สงกรานต์ ซีอาน 7 วัน 5 คืน
 เพิ่ม! เทศกาลดอกโบตั๋น+ซากุระ
 
ชม 3 มรดกโลก เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน
พักโรงแรม 4 ดาว มาตรฐาน โดยสายการบิน 
ไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์  CZ

ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว 3 มรดกโลก
สถานที่ท่องเที่ยว
เจิ้งโจว - เจียวจั้ว – อุทยานหยุนไถซาน - เติ้งฟง – วัดเส้าหลิน – ลั่วหยาง – ดอกโบตั๋น - ถ้ำหลงเหมิน 
ซีอาน  – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - วัดชิงหลง(ดอกซากุระ) - ต้าหมิงกง  – สุสานทหารม้า – จัตุรัสหอกลองหอระฆัง 
โชว์ราชวงศ์ถัง - เกี๊ยวซีอาน – กำแพงเมืองซีอาน 

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
9 -15 เม.ย. 61 (สงกรานต์) 41,888.- 6,500.- รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ

23.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน 

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-เจียวจั้ว

02.15 น.

ออกเดินทางไปนครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเที่ยวบินที่ CZ 3036 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กวางเจา ไม่ออกนอกสนามบิน

06.00 น.

ถึงสนามบินกวางเจา รอต่อเครื่องเดินทางสู่เจิ้งโจว (กระเป๋าเช็คตรงไปเจิ้งโจว)

09.15 น.

ออกเดินทางสู่นครเจิ้งโจว โดยเที่ยวบิน CZ3972

11.40 น.

เดินทางถึงเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน เจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 นำเดินทางนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียวจั้ว (ประมาณ 3 ชม.) ชมอุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร          
พักที่ SHAN YANG HAN GUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เจียวจั้ว-อุทยานหยุนไถซาน-เติ้งฟง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ท่านจะได้เห็นน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาดกระจายดุจดังสำลี กลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้ง ทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์
 นำท่านนั่งรถ Shuttle Bus ของอุทยานเข้าเยี่ยมชม หุบโตรกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของหยุนไท่ซาน ระหว่างทางท่านจะได้เห็นขุนเขาสูงรูปทรงประหลาด เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ จากนั้นนำท่านเดินเท้า ตามทางเดินที่ตัดเลียบตามหน้าผาหิน เลาะอุโมงค์ เข้าชมโตรกผาศิลาแดง Red Stone Gorge (Hong Danxia) จุดท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของอุทยานหยุนไท่ซาน ข้ามสะพานหินที่ตัดข้ามทางน้ำไหล ตระการตากับธารน้ำสีเขียวมรกต หุบโตรกสูงชัน แอ่งน้ำใส น้ำตกสูง เกาะแก่ง และโขดหินสลับรวมตลอดระยะทาง 2 จนถึง น้ำตกมังกรขาว Bailong Waterfalls น้ำตกขนาดใหญ่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ผ่านทะเลสาบจื่อฝาง Zifang Ovary Lake ที่คล้ายกระจกบานใหญ่ สะท้อนภาพขุนเขาสีเขียวสด ท้องฟ้า และหมู่เมฆสีขาวดุจแดนสวรรค์ 
 

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เติ้งฟง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย (ประมาณ 3 ชั่วโมง)

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ เติ้งฟง CHAN WU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ลั่วหยาง-ดอกโบตั๋น-ถ้ำหลงเหมิน-ซีอาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 นำท่านเข้าชมวัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน

​12.00 น.

รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง (1.30 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน”โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราช ทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร”
นำชมงานเทศกาลดอกโบตั๋น(หมู่ตานฮั่ว) ดอกไม้สวยงามที่หายากเลี้ยงยาก ในประเทศจีนมีเพียง 3 แห่งที่ปลูกได้ดี คือ ลั่วหยาง มณฑลเหอ หนาน, เหอเจ๋อ มณฑลซานตง และเผิงโจว มณฑลเสฉวน โบตั๋นยังเป็นดอกไม้งามประจำตัวพระนางบูเซ็คเทียนและดอกไม้ประจำชาติจีน
 
นำชม ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นำชมวัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก  แวะซื้อ “บัวหิมะ” ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่คุณรู้จักดี

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ซีอานโดยรถไฟด่วน ขบวนที่............โดยรถไฟความเร็วสูง (หัวจรวจ) ที่มีความเร็วสูงสุด 350 กม. ต่อชั่วโมง ขบวนที่ G 663 (19.47-21.22 น. - หรือขบวนที่มีเวลาใกล้เคียงกัน) นำท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน


 ถึงซีอาน พักที่ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-วัดชิงหลง(ดอกซากุระ)-ต้าหมิงกง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 ชมเมืองซีอาน ผ่านชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีนสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่าตั้งแต่ราชวงศ์หมิง-ซิง
 เดินทางสู่วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ต้าเยี่ยนถ่าเจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด    แวะซื้อผ้าไหมจีนสินค้า OTOP คุณภาพดี
 จากนั้นนำท่านชมดอกซากุระ ที่วัดชิงหลง หรือวัดมังกรเขียว เป็นที่รู้จักกันในนามวัดหิน ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดของนิกายของพระพุทธศาสนาราชวงศ์ถัง ช่วงเดือนเมษายน ของทุกปีจะมีผู้คนเข้าชมอย่างเนืองแน่น 

​12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
 ชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ “พระราชวังต้าหมิงกง” คือการขุดพบที่ตั้งของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศ์ถัง “ต้าหมิงกง” ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรมราชโองการของหลี่ซื่อหมิง ฮ่องเต้เรืองอำนาจแห่งราชวงศ์ถังในยุคที่นครฉางอาน (ซีอาน) รุ่งเรืองสุดๆ เป็นศูนย์กลางอารยะธรรมและศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศ เชื่อกันว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต้ ในสมัยราชวงศ์ถังได้ใช้พระราชวังต้าหมิงกงเป็นที่ประทับต่อเนื่องมานานนับ 200 ปี กาลเวลาที่ผันเปลี่ยนหลากยุคหลายสมัยนับพันปี ทำให้ไม่มีใครรู้ว่า “ต้าหมิงกง” เดิมเคยมีที่ตั้งอยู่ตรงไหน จนมีการขุดพบแนวที่ตั้งกำแพงวังรัศมี 3.2 กิโลเมตรใจกลางนครซีอาน จึงทราบว่า“ต้าหมิงกง” ในอดีตจึงมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังแวร์ซายย์ 3 เท่า มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังต้องห้ามกู้กงในนครปักกิ่ง 4.5 เท่า  และมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังเครมลินถึง 12 เท่า นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโบราณในสมัยกว่าพันปีของราชวงศ์ถัง นำท่านเข้าชมในส่วนพิพิธภัณฑ์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความรุ่งเรืองด้านสถาปัตยกรรมโบราณ พร้อมชมภาพยนตร์ IMAX 3D (ราคารวมค่ารถแบตตารี่) 
 

​18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ SKY TEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ซีอาน-สุสานทหารม้า-จัตุรัสหอกลองหอระฆัง-โชว์ราชวงศ์ถัง - เกี๊ยวซีอาน

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

  เดินทางสู่ตำบล “หลินถ่ง” ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม นำชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก)   แวะชมรงงานตุ๊กตาดินเผา เป็นตุ๊กตาดินเผาที่จำลองจากของจริงแต่ทำขนาดเล็กลง 
  นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก
 

​12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
เดินทางกลับเข้าตัวเมือง   อิสระช้อบปิ้งที่ตลาดหอกลอง เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ

​ 19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *ชิมอาหารเกี้ยวขึ้นชื่อของซีอาน
 นำชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ


พักที่ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ซีอาน-กำแพงเมืองซีอาน-กรุงเทพฯสุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 นำท่านชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี  กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กม. ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม. สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วย ผ่านชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แขวนระฆังไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีน สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่า ตั้งแต่ราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ซิง
 นำท่านแวะเลือกซื้อหยก หรือเผ่เย้า เครื่องประดับนำโชคของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน

 

11.00 น.

นำท่านไปสนามบิน *** อาหารกลางวัน บริการชุด MAC DONALD หรือชุด KFC

​14.00 น.

เดินทางกลับกวางเจา โดย CZ 3232 (เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

​16.45 น.

ถึงสนามบินกวางเจา รอเปลี่ยนเครื่องบินกลับสุวรรณภูมิฯ

​20.15 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ 361 

​22.00 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตรานี้รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-กวางเจา-เจิ้งโจว//ซีอาน-กวางเจา-กรุงเทพฯ สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
 • ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าจีน(กรุ๊ป 800บาท)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ชุดภาษีตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน)
ค่าบริการไม่รวม       
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถอัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น  อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 • ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง   
1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง       
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน – หักค่าใช้จ่ายเพราะกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและที่พักซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-13 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ
 • รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ครบ 15 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
 • ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 • เที่ยวบินภายในมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบิน
 • อาจมีการเปลี่ยนเส้นทางเป็นเข้าซีอาน/ออกเจิ้งโจว

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign