ยหลิน-เมืองโบราณต้าชวี่-ถ้ำมงกุฎ-เขางวงช้าง (ขึ้นเจดีย์)-ถนนคนเดิน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่อำเภอหลิงชวน ชมเมืองโบราณต้าซวี ที่มีอายุกว่า 200 ปี ถือเป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณของมณฑลกวางสี ที่ยังคงความเก่าแก่ของสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นอย่างดี เมืองโบราณนี้สร้างเรียงรายไปตามแม่น้ำหลีเจียงเป็นระยะทางถึง 2 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณที่ยังคงสิ่งก่อสร้างแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมไม่มีการตกแต่งโคมหรือแสงไฟ เพื่อเพิ่มสีสันเหมือนที่เมืองโบราณเฟิ่งหวาง และเมืองโบราณลี่เจียง
นำชมถ้ำมงกุฏ CROWN CAVE  ถ้ำใหม่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียง ตัวถ้ำมีพื้นที่เชื่อมต่อมาจาก 4 ถ้ำย่อย แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ยาวประมาณ 12 กม. ชั้นล่างสุดจะมีธารน้ำใต้ดินไหลผ่าน ถ้ำมงกุฎมีการผสมผสานระหว่างการเที่ยวธรรมชาติกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำท่านเดินชมหินงอกหินย้อยที่สวยงาม นั่งเรือแจวและนั่งรถไฟเล็กลัดเลาะชมใต้ถ้ำแล้วนำท่านขึ้นลิฟต์ดูวิวมุมสูงภายในถ้ำ

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (พื้นเมือง)
นำท่านไปถ่ายรูปกับเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ขึ้นบนเขางวงช้าง ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียงในตัวเมือง บนเขาเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงเจกัน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี บนเจดีย์ประดิษฐานองค์โพธิสัตว์ผู่เสียน ซึ่งชาวกุ้ยหลินศรัทราในความศักดิ์สิทธิ์ ช่วงวันหยุดจึงมีคนมาอธิษฐานขอพรมากมาย
ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อของฝากล้ำค่าจากจีน คือหยกจีนที่ขึ้นชื่อเลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก เครื่องประดับนำโชค
อิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า ปู้สิงเจีย ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือ GUILIN PAREVIEW HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

08.40 น.

เดินทางสู่กลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099

09.40 น.

ขากลับผ่านสนามบินหนานหนิง พักรอต่อเครื่องกลับสุวรรณภูมิ

11.00 น.

โดยเที่ยวบินที่ CZ6099 อำลามณฑลกวางสี

12.10 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ค่าบริการ  พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท เด็กใช้เตียง / ไม่ใช้เตียง ราคาเท่าผู้ใหญ่ (ไม่มีราคาเด็ก)
อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ(ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป 800บาท) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX)
อัตรานี้ไม่รวม  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น 2.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

เงื่อนไข สำรองที่นั่ง  มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ * ที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ยก เลิก ก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน- เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ครบ 10 คน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
 
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign